iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

aay! saringit

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >mist on my eyes
8/5/2007 11:01:10 AM

mist on my eyes

a glimpse to far horizon
true, sweet whispers own
oh! my lips,i could taste
lovely memories of a mist

i could smell, feel the scene
as waves dance with the wind
close my eyes and dream
so real, i could scream

i could feel the sand beneath my feet
it tickles so i have to hurry a bit
i could hear the songs of the grass
i could see shadows from above us

you reach out, i give my hand
we hop, we spin, we turn around
time passes with too much fun
didn't notice weather came; gone--------------------------------------------------------------------------------CommentsAdrian Pagaduan
8/5/2007 11:04:08 AM

where were you

i can feel the call of the sea
the rustling waves coming to me
soaking my feet to a soothing chill
i tip toe as i watch passing sail

i look to the horizon with born longing
bow my head; hands in my pockets; mumbling
lovely seashells that waves wash away
dancing with sand; tumbling to the sea

teasing seagulls circling overhead
must be hungry; never been feed
crushing waves a melody to my ears
in symphony with my hidden fears

... counting my steps; while you're gone
md
8/5/2007 11:11:53 AM

what else could be...

everytime i take a step
i always imagine a beat
sometimes i miss one or two
when i come to think of you
so i'll find a quiet place
to sit, sigh and reminisce

few,i traveled too far
things looks so real
a moment to remember
hope to last forever
maybe marveling through
dreaming the beautiful you

...sweet whispers, muffled
laughter beneath the moon,
md
8/11/2007 11:43:17 AM

silent leaves

when dusk embraces the radiant sun
i see flashes of green far beyond
then deafening silence covers land
broken by crickets up the palms

clouds soon clearing the sky
vast canvas where minds will fly
cool brilliant light from above
carving silhouettes in the dark

reaching the unknown to be one
punctuated knowing seems to plunge
welcoming breeze ebbs and bounds
in the darkness slowly drowns
md
8/20/2007 3:56:07 PM

stop for a moment

blade of grass on summer dust
so beautiful, growing so fast
crystal drops of cool water cling
mirror to mysterious sorounding

if only grass could tell stories
like we recollect our memories
i could be listening a symphony
in my early morning journey

yet, mute, as we all know
they have ways of telling you
look at it deeper not a glance
it's too hard to miss that chance
md
8/23/2007 5:19:49 PM

worst than storm...

darkness crawls to stand still
wind blowing surely you can feel
thundering nights a noise to hear
sleepy children huddle with fear

raindrops pouring on the street
flowing like river; knee deep
cars no place to go but sleep
one of those days; we all wait

still lucky the storm didnt come
it slow down before it hits land
but gas went up as usual; we know
they take advantage of me and you
md
9/22/2007 10:25:07 AM

as always

western wind came to whisper
brief,playful and a bit colder
sure, am happy and with a chuckle
life could be sweeter as an apple

oh! i miss the naughty haze
fleeting clouds, dancing rays
children playing on the sand
as waves reaches where i am

think of me as tiny grass
watching everything that pass
when dusk put up the screen
time for me to ponder my dream
md
9/27/2007 5:16:29 PM

intruder

came when un-expected
passion, desire chartered
vanish through the shadows
silent wail from gallows

left something to remember
scratches on the wallpaper
would i be ready the next day
trap with fried rice and chili
md
10/2/2007 1:19:19 AM

talking heads

came i heard with giggle
tip toeing on the marble
so happy i could feel
walks as if with sail

told me about route to home
where she encounter mean person
shine their lights so bright
cut her off; it ain't right

i don't always have right answer
i tried that's all i can remember
sometimes i don't listen to what was said
but i piece them together before i go to bed
md
10/2/2007 4:50:43 PM

a glimpse of yesterday

soft voices across the prairee
with hue of peace and harmony
gentle as sprite sparkle
in my ears does crackle

whistling grass bowing to the wind
sending seeds all over the terrain
and when the rain comes to stay
thousand blades make their way

then jaded green before my eyes
so cool, so beautiful as rice
to this day i could imagine
turning yellow with loaded grain
md
10/2/2007 5:04:50 PM

