iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Tirad pass ti ayan mi

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >Takong wenno Takong(Make some jokes for this one word but two different meanings when pronuonce)
10/21/2007 8:19:00 PM

1.Takong a Baboy
2.Takong ti SapatosCommentsMista Pia
10/22/2007 2:02:10 PM

Ti tako ni takong ket inakkon ti takong nga inusar ni kangkongRuby Abad
10/27/2007 9:09:51 PM

A riddle....with rythm.... mista pia. Thank you for visiting our bokabularies. Ala pay kabsat.Ruby Abad
11/7/2007 6:32:06 PM

Mista Pia ayanmon ket ni mailiwak kadagiti adu a padigom.Alexander Barut
11/11/2007 5:04:19 AM

Ruby, addaka pay la ta NSO? Pakumustaamto da Mg Reynor ken Madam Banny. Also with Mg Melecio. I miss them.
LUVY
11/11/2007 11:50:41 PM

Agyamanak Sir Barut ti panagpasyarmo. Wen idanun kon to no umaynak by nextyweek sadiay UNP. Ditoy kami ita Quezon City for Tobacco Summit-NTA Central Office. Ket ayna kasla awan banag na iti inkam iyuumay nga agmulmula ti tabacco ta awan ti resulta na. Maamuan to pay laeng no Biyarnes ita a lawas no adda panagpangato ti presyo.....kaasi pay ni agmulmula ti tabacco KABSAT KO.Vernie Pasic
12/6/2007 3:54:02 AM

Kabsat Ruby, nabayag man daydi ipapasyarko ditoy abongmo, um-umay met gayam ni Rosa (Abad)idi ditoy, apay ngay ta insardeng daka met nga sarsarungkaranen.

Mayat met laeng ti presyo't tabako tatta kabsat? baka met kasla presyo't sun dry ti pamay-andan, kaasi nga talaga ti agmulmula't birhinia nangruna no puro utang ti puonan.

Naimbag nga orasyo kakabsat nga nadanun ko ditoy.
Jorge L. Buenaventura
12/6/2007 8:21:59 PM

Hello Ruby, Kumustakan. Kumusta ti anibersario ti Battle of Tirad Pass? Immay met laeng taga-Bulacan?Ruby Abad
12/14/2007 10:58:35 PM

Pagyamanak ti inka panagsarungkar Bro. Jorge. Wen napintas ti indanon dagiti kakabsat a galad ken kultura ti ti Bulacaneo. Ket wen ah pinuyatmi ti rabii ti Bulacan Night.Nagsasala kami ti adu a salsala a kanawidan ditoy ilimi a Gregorio Del Pilar. Naggagangsa ken nagsasalidummay kami a nagpatnag.Agyamanak manen.Arlane Manzano
12/23/2007 12:50:17 PM

PARI RUBY...


Christmas Glitter Graphics

Fraulein Gamuyod
12/23/2007 8:02:31 PM

HAVE A BLESSED CHRISTMAS AND A PROSPEROUS NEW YEAR.

GOD BLESS YOU ALWAYS.

TAKE CARE.
Jorge
12/24/2007 12:00:37 AM

Best wishes, Ruby!Jorge L. Buenaventura
12/24/2007 12:09:17 AM

Ania ti kayat a sawen ti Ruby a kas nagan timaysa a lalaki? Maysa a nasinged a pangawag ti Reuben ti kaipapananna. Iti French kayatna a sawen a naggapu iti balikas iti Latin a rubeus, wenno nalabaga isu a mainanaig iti napateg a bato a nalabag a ruby. |Maar-aramat pay tiRuby a pangawag kadagiti babbai.

Naggapu met ti nagan a Reuben iti Hebrew a kayatna a sawen "kitaem... maysa nga anak!" Iti Biblia,ni Reuben ti inauna a putot ni Jacob ken ni Lea nga asawana.

