iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

A dose of ink

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >bagong taon, bagong ngayon!
12/31/2007 1:00:54 PM

Mangangarap pa ba ako
samantalang patapos na ang taon?

Maninikluhod pa ba ang abang lingkod
sa langit upang maulanan man lang
maski isang tabong ligaya?

Mananangis pa ba ang puso
na tumingala at humingi ng biyaya
habang ang kasalukuyan
ay nagbabanta na ng pamamaalam?

Magdarasal pa ba ako para sa ngayon,
kung ang bukas ay kumakatok na?
dapat pa ba akong maghintay
sa isang kahapong lumisan
at di na babalik pa?

Ayokong managhoy upang kaipala'y
pansinin at ambunan ng liwanag.
Ayokong umiyak at maglungkot-lungkutan
upang sa gayon ay kaawaan.
Gusto ko lang sanang ngumiti
at pagkatapos ay iyakap itong pagbati!

//nagtatampo na ang nalulunod na lupa
sa yelong pahalik-halik at sa ulang walang sawa.
bisyo na lang yata ng araw ang kanyang pagsikat
at pagngiting pasilip-silip.
Ano bang meron sa mga ulap
at doon na lang sya lagi'y nakayakap?
wala na bang aliw na makikita sa aking mga mata!//

gusto ko na sanang matulog
ihimlay ang katawang pagal
yumakap sa walang malay kong unan
at sa init ay umamot sa maigsi kong kumot
ok lang, kahit na mamaluktot
wag lang akong uli'y mangarap
para sa taong lumipas?

Mangangarap na lang muna ako
para sa ngayon at sa bukas.CommentsArlane Manzano
12/31/2007 1:01:05 PM

Rudy Rumbaoa
12/31/2007 3:13:35 PM

AY, nagalisto ti panawen a maluom! Nadanonan ti ungto ti tawen ket di malibak, adda segga ken gagar iti panaguraytayo iti isasangbay ti Baro a Tawen. Iti damo nga itatapog ti umuna nga aldaw ti tawen, masirayantayo koma ti raya ti namnama ket maikawes kadatayo ti baro a kinatao a kas iti panangdayas ti init iti sabong ti orkidia tapno lumangto ken agsampaga. Wen, irugitayo nga asaken ken unoren ti dalan nga agur-uray a pannubok ken karit ti masakbayan. Nupay kasta, adtoy ti sibubukel a pamiliak tapno umayna idanon kadakayo amin a kapamilyak ken kapuso iti "NAGASAT KEN NABUNGBUNGA NGA ISASANGBAY TI BARO A TAWEN!"

Manipud kada
Rudy, Mimieh ken Sofia Monique
Laoag City, Philippines/Maui, Hawaii
Imelda Alibuyog
1/1/2008 5:45:25 AM

ZWANI.com - The place for myspace comments, glitters, graphics, backgrounds and codes
Thank You Graphic Comments

Thank you ading kadaydiay inbagkat mo a napintas a banag idiay abong ko,beri beyutipol...
Imelda Alibuyog
1/1/2008 5:46:35 AM

kabsat Rudy again, thank you very much.Leofina Jane Galleta
1/1/2008 6:07:32 AM


Manzanoooo! Happy new Year, Marengski my dearest! :-)Sa bawat talinhagang nakalakip
sa pusong aba, wari'y sumisirit
pagtango't pagsang-ayon sa mga daluyan ng ugat
tayo ng mangarap,sa isang payapa at makulay na bukas...
:-)


Heyyo guys!!! :-)
Leofina Jane Galleta
1/3/2008 5:34:56 AM

Manzanooooo!! 'pay dika met la rummuaren Marengski? GAthering'en hehehe!JRIC
1/3/2008 6:17:45 PM

Arlannne! subran sa met ti panangpapudotda kenkan Ading? AHAAAMMMM!

LJ, adda kano ni Marengki'm iti sirok ti kili-kili ni suwithartna! HAHAHAHAHAHAHAHA!

Nagasat A Baro A Tawenyo Amin! Lumabasak pay Gagayyemmm!
Ken
1/5/2008 5:38:50 PM

awan pay laeng ni Ms. Aralane
umayak man ta siak ti mangriing
baka sobra ti turogna gapu't lammin
ta diay bandada nag ice ice baby manen!

wenno nasobraanna siguro ti nagpapas
daytoy kalablabes a kunatayo a krismas
isu nga awan pay laeng ita a kumanibas
baka madamdama,adda ditan nga agiwasawas!

Ading Arlane agriingkan!
2008ten alaket agmurmuryakan!
adu kamin ditoy a sumasagaang!
mabanglesen dagitoy adda a makan!JRIC
1/6/2008 5:41:27 PM

Arlane.....! ania ti knuamon....!

Lumabasak pay Gagayyem.....
Arlane Manzano
1/9/2008 12:35:40 PM

Manong Rudy.... beso-beso ta man iti nairut (from a distance laeng!!) Permi ti partak ti tiempo a kunam Manong. No mabalbalin la koma nga singdanan ta saan unay nga tumaray har har har... Kumusta met da MAnang kenni Baby Sophie?

Manang Imee, dina ka met la pinasabtan ti kanyubong ni Manong Jric? har har... siak ket kinimat nak sa. Puonayen!!! Ney, Manang adda in-inawen mi nga gathering tayo. Kayat mo ti sumab-it? inton Dec. 27-nen. 11 months en some days to go laengen ket.

Galleta, nagastayan diak nalaktaw diay alad Marengski, nakabat-bati-ak pay ket iti kunakon ta dinak met la inggaanen ti uyek ken singlotaytis. Musta ti lawer-lawer mo a nabaro tawenan? Kunam ket iyar-arsaas ni APong nga leap kano iti daytoy a tawen. GAsat kano pay tay 'kamatem' a baro. Har har har...

mangarap sa pagdating ng bukas
na sana'y dalhin ng agos
kabalyerong asam na kayakap???
Ngak!!!

Manong Ken, Manong ken,
inkidag mo met iti nangriing
kaniak nga inlupek
sagubanit a saninglotis.
Ania nga makan ti insangpet mo Manong? Adda kadi mangga a naaramangan? Kunam ket agsan-sanapsapak latta no mangngeg ko dagiti luto a nakaisigudan. KAraho ketdi ta awan metten ni Apong Kups a baunen nga agluto.

Manong Jric... ahahahayyyy!!! Napudot a talaga diay nagpaingak MAnong. Permi nga nagsak-sakit ti bagbagik ta nag-over heat-ak ket nagtinnag nga trangkaso. Subeg met datao nga nagpa-flu shot idi tiempo na. Maal-ala ti kas kaniak nga aginlalaing. Huuu. Musta ti bakasyon mo ken New Year yo ngay?

Agsubliak to bassit ta innak pay sumakdo. Oras na manen ngamin tay doktor ko hehehe. (Naistrikto unay!!)

Marvin Acosta
1/10/2008 1:13:58 AM

agagaskayo a kumarengski. daytay adu kano a juice ti inumenyo. kenni apo dios pay a, a pagdawdawatan ti pia ken salun-at. sa sagpaminsan ti bisong ni kabsatski jay-ar! ngak!

'mustakayo aminen karruba!
Leofina Jane Galleta
1/10/2008 2:32:22 AM

heps present!!

Manzanoooo! ala, unay ka ditoy ta pespesen ka man iti beso beso ket mailiwak kenkan yong! Bay-amon uray agpanatengkan, ipangreskon to metten no maakaranak kaspangarigan,hehehe!

Manongski Ken, Manongski Jric, PArengski Marvin, siak man met ti ag-maang biday ita,hehehe!

Babuu!
Ken
1/10/2008 7:16:53 AM

bagon taon bagong ba.....ngon!!!
agas sakit, agas sano....ong!!!
mangga con bag go ooooooong!!
baggoong a; napay.....oooong!

ayna, winalkamdaka gayam ti sakit!
naaa...., daytoy baro a tawen 2008!
kuna ni MS. I---da: anak ti sal-it!
ala man ketdi, 'mintayo agrungiit!

no umay ni sakit, sumangpet ni lailo
sumangpet ni lailo, ni sakit agkurno
no ti sakit agkurno: adda ni lailo-:)
no awan sakit; nakirang ti lailo.hu hu hu!

adda ganas ti sakit no maminsan
no adda ni dunggo ditoy sikigan
mangipaay pammateg isu't kasapulan
adda ragsak ken regta ditoy kaunggan.

gasatk ketdi ms. Arlane
no adda sakit, adda laing
adda laing gapu ken dalling
ni dalling; isu ti laing!

kumusta kayo amin!Arlane Manzano
1/10/2008 1:30:28 PM

Wahahaha... Manong Ken, agsakit metten ti tian ko kapapaggaak iti daytoy 'aniw-aniw mo hehehe. Mayat ti ibbet mo. Umanay daytoyen a mangling-lingay kaniak nga agdiwer-diwer pay laeng ti lubong na. Nakirang gayam ni lailo nu awan ti pambaritis ania? Isu ngarud nga "extension" kunkunak no kasdiay nga damagenna no ania pay ti nasakit. Musta met ti baro a tawen yo Manongski?

GALLETA, nangngeg mo ta kuna-kuna ni Manong KEn? mayat kano ti aginsa-sakit no adda para ilut, para yawat iti makan ken para subo payen. Uray naimbag kan a kuna diay doktor no makita na nga medyo agrupanget ka pay la a bumangon, dagus nga umapiring! Ania pay di... samantalaen! Ti laeng ayan a ganas na ket i-monitor na amin nga ipa-uneg mo. Apow! suron kon a di nakaraman iti bibingka ken kalamay a paw-it ni Nanang ko. Leap year kano Marengski, ania ti balak mo? (wink!wink!)

Parengski MArvs, lumisi-lisi met ni Jay-ar no kasdiay nga patiradek ti subsob ko. Baka kano no maakaran, awan ti agaywan kaniami a dua hehehe. Pipia kano lattan a bukodak tapno mamma-minsan ti rigat na. Bassitem pay a danum ken lemon tea nga impauneg ko. Isu ngarud nga dinak imbingayan iti kalamay nga paw-it ni Nanang ko kaniami. Hapohaya! ti ganas na ket nga nagkabukaben iti sangok.

Kamman!

Agipadamag kayo man met kakadua no ania ti impasabet ti baro a tawen kadakayo???
Imelda Alibuyog
1/10/2008 1:46:41 PM

Sori ading ita la nakadagasak manipud idi naudi...ay ket naliday man ti new year ko ading...bag kayo a ta naragsak kayo.Saan a bale agsubbot nakto no madanonan...
Ana dydiay kunkunam a gathering tayo ading?Diak man ammo awan pay met nangiyarasaas kaniak.'nodtoy ti pakapasamakan na dayta gathering?Ket no umadani a ket ikalbit yonto latta kaniakon.Bannawagak sa ketdi aya!

Naimbag la a rabii yon apo awan labas,innak met maturogen.
Arlane Manzano
1/10/2008 1:50:12 PM

Dita nay Dap-ayan Manang. Sarakem tay Iluko.com Gathering ni Walay. Adda amin idiay ti whereabouts na. Ni LJ ti pag-rehistruan Manang. Sapay la koma ta addakanto.

Pinadas latta metten a nga rinay-ray-aw ti bagbagi uray no uppaten nga Krismas nga awan datao idiay Pinas. Apay nga impalubos mo a naliday ti napalabas nga holidays? Sika met!
Imelda Alibuyog
1/11/2008 4:35:39 AM

Ading adda ngamin dgitay madi mapakpakadaan a naliday a paspasamak ti biag,isu iti makaigapo,uray kasano iti panangpilit mo iti agragsak no sumikiad met tay papunot ket awan latta ti ragsak.

Daydiay gayam, wen nakitakon ading idi pay damok ditoy I.com kunak a no ang-angaw pay laeng met daydiay nga isyo hahaha agpayso gayam..adda met la gayam seryosna aya!'nia ket a kina bannawag ko a talagan,isu a no adda hapenings aglalo mapuds ket ikulding yo kanyak nokua ket diak malagip...

Naimbag manen nga oras mo adingko kasta met dagitoy bisitam.
Monica Smith
1/11/2008 6:54:59 AM

Lumabasak laeng ket agap-apuraak nga mapan makitienda. Adu kano ti presko nga ikan ket bareng maabutak pay.

Marvin, inka aglemmeng ket ney leap year kano panagkakamat. Adu ngarud ti pakikalduan ita ah! Miss Imelda, komusta?

Morning to all nga nadanonko.
spyder.com
1/11/2008 8:22:21 AM

Arlane, aglemmeng ka latta ta lumabasak pay...

Hi Monica! Hi Mel! Hi kadakayo amin...
Ken
1/11/2008 8:26:23 AM

Ms. Arlane, diak pay kayat ti agsakit ita
No awan pay datay makuna a kaliwanliwa
Narigat ti aguldag iti kama a maymaysa
Mas lalon a naladingit ti rikna!

Imbag pay ken sika ta adda dita sibay
Ni kaliwanliwam a nangted iti linglingay
Uray immay dagiti saksakit a kasta unay
Mayat ti rikriknam_agasmo adda dita abay!

No addanto met pangkis a mailaw-an
A dallingko nga innakto ayaywanan
Uray agsakitakto met kas kaniam
Wenno saan; aginsasakitak lattan!

Mayat met piman ti baro a tawenko
Naragsak latta; 'ray awan 'lingko
Basta nasalun-at ken awan annakitko
Ti laeng adda; annakit daytoy pyuso!

Kumosta kayo aminen nga awan labas. Ni apong Kups, masdaawak, awan met nga agparangen! Apog Kups....! we ar di?

Hay Monica Dunggo....!
Leofina Jane Galleta
1/11/2008 7:08:03 PM

Wehehehehhe!

Kunakto pay a nalaing ka a talagan Manzano, mayat man dagitoy ibbet mon ket,hehehehe! Ahhemmm.. good job keni parengski Jar-aR, TLC gayam ti agas mo ha! :-) Saynag ta kalamay marengski, di bale ta inkaanan naka met ni parengski,

wehehe! BAy-am latta ta leap year marengski, ag-leap latta dagita makalagip,ahuuu! :-)

Manangski Monica, umayak makipangan ngarud wen? Nalaingka kano nga agluto ket, :-) Missed you manangski, beso beso man..:-) Ney, irapit tan da Manong Ken kenni Manangski Imee,kenni spyder.com tapno group hug lattan.,, bareng umapal ni apong Kupido ket rummuaren..
Marvin Acosta
1/11/2008 11:10:22 PM

kumarengski arlane, maynak manen. mayat man dayta salukobmo! saanka la ketdi lamiisen itan! adda koma met salukubak.

marengski lj, immaynak diay balaymo tattay ngem awanka met a nadanunko. nagbuyaak tay tv'm biit, sapay la koma ta dika agunget.

miss m, saan nga ammo ni kumarengski lj ti agkamat; tumilpiak siguro ti kayatna, ngak!

nagasat a kanitoyo amin kakabsatski
Arlane Manzano
1/12/2008 9:58:39 AM

Manang Ime, sika man ti salukubak sakbay nga adda umampit. Kadigdigos ko man sika. Mapan kam' kano aglawlaw ken daytoy gayyem ko nga ag-birthday. Iseman latta Manang dagiti umapay a ladingit bareng agnakem dan ton ket saanda tayon a saluponen. Di kadi?

Hayna, Sir Sev, kasano nga aglemmengak ta lumabas ka ket nakita ka metten? Ituga mo man ketdi ta padamagannak iti latest. Makapailiw ka met a ka-tsismak yong!

Be careful iti wish,
Manong Ken a namaris
dimo sapulen ta pangkis
ta dinto ket umay a mangigis.
tay koma kapkapnekam ti inka i-wish
barengli umay lumagod a nakangisngis!

Parengski, naimeng dayta salukod no makarugi. No dadduma ket saan met isu nga ilemmengak no kua. Hayayayyyy! mabasananto la ngata. Numona ta imbati ni Apong Kups kenkuana tay bislak nga atiddog. Dim' la nasalapon ni Apong PArengski?

Marengski, kayat mo ti kalamay nga naisaw-saw iti lemon juice? No wen kunam ket kukuamon daytoy iyay-ayat ni Jay-Ar. Piman! Osit Marengski, kibinen ta man ni Manang Imee nga mapan idiay Thread ni Walay ta awisen ta nga umay maki-gathering. Bareng maramanan mi tay lutom nga tinubong ken tupig. Lab yu girl... ni Asseng, ka-tsismis ko koma ti kunak ngem narigat man met nga tiliwen ti ipus nan.

Manangski, inabraw kadi ti lutem? nayunam man iti adobo nga balangeg ken ensalada nga sabong ti katuday. PLISsss... lab yu. Dikan nga isturbuen nga agluto ta dinak to ket paginnawen. Tumawagak to inton rabii. Pramises!!!

HAPPY WEEKEND GUYS!
Imelda Alibuyog
1/12/2008 12:19:30 PM

Arlane ading kadigdigos mo angem agatsabon ka pay laeng dikansa met nagbalnawen?ngem myat lattan ta salukob mo kaniak makasalibukag,makaikkat iti ladingit,agsangsangit met ti langit para kanyak ita huhuhuhuhuhuuuu

nagulpit ketdin aya ni ayat!
ta inna man lang ipaayat-ayat
ni ragsak kaniak,apay a kastoy
ti kalak-amak?Arlane tulungannak!

Kugtarak koma dagitoy a parparikot!
Tapnon'didan sumurotsurot
Ditoy pusok umayda padaldalapos
Arlane inka man ida igalot.

umaykon to ituloy no maminsan ading.agawidakon ket malemen

Agurayka! nasirpat ko man ni Monica a naghelo kaniak...Helo din ading kumusta ka,nakapasyar ka man ita?

hi Sevie alias spyder.com nakapasyar ka met kabsat,ania ta daladalam a dimo lang maibbatan?

Helo KEN agdaniw ka latta ta mangan kami ti inabraw ni manangskida,adda pay balangeg na ken adobo a sabong ti katuday,alwadam laeng ta katuday ket pababaen na ta daram no mapalaluam ti mangan.

Hi ading LJ toy ayat ko ti ited ko kenka ita nga agdama,lab yo ading

hello Marvin,agkatugaw ta man a mangan ta agm-ammo ta a naimbag.

Panawan kayo pay uray ta nabsugakon aginnaw ti maudi kakabsat!Adioses.
Leofina Jane Galleta
1/14/2008 7:16:10 AM

HELLO Manangski Imee, dumagasak man laeng ditoy balay ni Marengski,:-)

Manzano, beso beso girl, :-) Missed ya!
Arlane Manzano
1/15/2008 10:41:58 PM

MAnang Imee... kastoy ney...

HIYA... YAH...
iwagsak mo nga ikusay
parikut nga umapay,
nu lumaod inka iyammusay
isem nga makapaalibukay.

hehehe...

Marengski, haw ar yah? itugaw mo man ta makidaniw ta kenni Manang Imee... Missed you too Marengski. Nagbayag ket ti December-en aya...
Leofina Jane Galleta
1/16/2008 3:34:27 AM

Manzanoo!Hahaha! uray siak met Marengski!! Gathering 'en, apow nagpartak metten ti aldaw! Ania, sumalikan to kadi iti ILUKOLYMPICS wenno agcheer tanto laengen,hehehe!

Manangski Imee, please! Come inton Iluko.com Gathering wen? Kayat mo email kan iti registration form, hehehe! PAnagsasarak tayonto daydiay manangski, amin nga agwara wara ditoy Iluko.com palubos ti apo! :-)
Imelda Alibuyog
1/16/2008 8:58:34 AM

Lumabasakpy ading ,diak agbayag ket innak pay agluto.Toy KaLQk ket nangiwat no kasta maladawak nga agluto...

Ading LJ...pangaasim ta dinak igawid nga makitungtung ket ammom metten...maminsanto nga makisaritaak maipanggep ta gadering ti I.com.sige pay mga adingko..

aywen Ading Arlane pumasyar ka idiay abong ko met ah!nabayag nga dika immayen mailiw met ni blacky kenkan tay aso a taraken ni Ading Frankie...no agtaul ket sika met awaganna sika....hahaha

adios naimbag nga oras yo amin.
Marvin Acosta
1/17/2008 11:25:59 PM

kumaremgski arlane, umaynak manen. kepkepan iti kasta unay... daytay uray la a maangsan! kunam man ken manang imee.

saan met laeng nga agkagat ni blaki iti kakulkulorna, manang imee? umayak koma ket. hakhakhak!

mangitugutakto ti lata ti biskwit a tamburek, kumarengski lj. ta makikatugawakto kadakayo ket danggayak ta pulikaawyo.
KUPIDO
1/18/2008 8:08:14 AM

Testing testing.

Ahuuu! naktidaske ta madin sa manen.
KUPIDO
1/18/2008 8:09:59 AM

Ahihihihi!

Mayaten. Sanabagan ketdi ta tinalawannak ti server ko gapu siguro ta nabayag met nga tinalawak, nagpunton ti sanabagan.

Appokok ida, agsubliakto a makiragup ta pumasiarak man pay nga ag-update kadagiti kuna-kunayo sakbay nga itanemdak kadagita laglagip yo.

Karaho!
Imelda Alibuyog
1/18/2008 12:40:33 PM

ading Arlene addaak manen,kumusta kan ngay? ket no siak naimbag laeng gem idak met makalogin ta pinkialamak diay profile ko ket addan sa diak naalwadan a napindot,ur-urayek ti sungbat ti admin.

Kabsat marvin,nakakulkulorna ket dilpatanna lang,kaamo na sika isu nga umaka latta,yo ar welkam,beri mats.

Pareng kupido,addaka met nabayag la idin kabsat,kumustaka met?

Hapi wik end yo amin apo!
JRIC
1/18/2008 5:59:58 PM

Arlane.....! rumurkan ket adu ti bisitam.....! maibilangak kadakuada wen?! HAHAHAHA! AddanniApongKups'enngempimmanawmettenadingadinakainuray!

LJ, Ahaammmm! awan la ti pagpalapalmo dita Ading? no awan ket palapalem latta ti kusilaten; no ammom ah, dytay urayla a maitakleb tapno dinaka maadaywan! ania ti makunam, gayyem Marvin? Ahuhuhuhuuuuuy!!!

Miss Imee, alwadam ket no umayda pulutanen ni Blackie. Naimas kano ket ti nangisit nga aso. Angaw laeng ha?

Naibag a Malemyo Amin Gagayyem!
JRIC
1/18/2008 6:03:24 PM

Hayna-hayna, Arlane! Nalipatak ni Apong Kups! Saanna kayat a sawen, wen a nalipatankan Apong. Umaykayon ta pagsaggaysaanmi dagita sakayo nga iluten, siak ta nagtengnga la!Arlane Manzano
1/18/2008 10:14:43 PM

wehehehe... Marengski, ag-cheer tanto laengen. Kaduaenta ni Apong Kups nga agpalda iti straw ken agiggem iti pompoms. hehehe..

Ispiking op Apongski, apay nga nagbakasyon ka gayam ket di mo man la imbaga Apong? Inranam pay nga di inyawat dagitay regalo mi. Ti kunam ket naglemmeng ka tapno mailisi ka. Hmmppp!! Diak la makail-ilut dita sakam.

Manang Imee, malagip ko man idi naminsan a nagpag-pagna kami met ken tay Manong ko, adda nasabet mi a balasang nga adda parparingguyodenna. Nakalabes la ngaruden, sinublian pay la a tinaliaw tay kaduak. Iti suron ko, kinusilapak la ket ngarud. Ngem agling-lingaling ketdin a nagkuna, "naimas a patuludan iti Sammigel!" Hapo, agkirem-kirem pay a timmangad a kasla adda ni Apong Miguel iti tangatang. Bay-am Manang ta ilutuak to pay ni Blacky iti paborito na a masida tapno adda ay-ayona nga mangmi-miss kaniak.

Parengski, maangot kano dagiti dingo dagitay nangisit ti kararuana. Isuda ti dangranda nu kua, saan a dagiti kakol-kolorda. Adda CLorox a ginatang ko itay, kayat mo ta itabnaw ka sakanto ikulada? \ngem ney, dika kumunuti ta dikanto rummuar a dalmatian!!!! (PEACE).. Kunkunak laeng.

Manong JRIC, ablatam man ketdi dayta kutit ni Apong ta agkunail bassit. Itugtugaw na manen dita pangal ti agdan. Agabog iti babbaro ti new years resolutionna ket. Adda intugot mo nga shokoleyt Manong? Nu awan, ni Apong ti pigaem ta isu ti nagbakasyon grande.

