iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

2004 lyrics & music by tito lnj

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >agKantaniwTa!
6/29/2008 7:17:16 AM

"kantaniw" which was coined by Imelda Batara Alibuyog (thanks, Imelda!) means "Poetry in a Song" or "a Poem with its own background Music" or something like that! The Poems or Daniw's I've been posting "in front" are "Kantaniws" with Videos that can be viewed at these sites: YouTube/ilocan18 .......... eSnips/ilocan18
.......... or in this Blog.CommentsTito Nisperos Jr.
6/29/2008 7:35:37 AM

Last year, idi primerok ti sumbrek ditoy Aycom, daytoy a Kantaniw ti inpostek-- ngem diak nga naiposte diay Video na. Ngarud, ipostekon itatta:


Lyrics & Music by Tito Laya Nisperos Jr. -- Fil-Am Iloc-Snd-Fx -- (070209) -- Revised: 080629


070301caml Sinnoka Wenno Aniaka

1 - A
Sika kadi maysa a kanta
A saan a mangmangeg
Ngem isu't mangiririing
Kakayatan a rikna?

2 - B
Sika kadi maysa nga obra
A saan a mabuybuya
Ngem isu't mangpagilap-gilap
Gumagagar a matak?

3 - A
Sika kadi maysa a pabanglo
A saan a masaysay-up
Ngem isu't nangpaamo
Agragrag-o a puso?

4 - B
Sika kadi maysa a danum
A saan a main-inom
Ngem isu't mangpun-punno
Iti pannaka-waawko?

5 -- A
Sika kadi maysa nga apoy
A saan a marikrikna
Ngem isu't mangtun-tunaw
Napalalo a lammin ko?

6 - B
Sinnoka wenno aniaka--
Sika nga nakagapuan na
Nga agay-ayatak pay,
Tuloy-tuloy nga agbi-biag pay!

Ending Instrumental

070301caml Sinnoka Wenno Aniaka

Tito Nisperos Jr.
6/29/2008 10:46:29 AM

Songs about Love 1

Tito Nisperos Jr.
6/29/2008 10:47:59 AM

Songs about Love 2


Tito Nisperos Jr.
6/29/2008 10:50:20 AM

Last 48 Kantaniw's

Tito Nisperos Jr.
6/29/2008 10:52:31 AM

Joel's music Videos

Imelda Alibuyog
6/30/2008 2:09:02 PM

hello manong yahoooooo,ayanmo? kumusta kan?addaakon adda pasarabok kenka nga prutas kappuros itay idiay gardenko kabsat,nasam-it dayta strawberries,ta cherries ket medyo naalsem pay laeng,nakiagawak kadagitay billit hahaha.Ansam ta nateng ta sangkabassit di malaon ta pinggan a nagipanak.Awan sabidong na dagita manong Biofruits and vege.

Idissok lata ditoy lamisaan mon ta innakon ket rabii manen,umayakto man no maminsanen manong .Miss you sobra sika.


Hello to all.
Imelda Alibuyog
6/30/2008 2:10:11 PM
Nagsubliak ta nalipatak met nga inbatin...sorr manong ko dungngo.Enjoy eating.
Tito Nisperos Jr.
6/30/2008 7:09:55 PM

Hi Imelda, nasayaat ta dimmagas ka! Mailiwak metten kenka! Dimmagasak diay abong mo antes nga simmangpetak ditoy; naimas dagita prutas mo aglalo Cherries. Mangibingay kan to manen no agburas ka!Tito Nisperos Jr.
7/1/2008 5:21:15 PM

Lyrics & Music by Tito Laya Nisperos Jr. Fil-Am-Ilocan-Snd-Fx 070915

040710narz Ingana't Patay Dida Seguro Maamuan

1 - A
Apay dimo a suraten
Maipuon iti leddaang
Ta dagita la katawa
Ti nakairuamam aya

2 - B
Wenno mabain ka nga maamuanda
Nagsagaba ka awan kaparis na
Uray adda piglat dayta pusom ita
Awan makakita nga am-ammom ania

1 - A Instrumental

1 - B Instrumental

3 - A
Maikublim latta kadi
Nga adda saksakitem
Uray umis-isem latta
Malasin dan to ngata

4 - B
Ngem no isu latta iti pakabang-aram
Inggana't patay dida seguro maamuan

040710narz Ingana't Patay Dida Seguro Maamuan

Tito Nisperos Jr.
7/2/2008 7:40:03 PM

Lyrics & Music by Tito Laya Nisperos Jr. -- agKantaniwTa Verse Form (080702)


040502hfjk Malmesak man

1-A
Nalawa a Karayan ti bal-Ballasiwen
Napegges nga Agus iti sar-Sarangten
Uray Malmesak man, diak pan-Panunuten
Awan peggad-peggad, makadenna ka laeng!