Saan laeng a babai ti mabalin nga awagan ti Ruby!
Ruby Abad
12/24/2007 7:19:55 PM

Additional info Pare Jorge iti inka inbingay. Pagyamanak unay ket naibag ken naragsak a paskua amin a sangapada kakabsat ko ida.Jorge L. Buenaventura
12/25/2007 4:09:35 AM

Agyamanak met, Ruby. Sapay ta agawiskanto no agpa-long table ka.

Best wishes this Christmas season!
Alexander Barut
12/28/2007 2:28:13 AM

Naragsak a panangpasangbay ti baro a tawen! How are you, Ruby?JRIC
12/28/2007 4:17:23 PM

Nagasat A Baro A Tawen Mo! Gayyem ruby, kasta met ti Failiam.

KABOOOoooomm! KABAAAnnnnng!
Pumalibbuong, pumalibbaang
lattat' kanyonbembo,
awan la ket mapukpukulan!
maan-anakan, maal-alisan;
malaksid no kayatyot' maalisan (kunkunak laeng Gagayyem)
wenno sumarsarungkar
balay-pagagasan
gapu't kinaliway!

Natalged A Baro A Tawen Yo Amin Gagayyem!
Leofina Jane Galleta
12/30/2007 8:15:43 PM

Happy New Year, Ruby!Arlane Manzano
12/31/2007 12:57:38 PM

Ruby Abad
12/31/2007 11:28:25 PM

Naragsak a baro a malemyo amin kakabsat...ka joerge,Mam Lg, Sir Alexander,Jric, Roods. Ni Ading Arlane kumusta ka metten ken kadakay aminen nga awan labasna ket innak kunaen matagu-tago tayo am-in ta uray ket agkikinniben tayo a padapada di ket?. Ala ken ni siak mail-iliw a kankanayon iti inkay isasarungkar kadatao.Maminsan to maen kunayo ngem siak diak to pulos mamengmengga a kumarayo a toy pusok agay-ayat kaniayo a pada-pada.Alexander Barut
1/12/2008 3:28:35 PM

Kumusta Ruby?Ruby Abad
1/18/2008 7:02:13 PM

Gud day Sir nice to hear from you. I just arrived from Sibol and Tiradpass with a columnist from Bannawag yesterday. you know sir jim domingo from cagayan sir?Jorge L. Buenaventura
1/19/2008 10:59:06 PM

Ania Ruby? Nakadanon ni Apo Jim Domingo dita Tirad Pass ken Sibol Hot Spring ken Water Falls? Maysa nga academician ken scholar ni Apo Domingo ken nalatak a kas Public Thinker of Southeast Asia. Consultant pay isuna ti St. Paul University Philippines. Isuna ngata daytoy kunkunam? Damagko nga adayo dagita a lugar ken awan lugan a dumanon kadagita ket masdaawak unayen no nakadanon ni Apo Domingo ken no kabaelanna ti nagnagna. Kuna ngarud dagiti nagdamdamagak a puro pagna wenno cadillacad ti maus-usar dita Tirad Pass. Malaksid laeng no nagsakay ti kabalio.Ruby Abad
1/21/2008 2:52:32 AM

Jorge bagis you are also welcome to visit our place kasta ni Sir Jim wenno Tata kunak man bagis ket ni lumakay metten. Ngem bilibak isuna ta NAINGET ti inna panagsukisok. Pundo ta kunam ngem kunak saan met ah ta dumanon ti lugan kadagiti amin a barangays ken sitios ngem ta aleng saan nga accessible ti lugan kadagiti national park tayo ditoy. Baam ta no umay ka ditoy awiten min to sika iti rattan nga indayon tapno saan ka nga MAIGANGTOL,MAIKAGLES KUNO. Ala pagyamanak manen iti inka panangsarungkar.Ruby Abad
1/21/2008 2:55:24 AM

Wen adu iti inpanidugo ni Prof Jim about the dev't of our Gdel Pilar Tourism Office.Maawis kayo amin kakabsat ta itedyo met ti kapanpanunutanyo maipanggep ti pagdur-asan ti Tourism Office mi ditoy Gregorio Del Pilar kakabsat ko ida.Jorge L. Buenaventura.
1/21/2008 5:51:21 AM