Alexander Barut
1/19/2008 4:34:06 AM

Umayak man met makiandingay ditoy namaris nga abongmo Arlane. Pagkapiennak man ket agsusugelak pay lang kabsat.

Hi jric, marvin, kupido, lj, ken, spyder n monica....
Imelda Alibuyog
1/19/2008 5:44:14 AM

Ading Arlane paunay ket a tenkyyo na ni blackin aya tay inyeg mo nga taraon na hahaha mangted kanto kano manen,nayunam kano iti lauya tapno adda igupenna,naltutan ngamin ta awan paanod na hhehehe..ading naimbag nga oras mo dita ayan mo nga suli ti lubong...agraman gayam ni dungngom...

Kabsat Jric adda ka kabsat dik kayat a mapulutan ni blackik nasingpet ken natulnog,noibagak nga kumagat iti kakulkulorna ket dina bayagen sika nga kuraben...hahahanaimbag met nga oras mo

Kabsat Alex nga ingungutens mis yo boy...hehehe mngem dinak lang inyuray tay padya ni Lucring.Ton kumasar kami met keni...diak ibagbaga...dikanto met iyur-uray uray kitaem...bales laeng hehehehe
Arlane Manzano
1/20/2008 1:00:26 AM

KUmasar kayo kenni Jack ibagbaga Manang? whehehe... sowi, JACK kunak metten DIAK kunak koma. SOWI manen. LAuya gayam ti kasidaan ni Blacky aya Manang? NAn ta iyangerak man ngarud.

Sir Alex, thank you for dropping by. Pimmanaw ka met gayamen idiay Pinas SIr. Sapay la koma ta ni Apo ti manaraken kenka ken dagiti pada tayo nga 'nagtalaw' tapno mangsapul iti nalanglangto nga ruot.

Naimbag nga orasyo manne kakadua.

'Pongggg... GALLETA... Manong JRICCCC... PARENGSKIIIII... ayanyon?
Arlane Manzano
1/20/2008 1:09:25 AM

opsss!!! tay danum nga impapudot ko. Plus kape nga 3-in-1 equals umal-alingasaw a kape. Adda pay pandesal. NAlamiis ditoy batog ko ta nag-snow bassit. Nan ta innak hunting-en tay aglaklako iti pandesal.Alexander Barut
1/20/2008 5:02:11 AM

Imee, uray dinak yuray umayakto a masapa. Dinak malibasan ta ipadamag met ni jack e. bagbaga no kaano ta agninongak kano met!!! Patay!

Arlane, kasta a talaga ti biag. ala nalanglangto a talaga ti ruoot ditoy arimika ngem al-alistoak sa met nga agrakaya! Nabayag a diak nagkaraoken ta awan timeko!
Ken
1/20/2008 12:24:49 PM

Siak man met ti umay makimitir
Uray agongko ti agtirtiritir
Gapu't nalamiis angin bumanirbir
Lam-ekna siakon datay agtirtiritir!

Batangko met ita ti naapektaran
Sobra't lam-ekna a saan a maulesan
Uray no kasano ti kukot saan a madaeran
Agasna, masapul kano nga adda kappungan!

Ay anian, unay ket a gasgasaten
No dumteng ti kastoy a sasaaden
No ti bagi ket adda a pampamlieten
No awan kabinnadang,ay apo nagrigaten!

Imbag pay Ni Ms. Arlane dita ngato
Sus ama! anian a ragsakna ti napalalo
Uray no a nalam-ek ti adda a tiempo
Kasla kanayon nga adda iti anido!


Imelda Alibuyog
1/20/2008 1:41:39 PM

Ading Arlane addaak met lang ditoy nga agdengdengeg iti tsismis ni Ken...
Dimo liplipatan nga iyangeran ni Blacky ah tapno adda pamigsana nga manganop...ta no lumabas ni Ken idiay abongko ket paanupakto gunggonana!,napanna inramraman diay naganko dita sango,pati nagan ni Jack am-ammo...

Ana, napan yo kadin kinita dita sango tay inpaskil ni Ading Ken maipanggep ken Imelda A.Limpatok ken Jack D.Makatalna.

Diak koma ammo no di imbaga ni Manong Tito...napanna ket pinagkaysa isudan a dina orasen!
Nagloko kan ading Ken,inunnaam met ti pasamaken a di pay nagtungpal...allaka!
Toy panagiyablat mo ti daniw ading Ken ket kaarngi tay dandaniw ni Jack a nakamaskara...wen a ngem...bay-am lattan...no sinno man dayta a Jack...isuna pay siguro daydi Ikko...ah matikawakon!...

Sika met ading Sir Alex durog ka a talaga!kahit kailan...kasano koma a nonongka ket tagtagainep lang met gayam hahaha...ngem mayat met diay pinangibagas mo diay tagtagainep ni Imelda A.Limpatok sika bilibak met...hehehe kasla tro...

Huuh agawidak man laengen ading Arlane ket madi met ti pamsaakan yo kanyakon ti kantiyaw...aguray ka man pay ta agkapeak sakbay nga agawidak..ala agidasar ka ngaruden ah tapno mapapudot man toy aglamiisen a riknak....hmmmp naimas adingko..tenkyo beri matz...

Gudbye kakabsat,naimbag nga oras yo amin.

Arlane Manzano
1/20/2008 11:39:29 PM

wahahaha... Manang Imee, dimo ipalubos a nga mamitir da ka dagitoy Mamanong dearests ta ta didakanton at-atanen no kua. Ipalapal mo met tay kapkapnekanna uray ta nabasak met dagitay sarindaniw mo. Saan met a paatiw dagitay binatog mo ket.

Sir Alex, apayen nga nagbalkot ka nga immadayo? Sadinno ka ditoy Arimika Sir? Alwadam laeng ta didakanto ket sippayoten dagitay agila nga agkatang-katang ti karkararuada. Uray pay kadaraan a makuna no makita da ti kinasilap ti bag-oy mo ket surot-surotendaka no kua

Manong Ken, gumuyodka metten iti kapungan mo no awan. Wenno damagem kenni Manang Imee no kayat na ti makibinnulig iti pungan mo. Siguraduem laeng nga kallaba ken nabanglo dayta pungan mo ta dinakanto ket basibasen. Asi ka pay dalling kunkunanton dagitay adda dita sulsuli nga agur-uray kenka. Sadanto pasarunuan iti "GUNGGONAM" hehehe... PEACE. or, mangbirokak iti volunteer MAnong? Agaluad ka laeng baka ni Apong ti mangi-volunteer kenka, nalpas ni laing!

Lunes to manen. Iyagawa ti aurok tapno adda pamigsa. Good night guys!!!
Marvin Acosta
1/21/2008 12:19:11 AM

hak! hak! hak! no nagatel ta kluruks a, ket igidagidko marengski! uray man ket no dalmasian kada poynter no kuan. ti nasken ket adda makita a labang nga tao! ngak!

'imbag nga orasyo amin kakabsatski.
IloKona
1/21/2008 7:15:52 AM

Haay, apo, nakadanonak met lang idtoy, kasinyapo. Ket mustakan,
Arling? Ken dakayaminamin!
KUPIDO
1/21/2008 7:23:30 AM

Ahihihi! Marvin, daytay man kayo nga ima ti iyawat ko kenka manipud Baguio ta isu ti igudagod mo dita nagatel. No igidagid mo ngamin iti semento ket baka gudgod ti maalam. Pati siak a masmasahiem ket maakaran. Karaho!

Babbarok ken babbalasang, appok ida kumam-is tayo man pay bassit sakbay nga ituloy tayo ti agpapatang. Nabanglo daytoy danggit ken kalamansi nga natadtadan iti bawang ket.

Tay kape, adda nagtimplan?
Ken
1/21/2008 8:19:27 AM

haylo 2 ebribadi!

kakang Ayme, yamanek ta binasam datay istori, siguro ket immisem ka met ti isem ti aso? he he he!

No maanusam kakang Ayme, mapanka diay dap-ayn 1, sukainam dagitay dandaniw idiay. Ditoy ay.dat.com, adda sumagmamano a mannaniw a nagirugrugi ket adu ti napasurotda. Saanda nga impaidam ti ammoda nga agdaniw ket adu ti nakasursuro. Bay am pay dayta abungot, dagiti linaon ti daniw ti ikoncentratemo and be positive a kuna ni Sir Aleks!

Daytoy ti pagsayaatanna ti kaadda daytoy ay.dat.com ta adu ti naipaayna nga adal.Isu nga maasakanto met laeng kakang Ayme, agobserbaka nalaing kadagita dandaniw, angangawman ken saan, basta ammom ti pusegna dayta daniw, itedna kenka ti adal.Ta ti daniw, kaaduanna a figure of speech, manmano ti literal kaipapannna.Uray pay kunam nga adda malisyusona ngem pasikigam a nalaing ta adda makitam a maymayat a meaningna.That is the beauty of poetry a kunada.

Ms. Arlane, sus no makipungan ni kakang Ayme,matnagak ti kama ta nasawarsa met isuna no agidda!Ti punganko Ms. Arlane ket datay natungpiapan a kawayan!Isu a saan a masapul a kallaba!

nagmayaten no adda agbulonteeeeeer!!!

Ne, bigla a nagparang ni apong kups a! Unay ket ti pinamay am ken Marvinen!Sige ka apong kups, didaka nga ikkan datay ordermo diro.

sige kumosta kayo amin ditan!
Arlane Manzano
1/21/2008 8:50:49 AM

Parengski, panagkunak ket saanmon a masapul ti kloroks. Ammom ket black is bayyu-otpul a kuna ni APong Kups. Basta dim' liplipatan ti agdigos iti inaldaw. Minimum of maminsan ket mayaten. NO ipaminduam, maymayat pay ngem no ipamitlomon, sabali a saritaan daytan.

Naaa, APong kunak man no isakit mo ni PArengski, dayta met la gayam pannaka-akar mo manen ti lablabidem. Uray ta adda met pangontram no kua di ba Apong? Sikan sa ket ti ikuladak bassit sakanto i-almidor tapno maksayan dagita kuretret mo aya?

Gayyem IloKona, nakadandanonam aya ta ita ka man laengen a makita? NI Ka Dusngi idiay store mo ket nalaing nga agpaksiat. Addan sa pay ket entrance fee ken service charge a lawlawatennan malaksid iti 20% tax nga itumbok na. Hapohaya... di ka pay naka-or-order ket agpangpangaton ti metro diay basom, yong! Hehehe... sika man ngarud ti pagkapeak ita uray ta ni Apong ti nagdisnudo nga para templa. HAhaha...

Manong KEn, Manong Ken. My dearest Manong Ken... I have to agree kadagita kuna-kunam. MAlaksid iti suggestion ko nga italim a maminpinsan dayta ag-volunteer a kapungan mo tapno uray nawasang ket maikuyog ka latta. hehehe.. Innakto man met basaen dayta 'labstori' da Manang Imee ken Manong Jack. Sakbay nga inaganak tay mayat a volunteer.

No awan ti ag-volunteer, siakon ti mangi-volunteer kadakuada (uray ta leap year!!)... M A R E N G Skkkkkkkkkkkk... Opsss.. (ay-ayyabak laeng!)
Imelda Alibuyog
1/21/2008 3:09:58 PM

Ading Arlane,maadal konto laeng ti galgalad dagitoy a bulbulog ditoy I.Com ta kitan da ah!! siak aya iti maiyalat da! no,no,no nevaaa!!!in may lyp to retrit,tira!bira!!!agturturong da pay laeng, siak ket medyo agaw-awiden...hmmmmp ...bay-am man dagitoy a lallaki a Dusngi,Angtit,Mitir,Sutil... diak man ammo no ana ti kinatao da dagitoy...a sutilistik...diak lang mapmapan dita dap-ayan kakabsat ta adu iti sutilistik a nakamaskara...

Apay ading KEN,kasano kadi ti isem ti aso?diak pay nakakita.Ngem Aguray ka!ahhhh! ammokon no kasano ti isem ti aso...kasdiay gayam..malagipkon,..idi immasideg ni Jack idiay yan ko,idi tuduken na di tukak ket umis-isem a kasla aso...idi kuan ket nagngirsi a kasla tinuno nga aso idi natudoknan di tukak...huuuh naglaad di langana a talaga!!!!

Masadutak nga agsukimat ading,ta diak met makaloginen,diak pay makastrek idiay abong ni Sherma,ken Christopir.Ngem uray no kasta ading KEN,agyamanak unay ti anep mo nga agaramid iti storia.

Apay masapul py aya tay voluntir nga makipungan, awtomatik daytan no agkaayatan da laketdi...

huuuh panawan kayo man laketdin, madi ti pamsaakan yo kaniak....uray kitaen yo ah sumangpet laeng ni Jack a mangisakit kaniak makasarak kayo kenkuana...hahaha

Agsaridaniwak koma ading ngem awan met inspirasyon ko a kuna ni Manong Tito masapul kano tay inspirasyon...imbagto laeng no agsubli ni Jack tapno adda kasaridaniwko...no napanana ketdi ngamin kunak a madi pumanaw ta daniwannak latta ket nappanaw met...baybay-amon idivorsiokon!!!!sumarakak iti sabalin...hahahaha

Naimbag nga oras yo apo.
Nakabasa-:
1/21/2008 4:20:31 PM

kakang Ayme, siguro maininlab kan ken kaka jack! Aminemon ta agpalakpak kami! Isu a kunama saanka makalog-in ta beri mistek ti itugtugkelmo siguro. no mistik ti itugkelmo saanka maka log in, uray ania iti ikaskastam! Siguro Imleda datay Imelda no aglog in ka isu a madi. Kitaem diay abongmo ket Imleda ti inkabilmo imbes nga Imelda!Ha ha ha ha!Marvin Acosta
1/22/2008 12:54:02 AM

hak! hak! hak! kumarengski arlane, maminpatak nga agdigos ti agmalem. no met kalamiisna ditoy bantay gusing ket mamindua la'ng.

apong, inyanna ngaruden tay kudkudko a meyd in baguio? udtuyen ta ipadas koman ngarud. wenno diayto laengen bukot ni kumarengski lj ti pangi-gidagidakon apong; no kayatna ah!

'imbag nga orasyo amin kakabsatski...
IloKona
1/22/2008 4:45:54 AM

Naimbag a parbangontay amin...
sori, arling, nabayag a diak nakasangbay
idtoy ta naisagudak nay dita surong.
ngem nalpasko amin a tarabakokon: naburasko
gidiay coffee cherries kon, naibilagko payen.
Nayurnok payen. Nagilingen. Nailakok payen.
Linaklakada manen diay nagbannogakon, diabla.

Luraynokasta, naragsak lattattao!

Mustakay amin.
KUPIDO
1/22/2008 7:08:11 AM

Sanabagan kayo nga ubbing ahihihi. La, aggagantil kayo latta basta awan ti kumamang kaniak nga agmangmangit wen?

Sika Marvin, no bukot ni LJ ti kayat mo a paggidigidan, sabali no kua ti kabatogna dayta bukotmo! Kunak no kepuy ka idi ngem mayat man dayta taktikam.

Karaho! dayta man giniling a kapem ngaurd Ilokona barok.
IloKona
1/22/2008 2:27:43 PM

Apong KUP I DO, urayem ta i-teleport ko ngarud.
Innia ti kayatmo, datay napino ti gilingna wenno
datay adda pangngalngalan? Komustanto ni auntie...
Ken dakay aminen idtoy, nangnangruna ken Arling...
Arlane Manzano
1/22/2008 10:00:23 PM

Manang Imee, I second the motion iti kunam nga adu ti SUTILISTIK aglalo idiay panait. Adda makaparay-aw, adda makapa-misuot ken adda met makapa-syudot. Ngem, ramen amin dagita ti lubong a paggargarawan tayo. Pagsayaatanna laeng ta virtual world daytoy ket masagat tayo ken mas mapatadem tayo dagiti radar tayo a mangbasa iti naduma-duma a kinatao a maibasar kadagiti galad ti plumada. Kaniak a biang Manang, adu dagiti nakasingedkon kadagitoy 'sutil' ken 'not-so-sutil' a kakadua ditoy. Mamatika ka ngata ngem idi damo ket diak mamati nga isuda dagiti kapulpulapol ko ditoy ta sabali da iti pudno a biag. Ayyy biag ti Iluko.com kunkunak lattan nga umisem.

Neyneyney... asino ti maidiborsyon? kayatna a sawen nga adda open target yong!!! hehehe.

Gayyem Nakabasa, dim' unay kantyawan ni Manang Imee ta dinto ket agluasit dita suli. Sangailien man ketdi dagitoy kabburas a kape ni Ilokona. Kabangbangluanna man!

HAyna Parengski, maminpat nga agdigos ka? Danum wenno lubnak? hehehe... kunam ngamin a kakolkolormo ni Blacky ngem maminpat ka met nga agdigos, awan la ti pagnaannan? 'Guray, apay nga mamimpat? Sabalin daytan a. Isu met la nga mabkangan diay Lamesa Dam ta sobra ti panagusar mo iti danum yos! Ikuyog mo man la ni Apong Kups no kasdiay nga agdigos ka tapno agbaliw bassit ti angot na.

Apong Kups, ayanna kano ni Anti? DImo met la insukat wenno ninayunan? Baka iti kakainommo iti kape ket malipatamon ta address mo ah. Makabartek met ket ti kape.

GAyyem Ilokona, apay ni laeng Apong ti ikkam iti kabburas a kape. Di pay immay immammingaw met! hahaha. Kunkunak laeng gayyem. Siak koma ti immay nakiburas tapno ammok met ti sawsawek. Inton maminsan ket paswitannakto ta umayak maki-ad-adu.

IloKona
1/23/2008 5:40:00 AM

Baam ni apong ta aguma iti kape. But for you, I'm
currently experimenting in aromatiques. Datoy ne,
ti kukuam: ROSE (Face and Body Oil. Naaramid iti Sunflower Oil,
Grapeseed Oil, Cranberry Seed Oil ken Marula Oil naayamuoman iti rose
petals, rose hips, gumamela, hawthorn berries ken naisangsangayan
a lana a pakairamanan ti Rose Otto, Rose Geranium ken ilang-ilang.
Warning: attractant datoy. Alistuam ti tumaray no kua, wenno, uhm,
sumabat...
Imelda Alibuyog
1/23/2008 1:11:21 PM

ading Arlane medyo diakon masurutan iti sutilistik da makapahaybladen sika,sumangitak koman ngem saan met laeng ibagadanto ketdi a mangitak a bakbaketan...ikirugannak man ketdi iti bawang tapno bumaba toy darak ala!tay bawang ilokos nasamsamay.

Naimbag nga oras yo amin kakabsat!
Nakabasa-:
1/23/2008 4:29:41 PM

Saanmo nga idiborsio ni Jack kakang Imelda ta didaka idarum ti don't change your mind ken No other Love.....!nakitak ni kaka Jack itay mapan makipilpila ti inetrnet ngem bigla a nagawan ti kuryente.

Ti agas ti hayblad kakang Imelda ket datay sakruy ni Jack...! isu met ti nabasak!!!-: Addansa pay balsa a naglugananyo a kunana? ha ha ha ha!
Marvin Acosta
1/24/2008 12:11:52 AM

kumarengski, mamimpat nga agdidosak iti maysa nga aldaw no kapudotna, ngem no kalamiisna met ket mamindua laeng. kal-kalainganna toy ngiitko kumarengski. saan a masapul ti kingki a pangsilawmo kaniak iti tengat' aldaw. hak hak hak!

apong, parte met laeng diay bukot ni kumarengski lj ti pakaibatuganna toy bukot. dayta'ta a, no magaradgadak ket diay pemmurselana a kudil ni kumarengski.

'imbag nga orasyo amin a sangapada kakabsatski...
Arlane Manzano
1/24/2008 8:46:25 PM

Attractant kunam my dear IloKona? hehehe... depende no asinno ti magnet-enna. Baka ni laeng Apong Kups (number one nga agibabaon ti obra na) ti sumurot-surot a kasla nabisinan nga 'blacky'. har har har..

Manang Imee, kasta da laeng dagitoy a Mamanong. Watil da laeng dayta. Kasla man dagitay Kulang sa Apros nga nagubing dagitoy nga makasapul iti bassit nga 'haplostic' hehehe... agdadamo ka ngamin isu nga testestingen da no pagpatinggaanan ti parnged mo.

Gayyem Nakabasa, hehehe! Iseman ka man iti agsasaruno.

PArengski Marvs, saan nga dayta digosmon sa ti problema ni Apong. Kasla dayta timmangken a kabkab ngata, no adda man har har har.. naasam kadin dayta tadim Parengski? Balakda kan sa nga ipakaryo da Apong Leo idiay panait ket.

Apong, ayanmo manen? kasla ka man nagungar a natuloyanen hehehe... PEACE.
IloKona
1/25/2008 4:39:42 AM

paramanandak mammet data haplostic a kunkunayo, neneng arling.
pia la nga pammaturog. wenno pangmurmuray?

haploses to your guests and you.
Arlane Manzano
1/25/2008 12:58:21 PM

haploses coming uppppp!!! hehehe... PAagpaturog wenno pagmurmuray isu la nga isu gayyem. Ispiking of haplos gayyem IloKona:

Idi kalman, urayak la nakasangit idi mangngeg ko tay Lupang HInirang manipud ditoy computer ko. Agida-downloadak ngamin iti OPM ket napadamgisak tay nailian a kantatayo.

Ay! maila man dataon iti nakaiyanakan a daga. Sika ngay gayyem, dika pay agawid?
IloKona
1/25/2008 1:34:36 PM

Hannak pay makagarut iti pagtarabakuak... danonenkanto langen sadiay.
uray ta malabsak diay Santiago... napalampadyo met lang kalsadayon,
neneng? nalpas diay pinaatepamon?
Arlane
1/25/2008 3:27:47 PM

Hehehe... nalpas diay pinaatepakon gayyem. kaasin' apo saanen nga agtudo idiay unegna har har har.

Diay kalsada? diak man ammo kadagitay padak a taga-Santiago ta damagko nga napan kano met naki-piesta ni APo Presidente Arroyo. 'mok payen no linentegda sakbay nga dimmap-aw.
JRIC
1/25/2008 5:53:17 PM

Arlane, pumassiarak manen. Komusta? nalipatak ti nangtedda kadaytay atis nga inggat' sam-it. Awan met ti laglagipko itay madama ti alunoskon. HAHAHAHAHAHA! Inton maminsan a ibinglayanka. Ania ngarud ket February'n; dika pay bumakassion? Awanen ah, nagbalin a patis dagitay naguneg ti pakete nga inpaw-itmo itan, Ading, Sanabagan! 'Gurka man ta siimek man no kasano ti laingna dayta aggidigid ti bukotna dita bukot ni LJ. Ahihihi!

Naimbag A Malemyo Amin Gagayyem....
IloKona
1/25/2008 6:23:44 PM

Arling, dadiayto latta gatheringen, a, ti yaawidko ngatan, matuloy met laeng?

hustonto, malpaston ti panagaapit ti kape... makaiwakasakton.
santiago here I come, maalamanokanto met laengen, along with
the others. umay nga umay ni apong kups ta addanto kadduak nga
sommelier...
Kakaem
1/25/2008 6:39:49 PM

Ania aya ti dayta sommelier?Buridek
1/25/2008 6:45:37 PM

"mannuka"KUPIDO
1/25/2008 6:48:00 PM

Ahihihi!!! ala man ngarud Ilokona barok ta sumalantanto man. Panagkunkuna dagityo ubbing ket agkutukoten ket dagitoy susuuop ta. Ninto Jric ken Marvin ti kayatko nga agpalakpak ken agkansion. Pagsaggaysaantanto dagitoy dua a babbalasang ta ninto Imelda ken Panyero Leo ti agdandansoy.