esaes ed bilunget

mareereen ya ayuyang daray maaro
sinag na bulan silew dan manando
esaes iran agay lay samito
napunas iray amin ya aburido

manterter ya linaew ed bilunget
kumpas na lakapan ya malmalet
kalasakas na bulong ya nagagatinan
nakebyew iray atap ya manayam

malurey ya lurem sakuban toy tawen
mapilit ya bulan labay ton takilingen
untan met et sikayon lawas manga-aro
agkayo nabiyer, mapilpilit kayo
md
10/8/2007 2:30:55 AM

bright day

western wind stayed
longer than it should
played with trees
blowing kisses

brought the clouds
tame the rivers
let the children play
makes a very peaceful day
md
10/10/2007 1:27:15 AM

vanish through the night

cricket rested unexpectedly
must be the sign of fall; maybe
a frog found her to be delicacy
serve the purpose of nature's way

now the deafening silence abound
for some reason i miss that sound
changes the norm of life span
but wonderful mind has a plan
Adrian Pagaduan
10/14/2007 11:22:36 AM

ulimek diay kinelleng

agdardaripespes pul-oy amianan
agukrad,agkupit bainbain ti dalan
puriket awan pilyen basta kumpet
makagarumyad, makagatel, nailet

diyak napupuotan ti ulep tangatang
agraman rikna naot-ot, nasanaang
dardarsek agawid; agtalawen ti init
malabasak gundaway a dumagas biit

nakitak ti isem mo nga agrampaya
nangidasay sennaay ti barukong ko ita
idi mariknak dagiti ramay mo umabrasa
agrittuok ti susuop ko, kaslaak marba

umel a balikas; nabara nga rikna
binekkes na ti un-unnoy ti daga
maysa a tedted a lua, rimkuas regta
insadag na, tungpal sumangbay agsapa

md
10/18/2007 2:21:23 AM

timek nga nagtaeng

nalalangto nga uggot
nalinnaawan nga ramot
nasimbeng nga panawen
ab-abalayen samiweng

rimat ti panonot aglumen
agrikosrikos ngayed nga itden
nadawel nga dalluyon tumakdang
nakapsot nga tambak maisawang

ulep mangipariripirip gandat
lung-ay, naitalimeng bayakabak
gibusan ti nasirib nga malem
makulaapan ti nagbalay nga dayyeng

md
10/19/2007 12:16:32 AM

sulok ng tingin

malayang panaginip alay
tamis sa bawat himlay
ng gabing nagbibigay saysay
nagnanasang mabibigyang kulay

bibig nakatikum sa kumpas ng pitik
nanalig sa pangarap yaring kalakip
simoy ng hangin sa labi'y humahalik
tinatamasa ang bawat nagdaraang saglit

mga matang sa bintana nakatanaw
nangungulila, paminsay panakaw
hangngat abutin ng dapit hapon
nangangambang; paano kana ngayon
md
10/22/2007 4:23:12 PM

ulap nga ba

laganap ang nagkukumpulang ulap
bakas ng sariwang pitas na bulak
hanging mapagbiro nagbibigay hugis
ayon sa iyong pagtinging ninanais

nataong dalawang ibon nagbigay mata
sa larawan mong hubog ng ganda
mga buhok mo nama'y sinag ng araw
nagdiriwang sa bahagharing abot tanaw

pilit kong di-mapikit sa nagdaraang saglit
yaring damdamina'y natatangay ng ihip
ramdam ko mga paa ko angat sa lupa
sinusundan ka sa isip at sa gunita
Adrian Pagaduan
10/27/2007 7:36:06 AM

balls in my pocket

rain the master of the course
keep us bundled indoors
umbrella helpless for ease
green not pleasing to be a place

bunker turn to a pond
keepers brought out the pump
geese, ducks they don't mind
this weather is just fine

rain is pouring steady to the beat
fairways are thirsty; no flow yet
flags are soggy, drooping down
so quiet, no familiar sound

... does anybody here play golf,
my weekend exercise.