Mamatiakon, Ruby. Sabagay, napnapan pay ngamin nagsukisok ni Apo Domingo idiay Alps diay Switzerland iti nagbaetan ti France ken Switzerland. Saan pay unay a lakay ni Apo Jim. Saan pay a senior citizen ha ha ha. Dimo ibagbaga kenkuana. Tay la ngata riknana ti lakay. Ha ha ha. Pasiarekto man ketdi.Ruby Abad
1/27/2008 7:45:51 PM

Wen man Sir...more info from you ket taga ano kagayam gayyem joerge?
Jorge L. Buenaventura
1/27/2008 7:52:26 PM

Sigud a taga-Cagayanak ngem addaakon Manila. Na-meetko ni Apo Domingo idi mangal-ala ti doktoradona iti University of the Philippines.

Kasano ti mapan dita Tirad Pass Gayyem Ruby?
ruby
2/13/2008 1:43:15 AM

i WILL SEND YOU LATER SIR JORGE A DIRECTIONS/GUIDELINES HOW TO REACH TIRAD later.Leofina Jane Galleta
2/13/2008 1:47:47 AM

hello kakabsat!

Ruby gayyem, umayak kumablaaw kenka kasta met kadakayo kakabsat a bisita ni ruby iti HAPPY PUSO day,:-)
Arlane Manzano
2/13/2008 9:04:55 PM


imikimi - Customize Your World
Makaryu Buenavista
2/20/2008 4:17:10 AM

TAY TAKONG DA RUBY,KET KINAGAT NA TAY TAKONG TI SAPATOS NI TATANG NI RUBY,NAKAUNGET NI RUBY KET,BINATO NA TI TAKONG DIAY TAKONG,HE HE HE HE!!! GAWIS AY KAG-AW YU AM-IN AY KAKAILYAN AY TAGA PLARIDEL,KANGRUNAANNA KEN APONG loling sagay-oc,Mr&Mrs Buenavista ken pareng henri gallardo,VICE MAYOR KANAK KOMA HE HEHE,IDANUN MUNTO MAG ADI RUBY KINDAIDA NO WAD DI TIME MO KEEP UP YOUR GOOD WORK ADINGKO,MAYSA KA INSPIRATION DAGUITI PADAM NGA AGTUTUBO KEN KADAGUITI PAY SUMARSARUNO,BEST REGARDS AND HAVE A GOOD DAYluvy
2/20/2008 2:04:41 PM

I'm glad to get know you more sir.Keep on visiting the iluko.com and you should have your personal blog so that i always visit you. Thank you once again. Adino ti ayanmon Sir?luvy
2/20/2008 2:12:26 PM

Hello Sir Buenaventura I am happy and Sir Jim Domingo reading your messages. Actually this time I am here in the house of Sir Jim here in Tugegarao, Cagayan. Having my tour for almost a 3 days.Regards nakunana kenka and he was puzzled kung sino ka Sir. Would you mind to stress something about you and especially your Blog here in Iluko.com. Thank you.Jorge L. Buenaventura
4/4/2008 10:18:22 PM

Kumustan ngay Ruby? Nabayagkan sa metten nga agkumkumog dita Tirad Pass?Ruby Abad
4/26/2008 8:04:49 PM

Wen garud bok jorge! kumusta kayo aminen a ka bloggers?Alex
4/27/2008 4:37:15 AM

Ruby, kumustakan?

Kumusta met dagitay kailiam a taga NSO?
luvy
4/29/2008 10:55:10 PM

Hello kabsat nasayaat met. Taga barangay nak tattan Sir ta nalpas metten ti POPCen. Agyamanak iti isasarungkarmo.Jorge L. Buenaventura
7/1/2008 6:21:50 PM

Regards Ruby!Ruby Abad
7/10/2008 9:28:44 PM

Hello kabsat kumusta ka metten?Alex
7/11/2008 3:51:14 PM

Kumusta kayo amin ditoy?Ruby Abad
7/12/2008 5:31:25 AM

Hello friend kumusta ka na?
Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.