Karaho! sumala kanto met Kakaem ta adda pareha ni Nakabasa.
KUPIDO
1/25/2008 6:49:31 PM

Sanabagan! naggapuam sika buridek? Sikanto ti agiyawat iti natempla a kape. Ubing ka pay nga sumala iti kapet-kapet.IloKona
1/25/2008 6:52:47 PM

Deta man! Rapokrapok detoyen! Isalak la ket da

arling ken LJ... No mabalin la koma a rapiten...

apong kups, sikat para durog... diak makaaskaw no
awan paradurog...
Buridek
1/25/2008 6:56:23 PM

Kayak dayta no kapetkapet laeng, lelong. No la ket adda umay
mangallop kaniak, naku.
Kakaem
1/25/2008 7:00:07 PM

Ania dayta "mannuka"?Buridek
1/25/2008 7:05:33 PM

Apounayen, Kakaem. Mannuka konada dagiti agkuyatkoyat
iti uneg ti burnay ti suka.
IloKona
1/25/2008 7:13:46 PM

Panawankayo pay nga agkabagis, Kaemem ken Batirek. Apong Kups, say-at sa no agtulagta a naimbag.

Arling, sori, adda simmurot a dua nga pisti... (Saan a sika wen apong)
KUPIDO
1/25/2008 8:13:27 PM

Awan ti aganawan a barok no panawam dagitoy dua nga butirog? Uray siak ket lumuasak met nga mapan makidapon. Damag ko ket nalaklaka ti karne ti baka idiay Sta.Cruz ngem ditoy ayanmi. Innak gumulpi iti kalduen dagitoy trabahantek. Ipapamuntarko man daytoy ay-ayam dagitoy addiyo nga salakot.

Panawandakayo man pay a dua. Awan ti agpinnatay a. Laglagipenyo nga saan laengen nga lungon ti nangina, pati kape ken asukar ket kumuykuyog.

Karaho! Pagkamaliandanto la ket datao nga nakasigit no kastoy laeng.
IloKona
1/25/2008 9:53:04 PM

Apong kups, nagin-inayadak a nagsubli... Awan dagitay kambalen?

Ay, anian, nagimbag deta karnet bakan. Pinulpogan?

Napino ti pannakaiwana, a dash of salt and pepper, kamuyao,
malabayan iti raw egg yolk, sili... and a big spoon!

A cold beer or two...

Imbag a rabiiyo, Arling... apo ditoy...
KUPIDO
1/25/2008 10:09:12 PM

Agsansanapsapak, sika nga ubing! tay man ngarud sammigil mo ta isigit ta bassit, pagmurmurayan.

Nagtalnada metten dagitoy dua. Nakabirok da siguron iti sabali nga ay-ayamda.

Karaho! Sisig man pay koma no ammom ti manggamulo barok.
IloKona
1/25/2008 10:24:20 PM

redhos, kunada metten, naim-imas kano ngem sammigil, apong. ngem
datao a nagmamador iti sammigil ket sammigil lattan. isu nga
sammigil ngarud.

padasek man a nayonan iti maui onions deta kilawenta a
pulpog, apong. kula onions deta ne, kasam-itan. mabalin
pay a balsigek la nga pagkapaten, ideppel iti hawaiian rock salt,
ipangan iti kilawen.

sammigil pay!
Imelda Alibuyog
1/26/2008 12:29:31 PM

Present Ading Arlane! napababada toy darakon isu nga addaakon...bay-am latta man dagita sutil a mamanong mo sutil met toy manang mo.

Kabsat nakabasa,Awan met Jack nga immay nangsakroy kaniak tapno koma bareng nadardaras a nagnormal toy darak,,sayang awan isuna.Dimo koma ngamin aya imbaga kenkuana itay nakitam a mikipilpila nga madama iti hay bladko tapno immay nak koma sinakroy, sika met nakapuyam manen!
No di pay lang umay agparang a ket talaga nga idivorsiyokon,an-nuem ngay iti lalaki nga kasdiay dipay umay agparang no agsakit tao...bay-amon nay!

Naimbag nga oras yo amin apo!
Nakabasa-:
1/26/2008 5:55:26 PM

Saan a bali kakang Imelda, ta nabasak met a nagayayam ti bibigyo a dua ken ka jack a kasla patalunoton ken nakinniwar ti dilayo a kasla nagikiwar ti kankanen.ha ha ha ha! 'Paunayenya! Aguray ta mapanak man met agbirok ti kapinnatalunton daytoy bibig ken kakinniwar daytoy dila!

maymayat pay koma no saandaka binukibok ken lucia ania? tapno naammuan ti tuloyna daydiay coffee on bed! aray!
Imelda Alibuyog
1/27/2008 3:17:56 AM

Ading Arlane presenttttt! musta ka ngay? idi pay kalman nga awan ka ket,umayko lang idagas toy iliwko...

apfffa unay ket a kiligmon Ading Nakabasa! hehehe sika man met iti agtagtagainep iti kasdiay,sika ngata tay pumatayen aya ti rurod mon no tay kuma ipan mo koman ket isu met tay pinanglukagda kenka.NagSal-itens a Biag!naipan ko koman ket...riniingdak met!kunam siguro...

Aywen ania diay TIBIN? a kuna ni Ken ading diak ammo dadiay a pagsasao ket.
Madin sa ket iti dila ni Kabsat Ilokona,dina pay met mabalbalisak iti ibagbagana a kas kaniak hehehe redhos kunana pay met...hahaha

Musta kayo amin kakabsat awan labas?

KaBlogismo nga IloKona
1/27/2008 6:17:09 AM

hayapo, ka meldy... agpadatan sa met nga di makabalbalisak...Imelda
1/27/2008 12:01:27 PM

isungarud a kunak a padak a di mabalbalisak heheheArlane Manzano
1/27/2008 10:18:48 PM

Hello-hallo kakadua. Mayat man ti aandingayanyo amin. MAdama met ti panagagawa samantalaen habang adda a kunada.

Inton gathering ti awidko (palubos ni Apo ken palubos tay mangiplete kaniak) Manong. Sika ngay? Tay inkartonko? Hahaha, adayo ti pannakabuggoong da Manong ta inlasag da payen. Hmm, agpauyoak san Manong JRIC ta impalamlam mo met laeng dayta atismon. Kas ko man la makitkita nga kudkudkodem dayta karabukobmo samo iyay-ayat dayta dakkel ken nabanglo nga atis samo danggayan iti kanta a kastoy: Apal-apal, atis nga nasam-it. Lumabas karabukobko, ni Arlane agtilmo-tilmon. Sanabagan!

ISpiking op sanabagan, Apppoooongggg, kasla ka man aparisyon. Manmano ti pagpakitaam yong! Huston sa man diay damagko nga nagistayanka timmangad iti barsanga? Wenno timmangadkan ngem adda bilin ni Anti nga dim'naiwakas isu nga nagmulagat ka met laeng? Hoooopppppsss! Kuna-kunak laeng met. Ipamaysam ket ti agkape bareng umatiddog pay ti biagmo.

Gayyem IloKona, sizzling sa man ti iyorder ko la. Ikakaadum ta idagasakto ni Blacky damdama. Saan la nga alamano ti isabatmi kenka kenni Marengskik, BESO-BESO in da air hahaha... Ay! ni laeng gayam Apong ti IN AIR. Dakayonto a kwalipayd ti agdisso. BAsta tay inkarim idi a lutuen ket masapul a maidatagmo, wen? (demanding).

MAnang Imee, umayka man ti digosenka iti bisong (umapal ta umapal, Apong ta subsobmo, sangadangan manen!)... 6 days ngamin ti trabahok MAnang. Pasaray overtym, permi ngamin ti namsaakan ti napalabas nga holidays, masapul ti pagbayad har!har!har! Redhos? tay sa ket napigsa ti kugtar na dayta? Madi met ti saad ti sammigel kaniak isu nga margarita latta kaniakon (naks!).

Da Buridek, Kakaem ken Nakabasa, danum to kano lattan ket ney, kumuskusilap ni Apong dita suli. Ubbing da kano pay unay a makiinnagaw iti sanger. SOWI. Aggagantil kayo lattan addings ko ida. Atis, kayatyo?
IMELDA ALIBUYOG
1/28/2008 7:12:23 AM

pRESENT aDING SUMIRIPAK LANG TAPNON DINAK IYABSENT.AGSUBLIAAKTO KET 'DA APT KO PAY DIAY DOCTOR,


NAIMBAG NGA ORAS YO AMIN APO!
JRIC
1/28/2008 5:39:03 PM

Ahammmm! dayta ti pagsingawan ti nangato ti adalna. Walanaakungmasabekundidaytoy laeng, Ading: Adda pay atisko nga inggat' lussayat ken sam-it a para kenka; natangken pay laeng diay para ken LJ, kalkalaingannanto ti luom no sumangpet.

Para palakpakak to laeng Apong. Saannak ngamin a kakaayatan ti music. Ngem no kiddawto ti kaaduan ti tallaong a, ket, kantaekto tay peburitko; Sana'y Dalawa Ang Pusoko. Ahihihi! Ni Marvin kunayo Apong? Ket no awan met manen! Sanabagan.

Panawankayo pay Gagayyem.
IloKona
1/28/2008 8:07:13 PM

hangko nalipatan, neneng arling dedi karik.
wella, addanto sadiay. altho' inkissiim ni
apong kupz nga isunto kan ti overseer, with
tasting privileges.

haploses kadakayo amin a kablogisko ditoy!
KUPIDO
1/28/2008 9:51:52 PM

Redhos wenno sammigil Imee agala amin basta malidok. Dayta man ngarud sizzling a bagbagis ngarud barok Ilokona ta ngarusngusenta nga patulodan iti nasanger.

Sika Arlane, margarita nga lawlawatem? No mapawilan dagita addim, uray sika met. Kitaem ni LJ ket dimmakkel iti uggot ti paria ken bulong ti marunggay saan nga margarita. Sanabagan ta narawet idi isu nga nalabsanna ti dimmakkel. Dayta ket atis nga insangpet ni Jric ti mugmoganyo ngem awan ti agpipinnugso iti bukel ta dinto mailaok ditoy dubdublaek.

Karaho!
IloKona
1/28/2008 10:52:32 PM

awan idiay original listaan ti sizzling bagbagis a kunam, apong kupz,
ngem it sounds so appetizing su nga inayonko ngarud diay listaan.

gurayka, napukawkonsa met diay listaanen, arling, neneng...

haynaku ta adayo pay ti paskua nga gathering.

umuna pay ti valentine's day kano.


Marvin Acosta
1/28/2008 11:58:26 PM

kumarengski arlane, 'musta? ikargam dita latta ti coke dayta margarita'm, kita'm saannaka mapawilan ni apong. hak hak hak!

siak to ti kumanta apong no saan a kayat ni mang jeric ti kumansion. 'diay man "if only" ti kayatko a kantaen apong.

'munaak pay kakabsatski.
KUPIDO
1/30/2008 8:49:14 AM

Rugiam man ngarud dayta IF ONLY nga katawenam barok ahihihi.

Malipatam ni baket mo barok Ilokona no maramanam dayta bagbagis nga naiparsik. Ni met katugangam ti malipatam no pataruytuyam iti dara ti baboy. Ahuuu. YUCKY kuna man dagitoy sanabagan nga pupuraw idi mangidasarak. TINGKYU beri mats kunak met nga insungbat. Isu da pay nga kainnagawko. Nakaramanak pay iti napipino nga kuddot ni Antiyo. Ganas ko met ngatan nga nagisakmol.

Karaho! Innak agpagna-pagna dita kadaratan, asino ti mayat nga sumurot?
Imelda Alibuyog
1/30/2008 9:29:50 AM

Dayta man ti mayat a pulutan kakabsat,bagbagis aglalo no mangpatakder ni abalayan Ilokona ti maysa nga quatro kantos...satayo danggayan iti pamulinawen a kansiyon mayaten!

Ading Jric awan la tay atis mon?Inaramid ko nga arak tay inted mo,umay monto ramanan,mangitugot ka la ketdi iti pulutan!!

Kabsat Marvin,umaykanto manen idiay abongko ta ituloy ta ti uminom.

Ka Kups,umayka makipulutan dita bangir,abongko gayam,adda bagbagis a naitabnaw iti agburburek a mantika,adda pay sarsa na....yamyamyam

Naimbag nga oras tayo amin kakabsat!
IloKona
1/30/2008 7:09:06 PM

nangegmo diay kuna
ni abalayan meldy, wen apong...
abalayan! maray-awak
man.

patangentay ngaruden?

apong kupz, sus, naimas a talaga
dayta curly whirly, numona ket awan
met aglako dita istor. agumaakto
ngarud inton gathering.

apong kupz, abalayan! ken
dakay aminen a
kablogisko ditoy balay ni
arling... Fondest haploses!
Arlane Manzano
1/30/2008 10:37:18 PM

Manong JRIC, kanek to diay bingayko inton maluom diay apag ni Kumarengski ta pug-awanminto ni Apong Kups hehehe.. TINGKYUta ilaslasinan da kami latta uray no timmiraden dagiti sara mi.

TALAGA MET ah! Par-pari kayo metten kenni APong Kups, gayyem IloKona. Kasano kayo a nagabalayan? Numona ta namaga met dagita ipapaapal yo kadakami. Kunam ket kasla adda limmabas nga tinola itay ditoy wangawangan ti agongko. Leppasmi a nangiwakas tay lupluppo ti manok a pinangrabiimi ngem nagbisinnak manen idi adda maangot ko anga agat-tinola. Tay umas-asuk pay nga nasagpawan iti karne ti papaya kenbulong ti paria.

Parengski, HAPPY VALENTINES. Lipatemon dayta IF ONLY. Kantaem ketdi tay POWER OF TWO ni Aiza Seguerra ta sumala kami kada Manang Imee.

Tumagay ka met Manang Imee? Halla ka, ablatannaka la ketdi ni Apong Kups. Kahlua nga natibnokan iti gatas Manang, kayatmo? Malagipko ket adda nangsursuro kaniak idi nga imminum itoy ket. Naimas sika. MAlipatam dagitay mangpaspasakit iti ulom no kua. NAsakit pay laeng MAnang? Dimo nga itugtugtog ta dinto lumanlan.

HAPLOSES met amin kadakayo kakadua manipud iti tukot ti snowy Vancouver.
KUPIDO
1/31/2008 4:56:45 AM

Nabartekkan san abalayan ta diak met masurotan dayta kunamon nga patangentayon. Daytoy man tinola ni Arlane ngarud ti areb-ebenta nga pagpamunaw.

Karaho Imelda apok! ngumernger met ni Blackym. Uray na la ipigerger nga ipagnakkel dagiti ngipenna a kasnak man papaapalan. Baliwak to ti pumasiar inton saanen nga agkadawyan ta tarakenmo.

Ahihi. Multiply life by the power of two kano Marvin. Madi ka pay? Kalbitem ni Manong mo Jric ta kurengrengenna diay gitara ni LJ para kenka.

Sanabagan!

Monica Smith
1/31/2008 6:59:42 AM

Good morning to all.

Dim palaluan ti uminom ti Kahlua dita ta dinakto ketdi paguntan ni dallingmo. Numuna ket mayat ti rungiitna nga padak. Datoy bakrangko ti nasakit, umaymo man ketdi iluten.

Ni Ninongskim ket saan nga maagasan tay sakitna nga ..gtitis, isu limned metten.

Apong Kups, apay umisim-isimka? Umaykan ta agkapeta ketdi, palalo ti lam-ek ditoy ita, saan nga mabaduan.

Miss Imelda, komusta? Apay atis ti kayatam? Dumawatka ketdi ti saba kada chico ket isu ti adu nga mula da Jric.

Ilokona, komusta met ti Big Island kabsat?

Marvinski, napanak man dita bangir nga barrio nga pimmasyar ket makaisimak man dagidiay isursuratda (fans club). Adu gayam ti fans mo Marvin.
KUPIDO
1/31/2008 7:23:01 AM

Agbadoka sika nga ubing. Ad-adda nga kutimermerenka no kua.

Sanabagan! Ta man kape ngarud. Maikatlokton ta di met maiwagsak ti lamiisnan.

Tay palam Arlane nagidulinam?
Monica Smith
1/31/2008 7:34:41 AM

Saan nga mabaduan ti lam-ek Apong. Uray agrurutap ti badom plus winter coat ket mariknam latta ti lam-ek.Vernie Pasic
2/1/2008 10:47:21 AM

Umayak man agpadlaw kakang Arlane.

Naimbag nga orasyo amin appo.
Sutil
2/1/2008 10:48:48 AM


Ne addaak met ditoy nga malamlam-ek. Umayak man met maki kinnepkep Arlane. Mayat ngamin ti kinnepkep yo kenni dalling mo dita picture yo.

Ms. M, masapul mo ti human blanket?

Lakay KUPIDO, kumusta dagita prunes nga ibulbulsam?


Imelda Alibuyog
2/1/2008 12:41:03 PM

Helloo ading Arlane,warm haploses en swit ageksinensis for yo!Kasta met ken kabsat Monica warm haploses met...

Apay apong Kups ta lamlamminen ka metten?payubyubam ta suakom tapno maikkat ta lam-ek.

Wen kayatak ti atis ading Monics no isut adda

ngem ti kaay-ayok a prutas ket mangga
aglalo tay tinadtad a darangedangen
igalgalipan tay kamatis,tinadtad a sibuyas
kabsat nagimasen a mango salad.

Ading Vernie adu iti absent mon,agikaro ka ita!Nagbayag ket ti bakasyon mon aya!Adda ka man dita African?Ala ket pakumustaam to latta met dayta umana nga Aleman a masabatmon,nangruna tay Boss mo "Wie gehst Ihnen"kunam kitaem no di maragsakan...

Naimbag nga oras yo amin apo

Arlane Manzano
2/1/2008 2:28:36 PM

hello-hallo! Yuhoooo!!! Mailiwak man nga makiarrukattit isu nga uray karikot ti pastor ket dumuklawitak man la bassit.

Nageymays dayta mangga nga galgalipemon Manang Imee, adda aramang ko ditoy, kayat mo nga isu ti pangpaapgad?

Ninong, saanton a nabara no umay ka sumapit. Ni Manangski ket permi ti kukotna hehehe. ISun ti inka mironen, tay dimsum kunam man ketdi. Damagko ket napan gimmatang itay ket.

Manangski, NGTITIS ni Ninong? hmmm, maymaysa la ti agas na dayta. NGTITIS met laeng har har har. Padasemman nga agpayso ti saan nga agbado Manang? baka napudpudot no kua. Mmmm, Apong, sabali man ta isemmon!

Gayyem IloKona, count down iti berdey ni Apong Kups. Pebreron ket isu ti bulanna (bulan-bulanenna) a kas tay 'napateg' nga am-ammok. Dimo madlaw nga puro manen maipauneg ti lawlawatenna? (sabagay, dayta la makan ti mabalin mo nga iyayab kenkuana).

MANONGGGGGGGGG VEEEEEEEEERRRRNNNNNNNNiiiieee... Adu nga haploses ken agekskiss ti ipasabat ko kenka. Musta ngay ti bakasyonmo? Dida ka met la linugoban? hehehe. Kuna-kunaks laeng. tay ngay sarabok nga kalamay ken tinubong?

NAgasat nga aldawyo amin kakadua. Itugaw tayo bassit (habang umig-igop iti kape nga tinimpla ni Apong Kups) pangur-urayan iti sarabo, mangga nga ginalip ken tay atis ni Manong Jric.
JRIC
2/1/2008 6:05:42 PM

Arlane, ipakaammom bassit no adda aglabus a kalamiisna ta agkidemak ta diakto man ket gurigurenen.... Hmmm, 'yadadayum Apo!

Pers klas ti kadadakkelna tay sabak Miss M. Padawatankanto no adda maluom.

Panawankayo pay Gagayyem...
IloKona
2/1/2008 7:18:30 PM

Apong Kupz, hapi berdi ngarud. Wangkis detoy
balonko nga sammigil... ngem naprosen sa metten.

Nasay-at met latta ditoy Big Island, ading
Miss M. Haangnga nalam-ek ditoy ngem medio
nanglangeb ti langit iti vog from the volcano,
our version of smog.

Abalayan meldy, innudtoy ti yanyo?

Arling, bulodekto man dadiay inusarmo nga
balikas: agekkis (paturaymo nga agekkis?).

Kablogis JRIC, adunsa met ti pakaiwarasan diay
atismo. Datay koma allagat?

Ka Vernie, welcome back.
Vernie Pasic
2/1/2008 11:15:03 PM

Kakang Arlane, daytoy ni tay kalamay ken chichacorn, awan met ti tinubong ta saanda nga agar-aramid ditoy candon ti kasta, medyo adda la bassit lugob nga naipasabat hehehe...ne apay ta ni met apong Kups ti para timpla ti kapen aya?

kaka Imee, medyo narigat la ngarud a basaen toy german wordsen narigrigat man ket ngarud a baliksenen. hello lattan a ta awan ti adu a sarita.

Pumaraman kanto man met dita sabam 'dre Jric, datay koma saba't bakes (babassit a kasla ramay) no adda.

Agyamanak kabsat Ilokona ti panangpasanbay manen.

Hi gayyem Suts.
Imelda Alibuyog
2/2/2008 2:04:50 PM

ading Allennnnnnnnn ayan mon! daytoy ne manga a salad,umayko ipadigo kenka...darsem ket sipsiputan ni Ading Vernie,tilmon a tilmonen,kurang na lang nga alun-unenan! hahaha.

Saba ading Jric?mangted ka man ta dippig ta armidek nga BNNQ.

Abalayan ILOKONA kayat mo dagitay patented words ko?Jas tel mi ta i wil lend yu...

Ading Vernie sika man iti mangibaga ken ni Abalayan Ilokona,no dinno iti ayanko a suli ti lubong,uray ta ammom...
'kan nak man ngarud ta chachacorn,awan lat bogiecorn ading?
Nalaka la dayta no praktisem ading.

Innak pay kakabsat ket yepyeppennakon,Gud nayt.
Vernie Pasic
2/2/2008 10:26:32 PM

kaka Imee, napinpintas no sika ti mangibaga no sadinno ti ayanmo a suli ti lubong wenno ibagam lattan a dati ka a miyembro ti NAZI.

dayta man darangidangan nga mangga a nagalip-galip wenno nakarus ti iyasidegmo kaka Imee ta danumak ti napudot sakonto pis-itan ti sili't sairo, nagimas nga igupen nga isalli-sallin no tiyempo't pannangan.
KUPIDO
2/3/2008 12:39:51 AM

Imee apok, dimo kadi ammo nga makaparibrib ti saba aglalo no mapalaluam? Amman mamatika apok uray damagem kenni Ilokona wenno ni Jric. Naramraman kano met tay saba a babassit babbarok. Kaykayat kano pay dagiti babbalasang tay senyorita ngem dippig ta nasamsam-it. Ania ti makunayo Arlane ken LJ?

Paraburannak man dita chichacorn mo Vernie ta nutnotek. Nagpasugnod tay pammarang ko manipud impungetko nga kinurab tay tinuno a mais isu nga ikarkarigatak lattan a ti agnutnot.

Ni Marvin ket aglinglingta siguro iti sabana. Ahihihi!

Sanabagan. Innak metten maturog isu pay nga ibassit ti kulay-ongko.
Dan Corpuz
2/3/2008 7:59:17 AM

Upanana! Arlane, addaak met. awan manen tay bebistek a maikatlo isu nga makaaliwaksayak manen. tri maynus 1 ikuals singin a kalugs onli ti mabebisit.

hal-ha-lak-hak! diak mamati apongKups, sinti agkuna data naramraman ti babassit ngem dadakkel a saba? ti nangeko a kuna di balasang: ket data kuma lang saba a dakkel ti maramanak, puonay ngatan nga imasna! sinti-marya nga agnubio ken agnubia! makal-alaak to man ket ti gaddilko didtoy tattan nay.

agpakadaak pay papagayamko ida!
Arlane Manzano
2/3/2008 10:00:03 AM

Agekisses en haploses kadakayo amin kakadua. 'guray man ta puro met saba ti disdiskutirenyon?

Dippig ti kayat ko a saba, regardless of size. (umis-isem ni Manong Dan). Idi nagisuroak idiay Trece Martires, idiay ket ngatan ti nakaammuak (nakakitaak) iti nagduduma a klase ti saba (kolor, kadakkel, kadagsen ken raman) --- Apongggg, ta kiday mo ibabam ta diakto kuskusan. Adu pay a klase ti pannakalutona ti naadalko, adda malingta, matuno, maisagpaw a maluto, maprito, ma-banana que, mabungon-- Gayyem Ilokona, ania met ti ammom a lutona ti saba? Ngem ti kaimasan a naramanak ket tay idiay ka mismo ayan ti puon a mangan (gumawgaw-at)-- a kasla sunggo a nakabitin. Ukasem ta isemmo ket ipaggaakmo Manong Vernie. Ti met paborito tay kamestraak ket tay saba a kasla kadakkel ti papaya ken kolor kiaw. Very challenging kano a kanen (Manangski ha, plainly saba ti iyis-istoriak, awan sabali. Sika ngay Manang Imee, kayat mo met ti kasdiay a klase ti saba?

