iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Balitok nga aldaw

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >



Dagidi aldaw a di agkupas_seventeen.2
12/4/2007 6:05:16 PM

--->>>(tuloy ti adda iti ngato)

Nagmalangaak. Namaysaandak ita dagiti gagayyemko. Idi rabii a papanmi panag caroling ket inipigko nga inpapayat iti nabsa pay a takit’ nuang iti tenga ti kalsada ni Gayyem Ani. Idi met laeng rabii nga inpasubok ni Atanud idi malabasanmi ti balay da Sheryl nga ar-armenna. Inarasaasak idi ti balasitang a nakapasungad kadakami: “ay-ayatennaka unay ni atanud ngem mabain kano kenka...” Ket daytan, immay kimmamakam a dimmanon iti karrubada a balay a pakipaskuanmi ket nagsarsaritada ken atanud iti nasipnget nga arubayan. Saan a maun-uni ni atanud idi addakamin ti dalan nga agawid ditoy balay. Ay-ayaten kano unay ni atanud ti balasitang- kasta man ti kanayon nga isarsaritana kaniak no kua, ngem mabain met a mangibaga ti ayatna.

“No kayatmo a, ket, pustaanta pay ti panagsubli-sublina dita namudel a tadem; nickel kada maysa a panagsubli.” timmalliaw ni Gayyem Ani ken Atanud Larry, “Bayaw, abunarannak man pay laeng…”

“Ney! Agkaduada dagitoy ah! Saanen la! bingayentayon toy sangapulo a pisos; inkapat ti bingay ta kukuami diay bayog!” manipud iti bulsa ti sapinko, intaudko ti dua a saglilima a pisos, “ paggudduaanyo toy five pesos.” Inyawatko ti Nabukel a lima ken ni Atanud Larry. Isu da met ti nagmalanga. “Nalalaingkayo ket ngem siakon!” intanabutobko ti pananglikudko kadakuada.

Iti sumipnget, napankami nangimaro iti pechay a mulami ken atanud iti pancit iti asidegmi a tiangi, linutomi a pancit-sabaw a nalaukan ti pechay a nagsasanguanmi kadagiti padami nga ub-ubbing iti rumabii.

Iti tumengngan ti rabii. Naggaabaykami a nagidda iti asotiami, iparikarmin ti maturog. Nagtalnan tay napigsa nga angin itay aldaw ngem nalamiis latta ti aglawlaw. Nagkaules da Gayyem Ani ken Atanud iti ulesmi a kas iti ulesko, a US military blanket,. Nagabaykami ken atanud.

“Pandagam a nalaing 'toy ules dita sakam tapno saan a sumrek ti lamiis” bilin ni atanud iti gayyemmi. Papandaganna ti ules.

“Wen la… emmm! Ania pay?” inamad ti gayyemmi iti natallugod nga ayog.

“pandagam pay dita bakrangmo a, tapno saanta a saluyusuyen…” bilin manen ni atanud, “siak ti mangpandag ditoy banda ti ul-ulota."

“Wen la, emmm… ania pay?” alisto a mangaramid ti gayyemmi iti bilin ni atanud.

“nalpaska ditan gayyem!!!” kuna ti panunotko. Ammokon ti kalukuan ni atanud.

“Awanen… ready ta ngaruden!” Kuna ni atanud ket inruarna ti uluna, pinandagan ti imana ti ping-ir ti ules iti uluanan ti gayyemmi a kinagiddan ti atidog nga uttotna. “Puuoooooot!”

Nagkulibagtong ti gayyemmi iti uneg ti ules ngem saan makaruk-at daras… pinasarunnuan pay ni atanud ti maysa nga atidog; daytay umad-adas ti siren ti Ambulansia. Nagkulibagtung manen ti gayyemmi. Sa la rinuk-atan ni atanud ti ules itay ipakpakaasi ti gayyemmi a maangsan unayen. Agtungtunglab a nalukaisan iti ules ti gayyemmi.

Uttot ti dusa ni Gayyem Ani. Ti basolna? Saanna nga inbinglayan ni atanud kadaytay binting nga inatiwda kaniak itay bigat!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diak maliwayan a lagipen ti panagubingko, nangnangruna iti Paskua, ken natutudo a panawen. Diak laeng ammo no malaglagip met dagiti kapatadak ti panagubingda.

Dagidi panagtitinnawagmi nga: atanud, gayyem ken bayaw ket natultuladmi laeng kadagiti nataengan a malabsanmi iti daldalan.

Inasawa ni Atanud Larry ni Mareng Sheryl, agnaeddan dita Oahu, Hawaii. Pimmudno di panagtintinawagmi nga atanud idi walo pay laeng ti tawenmi. Inanakmi ti bunniag daytay baroda; inanakda met iti bunniag daytay baromi.

Naiyasawa met ni Gayyem Gil Ani iti maysa nga abogada a taga Cagayan, a kalugaranna met laeng. Adda da metten a Familia ditoy US.

Dios Ti Agngina Manen Apo Webby! itoy partuatmo a paglanglangoyan dagiti nanumo a paskilko!



Comments



ulio
5/11/2008 7:04:28 AM

nttg




Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.