Ngamin-- 1-A Instrumental

2-B
Bara't Barukong mo a kasla Kapas
Dengngepen na ti Puso, isu ti Mangagas;
Sam-it ti Agekmo isu ti Mangpunas
Sakit daytoy Rikna a Napanpanaas!

Ngamin-- 2-B Instrumental

Repeat: 1-A
Repeat: Ngamin-- 1-A Instrumental
Repeat: 2-B


040502hfjk Malmesak man

Tito Nisperos Jr.
7/2/2008 11:35:32 PM

Lyrics & Music by Tito Laya Nisperos Jr. -- Fil-Am Ilocan-Snd-Fx (070721)

041010si You Said It Loud And Clear

1- A
You said it Loud and it was so Clear
You need not raise your voice and Shout
It's easy to hear and understand
The words are there, no more no less

2 - A
You are now Free so you can Go
That's what you have been Dreaming for
I'm weak and tired - time to Give Up
We've suffered enough, it's time to Part

1 - A Instrumental (2 times)

Repeat 1 - A

Repeat 2 - A


041010si You Said It Loud And Clear

Tito Nisperos Jr.
7/3/2008 8:15:26 PM

040428turu Far Apart To Each Other

Tito Nisperos Jr.
7/3/2008 8:18:39 PM

040306wide Guardian Angel Ko Napintas A Balasang

Tito Nisperos Jr.
7/4/2008 8:54:48 PM

040923rr If Not For That Silly Text Message

Tito Nisperos Jr.
7/4/2008 9:00:41 PM

040801fl Ti Ababa't Panag-biagna Ababa Met Panag-tu-okna

Tito Nisperos Jr.
7/5/2008 7:04:03 AM

040302lith Ikaw Ay Isang Tubig

Imelda Alibuyog
7/5/2008 6:04:41 PMmanong addaak!musta ka manen?abrasa ta man pay manong ket palalo nga iliwko.Pasencya ka laengen no magmamanoak laengen nga umay umammingaw ditoy nadayag nga abongmo ta diak masango kaka,bagto la manen inton nalamiis iti tiempo bareng mapasublik ni regget.

Love yo latta met manong awan danag diak manglipat kenka.Take care ka olweys manong.God bless you.

Ne! ibatikon dagitoy pagnatengam iti pechay tapno adda paglaok mo iti sinigang a bangus,ngem padigwannakto no makalutoka ah!

Have a blessed day kakabsat awan labas.

Manong makapaisem pay dagitoy linaon samiwengmo...keep up manong nice,nice...
Tito Nisperos Jr.
7/5/2008 10:11:01 PM

Hi Imelda, idi buybuyaek dagiti retratom, kaslaak met la addaak dita abaymo ti panagriknak! aglalo dagiti retratom diay Pilipinas, wow, makapa-iliw met! ken dagiti retratom kenni Sherma kenni LJ, kaslamanla kasangsangok met ida! Makapa-imagine, kasla nabnabiag dagiti lad-ladawan nga naiparang! kastoy met lattan a ti biagko nga agur-uray ti patay, hehehe, ik-ikkak ngarud ti "humor" na dagitoy putputarek tapno maisalumina iti dadduma ken makaliw-liwa bassit, multi-sided ti panagkitak iti biag-- naduma-duma a points of view ti innak sursuraten! Take care, Love you!Tito Nisperos Jr.
7/5/2008 10:16:32 PM