Manong Vernie, tingkyu dita kalamay ken chichacorn. Ikurkor ko daytoy chichacorn kadagitoy kakadua ket daytoy kalamay, ipalaman ko iti hot pandesal ta pagraranudan met laeng. Ngem, masapul nga agtimpla latta ni Apong Kups iti kape nga insangpet ni gayyem Ilokona tapno saan nga agkutimermer ni Manangski. Ninto Manong Jric ti para serve ket ni Manang Imee ti aginnaw. Hehehe.... kukuakto diay mabati ta leppasek pay daytoy mangga a ginalip.

Happy Sunday kadakayo amin.
Sutil
2/3/2008 12:48:47 PM


Ti ammok la nga luto ti saba ket daytay luto ni Apo Dios. Uray ka la nga agkaling-etan ti imas na.

Dumagas laeng
2/3/2008 2:18:26 PM

apo a bumalay umayak mannnn!umaynak sabaten ket adda uleg dita aruangammm!Nangisit pay met, nagita dayta ta kasla demonyo ti mata na!data ti makunak
2/3/2008 3:10:52 PM

Dumagas laeng aka Imelda Alibuyog, no pasutilka ket lallalo naka nga sultilen ni Sutil.Dumagas laeng met
2/4/2008 1:46:41 AM

data ti makunak, apay nga agimenmention ka iti nagan?saan a mabalin dayta! Sutil ka lattan!IloKona
2/4/2008 5:38:04 AM

SABA

Arling, diak ammo ti agluto ti SABA...
SABAgay, no ngata adda mangisuro kaniak
baka agSABAli ti panirigak.

Agekkiss ken haploses kadakay amin
a SABAsap.
Imelda Alibuyog
2/4/2008 1:46:11 PM


Unique Valentine's Day Comments

ADING FOR YOU ON VALENTINES DAY I LOVE YOU
Arlane Manzano
2/4/2008 10:27:21 PM

Manang Immeeeee.... early bird ka yong! Sabagay,February'n ket bulan ti ay-ayat a kunada. Love you too Manang. Dispensarem daytoy adingmo nga walay ta adu ti pakakumikoman. No diak la pampanunoten nga amangan no serraaannak daytoy bukodko a balay (aglati ti tulbekko) nu diak dumagas ket saanko pay koma a maisakem ti sumirip...

Gayyem Ilokona, SABA naluto ken saan isulangaisu. Paboritok man nga agpayso ti saba. ISun sa man ti naginawan ni Nanang ko kaniak ta natangos kano ti agongko (ngak, ania itan???).

Ninongggg..... awan, kayat ko laeng nga pukkawanka. hehehe...

Dumagas laeng, Data ti makunak, Dumagas laeng met... daytoy met ti makunak... welkam kayo latta kakabsat ngem pangngaasiyo ta respetuen tayo ti tunggal maysa. Awan koma ti pinnasakit iti nakem. Uray lipatendakon nga pagunian basta saanyo a daldalupusen ti ipus ti akin-ip-ipus. Tingkyu.
concern citizen
2/5/2008 8:38:31 AM

Ibinglay ko man laeng toy kapanunotak maipapan kadagitoy dadduma nga saritaanyo ditoy kakabsat. Nagasat nga orasyo amin nga adda ditoy.

Nabasak man dayta kinunan Imelda. Mari Imelda,maipapan diay dap-ayan. Diay dap-ayan ket sabali ti kulturada sadiay ngem ditoy ayan yo. Sakbayna koma ket nag-obserbar ka koma nga umuna dagiti kultura ti maysa a serkem a lugar. No makitayo a saanyo a kursunada,saanyon a serken no saanmo kayat ti sakit ti ulo.

Sadiay dap-ayan ket nabatad nga paglanglanguakan ken paga-angawan. Masapul nga saanka a nalaka a masuksukit no mapan ka sadiay ta talaga nga pagaangtotanda sadiay.Ti laeng pagsayaatan na ket ammoti amin sadiay nga saan mo a masapul nga patpatien amin nga kunkunada. ISPORT ti kasapulan no sadiay ti papanam Mari Imelda.

Ammom ti pagdumaan ti dapayan ken blogs mari Imelda? Sadiay dap-ayan, ammo ti amin nga adda sadiay nga ti Iluko.com ken for fun. Sadiay dap-ayan klaro nga aginkukuna ken impersonator ti kaadduan ng adda sadiay uray no ti kinaagpaysona ket de-adal ken naimpluensya dagiti tattao sadiay.

Ditoy met blogs, ad adu dagiti aga-ammo kada aggagayyem san iti pudno a biag. Manmano ti agmaskara a kunayo. Ngem ti dakes na, ad-adun sa met nga amang ti managpammarang ken aginkukuna nga natakneng ngem iti kinaagpaysuanan na ket matapobre, managpanglaing kada papansin sa met dagiti aginsisingpet kada aginsasayaat ti galgalad da ditoy nga dadduma, pwera delos bwenos.

Nabiitka paylaeng ngamin ditoy mari imelda, adu dagiti napasamak kadagiti napalabas nga pakakitaan ti pudno a kolor dagiti tunggal maysa. No malagipko ket adda idi panawen nga naibun-ay dagiti kinarakaran dagiti managpammarang ngem nakakaskasdaaw ta kasla da latta naamo nga karnero nga agwarawara agingga ita.

Saan nga amin nga nakaisem kada kasla nalaing ket nasayaat ti galad da nga agpayso kakabsat. Apay ti kunayo agpukaw kada mauma ngata dagiti kakaduayo ditoy no awan ti plastik kada aginkukuna nga kapulpulapol yo ngata? Panagkunak ket dayta ti gapu nga agpukaw dagiti aktibo a kakaduayo ditoy.

Agbasa ka kadagiti blogs nga saan nga nadoktor Mari Imelda tapno masirok mo dagiti kinapudno a mapaspasamak ditoy blogs. Ngamin ket adda latta dagiti saan na kayat ti agpunas kadagiti pudno a napasamak, tapno dagiti agbasa ti mangkita ken mangibaga ti bukod da a panagawat. Adda met latta dagitay agpunas ti poste ti blogs da tapno saan a maiparangarang ti dakes nga aramid da ket kasla da latta natatakneng a tattao.

Ti makunak Mari Imelda,no panpansinen yo dagiti al-alia, ay ket ik-ikkanyo ngarud ida ti importansya.Ngamin ket no ammoyo nga saan kayo a kas iti kunkunada, apay koma nga ikkanyo ti dagsen dagiti kunkunada? Iti sabali a bangir met, agreact kada ag-comment latta dagiti masair ti riknada uray saanda met a pakasaknaran. Dagita tay kunkuna tayo nga " ti mangan sili ket magasangan."

Sikayo met laeng ti makaammo ti bagbagiyo kakabsat isu nga adda kadakayon no kasano kayo nga agreact. Ania man ti reaksyonyo, dayta met ti pakakitaan ko kasano ti pannakatenneb ti karakteryo.

Ala, agpapatang kayo latta kakabsat ta innak pay agpatrolya.
para basa
2/5/2008 9:54:26 AM

Well said apo concern citizen. AMEN to that!

Adu nga talaga ti plastik ditoy nga aginkukuna, aginsisingpit....!
Sutil
2/5/2008 8:27:00 PM

Oy, impersonator nga Sutil. Siak laeng ti pudno nga Sutil. Ta siak ti Sutil manipud pay laeng idi siak ti uken.Arlane Manzano
2/6/2008 9:21:36 PM

Agyamanak iti postem gayyem concern citizen. CHECK and BALANCE, dayta ti makitak nga kasapulan ti Iluko.com (saan laeng a dagiti blogs), ket masirokko met nga isu ti pagtaktakderam. Senior citizen ka pay ket ngatan ta ammom dagiti istoria a naikupinen ken maikupkopin pay laeng. Peace gayyem, maki-ang-angawak laeng. Kaniak a biang, adda kinapudno na dagiti inlanad mo numanpay mabalin a dagiti dadduma ket sabali met ti pannaka-awatda wenno kaririknada maipanggep kadagiti isyu a nadakamat. Saanko metten a nayunan amangan no ulitek wenno saanko a maalwadan nga maduplikar dagiti dadduma. Ayamanek la unay ta uray saan datao a makaal-aliwaksay a kas iti datin, adda kayo latta a gagayyem a saan a makaliplipat.

Gayyem para basa, nasayaat man ta nakadaw-as ka met. agsublikanto koma manen.

Pagayam Sutil.... saanko pay ket ammon asino ti asino kadakayo... hahaha. TANANG laeng kakabsat. Maymaysa tayo a bagi, kappia laeng koma para iti amin.
Imelda Alibuyog
2/7/2008 1:55:30 AM

hi ading addaak manen nga umay pasalsali,umayko laeng iyeg daytoy,agek ken aryakups ko ken seyempre daytoy pay pakumustak kadakayo amin...diak agbayag ta innak pay pumasyar kadagita kabangibang a lugar.

aywen napannak gayam dita gathering nga kunkunam ket adda kayomet gayam amin sadyay,ala ket umayak met no kasano iti salun-at bareng addanto pay da tao a biag,Sal-itens met daytoy a sakit.Uray ta mabayag pay met ket adu pay a pagpanpanunotak.


Have a nice day to all
JRIC
2/8/2008 6:06:07 PM

Arlane, addaak met a pasalsali. Umayak koma met makisinsinnutil ngem saanen a kas idi un-unana nga aldaw nga adu ti tiempo, sa, sumapsapulak pay laeng ti sutilek; daytay man uray la nga agrungaab ti kayatko tapno adda met laeng tandanko a mangsutil. HAHAHAHAHAHAHA!

A-hammm! kunak no siak laeng ti agsisiim ti ar-aramidentayo ditoy, saan met gayam.....

Labasan kayo pay Gagayyem......
sr sitisin
2/8/2008 9:19:56 PM

kunak no aggagayyem kayo.iyisboyo laengen dagita nga panagkakadua no agpiplinnastik kayo.(pwera delos bwenos met).an-anuem ti sangapangen a gagayyem no pammarang met laeng dagiti ipakpakita da?Arlane Manzano
2/8/2008 10:32:42 PM

Sintisima hahaha...

MAnang Imee, wen Manang naimbag man ta nasarakam met la ti dalan mo a napan sadiay ayuyang mi kenni MArengski. Nanta kimarek man ngarud dayta insangpet mo nga arakuyps kada agekkisses. Mangibatiak laeng iti sangbaso a kukua ni MArengski. Di bale, siguradok a mangidagaskanto manen. Umaykanto inton gathering Manang, adu la ketdi ti masalaponmo a marmarna sadiay. har har. Di bale, addakamto kenni Manangski ken Marengski nga agabog. Adda nasumok met ket nga pangontra insu nga ayos latta.

Wahahaha! MAnong Jric, umayka met sumakdo iti ageks ken haploses? Dayat man kulay-ong mo ti mitirek. Ammom ket adda am-ammok nga nalaing nga agpakudkod ket iti kulay-ong. (NGAK!) Agboluntarioak koma nga sutilem ngem saannak met a mangit isu nga burro latta a. NI ngata Apong Kups nga sutilem, dim' kayat? wenno, baka kabuteng mo met a duparen diay lakay a sobsobra ti rayuma? Ahuuu! kunkunana laeng daydiay. Kinapudnona ket kettatanen ti rayuma ta subeg unay. (addanto la ngata mangbasnot iti kibong-kibong ko yords!)

Apo Sr Sitisin Sir. Agmanoak man kadi. Agkayo-kayoak pay ta diakto ket makabaddek iti diak makitkita. Kumusta met ngay apo?
Marvin Acosta
2/9/2008 12:15:30 AM

kumarengski arlane, awan lat' arakuyps kada agekkisses a para kaniak? hak hak hak! addanak to met idiay gathering, kumarengski... aplubos apo a namarsua. awan sa met man ni kumarengskimon, kumarengski?

misis imee, agkikitatayonto didiay. malaksid laeng no dinak kayat a makadakulap. neii, joki-joki lang misis wen.

'mustakayo la aminen kakabsatski a nadanunko ditoy.
marmarna
2/9/2008 12:39:26 PM


agpayso ta kunam sr sitisn,ngim panagkunak nga pagilasinan kadagiti saan a mapagpiaran kit dagitay fishing por mor prends.Saan mo ida masarakan ditoy nga blog ti panagkunak. Malasin latta ta natural ti garaw dagiti saan nga agpampammarang.
Marvin Acosta
2/12/2008 12:28:41 AM

'mustakan kumarengski? ni kumarengskim? apay awan metten...

kakabsatski 'imbag mga orasyo!
Imelda
2/12/2008 2:54:26 PM

ading Arlane mabiitak lang diak agbayag,iyawatko kenka daytoy ageks ken ariakupskon, ta agawdakon ket umariris dagitay mamoykon....Happy valentines to all
Arlane Manzano
2/12/2008 7:19:47 PM

Manang Imee, aaglalabbet met nga ayat ti ipabalonko kenka hehehe. Adda pagtudokko ditoy, kayat mo ta litsonek ta dua???

Parengski, no aginbibisiak, MAS pay dayta kumarengsko. 'mom metten, awan sa pay ka-balentinona. Sikanto met!!! Umayka nga umay inton gathering ta iyawatko kenka dagitoy arakups ken agekkiss nga naka-nagan kenka.

Gayyem Marmarna, kayatmo met ti makibingay iti sapul ni PArengski MArvin nga ageks? Nayonakton iti haploses ta dimo met kunkuna.(Ngak!)

Bulan dagiti puso. Aldawnanto inton ka-torse, bertdey pay ni Apong Kupido. Agpasala tayo koma a ngem MIA met. AWOL kano pay kunada idiay Dap-ayan.
Leofina Jane Galleta
2/13/2008 1:19:07 AM

MANZANOOO!!! :-) ala, tay bingay ko ngarud nga haploses ngay,hekhek! Lumung-awak sakbay ti v-day marengski, baka busy-ak inton bigat, JOKE.:-) Diakon damagen kenka, ammokon nga super-busy ka inton bertdey ni apong,hekhek!

Tay bertdey-Apong tayo ngay, aglemlemmeng manen?? ay ket awan ngarud ti haploses to the lulunan na no saan a lumung-aw, huuu. mok pay no agsisiim diay ag-igid nga agpaypayubyob manen.

To everybody, happy puso day inton bigat!

APONG KUPIDO, HAPPY BERTDEY Apong!!! :-)
Imelda Alibuyog
2/13/2008 1:41:38 AM
Myspace Comments @ 123glitter.com


Gerry Riguera
2/13/2008 5:08:32 AM

Arlane, may all your LOVE wishes come true and keep the best of everything. LOVE is the greatest gift, second from LIFE. Let us treasure and share LOVE.

I chose this fitting Ilocano song for us to remember our first LOVE which we could never forget. Take care and you have many reasons to be glad on Valentine's Day!

I cannot paste the URL of Biagko Sika Laeng from youtube here.)
Gerry Riguera
2/13/2008 5:10:24 AMI got it.
IloKona
2/13/2008 12:47:49 PM

Tampok ni ayat koma laeng ti
maipaay kadakayo a dua nga agkapuso.
Maricar Cabotaje
2/13/2008 3:47:14 PM

zwani.com myspace graphic comments
Valentine's Day Graphic Comments


Makabannog met ti magmagna, nagrigat ti kumamat... Ala kablaawan kayo lattan ti Naragsak nga Aldaw dagiti PUso... Enjoy your dates ah! Love you all!
Ruth Tactacan
2/13/2008 5:47:42 PM

zwani.com myspace graphic comments
Graphics for Myspace
JRIC
2/13/2008 6:33:01 PM

Happy Puso Day, Arlane, a kuna ni LJ.... Nalamiis latta dita ayanyo? Uray ta adda met pagkubukubam nga inudo, HAHAHAHAHAHA!

Naimbag a malemyo amin Gagayyem.
Arlane Manzano
2/13/2008 8:04:16 PM


imikimi - Customize Your World
Arlane Manzano
2/13/2008 8:15:55 PM

Marengski, kasta unay ngata ti tapok ta aglawlaw mo aya? Umaykam agbisibis kenni Apong? Ipalapal ko ngarud kenkan daytoy haploses ken agekkiss a bingaymo. Diak met maidanon ta nagatiddog man ti pila dagiti babbaro nga umay mangi-date kenka.

Manang Imee, nag-report met laeng tay datemo? Wenno DATES ketdi? hmm, leap year pay met. Adu ti excuse nga agpaliwliw hehehe.

Manong GErry, malagip ko laeng dagidi aldaw nga mapan met datao makipaspa-social dance iti daytoy paskil mo. Romantic and brings back many giggles of long ago hehehe. Adda English ken Tagalog versionna daytoy ket ti kunak. 'guray ta i-researchko.

Gayyem IloKona, thanks iti adu Manongko. God is good a talaga. He knows me too well (hehehe). Daytoy a kinasubsubeg ken kina-Gab-Gabby Silangko... apo ni Lapu-lapu ti impasangona kaniak... but in a good way!

Manang MAricar, agpabagkatkan a kenni MayLabsmo. Huuu, saanka pay met ket a BA--ET.

THANKS Manang Ruth, nalabbasit kadi met ti aldaw dagiti pusom?

Manongski Jric, mayat metten ti sirnaat ni apo init isu na laeng ta mabain no dadduma ket pagsangitenna ti langit. Nasayaat met ketdin ta naibussan ti agtinnag nga snow. Dakayo ngay Manong?

Napateg ti tumunggal maysa kadatayo. Ti aldaw dagiti puso ket saan laeng a para kadagiti addan ka-pusona ngem naisangrat met a para kadagiti aggagayyem, agkakasinnutilan, agkakaarruba a kas kadatayo. Sapay la koma ta ayat ti kankanayon ti agari kadagiti puso tayo.

NAGASAT NGA ALDAW DAGITI PUSO KADATAYO AMIN.
Arlane Manzano
2/13/2008 8:42:00 PM

As early as the fourth century B.C., the Romans engaged in an annual young man's rite to passage to the God Lupercus. The names of the teenage women were placed in a box and drawn at random by adolescent men; thus, a man was assigned a woman companion for the duration of the year, after which another lottery was staged. After eight hundred years of this cruel practice, the early church fathers sought to end this practice... They found an answer in Valentine, a bishop who had been martyred some two hundred years earlier.

According to church tradition St. Valentine was a priest near Rome in about the year 270 A.D. At that time the Roman Emperor Claudius-II who had issued an edict forbidding marriage.
This was around when the heyday of Roman empire had almost come to an end. Lack of quality administrators led to frequent civil strife. Learning declined, taxation increased, and trade slumped to a low, precarious level. And the Gauls, Slavs, Huns, Turks and Mongolians from Northern Europe and Asian increased their pressure on the empire's boundaries. The empire was grown too large to be shielded from external aggression and internal chaos with existing forces. Thus more of capable men were required to be recruited as soldiers and officers. When Claudius became the emperor, he felt that married men were more emotionally attached to their families, and thus, will not make good soldiers. So to assure quality soldiers, he banned marriage.
Valentine, a bishop , seeing the trauma of young lovers, met them in a secret place, and joined them in the sacrament of matrimony. Claudius learned of this "friend of lovers," and had him arrested. The emperor, impressed with the young priest's dignity and conviction, attempted to convert him to the roman gods, to save him from certain execution. Valentine refused to recognize Roman Gods and even attempted to convert the emperor, knowing the consequences fully.
On February 24, 270, Valentine was executed.

"From your Valentine"
While Valentine was in prison awaiting his fate, he came in contact with his jailor, Asterius. The jailor had a blind daughter. Asterius requested him to heal his daughter. Through his faith he miraculously restored the sight of Asterius' daughter. Just before his execution, he asked for a pen and paper from his jailor, and signed a farewell message to her "From Your Valentine," a phrase that lived ever after.


Valentine thus become a Patron Saint, and spiritual overseer of an annual festival. The festival involved young Romans offering women they admired, and wished to court, handwritten greetings of affection on February 14. The greeting cards acquired St.Valentine's name.

The Valentine's Day card spread with Christianity, and is now celebrated all over the world. One of the earliest card was sent in 1415 by Charles, duke of Orleans, to his wife while he was a prisoner in the Tower of London. The card is now preserved in the British Museum.

Crist Aguilan
2/13/2008 9:00:09 PM

Ading Arlane,

Happy Valentine's Day kadakayo ken dallingmo.
Maria Estela Javalde
2/13/2008 10:47:36 PM

Hello Arlane..... Happy Valentine's Day to you! Always take care & God bless.

Hello everybody.
Tito Nisperos Jr.
2/14/2008 2:05:01 AM

Arlane & Jay-r -- Wishing You Happy Days together, not only this Valentine's Day but Forever!Rudy Rumbaoa
2/14/2008 11:54:52 AM

ARLANE-- Kunakto pay, balasangko, "Nagbanagen, Agbanagen wenno Agbanagto pay laeng?" Ngem ania man kadagitoy, ita pay, "Kablaawankayon ken ni Labmo iti Naragsak a Kaaldawan Dagiti Puso!" Ala, naragsakak para kadakayo. Ti napateg ita--buklen ken damilienyo ti umuna nga addang ti pundasion ti pamilia. "Ipateg ken ayatenyo koma ti tunggal maysa."

Kadagiti Gagayyemtayo: "NARAGSAK A KAALDAWAN DAGITI PUSO KADAKAYO AMIN!"
Imelda Alibuyog
2/16/2008 1:05:29 PM

Ading thanks for the valentines greetings.kumusta tay date yoz idi aldaw ti puso?siak ket dinner for one hahaha


naimbag nga oras yo amin apo
Imelda Alibuyog
2/16/2008 3:58:59 PM

zwani.com myspace graphic comments
Graphics for Friends Comments
Leofina Jane Galleta
2/19/2008 7:08:51 AM


heppssss..! present Manzano, awan ka pay? hmmm.. hala, agakabusy tayo, hekhek! Ingat always Marengski wen? Ni apong talaga nga saanen nga lumung-aw?? hayna adda koma pay iyarasaas ko ket,:-)

Manangski Imee, umayak man lumubbon dita indayon mo ala.. Hello kadakayo aminen appo ket sangapangen kayo hehe,:-)
JRIC
2/19/2008 6:41:10 PM

Ahihihi! Arlane, apay ta dika met agpadlawen? Ibaonmo pay laeng ni Apong Kups ta isu ti umay mangsango kadagitoy sangailim.

Agsubliakto. Naimbag a malemyo amin Gagayyem.
Arlane Manzano
2/19/2008 7:15:48 PM

Manongggg hahaha... agrayuman sa met ni Apong nga saan a nagsaganan iti bertdeyna. Napannak man nagpagna-pagna dita bagatab ket naisagudak metten iti nabayag isu nga diak nakapas-pasiar. Nagistayannak pay ket naiyaw-awanen ta di met nagiruot tay imabatik a para dalus. Musta ngay ti PYUSO DAYyo kenni Manang Manong???

Marengski, pada ka metten a pukaw-pukaw di agbayag. Hehehe. Imbaon ko ni Apong a mapan mangsurnad iti ilaklakadko idiay NSO ngem di met simmangpeten. Nagrayuma siguro. Koma no impa-FEDex na tay bilin ko. Ahuuu. Musta met ti belingtaymis mo? Siak ket kas iti sigud... walay to the max.

Manang Imee, nag-cute metten dayta lil angel nga agin-indayonen.Kasla nakababain nga agawan iti indayon yong. KAsano met ti kinasam-it ti belingtaymis mo Manang? Adda met la sabongs a napasangpetmo a sukat tay AWOL a belintinom? Siak ket adda met naikaranukon a sumagmamano. Kaaduanna ket siak a mismo ti napan nagala idiay kamatitasan ni Angkel Cres. Awan met ti nangi-date kaniak ta siak ti nangi-date kenkuana. Shhh... baka agunget ni apong no maammuanna.