Adrian Pagaduan
10/30/2007 1:17:11 PM

apaered palbangon

say kareenan binetag na potpot
tan saray eyag na manlalakoy balut
aliingan koy linggas mon akalirep
tan saray limak iran akatalikepkep

buwek moy akaseksek ed apingko
ngalngalik ketketen so layag mo
pabalingit moy makapabegas na bago
esaesan taka komon; aralem so ugip mo

maaron angub diyad aping indepel
gemgem koy likna tan maksil ya tepel
inpatikyab koy kanonotan kod atep
ayayamen koray iliw angngad ayepyep

Adrian Pagaduan
10/30/2007 1:19:43 PM

alingasngas

simoy ng hangin sa dahon dinig
kalakip ng lambing sadyang nanaig
mga bukang isip nasang ipagunita
sa gitna ng langit nailalathala

ngiting salubong ang madaling-araw
namumukadkad nagbibigay tanglaw
mga bakas sadyang nakaukit sa palad
punasin mo man, mayroon pa rin lantad
Adrian Pagaduan
10/30/2007 1:21:17 PM

on your cheeks

sweet sorrow on my window
uhm...that, i already know
but i wish it did't show
cause i'm dreaming of you

a stroll to rose garden
so many flowers to be seen
yet we pick the one we love
that makes our heart throb

and when the petals are gone
fruits will be on your hand
then savor the ripen gift
wipe those tears, on your cheeks

...i have to take a rest now
thanks God for bringing me
to you. enjoy reading.md
Adrian Pagaduan
10/30/2007 1:49:08 PM

un-unnoyen

nadungngo nga araraw agdama
samiweng ni ayat a naidenna
bitek nagnaed ti barukong
sumingsingising aglaylayon

arimasaen dagiti mata agur-uray
ti isasangbay lailo nga ipaay
numan pay narasaw ti namnama
lagip parnuayen nat dana

payak ikumkumpas nat darikmat
sagabassit agkupit dagiti sugat
aay! apo nagimasen a kudkuden
kasta met tay rikna un-unnoyen


nini
1/9/2008 11:56:23 PM

In the gentle hush of leaves,
hope reborn-
that calls the verdant lace of spring,
never worn.
Sweet memories chant with breeze
that branches know---

md
1/10/2008 1:08:19 PM

there you're

naked branches; green mistletoe
dancing with flourishing snow
when the sun comes to light
peeking leaves; an awesome sight

water drops from treetop
burst when it hits rock
spray flashes to a glow
beautiful colors of rainbow

sending my dreams to a pause
watching falling petals of rose
and when everything seem to clear
there you're smiling and so near
ni2
1/10/2008 8:58:51 PM

waves that often kiss the rocks,
their luck rests on the breeze.
spray of mist that touches my cheeks,
only echoes of the ocean
whispering to beckon...
md
1/11/2008 1:44:39 PM

i saw you

am sitting on the grass
watching everything pass
am chuckling of what came
giant spray came rushin'

i am sure you're wet
you pulling your shirt
i could see beneath it
very lucky, you got skirt

wave my hands; you did smile
you tun around; hid for a while
it's getting dark; i must go
i probably see you tomorrow

nini
1/12/2008 5:56:59 PM

i see a name in the sand
my finger traces it
like a wand

and so the ocean
roars its wish
it gently rests
upon my hand
md
1/14/2008 11:31:00 AM

you miss me

watching tide ebbs; flows
take off my running shoes
sitting on sand i notice a stick
yes; wondering what could i make

wrote your name close to the sea
mine going towards golden ferry
your name could have wash away
cause you are late that today

low tide when i was there
saw seashells everywhere
some are still alive to pick
mussels, clams it's great

next time get there early
bring bag of fruits and candy
ah!.ice tea or strawberry shake
hot hopia and banana cake

nini
1/14/2008 11:06:42 PM

seashells I see
bearing last whispers
of the sand,
fast transcending
their castles.

the gulls and terns I hear,
far-away, for a moment here;
i pursue with my ear,
louder, loud…until gone.
md
1/15/2008 12:27:54 AM

did you bring...

