iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Agdadamo

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >Ang Leon at Magtrotroso
8/4/2007 3:56:30 PM

Isang araw, may isang lalaki na nagngangalang Prince na pumuputol ng puno sa kagubatan. Siya ay isang magtrotroso. Habang pinuputol niya ang isang puno, may narinig siyang malakas na ungol. Natakot siya pero pinabayaan na lang ni Prince ito. Nang malapit niyang maputol ang puno, nakarinig na naman siya ng malakas na ungol. Natakot na siya lalo nang may makita siyang gumagalaw sa damuhan. Isang malaking Leon.

Sinunggaban siya ng Leon. Sumigaw siya ng tulong pero wala namang ibang tao sa kagubatan. Nagsalita ang Leon. "Bakit mo pinuputol ang mga puno na nagbibigay pagkain at nagsisilbi naming tahanan?"

"Wala lang talaga akong pera. Gipit na gipit na ako. May tatlo akong anak. Patay na ang aking asawa" sabi ni Prince.

"Mabuti sana kung pinapalitan mo ng bagong puno ang pinuputol mo" galit na galit na sinabi ng Leon.

Nang papatayin na sana ng Leon si Prince, nagmakaawa ito na huwag siyang patayin ng Leon pero talagang itutuloy pa rin ng Leon ang pagpatay kay Prince. Ipinikit na lang niya ang kanyang mata pero may narinig siyang putok ng baril. Biglang natumba ang Leon. May isang lalaking lumabas.

"Buti na lang may pampatulog akong baril dito" sabi ng lalaki.

"Sino ka?" tanong ni Prince.

"Ako si Kim, isang mangangaso. Naglalakad ako nang marinig ko ang sigaw mo." Tinulungan ni Kin si Prince na tumayo. "Ano ang ginagawa mo dito?"

"Ako si Prince, isang magtrotroso. Naparito ako upang pumutol ng puno."

"O malapit na palang gumabi. Dumito ka muna baka may masamang mangyari sa iyo" sabi ni Kim.

Kumain na sila. Pagkatapos ay natulog na sila. Ang Leon naman ay nailagay sa hawla. Hatinggabi na nang biglang nagising si Prince. May narinig siyang bumubulong sa kanya.

"Tulungan mo ako. Palabasin mo ako dito." Nakita ni Prince na ang bumubulong sa kanya ay ang Leon.

"Paano ko naman malalaman na hindi mo ako kakainin pag pinalabas kita?" tanong ni Prince.

"Hindi talaga kita kakainin. Maniwala ka. Maawa ka sa akin."

Naantig ang puso ni Prince. Pinakawalan niya ang Leon.

Umaga na. Gising na si Kim. Nagulat siya nang wala na ang Leon.

"Nakatakas ang Leon!" sigaw ni Kim.

"Pabayaan mo na. May karapatan siyang mabuhay" sabi naman ni Prince.

Umuwi na si Prince. Habang naglalakad pauwi may nakita itong tatlong lobo. Hinabol siya ng mga ito hanggang wala na siyang matatakbuhan. Susunggaban na sana siya ng mga lobo nang dumating ang Leon. Nilabanan ng Leon ang mga lobo at pinaalis ang mga ito.

"Salamat" sa bi ni Prince.

"Walang anuman kaibigan" sagot naman ng Leon.

At umuwi na si Prince na masaya sa kanyang tahanan.CommentsLeofina Jane Galleta
8/4/2007 11:11:17 PM

hmmm... mayat daytoy nga estoryam ading ko, :-) ituloy mo ngarud...

'guray ka man ta lagipek bassit daydi insuro ti maestrak iti elementarya.... pabula iti tagalog, fable iti ingles sa ket ti awag iti kastoy nga estorya? :-)

Ania ngaminen tay ramen a pagilasinan tayo tapno makuna nga iti maysa nga estorya a kas itoy insurat mo ket maysa a fable wenno pabula..? Ala man ta agrebyu ta, :-)
Fraulein Gamuyod
8/5/2007 3:41:27 AM

....cge ading ko ituloy mo dayta etoryam ket mayat ti rugina...Lucky Jay Barut
8/5/2007 3:59:24 AM

naitype ko itayen ngem di met nai-save. sayang nagadu pay met ngarud. idoblek to itype.Fraulein Gamuyod
8/5/2007 6:35:10 AM

...sayang...excitedak nga makabasa dyay tuloyna...ngem uray nu kasta...urayek latta ading ko...(",)...
Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.