Manong RUDyyyy... I miss the days nga agwatwatil ta yong! kasano ket narigat metten nga iwalin dagiti obra saan a kasla idi nga agwara-wara lata datao ditoy blogendia. Nagbanagen? Agbanagto? hehehe. A.G.P.A.K.A.A.M.M.O.A.K.T.O. Tingkyu Manong iti dayta nabagas nga impadigom. Saan met nga magawidan ti tiempon ket bareng saan nga agbaliw ti turong ti angin. Kasano met ti selebrasyonyo kenni Manangski Manong? Hmm, umunan sa nga belingtaymis yo dita ayanmo aya Manong? Nakalalagip la ketdi.

Nagkel Tito, THANK YOU iti adu Angkel. Nalawa ti isem ni Jay-Ar a nakabasa iti naganna Angkel. As always, agdamag kaniak no asino kayo a mangdakdakamat iti naganna. I told him that you are one of the most inspiring persona here at Icom. I even showed him some of your songs especially the one dedicated to me. Perpermi manen ti isemnan knowing nga adu ti talented ken pagwadan a gagayyemko. So, how's the celebration Angkel? Saan nga agkupas a panagayat kenni Anti latta ania?

Hello Maris... Mustan gayyem? regards kenni Senyoritom. I wish you all the love in the world with the man who truly deserves your love.

MAnong Crist... THANKS Manongko. Ni met ngay Dallingmo, napnaek met laeng iti adu nga sabsabong? Namak payen nu JD ti insangpetmo ket nagtinnagay kayo?

Hehehe... Good to be back. ania ngata ti maduom ita???

Apong, mangisangpetka man iti mais ta aglingta tayo. Mani pay koma a kinirog. PLISSS..


Imelda Alibuyog
2/20/2008 1:39:58 PM

hello ading Arlane,narabiyanak nga agpaspasyar ti kaadu iti trbaho iti aldaw...tay balentaymis ko? ading nagsolobreytnak gimmatangak met lattan ah iti sangareppet a sabong dita nay ig-igid napia met la a pangat-attit toy numo...diak agbayag ading ket mapuyatanakon nga agpasyar adu pay ti dagasek maminsanto manen a daras...


naimbag nga oras yo amin apo
luvy
2/20/2008 2:16:45 PM

Once again Ading Arlene gud morning. Kumusta daw sabi ni Sir Jimmy Domingo. This time I'm here in his house in Tuguegarao, Cagayan.Na missd ko dagiti sinnutel tayo ken da uncle Teksas ken dadduma pay.I love you all.Marvin Acosta
2/21/2008 12:57:07 AM

kumarengski alane, umayak laeng sumirip... mailiwak man kadakayo ken apong kupski, kasta metten a ni 'marengski'm.

'imbag met nga orasyo raraemmek a kakabsatski!
Tito Nisperos Jr.
2/21/2008 6:48:16 AM

Hi Arlane, Marvin, luvy, Imelda, Jric, LJ, Rudy, Cris, Marielle ken dadduma pay diay ngato! Naimbag nga orasyo amin, amin!

Birbirukek ni Imelda ta daydiay Puso na nga inbatina kaniak ket napalalo metten ti lagto na, hehehe... Sunursuruak ngamin nga lumagto bassit ket dimetten maatipa ti ragsakna! Are you, OK Imelda?

Hi Arlane, kumusta kayo ken Jay-ar? Damagko ket tatta nga tawen san! Wishing you even happier days ahead! No siak ti damagem, am enjoying this new leash of Life ket habang may hininga -- tuloy latta ti biag. Sikami ken auntie'm a ket pa-easy-easy laengen -- busy isuna ditoy balay ket dina masango, dina as-asikasuen ti ar-aramidek ditoy Virtual world a makuna, hehehe... OK met la kaniana ta "saan met nga agpayso" uray "agarem-aremak" ditoy internet, hehehe... ti agpayso, inspirasyon la ti birbirukek para makaputar iti mas believable nga kankanta ni Ayat!

See you again some time, take care!
Arlane Manzano
2/21/2008 9:38:21 AM

Manang Imee, dika unay agkakasipngetan ta dinto ket adda sumeppeg kenka dita kaunasan. MAngitugot ka nu kua iti badigardmo a mangisalakan kenka.

GAyyem Ruby, HELLO met kenni Angkel Jim, nag-txtnak kenkuana idi rabii. Busy pay la siguro. Kumusta met ti valentines mo gayyem? ken ti ngay walay-walay mo dita Tuguegarao? NAimas tay pansit da ket dita. DIka agawid a dimo maramanan.

PArengski MArvin, dumlawak man ngarud iti absentism ni Apong. Ngannganin mai-drop kunam sa. No apay ket nga aglemmeng no kasdiay nga adda okasyon. Iyad-adayom apo no ngannganin ma-apit. Awanton ti Anghel a kasigud mo. hahahaha.

Angkel, riendaam ta puso ni MAnang Imee ta dinto ket aglang-guak! (PEACE!) NI Jay-Ar ket ok laeng met. Naisem ken kalbonik latta. Umay sumakdo inton weekend, gapgapuk met idiay ayanda idi napan a Domingo. Damagmo? wehehehe, am-ammok sa dayta radarmo Angkel ngem nakiray pay laeng ti signal. Pakaammuankayonto to naplantsan ti amin. Agpayso ta kunam Angkel, live life to the fullest tapno awan babawi iti kaudianna. Everyday is already a blessing of life and we need not to waste it. MAsapul mo pay la ti insipirasyon Angkel? Huuu. I saw your videos and listened to your creations, your experiences are enough to ignite the inner thoughts you have. Sabagay, no dadduma kasapulantayo no kua ti 'other kind of push' to get things done.

Siak ket busy ken agkamkamatak iti adu nga oras a kankanayon isu nga saan a kas iti datin ti isasarungkarko. So many things to do, too busy to dwell. Yet at the end of the day... I still find myself smiling and looking forward to the coming of a new day.

HAPPY THURSDAY guys!
walay
2/22/2008 5:50:02 AM


Apay ammo na met ti mangdoctrina daytoy balasang ko nga Arlane. Adu pay nga danum ti masapul nga inumem basang.
KUPIDO
2/22/2008 4:48:29 PM

Sanabagan sika Walay dita ngatok suhestiyon ko man kenka nga agpanunotka met iti sabali nga alyas ta ammo ti kaaduan no asino ti pudno a Walay.

Sikan sa met ti ni sangatedted a danum ket awan pay impaunegna. Karaho, daytanto met nasanger ti pagmulumogmo.

Saan a gapu ta adda taengen ti maysa a tao ket lisensyadon nga mang-doktrina. Saanna met a kayat a sawen nga awan ti pagbatbatayan dagiti di pay 'nakaadu iti nainum' ket awan ti ammodan. Adu dagiti ubbing nga agkurang pay iti adal ngem napnuan sursuro. Adu met dagitay nakaadal nga nanglipaten iti naisuro kadakuada. Aglalo no dagitay padak nga agkabawen.

Naktidaske. Nakasao-ak manen.
Imelda Alibuyog
2/23/2008 4:06:08 AM

halo naimbag nga oras tayo amin apo nangruna ken ading a bumalay.

Ading Arlane diak kasapulan iti bodyguard adda met an-antingko hahaha.

have a nice day each and everyone
Marvin Acosta
2/24/2008 1:21:01 AM

kumarengski! 'musta? buybuyaek man itay diay pictureyo ket umapalak metten nga adda kakepkepna koma! hak hak hak! diak makastrek diay balay ni marengski'm, naka double lock sa, wenno saanakon a kayat a mapan idiay.

apong kupski, 'ray siak ket kurang ti adal ken sursurok. 'su man ti pagbabainak a makipulapul kadagiti addaan... no kua, apong.

'imbag anga orasyo amin kakabsatski! 'mun-unaak pay...
JRIC
2/24/2008 4:10:38 PM

Arlane, umayak laeng umagibas ken pasalsali. Sumapsapulak man ti smoke signal, no adda.

Gayyem Marvin, agalistoka ket adu kayo.... AHAMMM!

Naimbag met nga orasyo, Mrs Imee.

Apong Kups, long time no look! napnapananyo Apong? Awan kayo met idi birthdayyo?

Ka Tito, daytay koma agpillayog a kas pendulum ti pamay-am kadayta puso ni Mrs Imee tapno saan met laeng a marigatan.

Nagasat a malemyo amin Gagayyem........
Arlane Manzano
2/26/2008 8:06:23 PM

Annaaayyy! Apong, imbalandram met lattan ta sapatos mo dita agdan. Naitibkol la ket ni siak. Nasakit man. Wehehehe... sumro man ngatan ti kabaw mo wenno dandanikan ag-menopos, 'pong? Ni Lj, dika dumlaw ket awan manen? Sabagay, addad ta laeng arubayan ni Marvin.

Oopppssiii... addaka gayam Parengski Marvs. Kayatmo ta i-duplikeytanka iti tulbek diay double? Adda met double-key nga insab-it ni Marengski dita key-rack. Kumepkepka latta ngamin no kuan Parengski. Ni Jay-Ar ket kumepkep lattan no makalagip uray nakapud-pudot!

Manang Imee, ania ngay dayta anting-anting? mabalin sa ket ti makidigo? Diak metten makaal-aliwaksay MAnang. No ngata ipakastoymon ni Blacky ta ni Apong Kups ti agtaraken?

Eiiii, MAnong Jric smoke-signal kunam? hmm.. ni Apong man ti akin-bisto nga agpayubyob. Umabayka latta kenkuanan a. hehehehe... NO agaronnak inton July MAnong, makaumay ka ngata makipagsungrod?

Nasayaat nga isasangbay kenka gayyem Walay. Itugawmo bassit ta denggek man met ti doktrina ta adalannakami man nga mawaw.

NAgasat nga aldaw tayo amin kakadua.
KUPIDO
2/27/2008 1:05:03 PM

Jric, barok ammom kadakami nga aglulugad saan laeng nga ngipenna pati payen tumeng, narigat datao a makaguantar kadakayo nga agkabannuag. Immayak idi berdeyk ngem adda balasang a nakapuraw nga nangiyaw-awan kaniak ket sabali metten ti nasumokko nga tinurong. Adda pay bitbitko nga patupat ken kinabbit nga idagasko koma idiay balaymo ngem pati dagidi bag-oyko ket inyaw-awanna.

Huuu, MArvin Karaho! No dagitay met laeng pada nga barbaridad ti pagbabainam, bay-amon. Pipia diay agkurang ti adal ken sursurona basta ammoda nga usaren ken ammoda nga ibainan ti bagbagida ngem tay aglaplapusanan iti adal ken sursuro nga ti ammoda laeng a nalaing ket dagiti bagbagida, awan la ti ammokon! Sanabagan, saanka la ket a manglimlimo, isarangmo ta rupam ken umisemka iti dumanon kadagiti matam, MAYATEN.

Duata man nga agkibin Imme balasangko bareng mapaksiatta anting-antingmo dagitoy samsamuyengko. Ania la ketdin aya ti gasgasat ko.

Panyero Tito, saludoak kenka, iti kinalaing mo saan laeng a kas mannurat iti kanta no di kas tao. Nabasbasak dagiti linaon ti abongmo. Numanpay diak dumap-dap-aw, ammok a maysaka nga pagwadan a tao.

Tay sapatos siguro ti mangmangkik dayta nasalaponmo apok. Diak unay kabalinan ti agsapsapatos ta badal ti us-usarek kadagitoy sinan-kumpay nga kammaunak. Adda isagsagawisiw ti angin apok. Diak ammo ngem umatibuor.

Yannan ni LJ? Marvin, iruarmo barok.
Leofina Jane Galleta
2/28/2008 10:05:50 AM


Manzano, halllerski ania marengski, agar-aron kayo kadin para kadaya kaldo? hehhe!

Apong, beso-beso ta nagbertdey ka man laeng nga saan ka nga nagparparang, ania met.:-)

Manong tito, thanks for the email ha! Will try to modify it later, bareng matarimaan ko pay, hayna. :-)

Manangski Imee, how are ya! See you soon! :-)

Parengski MArvin, diak makastrek diay balay ko , ania met. Diak intrangka, sika met, :-) Apay adda ibagam aya? wehehehe!

Manong Jric! Wehehehe, ania manong, inkayo makikaldo inton July? Umaydak man ngarud dagasen tapno sumurotak met, hehehe!

Imelda Alibuyog
2/28/2008 1:46:53 PM

An-anting? napukawkon! diyo nasabat dita apong Kups?,no masabat mo man ket pasubliem kaniak pls. karaho na nga an-anting...

Ading Arlane,adda pay aya ni blackie ket pinulutanan da Vernie,Sir Alex,Francis,kalpasanna ket nagpukaw met ni Vernien pati abongna binagkatna pay nga impanaw huuh! Sal-itens!

kabsat Jric,addaka met kabsat nalpas kad talon mon?

'Ading Lj nagparangka man ita, naangsan kansa ketdi aya?...nabayagen nga paspasungadan naka ni Marvin....

hello every one! makaturturogakon kakabsat innak man ikidem.

Gud nite to ol!
IloKona
2/28/2008 2:16:01 PM


apay, makariingak ket arinunos
met ti bulanen?

napigsa unay dadiay baakmo, apong kupz...
JRIC
3/1/2008 7:10:41 PM

Arlane! lumabasak pay...... agsubliakto.

Naimbag a malemyo Apong Kups ken dakayo amin Gagayyem.
Alexander Barut
3/1/2008 7:54:16 PM

Helloooooooooooo! Nasabatko tay anting-anting. Adda dita naitekleb!Arlane Manzano
3/2/2008 10:33:17 PM

Sika ti aglulugad ti susuopna Apong? da ngay tengngedmo, saan nga aglulugad? AGtugkalak koma iti agsumbangirna ket. hehehehe...

Marengski, agaronkamin ti kunak ngem adda met gayam isasaangdan a dua a tagaang. Pagdaksanna laeng ta di metten agsusurot no ani ti maikaldo. Haniaaaaa mett!!! Agingga kadi ita ket di pay imbaga ni PArengski MArvin tay prakpraktisenda kenni Apong Kups??? KEPUY DA ANIA?

MAnang Imee, ni Blackie awanen??? Piman pay. Asino ngarud ti mangmangan kadagitay umayko ip-pan nga linutok? Ispyaam man Manang no asino to mairanranud. Isu met la gayam nga lunglungan laengen ti makitkitak tunggal umayak. And take note, nainnawanen no umayko iyeg tay rasyon!

Gayyem IloKona, adda itabtabnaw ni Apong Kups dita kape a templaenna... ingats ka laeng baka masobraam ket adu ti malipatam no kuan!

Manongski Jric, itugawmo bassit ta alawenta daytoy dinaleb ni Sir Alex nga anting-anting..

Sir Alex, ania ti kolor na dayta nadaleb nga anting-anting? No ngamin red ket tay gugot ni Apong Kups dayta. hehehehe

LUVY
3/4/2008 3:26:38 AM

Hello friend! I am happy to tell you that Sir Jimmy Domingo is my friend already and he went to OUR PLACE SEVERAL TIMES.Leofina Jane Galleta
3/4/2008 8:41:51 PM

Hallerski Manzano! :-)

Ay em back marengski, hehehe! Ania musta ka dita ngay? nasayaat no maitudo pay ta kutit mo ita marengski? Paringguyodem ni Apongski Kyupidski tapno adda mang-quality control dita quality control da, hehehe!

Apong!!!! Dika man rumrumuaren, hayna ket makapamiz ka met ayna. Kasla kam la ulila ditoy no dika rummuar, hehehe!

Oist parengski marvinski, agpatang ta man a nalapat,( kasla kano sure met a...hehe!) sinno ti agtaray taray aya, ni Apong Kupido??? Joke laeng wen, :-)

Ka Ilokona, how are ya! busy busy kadi! Siak ket medyo,hehe!

Manangski Imee!!! Ready to bakwit manangski??? Pasalubong ngarud ha, german shepherd! wehehe! Kunkunak lang manangski, beso beso man ketdi,:-)

Manongski Jric!!!! Yeow, eksaytedakon yong! Gadering'en, hehehe!

Manong Alex, agrehistro ka metten manong? ;-)

Hello Luvy, kumusta met dita batog mo ngay?
JRIC
3/6/2008 5:42:20 PM

AHAMMMM! Arlane, apakastoymo man dayta para Quality Control da ta dakami ken Apong Kupido ti mangkalidad no di met laeng mabuteng a mangballasiw ti taaw a nalawa. Ania ti makunam Apong?

Uray siak met LJ, mayat toy puskon, iti ragsak na ngatan a napalalo, madamdama, makitakayo ken madakulapkayonto iti personal met laengen! Ni pay gayam Apong Kupido.... Gayyem Marvin, ken amin aminen a dumar-ay.

Naimbag a malemyo amin Gagayyem.

JRIC
3/6/2008 5:44:16 PM

HAHAHAHAHAHAHA!

sorry! kastoy koma: mayat ti pillayogna toy pusokon iti ragsakna ngata a napalalon.
IloKona
3/7/2008 11:47:09 AM


apo nga appo, apounayen!

komustaenkay laeng met ta bareng maay-ayok ni
apo kupz nga agparang.

apay, mano nga bulan sa umimbag ti facelift?
baka dida pay inikkat diay barabad diay rupana.

baka pari kupz to ti awagko kanianan, imbes nga
apong.

mustangkay aminen, la.

Arlane Manzano
3/7/2008 9:15:50 PM

Hello LUVY... that's good to hear. Dumagaska man ketdi idiay Iluko.com Gathering a thread idiay Dap-ayan ta kumbidarendaka man nga tumabuno. MAam-ammomto pay ken magayyemmo dagitoy kakadua tayo ditoy Blogendia a kas kada Manong Jric, Ilokona ken LJ.

Marengski, agsusurot pay met la dagiti baddekko uray no ulaw-ulawendakon dagitoy mangul-ulaw kaniak. Saan a dakayo ti masurot kunkunak lattan iti bagik tapno maallangonko ti riknak no kasdiay nga bumallasiwda iti baddek. hehehe. Saan a pumasa iti quality control ni Apong Kups Marengski. Idiay pay laeng planta a ket natnagen iti redyek hehehe... PEACE 'Pong!

Manong Jric, agkibkibbatol metten ta keyboard mo yong! Attiddog nga Freeway laeng sa ti tarayenda dagitoy taga-quality controlko Manong. Medyo dida pay kayat ti bumallasiw ta maymayat kano no idiay lakondan. Hmm... Mabutengdan sa nga umay ditoy Canada ta ing-gudua ti taxmi iti taxyo. Karaho!

Gayyem IloKona, dika unay kenni apong baka Manong ti iyawagna kenka no sumro ti aayatanna. Facelift??? Baka agtartaraken iti letteg kunam, ay-i... kamuro gayam. SOWI manen 'Pong.

Apong Kups, apay nga lumned-tumpaw ka nga agpayso? addan sa ket utang nga ilemlemmengam?

Nagasat nga weekend kadakayo a sangapada. Intayon aglawlaw kunak koma ngem saan pay laeng ta innak pay maki-tagnawa bareng adda maganab nga pagsayaatan.
Alex
3/8/2008 3:38:33 AM

Arlane, adun sa met ti nainummon? Naimas met ngamin diay pulutan a binanniitan da JRIC. Inum sabay sawsaw sa sukang iluko! Inka kitaen ket makmakset tay tuntunoemon! Malutluto-maib-ibus pay ti pamayan ni JRIC!KUPIDO
3/9/2008 4:19:30 AM

Saan nga agbalin kaniak dayta pislip a lablabidem barok IloKona. Baby face daytoy numo uray no agribribribakon ken agpamaruten ti imingko. Ngem pakaidayawak ti mang-Pari kenka, baka agkataeb ta la nga agpayso. Adda kadi 17-mon? 16 ko la ngamin. Ahihihi!

Agpetpettakak iti kamatis Apo Alex. Isu man ti pagisawsawak no adda mabingayko.

JRIC, alwadam kunam man dita adim ta didanto ket masobraan nga i-quality control. Narigaten no agkibaltang sayang no kua diay trubinays nga imparitubarko. Di met insubli ni Allan tay tribunays nga binulodna kaniak idi. Ni Allan sa ket itay wenno ni Mr. Kho? Ni ngata man Imee ti nangitaray?

LJ, Arlane, lawat kayo a lawat appok. Tay programa tayo kasanon ti tarayna? Addan sa ket maal-alimadadko nga agtarayton gadering? Sika LJ dida makitarataray ket darakkel dagiti askawmo, kaasi laeng ni Marvin nga kumamat no kua. Sika met Arlane, dikan agtaray-taray kas makitak ket awan aanusan ni Jay-Ar nga kumamat. Karaho!

Sanabagan ketdi!

IloKona
3/10/2008 1:48:34 PM


very witty latta met datoy "pamales" ni apong kupz, bilibak
talaga, don't know how he does it. i would really like to
meet this person, bareng maalliannak pay iti wittiness na.

alla, mustangkay aminen. (psst, arling!)
Arlane Manzano
3/11/2008 7:54:30 PM

Sir Alex, nakasipti tay bingayko sika met. Apay Kepuy? no sika man ti apo ni Apong Kups, makasursuroka nga agidulin sakbay nga agidasarka wenno aglutoka hehehe.. adda met la innapuy?

Gayyem IloKona, (psst met) dika mamatpati kenni Apong Kups. Dayta 16 a kunkunana ket 61 ti kayatna a sawen. Agam-ammangaw manen a dina oras. Hapohaya! PAngngaasim kadi ta dimo gandaten ti maallian iti 'kina' na ni Apong. He's already too much to handle. har har har.

Apong, saannak nga agtartaray sika met. MAyat ti kibin-kibinmi kenni Jay-Ar. Uray kayatko ti tumaray ket saan a mabalin ta nairut diay petpetna. Dika man unay ag-LAPU-LAPU ta didakanto ket ipila nga ituno idiay tagaang ni Sir Alex.

BWAHAHAHA!!
IloKona
3/14/2008 5:08:09 PM


sssh, arling, dimo unay pigsaan, a.
agkataebkamin sa ken pari kupz...

Arlane Manzano
3/15/2008 8:45:38 AM

wahahhaha...agbinbinnisto kayo metten Gayyem Ilokona.

Opsi... APONG kadi metten ti iyawagko kenkan?

har har har.
JRIC
3/16/2008 7:03:13 PM

Arlane, addaak manen a pasalisali. Wen agpanateng 'toy PC'k saan unay a makagungunay ita. Uray siak ket diak mamati a 16 yrs old laeng ni Apong. 61 siguro; a kas diay kunam, ket mabalin.....

Di ngamin Apong?

Naimbag a malemyo amin Gagayyem.
IloKona
3/18/2008 4:26:25 PM


medio kastansa ket ti turongnan, arling.
mabalin latta met, a, no apong ti awagmo kaniak.
but i think 'tata' would be a more appropriate
term.

ala kasta ngaruden, neneng.
Arlane Manzano
3/19/2008 1:32:57 PM

MAnong JRIC, kumusta ta panatengmon? eheste, PCm kunak gayam! taymis tuh dayta sikisti wanna ni Apongski MAnong. Uray i-deny na ngem ammok nga isu ti agpayso dayta. wahahaha.

(SAMANTALAHIN HABANG SIYA AY AWOL!!) hekhekhek.

Gayyem IloKona, TATA would be nice but I'd prefer GAyyem. No ngamin TATA kunakon ket saankanton nga maangaw numona ket asidegen ti gadering. Di bale ni APong Kups ket naisugd nga watwatilek ket ammok nga immatiddogen diay datin nga atiddog nga ipusna.

har har har...
Ruth Tactacan
3/21/2008 8:47:22 AM

zwani.com myspace graphic comments
Easter Graphic Comments
Leofina Jane Galleta
3/24/2008 4:54:10 PM

Manzano, umayak man makikape Marengski, er, rumuk-at ka payla dita arakup ni parengski ta agestorya bungkatil ta,hehehe!

Apong Kups (the awolski a kas kadakami), Manongski Jric (intan maki-GUMIL manong!), Ka IloKona (Kape man dita apo, hehehe!) Manong Alex, Manang Ruth, naimbag nga orasyo! :-)
Maricar Cabotaje
3/25/2008 4:49:36 PM

Kumusta kayo amin awan labasna!!! Agbiag iti Ilokano hahaha...KUPIDO
3/28/2008 12:23:37 PM

Sanabagan! Ayanyon ubbing?

Nakitaray kayon sa met aminen?

Agis-isno ditoy batogko Pari IloKona. Umaykan ta aginudo ta nga umigop iti kapeng barako.
Marvin Acosta
3/29/2008 2:33:23 AM

'marengski arlane, 'daak manen! umapalak man dayta inudom, hak! hak! hak!

apong kupski, 'mustakayo? siak kadi ti sapsapulenyo apong?