pick it up, why won't you
listen to music, cresendo
of ocean, a portal shining
so beautiful, calling

into the depth i rest
surounded by fihes
kelps, seaweeds, reef,
echoes from the depth

come dip your tired feet
take off those fashion chic
fish have no fiber taste
only morsels; they eat

watch the waves,will take you down
pull you like a kite to my kingdom
can't bring you surface for breath
cause you're dreaming on your sleep

..heheheheheheh

2ni
1/15/2008 10:54:56 PM

i brought
eight
little biscuits -
each piece
i wrote
a wish

guess first:-)
md
1/19/2008 12:10:55 AM

is it numbers or letters
is it money, love or health
is it weather, a good harvest
cold night, nice sleep
bundle up or cuddle tight
whatever it is good night
Iƒû(|ÐH‹
3/4/2008 9:14:03 AM

IÿÃHƒÁ
Iƒû(|Ð
manonton dalan
8/19/2008 12:43:31 PM

you are there

i see you in the crowd
so happy screaming so loud
pumping your fist to the beat
swaying, dancing on the seat

i called your name but you can’t hear
you’re in another world, out of here
i’m so glad you’re happy; i could see
i remember your smile; still too pretty

i turn my back and walk away
i block off noises; i can still see
your face; right infront of me
so i run into darkness far away

i sit there mumbling to myself
all alone nobody could help
so i decided to go back to you
you are there, looking for me too

manonton dalan
8/29/2008 10:19:07 AM

magic moments

i smell your hair rubbing my chain
i feel your cheeks fresh from tears
i see your lips empty of words to bear
but your eyes sparkle as ripples glitter

i hear your heart throbbing to a beat
old drums, tune stretch to almost limit
hope still within the realms of reality
bits of marvels scattered along the way

looking back glances bring punctuated sigh
hands on your chest about ready to cry
i put my fingers on your chin with a touch
you respond with sweet smile, more than enough

i look into your eyes with full focus
holding your thighs, rubbing softness
of fabrics wrapping your tender skin
sending mystics vibes, prelude to a kiss
manonton dalan
9/6/2008 5:13:11 AM

hannah leave us alone(hurricane)

sweeping water reign
rendering soggy green
flags are still waving at me
utmost desire ease today

now we are swapping tales
as rain pour like christmas bells
lites fuel more stories up scale
even sarah surely won't tell

darkness almost painted course
limp trees push at full force
hanna hope she would be gentle
we are just bonding not trouble

manonton dalan
9/9/2008 10:25:41 AM

I could smell fragrance
Rising from your breast
I could feel warmth reaching
From deep throbbing beats

I could see your eyes mellow
to whispers from my trembling lips
I could feel your warm fingertips
Rubbing the contours of my skin

Staring at me as if you own me
That I can not escape to succumb
To your undying longing; a quest
So I close my eyes to enjoy the rest

manonton dalan
9/9/2008 10:46:37 AM

i see stealthy waving
tentacles of thirsty heart
i seek cover behind
the canopy of flowering trees
yet your glimpses penetrate
slowly melting block of ice

bright rays off mountain peaks
came alive to speak freely
but too deaf to hear
too focus to remember

a glance at soft sliding limbs
beneath silky cover of bloom
reflecting your rosy smile
amidst daffodils covered hill

yes, a long way from heaven above
prancing to tune of dream love
i must wait the dimming of the horizon
and secret of those breeze of afternoon

manonton dalan
9/11/2008 9:21:46 PM

ayna! saan a

i could feel you
ruffling butterflies
inside of me

sending bolts
of lightning
brushing hollow
of my fading heart

springing beats
pushing warm stream
born to a sigh

my pupils grow
my lips tease
by your lung-ay
lady of daffodils farm

lung-ay- love u never go away...yes.
- biagko dika umalis ... wen
manonton dalan
9/11/2008 9:25:08 PM

no sharp edges

deep red petals
lips touching
blending; transcending
to veins; rushing fuchsia stream
to smile and pink cheeks

for a moment comfort
draping your soul
with warmest
kissing eyelids
heaving chest

i should have been there
to hold you
as you drift away
from longing

as you open your eyes
next to mine
press body as one

muted rustling fabrics
slowly burns
to passage of time
but i let those buds bloom
sending scents to
only entrusted ones, known


Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.