'mustakayo amin kakabsatski.
QPid
3/29/2008 2:03:56 PM


Dutabagab. Nalaing sa launay daytoy apoko tayo isu nga saan a rumuaren. Narigat nga matukno ti kimmot na.
IloKona
3/31/2008 11:57:43 AM

Mustakay amin, appo...

no agis-isno dita batogmo, pari kupz, ditoy met
yanmi ket umasimbuyoken ti bulkanomi. the air
is full of vog (volcano smog) ket adu ti agsasakit
ditoy. the volcano has been oozing lava continuously
for almost 30 years now, ngem itay laeng nabiit ket
nanalbuong for the first time.

dakes datoyen, kunkunak ngarud. numona ket diak naguantaran
nga imparehar diay coffee beans nga iyurno.

su nga awan ti kape. sori.

(psst, arling!)


KUPIDO
3/31/2008 5:46:23 PM

Pari Ilokona, dimo ngad ipalubos nga kutumermerennaka dayta vog a kunkunam. Sanabagan ket dagitoy tiempo ta nakakasdaaw man. Ditoy batog ko ket spring kanon ngem agtinnag pay met laeng ti snow?

Maysaka met nga Marvin, nangip-ipatam kadagitay addim ta nagtatalaw dan sa met aminen?

Pagayam Qpid, adu ngamin dagitay 'ABOG' nga awan maub-ubrada ta sallapidenda ultimo saan a matagtagari a pungdol.

Naktidaske, appok ania ngamin ti obrayon?
IloKona
3/31/2008 6:40:39 PM

diak ipalubos, a, Pari Kupz, nga dayta ket vog ti
mangidalan ti aramidekon. kas di kalman, inremediok
a ti pinangsalaknibko ti salun-atko manipud vog.
nagparkingakon, tarayak a simrek iti kaasitgan
nga air-conditioned establishment.

idi laengen nga naammuak a bar gayam di nastrekko
a nagkamangan.

uray ni pamaketen ket dina patien dayta nga isplaniksionko.
vog wenno saan, masapaka nga sumangpet ita, intawagna
diay selponko. inalistuak met nga intanguap diay
nabayagkon nga inap-aprosan ket nagawidakon.

kasta dagiti napudno nga assawak. vog wenno saan.

mustakay amin, apo, nagpuskol ket di vog en apo,
diak met masapulan ti nagparkingakon. ne, nalipatak
met ti nagbayad diay napanko imminumanen.

Maricar Cabotaje
3/31/2008 9:53:58 PM

Oist Apong KUPS apay aya no makitarayda dagita appom, anat pakadanagam? Ammo da metten ti pagsayaatan ti bagbagida di met hehehe...KUPIDO
3/31/2008 11:01:19 PM

Mayat a pagpaingan dayta nastrek mo Pari Ilokona aglalo no aglingling-et tay inap-aprosam, bumara la ketdi ti karabukodmo nga tumilmo-tilmon.

Rayuma wenno vog, awan ganabem no timtimam nga sangailien. Ahihihi!

Apay Maricar, apok dakes kadi no birokek dagitoy appok? Saanda met nga ugali ti umabot lattan nga awan man la ti iyaprosdan nga bari-bari! Kumusta ka met nga napanawan balasangko?
IloKona
4/1/2008 1:31:54 PM

dimo unay ni mareng maricar, pari kupz,
baka ket makipagtartaray met. (angawko
laeng, a, mareng...)

ay, pari kupz, wen, kunak man laengen,
napanak nagpaing idiay ta pudno nga nakaro
ti vog...

adda datay nakiting ti pandilingna idiay
nagpaingan ket kuna ket diay barukonganen:
i wanna be your lava!

loka ke no itartarayak diay vog...

so then she went to a vogina monologue!

dandaniak nagwen, ngem timmawag manen
ni pamaketen.

alan!
Arlane MAnzano
4/2/2008 8:11:39 AM

'Morning to all!!!

Napangas ni Apo Init ita ta nasapa nga immaliwaksay ket kasta unay man ti is-isemna kaniak nga nangpaludip. Sarungkarak kano 'toy abongko sakbay nga ilako ni APong Kupido. (Sanabagan kunkunak man laengen ah ta diak kayat a madadael ti aldawko.)

Whahaha... Gayyem IloKona, tila mais-istoriam. No ngatan tuman-aw ni Anti ditoy ta mabasa na dagita ras-rasonmo, paringguyodenna la ketdi dagita sarang (padak) a lapayagmo! LAVAannaka nga di nadanuman sanakanto iVOGguoong a di naasinan la.

Apong, daytoy pay ti maysa nga pagayatak nga lumned-tumpaw ta lumung-awka a dina oras no kua hak hak hak... Immala kami man nga appom kenka. Sakam la rummuaren no adda iyayabmo a grasya. Ngem ney, grasya ken awan basta nag-panik dayta ayabmo ket ikkatenmin metten tay invisibility cloak mi ket aprosanmin dayta dugolmo. (opsi, kalbonik mo gayam!)

How are you Manang MAricar? DI met la agasuk ta teleponom iti kakatawag? Ka-chat ko ni Sir Raras idi rabii, makapasiar ka met la kadi a kumuyog kadi MArengski?

Gayyem Qpid, narigatmo a talaga matukno daytoy kimmotko aglalo no agbatayka. Uray ngata kasano kangato na dayta agdanmo, pulos a dimo matukno 'toy kimmot ko. Hahahah... PEACE!!

PArengski MArvs, no apay ngamin a pampanawam dayta bara ti sikigan ni Marengskik. MAan-anaoka kadi aya no itugawmo lattan dita abayna?

MArengski... excited-en dagiti taga-Ilocos a makaimatang kenka, agaw-awis pay ketdin ni Sir Raras a mapan maki-GUmil. Tay to sarabok a libro ni Apo COrpuz no adda wen?

Hello Manang Ruth. THanks so much for keeping in touch.

KAdakayo amin.... aglaplapusan nga ayat ken grasia a sangapada!
Leofina Jane Galleta
4/3/2008 10:53:46 AM

wEHEHEHE!!! 'mayak man umian ditoy Manzano,:-)

Ay ket eksaytedak met a marengski, agiinnibus kamto ti estorya, ahahaha!

Apongski, you missed me ta birbiroken nak? Missed you met ah.

Manangski Maricar, umay ka sumuroten a manangski,:-)

Ka Ilokona, mayat man toy tungtunganyo ken apongski hehehe!

Oist Parengski Marvin, awan la't meryenda dita parengski? Intayo kano maki-GUMIL'rn ney :-)

Kumusta met apo Qpid. :-)


Marengski, agpiliak ti kwartokon wen? Lab yu. :-)

IloKona
4/3/2008 11:55:48 AM


Psst, Arling... Baam latta ni antim ta managlailo.
Kunak kenkuana, baannak kad latta metten uray ta
kukuanak met iti nabayagen. Dandani pay golden
anibersaritan, insingirko. Madi latta.

Pari Kupz, ania ngarud ti pagpapudotmo no kumaro ti isno?
Umaykanto ditoy Kabulkanoan ta tulongannak bassit nga
agiyurno ti konakopi. Haampay nga ita, ngem no bulkano
ti kayatmo nga maikspiriens, kapintas ti pabuya ni
Madame Pele, the volcano goddess..

Elgin, neneng, nasay-at man ta nakitaka met idtoy.
Inyarasaas ni Pari Kupz baka nakitaray metten, insaninglotna.
Maragsakanto la ketdi a makadarimusmos kenka idtoy.

Sige ngaruden, ubbing...

KUPIDO
4/3/2008 8:15:06 PM

Naangsan dagitoy appok Pari Ilokona. Kunakto pay nga adda da laeng dita arubayan nga agpalpaliiw wenno addansa ket ilimlimedda kaniata?

Maricar, adda kadi ammom nga rumbeng nga iyaraasaasmo kadatao? 'bagam man ketdi 'basangko amangan la ketdi no agdobol welding dagitoy addim.

Pari, no agisno ammon ni kumadrim ti aramidenna. Ukkonenkam amin (agraman dagitoy tallo a sagibomi) idiay sango ti paginuduan, agtempla iti napudot nga tsokolate, mangiruar iti kalluto nga tinapay sakam agiinnestoria. Inton rumabiin, seggedanna tay heater ti kada kwarto malaksid iti kwartomi. Ituredmi ti lamiis kunam siguro. Ngem saan!

Ahihihi. Kukuak man ti kumidday-kidday ita.
Leofina Jane Galleta
4/4/2008 6:17:18 AM


apongski, umayka sumurot diay Ilocos Apong, dua kayo man ken ka IloKona nga escortko... Ni manzano ket busy met, hehehe. Apong... maykadtoy ta arasaasan ka...di kam agdobol ken marengski, in the making paylaeng diay kaniak sika met, :-)

Ka IloKona, maragsakanak met nga umay makidangdanggay ditoy abong ni Manzano. Ditoy idi ti apon mi idi agdadamoak paylaeng ditoy. Isu met ket ti nakaayaak ditoy blog city, hehe.

Nia ket dayta a kidday-kiddayen aya. Ni Manzano apong, dim nakita? Din sa met pagawiden ni Parengski Jay-ar'en.
IloKona
4/4/2008 12:54:19 PM

urayak kinutimermer a nakabasak data isno ditay yanyo,
pari kupz, ayna apo, lamiisnan, aya. can just imagine
ti kapuskol ti pagimengyon no diyo kayat ti agheater.
Di nga makasali? "Baket, yanmon?" "Addaak ditoy
maikapat nga tap-in, lakay. Maikawalon sa data
yanmon..." "Dayta, nasarakankan! Agpakastoyka man
baket, ket nalamiis, agpinnapudotta." "Apounay ket a
puskol ta diaketmon, aya..." "Ikkatek" "Ania dayta
manen, sweater?" "Uksobek." "Ney, ket loafer man
met daytan..." "Jus por yo, uksobek..." "Nia dayta
naisurat ta t-shirtmo?" "Gurayka ta uksobek ta
basaenta..." "Deta pay longjohns, cargo shorts,
ay lakay, gurayka, sika dayta?" "zzzzzzzzzzz..."

Balin latta, neneng LJ, nagsay-at koma nga agpayson no
makaumaykam ken pari kupz makigumil dita nadagaang nga
Ilocos... I would love to see ka kupz in the process
of defrosting...

psst, arling!

JRIC
4/4/2008 7:12:16 PM

Arlane, umayak laeng tumammidaw pambaran umadaw kadagiti nabalitokan a pagtutungtonganyo. Idalukappitko latta ditoyen suli.

Naimbag a malemyo, Apong Kups ken Gagayyem!

Arlane Manzano
4/4/2008 9:18:22 PM

Marengski, pumili ka lattan iti kwartom. Kasuksukat ni Apong Kups ti kobrekama ken kurtina na dayta guestroom. Sika man no kayatmo ti mapan maki-atag kenni Apong? hehehe... adda ipagpanpannakkel na nga ref idiay uneg ti kwartona ket. ISuna laeng ta agbunag ti nagyanna idiay ref dita kusina. Tured!

Golden anibersari???? wehehehe... adda agibunbuntok iti tawen idta suli yordz... pipti plas twinti ekwals sibinti kunkunana man nga itungtung-ed. Dikayo pay la ngarud agbakwit no agragut ni Madam Pele? Halla, ipugsona kayo a dina or-oras no makaunget. yadhadayuhom apoh!

APong, dayta man napudot nga tsokolate ngarud la. Iyarasaaskonto kenka inton madanon. Ania ti ganatem kadi? Daytoy ti itsismisko ney... adda naam-ammok a lakay. Lumned-tumpaw, kalbonik ken tuppolik sapay la rayumatik ken kasla asmatik sa payen lalo no mangsikkil nga agayab kadagiti appona.wehehehe. Pugtuam no 'sinno 'pong!

Manong Jric, 'musta diay taltalonem Manong? Kayatmo ti napudot nga tsokolate?

Apong, kayat kano ni Manong Jric... 1 por MArengski, 1 por yor pari Ilokona and 1 more timpla por Manongski plisss.

TINGKYU.
Rleen Williams
4/7/2008 2:00:01 AM

Hello tokayo kumusta kan? Dumagasak laeng ngem awan ka met. Miss u gayyem.bethyNeitty
4/7/2008 5:53:03 AM

Hello. Let's get acquainted!
My name is Jessika.
ShereeFeere
4/7/2008 5:53:04 AM

Hello. Let's get acquainted!
My name is Jessika.
KUPIDO
4/8/2008 8:46:07 AM

Pari Ilokona iti kinapuskol ti kudilko agingga ita ket diak pay la simkil isu nga awan problema kaniak ti yelo.

Ahihihi. Maymaysa laeng ti ammok nga simkil. Diay bassit a tanganko. Sanabagan bigbigat!

Lawlawatem Arlane? Ibabaonnak ketdin sapay Apong kunam kaniak? Ni Manongmo Jric ti pagtimplaem ganabenna ta ita la manen nga umallatiw. Wenno saan da Maricar kenni LJ ti salapunem nga agidasar. Adda pay ni Tokayom a bisitam ken adda paringguyodna nga addan sa identity crisis na.

Come sitdown to me Jessika. Karaho! Kamalin sa man ti inglis ko Pari?

IloKona
4/8/2008 1:55:32 PM


Alluadam, a, Pari,
daydi naudi nga kinunak "Come sitdown to me"
ket tinarumpadanak ket diay balasangen.

Napia pay kenka, Pari, ta sumkil pay la ta
tangan.

Siakon ken nakatangan!

KUPIDO
4/9/2008 7:50:10 AM

Dimo ipalubos Pari kaasi ni bumaket no kua. Adda sikretok tapno nabun-as latta daytoy tangan ko. Saan pay met ngata nga nagsurender aya? Padasem tay Biba-biba a kunada dita tv. Adda latta iduldulinko met kas bilang aglugsay toy tanganko aglalo no bannogendak dagitoy sanabagan nga putotko.

Kumusta dagita bulkan iti arubayam pari? Adda kadin diosa nga impusuakna? Ahihihi.

Karaho! inalun-on sa metten ti bulkan dagitoy appota.
IloKona
4/9/2008 6:14:34 PM

Pari Kupz, adda met indulinko idi ngem diak MALAGIP no nangidulinak.

Ay, kumaro daytoy bulkanmi, Pari, daytoy nay vog ta amin nga isla ket
sinaknapannan. Ngem idiay kano asideg ti Hilo ken aglawlaw ket managnaganen iti Purple Zone.

Bareng no makaumayak met makigadering, Pari Kupz, bareng makapag-am-ammota met.

Mustakayo met amin amin ditoy.

Psst, Arling!

KUPIDO
4/10/2008 12:19:13 PM

Palladawanka Pari wenno iyawatkonton no gadering? Umay ka nga umay ta dinto ket sippawen ni Marvin. Adda met sangasupot a lebbenko ta pasaray puruakak daytoy para tadi a kakaisuna a manokko. Tumingra no kua diay tapingarna ket umuyong nga kumaryo.

Rugiam ngarud ti agbakwiten pari ta dikanto ket mailumlom nga umun-una ti kamma-unam dimon urayen nga ag-rainbow zone ta batogmo nga langit. Sanabagan! Kumustaekto man ngarud dagitay kakabagiak dita Oahu bareng kayatda nga gatangen tay kaunasak a sangkapirit. Sayang met no alun-onen ti vog.

Dagitoy ket appotan, awan da metten nga lumung-aw karaho!
IloKona
4/10/2008 2:18:55 PM

Wengarud, Pari Kupz, numona ket nagbangkrap diay maysa nga interisland carrier itay laeng nabiit, Aloha Airlines, narigat ti lumugan ita.

Agrakitak seguro no kayatko ti rummuar ditoy.

Diay kaunasam, baam latta, uray dalanan ti lava, addanto latta
pategna.

Ayaunay ngatat ingar ta tapingaranen, aya, Pari, no puruakam
dayta kunkunam!

Arlane Manzano
4/10/2008 9:04:13 PM

Tokayo... musta tay tagibita? Padakan sa metten nga saan unay a makaal-aliwakseyen? Adda kaduata ney, Jessika kano ti naganna. Sangailien ta man gayyem.

Miss Jessika, how are you?

Hayna!!! Umaykayo a dua ditoy Apong ken PAri Ilokona ta pagtinnim-ogenkayo ditoy bisongko. Hehehe.... Dakayo ti murmurayko uray diak pay nakaturog hahahaha. KAsla man True dagita patanganyo. Bag man ta dikayo nga agnginnernger? hehehe. PEACE! ammok met nga lababel kayo a dua yords!

la ituloyyo latta ti ag-bonging-bonding ngem pangngaasiyo ta agsagad ta maysa ket aglampaso met diay maysa. Exercise dayta, maikkat nu kua dagiti lulupoyyo diyonton masapul dayta biba. No isarunoyonto payen ti aglaba ken agsakdo, pati rayuma... agpukaw.

Harharhar!
angkel fred
4/11/2008 9:49:47 PM

ton madanonan ti kanito...diyonto kad liplipatan ni ulitegyo ala ta umayto man met makipagburak iti pinggan..di met unay makapagpas-pasiar ni angkelyo ta nalamiisan ti lulunanna...la ket ipapastayo!Imelda Alibuyog
4/12/2008 11:43:55 PM

opppps! addaakon nga umay pasalsali! waknitanyo toy dalanko ta innak man dita laem tapno makita kayo amin nga adda ditoy abong ni Ading Arleen.

Ading Arleen naimbag nga oras mo,kumusta iti biag?

Hi apong Kups nagruay ket nga taermon ama!Kasta met ken Abalayan Ilokona,ala ket aglampaso ken agalaba kayon tapno maay-ayo ni ading arleen adakayo...

Ading LJ kumusta kan,dika met nagparparang kanyakon adingko,sori ta diak napatgan di tarigagaymo nga umay mangitulod kaniak...kasano ngamin ket madanaganak baka sika pay ti bagkatek a nayon dagitay maletak..nagkuttong ken nagatiddogka kasla awan pigpigsam hahaha joke lang...jak ngamin kayat a mabannogka ading.

Hello to all!
Arlane Manzano
4/13/2008 9:40:57 PM

Angkelllll.... umayka man ketdi ta bisongek ta lulunam Angkel hehehe.. Walang danag Angkel, paswitankanto hahahaha. Umayka maki-dathering inton December man ketdi Angkel ta adda kasango da Apong Kups ken Gayyem IloKona iti tursi. Dida metten matagtagari dita suli nga agiringringpas iti obrada.... 'guray ta paswitak man ti kutitda ketdi:

ppppssstwwwiiiittt... adda pay nalabsanyo nga tugot ti saka ditoy abayko Apongskis. hehehe.

Manang Imelda, dimo unay ta taer ni APong ta dinto maksayan kakaisuna nga adda sangkabaso a teddana idi barito. Ni man ketdi Gayyem IloKona ti kidmatam bareng umayto met makipaspasali inton gathering.

Musta ti Pilipinas idi a nasangpetam ken napanawam Manang? Uray a no awan met la ti immay nakipagtulod nga agbanbaningrot?
IloKona
4/14/2008 11:28:23 AM

Psst, Arling. Mangtedka man tay isperma, aya, ta lalo pay nga sumileng datoy malampaso nga datar. Mayat nga agpayso datoy lampaso nga eksersays.

Abalayan, immayak idiay abongmo ngem naatianan diay layawen. Apay, awan lat paw-it ni LJ kenka nga agekkis para kaniak?

Pari Kupz, yawatmonto kaniak dayta kunkunata inton agkitata idiay
gadering inton Paskua.

Komustaka met, angkel fred...

Ngaruden!
Marvin Acosta
4/16/2008 1:28:11 AM

'marengski arlane, misis-to-bi, 'musta...?

aapong, angkelfred, kumarengski lj 'n misis aymi... 'mustakayo met?

siak koman ti inayaban a para bagkat misis. manu laengen aya a tampungek ni 'marengski lj; saan la ket nga agkulagtit a, ket no matnag...
Arlane Manzano
4/16/2008 9:27:01 PM

'guray gayyem IloKona ket ni Apong Kups ti nakitak itay nga agigudgudod idiay lulunanna. Impungetna ngatan nga pinagpasileng iti mugingna. Kumusta tay DIosa ti Hawaii, di pay la naay-ayo apoh?

'Pong Kups, tay kano isperma kuna ni Pari IloKona. PAgpom-pomadam man ngatan isu nga bassiten aya?

PArengski, inton gathering ket siputam da Apong Kups kenni gayyem IloKona, bareng adda met iburayda no ania man dayta lablabidenda a dua ah. Hay biag a kasla takiag PArengski! rumigat a rumigat ti panagbiag, uray tiempo koman ti panaginana no adda atsitsileng-atsitsilap a lansa, piduten lattan isu pay nga pagitulod. Sika ngay? napagtung-eddakan idiay panait nga agdaniwto? wen kunamon ta ipantayon hehehe.
IloKona
4/17/2008 11:46:53 AM

Haay, narigat nga maay-ayo dagiti didiosen, nangnangruna ken Pele, ti goddess of fire ditoy batogmi. Bel-a ditoy, idiay, ti pamay-anna iti lava ket napalalo ti vog ita idiay asideg ti bulkano ta adda pay ketdin evacuation advisory idiay Hawaiian Ocean View Estates (HOVE) iti agdama gapu iti vog. Adayokam ditoy Kona, ngem, ne, maymaysa nga isla!

Mangyawidakto ti turbo-lampaso inton gadering ta maysanto nga door prize.
Sabalinto laeng tay polisher ti tuktok nga kukuaminto laeng ken Pari Kupz.

Ne, ibatik datoy uhu ken kala ta adda itunotayo, portionko dayta
iti napanak nga hukilau.

Ngarud manenen!
JRIC
4/17/2008 7:57:22 PM

Arlaneeeee! Komustaaaaa? maluksawak la ketdi no diak matiliw ta smoke signal dita ayanyo. Agrakitakto nga umay, bareng saan to a namalekmek a.

Gayyem Ilokona, mangimbubukod kano ni Madam Pele, pati boyfriend dagidi kakabsatna ket tinagikuana. AYSUSMARYA! tagikuaenna ket 'ta Big Island!

Apong Kups, komusta tay rayumayo? adda da met laeng a madadaan dagitay para ilutyo? Adda ni Marvin dita ney, ibagayo laeng ken Arlane nga adda ni LJ dita uneg saanen a pumanaw dayta! HAHAHAHAHA! (Gayyem Marvin, angaw laeng wen.)

Mrs Imee, komusta diay Filipinas.... diay Boracay?
Arlane Manzano
4/17/2008 10:14:32 PM

Uray a no adda met la madadaan nga pagtarayanyo gayyem IloKona no kasdiay nga saan a maiturong ti rummuar a lava? Narigat ti malumlom a sibibiag iti agburburek ken sumsumged nga danum. Ni Apong Kups, dim' la nakita ti nalawa a mugingna?

Awan manen ket!

Manong Jric, maysakanto nga makipag-aron idiay temtem Manong hehehe. NAmnamaenkanto Manong wen? Plantsaek pay tay trubinays ni Apong (no masapulak a ta awan metten ti mangaklon a naudi a nangbulod!)..

Ney, diyo ipalubos nga masibugan iti lava dagiti kutityo Mamanongko!
IloKona
4/18/2008 1:48:07 PM

Gayyem Jric, kuna ti TV ket uray Maui ket nasuknor kano ti vog, aya?
Interesting ngarud ti pakasarsaritaan ni Pele, wen kastan sa ti folklore panggep kenkuana "inuramna" dagiti kaayan-ayat dagiti babbai a kakabsatna. Ngem ammom met ti tradision dagiti Hawaiian, too much "aloha" a kunada, rampant "sharing" uray pay iti sex. Legend has it that dagidi immuna nga voyagers a nakagteng ditoy manipud iti lugar now known as Tahiti ket, for logistical reasons, maymaysa laeng ti babai iti barangayda ket nagtutulaganda a lallaki, and with the ultimate acquiescence of the sole woman, to share her among themselves. And this conjugal arrangement continued uray payen ken nangnangruna idi addadan iti simmangladanda nga "Hawaii". Su nga ti underlying philosophy ti "aloha" ket "to share", not fight, over. Ne, ket nayaduk sa met ti nagsaritan...

Arling, awan ngarud ti ammok nga pagtarayan no pumutok diay bulkan! I guess, just leave EARLY!

Ngem that's the worst case scenario a kunada. Ditoy batogmi ket 1930s sa ti naudi nga dimmalan ti lava ditoy. In the meantime, suckem up
a kunada.

Umayak koma dita yanyo ngem nalamiis kano met dita.

Ngaruden, ket dandanin sa happy hour en, niat makunam, Jric, inta dagasen ni Pari Kupz?
Arlane Manzano
4/18/2008 3:06:38 PM

Kalamiisna ngarud manen. Nasirnaaten idi napan a domingo, uray pay iti daytoy napalabas ngem ipangpangta met ti weather channel nga 60-75% ti chances mi iti rainstorm... ken, SNOW. Snow in April??? What the hey! Leppasko nga nag-spring cleaning. Indulinko payen dagitay napupuskol nga ules kada aruatkon. Sanabagan hehehe.

Maymayaten diay nalamiis ngem ta napudot. HApow! diak la kayat ti malamaw iti agbegbeggang nga danum.

Dinno ti pag-walayanyo kadi Manongski? hehehe... Manongski kunakon bay-am nga agmisuot ni Apong hehehe.
Arlane Manzano
4/20/2008 12:13:23 AM

Manongski IloKona, very intriguing man daytoy sar-saritam hehe. Diak magawidan ti di agpanunot iti adda sabsaborna. hak hak hak.. Kasanon no agsikog diay babai, pilaanda pay laeng? no ngay aganak iti babai, pangipanandan?

Folklore la nga agpasyo. Ngem saan kadi nga iti likudan dagitoy nga sarsarita ket adda met naibugas a kinapudno? Wenno naibasar iti pudno a pasamak?

ALOHA... hmmm, addaice-creamko...kayatyo ti maki-ALOHA?
Imelda
4/20/2008 8:20:10 AM

hello apo bumalay,lumabasak apo!agdardarasak ngamin isu nga diak agbayag,baliwakto iti umay makiestoria kadakayo Abalayan.

Naimbag nga oras you amin apo!
IloKona
4/21/2008 1:12:16 PM

Thought-provoking mammet dagita saludsodemon, Arling, ket diak pay nakasukmon...

Diammo man no pilaanda pay la diay masikog nga alohagirlda, my impression is that, apay no rimmusing diay patanin di na kasapulan ti sibogen? Ti kunak ket ad-adda pay, a!

Sungbatak daydiay saludsodmo a dimo nasaludsod: No babai daydiay resulta ti sugponda. Uray no sangapulo dagiti lallaki a nagsusugpon, maymaysa laeng kadakuada ti biological father diay ubing. And because their major concern is survival of the race, karkardayona iti panunotda ti taboo nga incest. Karamukomenda kano ketdi nay, kalpasan ti damo a mansa, after much praying to the gods.

Gurayka man ket nakitak sa ni Abalayan dita ngato, senyasak man bareng adda pay natda a layawna. Psst, abalayaaaannnnn!Ngaruden!

Arlane Manzano
4/21/2008 8:35:28 PM

Manang Imee, ania dardarasem Manang? itugawmo bassit ta maki-tungtong balatong ta kenni Manong IloKona. Interesting daytoy istoriana. Kasla met la diay pakasaritaan da Adan kenni Eba. Agkakabsat tayo amin ta maymaysa la ngarud ti nagtaudan tayo (according to the Bible).

So, ania ti napasamak kenni Madam Pele ta naisilpo ti naganna iti agung-unget a bulkan Mamanongko?

Naimas kadi ti uhu ken kala? Ti kadi hukilau ken punsionan iti panagkilaw iti ikan?

hehehe...
IloKona
4/22/2008 11:56:57 AM

The Goddess Pele was born as the goddess of fire. Her problem was she had too much love but she didn't how to love. That every body who got close to her ket puoranna. Ti parallel na datoy iti every day life tayo ita ket dagitay very possessive nga agayat, babai man wenno lalaki, nga dadaelenda amin dagiti mayasideg kadakuada. Ti moral nan sa datoy ket no dumardarangka iti nalaus nga ayat, dimo unay paasitgen kenka ti ay-ayatem ta mapuoran a talaga.

Speaking of barbeques, wen hukilau ket punsionan extraordinaire where not only fishes are caught for the occasion, but each attendee tries to catch anybody in attendance for a one night love fest. (Ey, gayam, idi un-unana daytoy. Agsapsapulak ngarud ti kastoy a padasek koma met, ngem dagitay met nudists idiay north shore ti naranaak. La ket urayen, a, kunak met idi. Addaak met la ngarud ditoyen; nabbasaak la ngaruden diak pay la aguper.

Ay, yapo aya, napalausan man ti nagistorian.

But kasta laeng ta if the company is good, the conversation is good.

Kastan ubbing.

Imelda Alibuyog
4/23/2008 2:17:42 AM

Abalayan! nagsubliak ta pinaswitanak.Apay? no tay layaw a ket naibusen pinalidok ko amin idi kasa nga aldaw ta nagbertdey ni kabsat Alex.

Agdardarasak man ta madama iti panaggardenko,ket aladawen dagitoy imulak,malamminan danton no diak pay la agalibtak.Awan tot' sidaen ayon a pakbet.

Ala ituloy yo latta iti agtutungtong Abalayan,ading Arlane ta innakon, aya?

Naimbag nga oras yo amin apo!
Arlane Manzano
4/23/2008 9:05:00 PM

Napintas daytoy istoriam Manongski hehehe. Mayat a pagsakduan iti WISDOM maipanggep iti ayat aglalo iti opposite sex. Malagip ko la ngarud diay istoria maipanggep iti panangpetpet iti billit. No nairut, malus-it diay billit ket matay. Ngem no nakalukat met dagita imam, tumayab met a simumulagat ka. Isu nga nasaysayaat no lukayam bassit ti petpetmo tapno makaanges met diay billit.

No ngay ngata padak nga amasona? hehehe... GALLETA! rummuar ka man ta denggen ni PArengski no kasano nga petpetannaka.

But then again, gayyem IloKona, adu met latta dagiti agsebba iti apoy no ayat ti maigapu!

Mang-hostka laengen iti hukilau Manongski ta buyaenmi man kenni Manang Imee no kasano daytoy a kunkunam bareng adda masakdomi bassit. Ni ngay ngata Apong Kupido?

Amangan ketdi no napanna inuli diay tuktok ti Kilauea?
Leofina Jane Galleta
4/24/2008 12:21:35 AM

MANZANO.... apay dayta, red alert? hehehe! Hepppss... saanak a naangsan, men.. nagkalembang tay kampanilyak, addaak a matmaturog dita sarusar toy balaymo ket.

Ka Ilokona, Manangski Imee, besobeso man kadi, :-)

.. Ni apong kudido??? ketnu isagsaganana kanon ta hukilau...

..la ngarud manen..
Leofina Jane Galleta
4/24/2008 12:26:41 AM

...naaah, nalipatak dita adayo a ngato da Manong Jric, Parengski, uncle fred, ken aminen appo a nadanon ko, pagraramananyo kadin toy sangapamguongan a kablaawko, :-) Nagasat nga aldawyo amin appo. :-)Imelda Alibuyog
4/24/2008 4:12:04 PM

Present! sumirip lang biit.adu iti obraek kakabsat!

Ading a bumalay,arakup man ta agpakadaakon, adios!

O,ading LJ nakariing ka man! kumusta kan?

Naimbag manen nga oras apo!
Marvin Acosta
4/25/2008 2:16:11 AM

hem hem hem!
'niat' kunayo 'marengski arlane? pet-pet-petan? isurunak man ngarud marengski da. kasdiay pampamay-am kenni kumparengski j-ar ti kayako koma...

manang aymi, awan lat' galunggong a balunmo a mabalin nga iparitota kenni apongskikupski habang agtungtungda kenni sir ilokona?

pagsanguanmi koma kenni ka jerico.

kumarengski lj...! 'mustakaaaa!
angkel fred
4/25/2008 6:47:19 AM

rimmuar met siguro itan dagitay sabsabong dita ayanyo, sabagay panagkitak ket kanayon swa met nga spring ta nagrabuy met latta ti isemtayo, nia 'asang? nasayaat ta narigat ti makirinnudinget iti dakes a panawen, no agal-alburuto ti langit, guyab-guyabam saka umisem...

kumustakay met Marvin, basangImelda ken kaanakan a Jane? saan unay makapagbaybayag ni angkelyo ta padasenman ti rummuar ket narigaten no datao ti guyaban ti panawen.. kasta met kadakayo aminen kakabsat ditoy pakipagragragsakan!
Mr. Teksas
4/25/2008 8:26:06 PM

Ikko: "Apong baket, apay dakes kano iti maturog no nabasa ti ulo ken buok?"

Apong Baket: "Wen apok ikko, dakes ta no maturogka nababasa ti ulo wenno buok ket adda tsansna nga agarrap wenno mabulagka!"

Ikko: " kahoo...., adu la ket amin apong baket! Apay ngay ngarud ni angkelko a je-are? Uray kalkalpasna nga agdigus ket maturog a dagus, ket di met agarrap ken agbulag!"

Apong baket:" Naa.. naglaing dayta je-aren! Apay ania ya ti itsurana apok?"


Ikko: "saan nga agarrap apong ta adda anteokosna, ken saan a mabulag apong uray no maturog a dagus a nabasa ti ulo ken buokna, ngamin ket kalboooo...!

dyok laeng daytoy a! pis.....! ita laeng ngamin manen. Kumosta kayon!
Mr. California
4/26/2008 5:47:54 PM

Permi met ngamin ti pamayan dayta nga je-are no kasta nga agdigos isu nga makaturog a dagus. Kitaem ta matana kasla kalkalpas. No makariing padigosen na man tay nuang nan.Arlane Manzano
4/26/2008 11:35:39 PM

wahahaha... Mr. Teksas, adu pay ti pangatiwanna tay kalbo Manong, makatipid la ngaruden iti shampoo ken conditioner, tipid pay iti blower ken sagaysay. Not to mention a dina problema no aglasi wenno agkuto hehehe. Uray damagem kenni Apong Kups hahaha.

Mr. California, ita ka man sa la nga naisar-ong kabsat. Adda makallong nga kape dita kusina, help yourself laengen gayyem uray ta ni Manongski IloKona ti nagpadigo iti dayta.

Pudno ta kunam Angkel, awan lugar na ti sidunget kadatao ta diak kayat ti masapa nga bumaket a puro kuretret. Adda metten sumagmamano a nagukrad a sabong Angkel, daytoyto Hunyo-Hulyo ti panagkasburanda, umayamuom to manen ti aglawlaw. Leppas ti panagtudo iti snow idi napan a lawas, bareng maudi daydiayen.

Galleta, adda ka la gayam dita. Istimaremman ni PArengski MArvs ket adda ikalkalbitna maipanggep iti petpet. Diak man ammo no nairut wenno nalukay ti kayatna. Ahuuu! Nin sa laengen Aong KUps ken MAnongski IloKona ti pagpaisuruanna aya?

PArengski, iyallawatka man kada Apongski bareng nalalaingda nga mangiyatar kenka. Diak kayat a pabasolennakto no kas bilang hehehe.

Manang Imee, itugawmo bassit ta itemplaanka iti avocado juice. Isu man ti flavor of the month ko ita.

Happy weekend kakadua. Agsingsingpet kayo wen?

har har har.
JRIC
4/27/2008 1:09:30 PM

AHAMMMMM!

Arlane, addaak! Kasano ti biag dita? Umayak man met agpitud ti latta ti soda. Petpetam kunam ken Gayyem Marvin? Daytay saan a makalusot ti irutna, kunamtoman kenkuana inton agkitakayo.

Hi LJ! komustakan Ading? Saan ka met unay makitkitan ditoy Blog City. Pasaray agpukaw daytay abongmo no kua ket saan ka mapasiar.

Naimbag nga aldaw tayo amin Gagayyem.
Leofina Jane Galleta
4/28/2008 6:28:50 PM

Hoopsla, halo halo ti intugotko.. sinno ti mayat? pila ngaruden tsildren..

Manzanoooo!! neyyy sika ti awan yords.... ayy, ni apong kupido gayam kenni ka IloKona.. baka ketdi agtutungtong-balatongda met kada madam Pele..:-) Manongski Jric, ibusentayon kada manangski Imee toy halo halo... Nakapilan ni angkel fred, parengski Marvs kada Mr. Teksas ken Mr. California...

Naimbag nga aldawyo aminen appo! :-)
IloKona
4/29/2008 10:41:06 AM

elgin, ania ti "sangapamguongan"? so nayz to see you again...

komustakay amin, appo, psst arling, baam ta aghukilautayo ngarud.
ditoyen? baam ta agdaklisen, agordertay latta dita fishmarketen.

niat makunam, abalayan?
angkel fred
4/29/2008 4:21:16 PM

hi basang Arlane umayak man agtambay..hi, Jane..Santa Teresitakay met gayam! nakadap-awak metten idiay napintas a lugaryo..suna lang ta agibas lang...malagipko ket ngarud daydi gayyemko a kalugaranyo.

Mr Teksas; gyem, sensyan..bc bc latta...sabali gayamen cp # ko, makabulanen lakay...1 848 467 1336..di pay la kenka?

Jric bir-birukennnaka ni Mang Cres, padaka met a walay..inkay kan makipiyesta..

naimbag nga aldawyo amin apo...makipaglang-ay lang!
Arlane Manzano
4/29/2008 9:12:50 PM

Manong JRIC, kumidag bassiten ti pudotna. Ngem no dadduma ket malibay ni Apo Init ket sumangit ti langit. Dita ngay batogmo, dika met la makutoran iti dapo ni MAdam Pele?

Nin sa Apong Kups ken IloKona ket nakakukotdan dita kwarto. MAbutengdan san nga rummuar hehehe.

Oppsss! Addaka gayam Manongski IloKona? bari-bari hehehe. Uray ta adda met da Angkel Fred kenni MAnang Imee, ag-HUKILAU tayo ngaruden. Adda salmon ken mahi-mahi dita lababo. Mabalinen?

GALLETAAA!!! ta man ngarud halo-halo pagur-urayan iti hukilau tayo. Dimo la nasagang da Mr. Teksas kenni Mr. California? Ni Mr. Washington nga am-ammok ket adda dita ig-igid nga nakapurngiit. Tay met ngarud baro nga mangrung-rungiit kenka MArengski?

HAR! HAR! HAR! (PArengski MArvin, rummuarkan sakbay a maaruska!!)

Angkel... dumanonka latta Angkel. Kayatmo ti halo-halo? Pinatulodannaka kadin ni MArengski iti registration form Angkel? NI Angkel Cres ket naka-rehistron. Ni pay MAnong Jric ken MArvin. NI gayyem IloKOna kenni Apong Kupido ket nakakur-it metten dagiti alias da (wehehehe). Umaykan ta siakto ti umuna nga mangallop kenka iti Naraniag a Bulan.

Hmm... padasek man ti ag-walay dita sabali nga abong bareng adda masagangko a pagsayaatan.
Marvin Acosta
4/30/2008 1:55:51 AM

hakhakhak! met kumarengski arlane. awan pannakaarusko ta mayat panagiplastarko itay 'tay ladawan ni kumarengski lj 'diay balayna. naginnisem kami pay ah! hem hem hem!

'marengski lj, 'wan maisab-iten a picture? mabalin ngarud agawiden...

'mustakayon kakabsatski? 'taak man la nga addan... saan kayo dumdumlaw wen.
IloKona
4/30/2008 5:29:11 PM

psst, arling, kenkuayo amin...

taraypabanto laeng ita ta
mapanko buloden tay daklis
ni abirat ta adda usaren
inton hukilau.

nakngaruden.
Leofina Jane Galleta
5/1/2008 8:18:10 AM

Manzanoo!!! Ayna ta awanka yords ita ta addaak men,wehehehe! Wer is the apongski? Naka, natype-an sa metten ni madam Pele .. ngem adda met ditoyen ni Ka IloKona... hmmmm... baka napan man nagballadengen.. ba'am ta awan bagina dita halo-halo.

Angkel Fred, (maki-angkel'ak latta metten angkel ha, uray ta agkumadre kami met kenni Manzano hehe.) wen angkel, diay Santa Teresita'ak a dimmakkel ken nagbasa agingga iti hayskul. Diay met Sta. Lucia Ilocos Sur ti nakaiyanakak. Isu a dual sitisenak ditoy 'pinas. :-) Wow, adda gayyemyo idi angkel a taga-Sta? Neay ket baka am-ammomi ken Asseng (tay super gayyemko a taga-bannawag) ta pakumostaanmi angkel no kaspangarigan am-ammomi ken adda pay sadiay.

PArengski Marvin, adda pay takapmo sika a saan a nailansa, hem hem met. :-)

Ka IloKona, am glad to be back ditoy abong ni marengski. Ditoy ti ayan ti ramutko if aykom ti konsern. Ay, ta sangapamguongan ka IloKona... idi ngamin ubingak ket adda tay ungot a pagsegsegan ni Inangko baket ti bugguong nga ilaok na iti dengdengen na. Diak la ammo no umno ti pannakaawatko a kasla pagtakalan wenno pagsukatan a kas iti pagmedyaan, salop, kilo, etc. ti kayatna a sawen..isu na laeng ta liquid in the form of bugguong a pamguong na't dinengdeng wenno pinakbet tay kunkunana idi...

Ala, naimbag nga oras manen kakadaraan, :-)
Amangmo IloKona
5/1/2008 11:56:10 AM

a, da pawer op diskripsion...

bugguong iti pamguongan a para pinakbet.

alibungubong in my parparmata...

datay koma nay ngarud bugguong nga
adda bagasna, neneng, ti isaganamto inton
gadering ta dalayapakto!

(madlawko man nga more thoughtful ken deliberate
dagiti panagiyeb-ebkasmo kadagiti balikasmo ita.
napnapanam, aya, baka husto diay kunada a pinadasmo
ti napan nagmadre!)


IloKona
5/1/2008 11:59:54 AM

ay, four days four santos, nalipatak man nga
kiniddayan ni arlingen...

sori, arling, gitoy ngamin padak a lalla...
nga sigud a babbaro ket mangiramramanda,

KUPIDO
5/1/2008 2:38:35 PM

Sanabagan Pari ahihihi! kunak man no siak la ti agkabaw ngem uray pay sika ket medya-medya metten. Kunak no nakaidissoak ditoy iti sumagmamano nga balikas ngem iti met la gayam panunotko.

NAlipatak la ket ngarud nga kiniddayan dagitoy appok a walay ken sumangka-utro nga watil.

Jric barok, adda pay kuritam? pespesak man la koma iti perres nga pinasibbolko kenni Marvin. Mangisaangka man Imelda basang iti bagas ta 'bag la nga pagitulod iti hukilau.

Karaho! Adda maang-angotko nga alibungabong ti bawang a mataltaltal.
IloKona
5/1/2008 3:03:26 PM

bawang? wen, aya?
la ipantay ngaruden...

uray ta nakapada-itak ti barongkon, pari kupz,
kumpleto kipis ken palloka.
JRIC
5/1/2008 9:47:24 PM

Arlane, kunakto pay a nalamiis pay laeng dita batugyo! AHAMMM! ti importante ket masirayak ta isemyo; adda ragsak, di ngamin? Saan ket a buringetnget, a makadudugsak ti mayat nga umallatiw, HAHAHAHAHAHA!

Ney, adda ni Apong Kups! komutakayon Apong? Innak dumaw-as dita abong ni Manong Cris, Apong..... adu ti teddami di naudi a panagtungtung-balatongmi, dumaw-asakto metten ti perres idiay balay. Ania ti kayatmo ni kua Apong, tay darukis wenno kaburaw? Ba'anyo pay laeng ni gayyem Marvin ta saan pay a nagnadnad ta iisemmanna.... napagustuan la ket di AHAMMMM!

Naimbag nga agsipnget ti Huebes yo amin Gagayyem! (awan koma ti malablabsan toy kablaawko, pangaasiyo.)
JRIC
5/3/2008 6:50:04 PM

Ney! kinalamrikan sa metten, Arlane? kurang sa met ngamin ta salikepkep Ading!

Karaho! kuna man ni apong Kups itan no saannaka a madanon ditoy.
angkel fred
5/4/2008 12:57:00 PM

Jane, agkakarrubatay met gayam sadiay Ilocos! idi naminsan a tawen ti idadagaskot' Sta Lucia, indaw-asko ti paw-it, nalipatak pay ketdin tay nagan ti barangay, diay igid ti bay-bay.

am-ammok net ni Asseng, kumustada man ketdi amin idiay Bannawag, no bilang makitam ida.

no bilang awanakto dita ummongyo, ilak-amnakto laenegn ni Jric, kada tagay..doblienanto para kaniak!
Leofina Jane Galleta
5/4/2008 6:45:36 PM

Hatsus, awan latta ni.... MANZANOOO!!!! Isaldakon toy balaymo no dika payla rummuar,hehehehe!

Amang IloKona(sika't nangibaga dayta wen!)..:-) husto ngarud dayta barong con kipis en palloka.. panawen ti santacruzan kada fiesta ita. Sigurado a buluden dagitay konsorte dayta,hehehe!

Apongski Kupidski, nakataltalakon ti bawang... ikkak ngaruden ti gaas ta iluten ni Manang maricar...ay, dimet lumung-awen a maysa.. dayta rayumam? Hemmm... ta bislak mo, ilayatmo manen! Lab yu Apongski! :-)

Manongski Jric, ania't panagkunam kurang ngata... wenno agsursurok ta kunkunam,hekhek! Peace!

Angkel Fred, naaay diay daya a parte ti lugar da mamang angkel, diay balasiw ti karayanen a, asideg ti sakaanan dagitay bantay, diay Paoc Norte ti barriomi sadiay angkel.:-) Bareng agkita kam ken Asseng ta iyarakup kanto ket diak masiluanen ti tumaptapok a kutitna gapu iti kinabusydan sa.:-)

Hayna angkel, ADDAKANTO into gathering, di met?. Wehehe, dayta.. sumron toy kulit powersko..:-) Addanto siguro "innassengan kontes" ket kitaen tayonto man ti makaparmek ken parmeken ti basi.. siakto ti para-bilang ti ma knock-out, :-)
Monica Smith
5/5/2008 9:39:35 PM

Awan tay bumalay...!Monica Smith
5/5/2008 9:49:36 PM

Adda nalipatak...! Baka maan-annunganak no saanak nga agbari bari.

Nabara a kablaaw kadakayo amin nga nadanonko.
Arlane Manzano
5/5/2008 10:12:33 PM

Ayyyayayayyyy!!! nabayag met gayam idin.

Sowi mga ka-berks. 6 days met ngaminen ti panagpidutko iti lata. Saak pay agimbabasa manen. NArigat gayam no umadanin ti pannakaipusing ta medyo agpanik met ti riknakon.

I'll give you the comprehensive details inton masursurokon ti tumakder a maymaysak. Ehemmm... Dagita kidaysyo!!

Irugik man iti udi sakonto sunsunen ti agpangato.

Manangski, so how are your trips? Sika ngatan ti kagagasatan ta dika met la pumir-permin dita Calgary. Walay ka met la nga walayen. Hmmmm, Hawaii ba wenno Mexico diay next? Ay wen, baka LV'n to ngatan ti pagkitaanta. Aprosak pay ti lulunan ni Dallingko.

GALLETA, sadinno met a suli ti ayanmo ita? Adu man ti maadal ko kenka Marengski aglalo iti computer stuff. KEEP it up Marengski.

Angkel... umayka nga umay. Kumbidarekto dagitay barkadatayo idiay Bannawag tapno adda nayon a katsika-tsika hehehe.

Manongski JRIC, sangabagon man nga isem ngarud ti ipalladawko kenka. Kumustakan Manong? Naalay-ayan met laengen ti asukna diay pugon? Kumusta met ni Kumandermo?

Manongski Ilokona, dinno ti pagpadaitanyo iti trubinays? Diay turbinays ni Apong ket kimsen, nagbalin nga kamisona diay buridekna harharhar.

Apongski, apay dayta bawang? agluto ka kadi iti adobo? Tay man ngarud adobo nga balangeg ken adobo nga saluyot plis...

Parengski, nakadaluskan? Iyagawam ta isarunom daytoy lakontayo wen? iyur-uray ni MArengski diay kiss mo. hahahaha... Ngem ney, kasla ni met Apong Kups ti adda idiay likodna nga nakaat-atiddog ti ngiwngiwna?

Hayna kakabsat! adu nga yamyaman ko kenni Apo ta addakayo nga murmurayko.
IloKona
5/5/2008 10:56:32 PM


Howz you amin!

arling, tay trubinays ko ket imported. naaramid china.
wal-mart special pay. pudno, linabaam naminsan kimsenen!

ni pari kupz, pari awan met mabulodko nga paradaklis.
isanudtay pay la diay hukilau. no kayatyo, lubi lubi ti
isukattayo.

ngaruden!
Monica Smith
5/5/2008 11:03:51 PM

Nagpidut kano ti lata......diak mamati no dim ited amin nga naglakuam.

AgpaMexico no July, September ti Kauai. Apay ta lulunan ni dalling mo ti aprosamÉ Siak ti aprosam ta ad-adu ti kuartak.............HEHEHEHEHEHE! (pumayso koma nia)

Monica Smith
5/5/2008 11:17:47 PM

Saanka nga nalipatan Apong Ilokona. Napanak la diay bangir nagbasa ken siempre nagposte. Naulawak nga nagbasa, nagbabatti to met ngamin dagita letrana. Arrapak la ngaruden.............!

Nite Arlane, Apong Ilokona...................ngak diak nakita ni Lj.
IloKona
5/6/2008 2:21:46 PM

deta nakapidutak manen ti amponek nga apo,
diantre. su pay mainayon manen nga itulodtulod diay indayon.
annadam, apok, baka maisagud ta braces ta ngipenmo
ita sinamay, ne...

howz you all.
Imelda A.
5/6/2008 3:18:26 PM

Hello ading bumalay umayak man met padaldalapus manen.Naimbag nga oras yo apo a nadanonko.

Hukilao Apong kups? Nagsala kami iti Hukilao idi Gala.Apay ngay nga aglutoak iti ibalon kadagitay aghukilao Apong,mabannogda nga agsala kadi? hehehe.

Abalayan Ilokona,kumusta? nabayag la idi naudin a panagdungparta uray laak a napaidda sika...dinak pay tunulungan a bimmangon nag-ulpit kan! hahaha.
IloKona
5/6/2008 7:08:54 PM

abalayan, sori langen nadungparka idi naminsan.
tulonganka ti kunak ket pannak ket linayatan ti
bunengen. "la," nagtayadaka pay, "ta pungsayek
diay di mangan-ano..."

Nia pay, di dika inan-ano. (Adda pay layaw?)

psst, arling, pakomustaam man ni pari kupz no
makitam dita. ibagam bassit nga awan mabulodko
a daklis. sayang, no di pay aglalagto dagiti
ikan dita kadilianen.

Gurayka, di met madlaw dagiti ikan no bumtak
ti bulkan?

diaske. get me out of here!

Arlane Manzano
5/6/2008 8:33:36 PM

Wawawiiii!!! my favorite lubi-lubi.
Ni IloKona a Manongski
ti para bayo ken para puni
ahihihi...

Ka IloKona, adu met ti made in the Philipphines nga trubinays. Barong Tagalog lattan pay ketdi a napimpimtas. Ni Jay-ar ket barong tagalog ti kayatna kano a pagbado inton nu kua... hahaha.. Awan met nga agpayson ni Apong Kups, baka naisalat dita kandarumaanen.

Asi pay!

Manang Imee, ni Apong ket puro baon. Kitam ket timmalaw manen. Inton agsubli, baon to man a baonen. KAstan san dagiti aguban nga awan met buokna. Wehehe... tik-olannak to la ngata ni Dallingko dearko.

Mananggggggggggg! umayka ngarud ta saanka la nga aprosan, masahean ka pay. hahaha. Aprosak bassit a tapno maay-ayo. diy kalbonikna ket ti ayan ti weaknessna. Sika met. Adda pay la kadi landok ta ngipenmo? hehehe... MAdanagan man ni Apongskim nga IloKona. Amangan kano no maisagud diay lubienna. Dimo maganas a tilmonen no kua.

Galletaaaaaaaa... naudi ka manen. Pinuyatna ka ba ni PArengski Marvin iti harana idi rabii?

Karaho. Ayabak man ditoy ta pagungtan ni Manong Jric. Maysa met nga agpuypuyot sa iti tagaang.

Ala, bareng malinaykonton daytoy linlinayek. Naluton ti kunak ngem adda pay la kuskuselna. No apay ket nga awan met mapidutko nga mangikuto.... Naglatin a talaga daytoy aklokkkkk. HEEELLLPP!

Monica Smith
5/6/2008 9:09:05 PM

Apong Ilokona, kitaem ti ngipenko ney ket awan ti bracesna. Data kinaarrapmo ket saan mo manen nga nakitan.

Apong Kups, kitaenyo ta apoyo ket agpaLV kano. Hmmmm, baka saanton nga Manzano no agsubli ditoy Canada.

Lj, Imelda......agpaLV`tayoÉ
Leofina Jane Galleta
5/6/2008 9:36:27 PM


Manangski, sunduen nak kadi kadayta private jetmo? Ay ket wen kunak a ngem no saan...

..saan nga available ni Darna a pagbulodak ti bato.. natiliwan nga immottot idi limmabas diay ayan ni Madam Pele, ania pay di napugsuan ti umap-apoy a vog.. Ita ket dadta ICU kano. Baka ketdi ipannan a rikna ta nangato kan a talaga ti gurigorna, kaslapayen ag-halusinasyon ta agbasbassawang kano a kasla adda mangin-interrogate kaniana iti pagbaludan uray awan met...

nayyy.., apay met a ni Darna ti nasangok aya, daytay to met ngamin tayab tayab dita LV, hatsus.

Manangski Ayme,dayta man si isurom kaniak Manangko. Diak ammo ti agsala sika. Agammuyota Manangski, hehehe!

Amang IloKona, iyorderanka ngaruden idi barong? Ni apongski ket delikeyted paylaeng ti kalagayanna ita, saanpay a napyansaan ni angkel atorni,sa.. kunak ta diak sigurado.

MANZANOOO!!! NO nakabarong ni Parengski, naka-Filipiniana dress kanto ngarud met? AYy,, "DAhil SA'yo" kada "KApantay ay Langit" ti music.. tapos ket ti choir ket ipangpanguluan ni Armida Siguion-REyna.. and the rest of "Aawitan Kita" singers... WOW!

Siak tinanglangit-langit marengski isu a napuyatanak. Hemmm...!
Arlane Manzano
5/6/2008 9:57:26 PM

oissttt Galleta, nakagat siguro iti aso ni Darna ta sintomas ti na-rabis dayta kuna-kunam!

hehehe. ag-barong to kano ta ag-pandilingnak iti pagat lipay-lipay MArengski. Ni ngamin Apong Kups ket istrikto unay. Diak kano rumbeng nga ipakita dagitoy mukodko. Karaho ania?

Apong Kupsssss.... 'toy apoyo nga maysa, linangit-langitda kanon ney!

Manangski, MANZANOn to latta a. Kakaisuna nga maturposkonto met ngatan ti TItTi nga kasilpo ti naganko dayta. Ni Jay-ar ti agbaliwto ti naganna no kayat na ti nalimpio hehehe.
IloKona
5/6/2008 11:36:39 PM

mayak man pay uminom sakbay nga innak
maturog, ubbing.

yan tay karamban?

Marvin Acosta
5/7/2008 2:01:17 AM

ooopsii! 'marengski arlane, tu pis kano ti istayl nga atayr ti agkasar itan, hak hak hak! saanka pay ankapan diay ayan ni marengski lj, ta kabuslon ti trabaho ditoy.

tay truninays yo apongski ket nailet kano, apay met?

maragsakanak man a makakita kadakayo, miss m, dita neii. apay landok kadi 'ta ngipenyo? 'mustakayo metten?

un-naankayo pay kakabsatski...
Monica Smith
5/7/2008 7:21:40 PM

Nasungbatak daytan nga saludsod, Marvin. Kumaro manen ti sadot mon ta di ka nagbasa.

Lj, isaganak tay jet plane'n ta ipusanta dagitay agpaLV.

Arlane, ayanmon?

Arlane Manzano
5/7/2008 8:45:41 PM

sshhhh...

suyatak sa ni APong IloKona tapno makariingen! Huuuu...

Agkasar PArengski? hmmmmmmmmmmmm... GALLETAAAAAA...... asino ti manguyog kenka inton pagmartsaennaka ni Parengski?

Waaaaa.

Adtoyak Manangski. Agduduomak man iti bukel ti kasoy. Kayatmo?
Maricar
5/8/2008 12:54:05 AM

Aha aha, nudtoy aya ti turungenyo? Sumurutak man met ah...IloKona
5/8/2008 1:52:01 PM

psst, arling, nasiasia-at sa no inton madandanonto (no pun here)
isadiesko man nga ag-elopekay langen ta Las Vegas ta umaykami
met sumurot a makipagtartaray!

Pinnusta la!
Monica Smith
5/8/2008 8:32:53 PM

Arlane, napanak nageskuela ket datoy man ti naadalko. Mayat met laeng kadi? Maricar, ania ti madamag? Komustakan?Marvin Acosta
5/9/2008 1:40:19 AM

umayak man 'marengski!

maymayat 2 piz ngem ta agingga lipay-lipay, marengski, lalo no napudot tiempo.
Arlane Manzano
5/9/2008 9:01:57 AM

Agbakwitka ngaruden Manang MAricar ta intayo ag-long drive idiay LV inton summermi. Nalaingak nga agpatayaben iti lugan. Hahaha.
Ala man ngarud Apongski IloKona (di nga agsusuroten ti awagko kenka. salbagen!) Manipud ngamin idi naammuak nga agkataeb kayo kenni Apong Kups ket bainek metten nga Manongen ka. (agkuddot pay ngamin ni Apong Kups tunggal awaganka iti Manong). Hohoho
Lalaingem ngarud Manang. Uray siak ket nasursurok metten daytoy ney.
HAPPY MOTHER's DAY TO ALL especially kadakayo ken Manang MAricar, ni Anti IloKona, ANti Kupido ken Manang Marie.

Arlane Manzano
5/9/2008 9:08:55 AM

Manzano, ayy! umayka balonan ti GAKKA,hehehe!:-)

Ney, nalipatam ti nagusar ti CLOSE TAG < / b > MArengski, ideletemo daytoy a postem tapno maatur. No saanmo nga i-delete agbalin a "naka-bold" amin a sumaruno a poste. Inton maidelete-mon, agsublinto metten dagiti nagposte after you iti "usual" a langa da. :-)

- - - - - -

Agbakwitka ngaruden Manang MAricar ta intayo ag-long drive idiay LV inton summermi. Nalaingak nga agpatayaben iti lugan. Hahaha.

Ala man ngarud Apongski IloKona (di nga agsusuroten ti awagko kenka. salbagen!) Manipud ngamin idi naammuak nga agkataeb kayo kenni Apong Kups ket bainek metten nga Manongen ka. (agkuddot pay ngamin ni Apong Kups tunggal awaganka iti Manong). Hohoho

Lalaingem ngarud Manang. Uray siak ket nasursurok metten daytoy ney.

HAPPY MOTHER's DAY TO ALL especially kadakayo ken Manang MAricar, ni Anti IloKona, ANti Kupido ken Manang MArie


Arlane Manzano
5/8/2008 10:16:08 PM


Leofina Jane Galleta
5/9/2008 2:30:09 AM

===

LJ... hehehe, tnx for the antidote. sowi MArengski ngem nag-lock metten toy balayko hehehe. Inikkatko bassit toy PIX ti gakka ta isu met ti nangbangen. Isublim koma ta kayatko a makita ken sursuruen no kasano a kanen.

SOWI manen!!!

PArengskiiiii, paki pukkaw mo man ni Galleta! tingkyu.
Imelda Alibuyog
5/9/2008 3:11:46 PM

naimbag nga oras yo amin a nadanonko,nagnruna toy bumalay... umayak met koma makikut-im iti gakka ngem naibus metten.

Ading LJjjjjj! mangipanka kanoman payyyyyyy ti gakkaaaaaa! ayan siakon iti nangpukkaw mayyet met ngmin toy Marvin isu nga makapuyan na py iti mangikuadro iti balasang hahaha

Happy mothers day mga mothers!
Imelda Alibuyog
5/10/2008 1:14:43 PM


Send this eCard !

HAPPY MOTHERS DAY KADAKAYO KAKABSAT1
IloKona
5/12/2008 9:10:58 AM

ala ngarud no nakapalpakay aminen, time to shake
off those calory intakes from mothers day.

eksersays tayo.

takder. isem. kidday. kiremkirem.
dilat. ngilangil. tung-ed.

kahkahkah. huston. binannogdak dakayo
nga ubbing.

la ituloyyo latta...

tugaw. isem. kidday...
Ansong
5/12/2008 9:24:35 AM

maki-eksersaysak met gagayyem.

Arlane adingko, rummuarkan met ni Miss Imee adda bagbagana.

Imelda Alibuyog
5/13/2008 3:42:34 AM

helloooooooooooo to all!IloKona
5/13/2008 11:38:05 AM


psst, arling, yan ni pari kupz ta agensayokam
koma man datoy binulodko a duata para inton
gadering:

The duata:

Read aloud in the order shown:
· ka kupz, you read the lines in the lower case
· THE AUDIENCE READS THE LINES IN THE UPPER CASE
· or vice versaumasidegka, riknaem toy ayat

RIKNAEM BUMARBARA NGA ESSEM

tukodem pammateg nga adalem

IRUTAM ARAKUPMO KANIAK


irutam arakupmo kaniak

TUKODEM PAMMATEG NGA ADALEM

riknaem bumarbara nga essem

UMASIDEGKA, RIKNAEM TOY AYATmasapultan sa ket ti sangaburnay a baak, ka kupz.
tumampakay man ngaruden hustonto, ubbing...
KUPIDO
5/13/2008 12:16:34 PM

Ala man ngarud Pari IloKona ta ag-duata ta man bayat nga ur-urayenta diay tinuno a pusit ni Marvin.

umasidegak, riknaek ta ayat
RIKNAEK BUMARBARA NGA ESSEM
tukodek pammategmo nga adalem
IRUTAK ARAKUPKO KANIAM.

Ahihihi. Dinak koma kagura Pari, epekto diay sangatapaya nga basi dayta.

Karaho ta awan metten dagidiay ubbingtan? Diay batingting Imee, pak-olamman bassit. Ansong, barok yagyagamman bassit ni Marvin ta partakanna bassit.
IloKona
5/13/2008 1:08:55 PM


pari kupz, datoy ket duakayto ken maring kupz...The duata:

Read aloud to each other in the order shown
· pari kupz, you read the lines in the lower case
· YOUR PARTNER, MARENG KUPZ, READS THE LINES IN THE UPPER CASE
· or vice versataliawennak, biagko, isemannak

ALAEM TOY PUSO, IKUTANNAK

daytoy ayatko dinto agkupas

SIKANTO LAENG INGGAT TUNGPAL BIAG


DAYTOY AYATKO DINTO AGKUPAS

alaem toy puso, ikutannak

sikanto laeng inggat tungpal biag

TALIAWENNAK, BIAGKO, ISEMANNAK


© Ugalino

kakang
5/13/2008 4:04:54 PM

Mayat ka bert nayunam garud.JRIC
5/13/2008 6:42:42 PM

Arlane, pumassiarak man met. Awan kan sa met? Nalamiis pay laeng dita aya? HAHAHAHAHAHA!

Komusta tay rayuma ni Apong Kups? Ni Gayyem Marvin ti mangilut kdakayo kano.

Naimba nga malemyo amin Gagayyem!
IloKona
5/13/2008 6:43:47 PM


datoy ket para ken balasangko arling ken kaayan-ayatna...

Read aloud to each other in the order shown
· arling, you read the lines in the lower case
KAAYAN-AYAT NI ARLING READS THE LINES IN THE UPPER CASE
· or vice versamaysaak a biray iti taaw, agkatangkatang

AYATMO TI SILAWKO ITI RABII A KASIPNGETAN

sika ti bagnos mangiturong kaniak iti dalan

SIKAT’ NAITUDING NGA INNAK PAGTUNGPALAN


sikat’ naituding nga innak pagtungpalan

MAYSAAK A BIRAY ITI TAAW, AGKATANGKATANG


©IloKona
5/13/2008 6:47:22 PM


diabske, naputol.

guray, retubar...

IloKona
5/13/2008 6:55:07 PM


The duata:

Read aloud to each other in the order shown
· arling, you read the lines in the lower case
· YOUR LOVE READS THE LINES IN THE UPPER CASE
· or vice versamaysaak a biray iti taaw, agkatangkatang

AYATMO TI SILAWKO ITI RABII A KASIPNGETAN

sika ti bagnos mangiturong kaniak iti dalan

SIKAT’ NAITUDING NGA INNAK PAGTUNGPALAN


SIKA TI BAGNOS MANGITURONG KANIAK ITI DALAN

ayatmo ti silawko iti rabii a kasipngetan

sikat’ naituding nga innak pagtungpalan

MAYSAAK A BIRAY ITI TAAW, AGKATANGKATANG


©
Arlane Manzano
5/13/2008 10:34:20 PM

HELLO GAGAYYEMko ida!!!

Manang Imee kumusta ni Blacky? ehe! kumusta ti Mother's Day Manang? Umayka ditoy abayko ta dinakanto manen masagang ni APong Kupido nga ibaon. Nakarkaro ti baonna ita ta nasangoda kenni Apong IloKona dayta basi.

BRAVO!!! KLAP! KLAP! Mayat man daytoy inrugiyo Apongski IloKona. La, bartekentayo ni Apong Kups tapno rummuar ti dadaniwanna. har har har... TINGKYU ditoy DUATAmi kenni Jay-Ar, agpraktiskaminto tapno maymayat met laeng a denggen. TINGKYU manen. Sangalek pay toy share ko APong hahaha... PRAMIS addanton sumaruno nga sumangladak!

Apong Kups..., agsingsingpet ka Apong. Dika unay agiwara ta didakanto ket awagan iti agballa nga lakay. Opsi!!!

Apongskis.. diyo unay palaluan ti agtanguap tapno mapagsusurotyo dagitoy Duata nga indasaryo hehehe.

Kakang ken Ansong, itugawyo met gagayyem ta makidigotayo iti pulutan da Apongskis.

Manong Jric, dika lumabas-labas ta didakanto ibaon nga agluto iti pulutan la. Umayka ditoy abayko ta sanguenta man ti aglaba. Siak ti agikulada ta sika ti agsakdo iti pagbanlawMO!. harharhar.

AGSUBLIAKTO MANEN kakadua. Ipabpabalayyo lattan.

Arlane Manzano
5/14/2008 12:29:57 PM

Imelda Alibuyog
5/16/2008 1:52:26 PM

MySpace Comments
Mannakki
5/16/2008 8:01:46 PM

Ibatik toy asok ditoy abong mo.Awan danag manong tumaktakki laeng iti puro ayat daytoy.Imelda Alibuyog
5/16/2008 1:46:35 PMImelda Alibuyog
5/17/2008 6:42:28 AM

NO SINNO KA MAN A MANNAKKI A NANGUSAR ITI NAGANKO A NAGSASARUNO DITOY PANGAASIM TA SAAN A KASTA ITI ARAMIDMO ITI ABONG TI AKIN ABONG.INYAKAR MO PAY DAYTA INPOSTEK IDIAY BLOG NI MANONG TITO.

NO AWAN NASAYAAT NGA MAARAMIDMO AGTALNAKA TA KUDKUDEM TA NAGATEL KENKA!

AWAN DANAG MANNAKKI AG EMAILAK KEN NI ADING ARLANE KADAYTOY NGA INARAMIDMO.TAPNO DINA PAGARUPEN NGA ARAMIDKO DAYTOY KINAAWAN BABAIN NGA ARAMIDMO.AWANANKA ITI SURSURO KABSAT,ARAMID LANG ITI IDIOT DAGITOY!
Mannakki
5/17/2008 9:13:37 AM

Apay siksika laeng ti agnagan ti Imelda aya? Agpabpabasol ka manen. Talaga nga nakurang ti panagaw-awat mo aya? Dayta la agpaspasurete ti ammom. Pasang awa ka siguro idi agbasbasa ka pay laeng aya?Arlane Manzano
5/19/2008 9:16:30 AM

ading daytan ni Blacky sabalit'napasamak na manipud idi agtakki iti puro ayat / ket kasta metten iti kolornan.Barbareng agbaliwto met ti Kolor ni Kabsat Marvinen / ah hahaha

Naimbag nga oras yo apo nga adda ditoy abong ni ading.

Imelda Alibuyog
5/16/2008 1:57:10 PM

Arlane Manzano
5/19/2008 9:20:02 AM

Manang Imee, nagpakulay gayam ni Blacky? hehehe. I like his color now. Saan a maiyadayo kadagitoy blondina nga agwara-wara ditoy ayanko ita hehehe... Thanks Manang. You never fail to show us your creativity and wit.Arlane Manzano
5/19/2008 9:54:52 AM

Pagayam Mannakki, pakaidayawak ken apresiarek ti kaaddam ditoy nanumo nga abongko. Abong a no sadinno ket sipupusoak nga mangpasangbay kadagiti gagayyemko.

Diak dawdawaten nga ibilangnak a kas pagayammo. Diak met dawaten nga makipagayamka kadagitoy nasangpetam ta karbengam dayta a kas TAO nga adda kabukbukodanna a panunot. Kas makitak, awan dutdotmo a makiam-ammo kadagiti nasangpetam ditoy. Respetuek dayta.

Ti laeng dawatek ita kenka ket daytoy: DAYTOY KOMAN ti UMUNA ken MAUDI NGA YUUMAYMO DITOY NANUMO ken bassit nga ABONGKO agingga nga dimo pay nasursuro ti ag-bari-bari kadagiti madatngam. Uray saannakon nga pagtagtagarian, ti napateg kaniak ket saanmo nga mabaddekan ti saka dagiti um-umay makigan-gantil ditoy. Dagitoy a sumangsangbay ket natataknengda a tattao. Napategda kaniak ta agi-naldaw a kasinsinnutilko ida.

Sika, itak laeng a nasagang. Saanka nga am-ammo ken saanka a kain-innangaw. No dumteng man ti tiempo a kainnangawtanto, saan pay a kadagitoy. SURSURUEM pay nga RESPETAREN ti bagim gayyem!
Arlane Manzano
5/19/2008 9:59:49 AM

Apongskis Kups ken IloKona, hehehe...

Addaak dita arubayan nga ag-gagaik. Dakdakkel metten ngem siak dagiti ruot isu nga padpadasek man sipsipoken bareng saan a masumok dagiti karasaen nga pagbalayan.

Manong Jric, dimo la nakita ni Marengski??? Happooo, intaray san ni gayyem MArvin.
Mannakki
5/19/2008 3:42:50 PM

Ayna Arlane Manzano, maysa ka met gayam nga reyna inkantada aya. Takkiak to pay la ket ta subsub mo.Arlane Manzano
5/19/2008 9:15:47 PM

Ditoy NANUMO nga ABONGKO ti PAGARIAK MANNAKKI. AWAN BIBIANGKO NO SIASINOKA. AWAN TI NAISAGANA A PAGTUGAWAN TI KAS KENKA DITOY.

Dispensarem no saanka a masangaili a kas kadagiti imbilangkon a gagayyem nga um-umay ditoy lakonko.
Arlane Manzano
5/19/2008 9:29:46 PM

Dispensarenyon kakabsat no kadagitoyak laeng manen nga simmirip. Long weekendmi awan ti trabaho ngem isu met ti tiempo nga agikanawa adagitay naisiki nga plano ken aramid a pakaseknan ti personal a biag.

Dispensarenyo pay no diak inikkat dagiti poste nga adda bassit gasgasangna. Diakon inikkat tapno adda agbati nga patigmaan kadatayo amin nga ditoy Iluko.com (ken uray pay iti ruar a lubongtayo) ket saan a di maaw-awan dagiti itta nga mangdadael iti napintas a panaglalangen.

No adda man saan a nasayaat nga epekto na kadakayo (aglalo kenka Manang Imee), pangngaasiyo ta ipakaammoyo ta saan a bale nga ikkatekto met laengen no kas bilang.

Kabayatanna, ituloy tayo latta met ti agririnnay-aw ken agpipinnadamag a kas maysa a naragsak a pamilya.

Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.