040403zbra To Dream While Awake

Tito Nisperos Jr.
7/5/2008 10:24:21 PM

040308camy Ikaw Ay Isang Alab

Tito Nisperos Jr.
7/6/2008 8:20:49 AM

First 13 Days -- Joel's Music Video

Tito Nisperos Jr.
7/7/2008 9:44:28 AM

040521hubj Init ng Haplos Malambot mong Palad

Tito Nisperos Jr.
7/7/2008 10:04:18 PM

Lyrics & Music by Tito Laya Nisperos Jr. -- Fil-Am Ilocan Snd-Fx (070721)

041011ew Counting Stars Once Again

1- A
When the Moon was bright we counted Stars
That's what we did when we were young
Then wished our future would be Bright
Sparkling Bright like the Stars above

2 - A
We married Not with each other
We were Not happy with our lives
Our Eyes both "sparkled" with many tears
We wished our sufferings would soon end

1 - A Instrumental

Repeat 1 - A

Repeat 2 - A

3 - A
We both got Widowed when we got Old
We Found each other in a Home
And when the Moon was shining above
We once again were counting Stars


041011ew Counting Stars Once Again

Tito Nisperos Jr.
7/8/2008 7:33:53 AM

040628hear Ikarik Dikanto Agbabawi

Tito Nisperos Jr.
7/8/2008 10:04:18 PM

040517rahu The Reason I Love Only You

Tito Nisperos Jr.
7/9/2008 10:14:52 AM

Lyrics & Music by Tito Laya Nisperos Jr -- Fil-Am Ilocan-Snd-Fx (070222)

041005dr Balak Mo Bang Wakasan

1- A
Balak mo bang wakasan
Itong pagkaka - ibigan
Na lumago nang matagal
Puro luha ang puhunan

1 - A Instrumental

Repeat 1 - A

1 - A Instrumental

Repeat 1 - A

1 - A Instrumental


041005dr Balak Mo Bang Wakasan

Tito Nisperos Jr.
7/10/2008 4:55:23 PM

040602rhui My Sound Effects Can Sing Them All

Tito Nisperos Jr.
7/10/2008 4:59:19 PM

040605feln Mr Blanket

Tito Nisperos Jr.
7/10/2008 5:06:12 PM

040910tz Dalawang Peste Sa Buhay Niya

Tito Nisperos Jr.
7/10/2008 5:25:56 PM

040603juyi bir-Birngas Diay Eskuelaan

Alex
7/12/2008 4:22:05 AM

Manong, thank you kadagitay kankanta nga inpaskilmo diay abongko. Good day to everyone.Tito Nisperos Jr.
7/12/2008 10:32:04 AM

Welcome, Alex, Good Day to Everybody!


Lyrics & Music by Tito Laya Nisperos Jr. -- Fil-Am Ilocan-Snd-Fx (0401caml)


Ikaw Ba Ay Sino O Ano?

1 - A
Ikaw ba ay tugtugin
Na hindi naririnig
Subali't gumigising
sa aking damdamin?

2 - B
ikaw ba ay tanawin
na hindi napapansin
Nguni't nag-papaningning
sa aking paningin?

3 - A
I kaw ba ay pabango
Na hindi nasasamyo
Nguni't nag-papaamo
Sa aking puso?

4 - B
Ikaw ba ay isang tubig
Na hindi naiinom
Nguni't nag-papatighaw
sa aking pagka-uhaw?

5 -- A
Ikaw ba ay isang alab
Na hindi na-raramdaman
Subali't tumutunaw
Sa aking pagka-ginaw?

6 - B
Ikaw ba'y sino o ano;
Ikaw na ta-nging dahilan
Kung ba't ako umiibig,
Patuloy na nabubuhay?

Ending Instrumental


040301caml Ikaw ba Ay Sino O Ano?

Tito Nisperos Jr.
7/13/2008 9:11:33 AM

Smile to Cry (11 to 22 Days) -- Joel's Music Video
Imelda Alibuyog
7/14/2008 4:40:05 AM

Manong present,sori ti kabayagko nga immay ditoy,palalo iti busy sika kakang.Kumusta kan nangruna ta slun-at kabsat?annad latta a kanayon manong.Love you and miss you so much.

Sige putar latta agkaramayat dagitoy kantaniwmo manong.ket no agaramid ka koma pay iti kinnataran manong...

Adios kakabsat kapia ken ayat koma iti agnaed puspuso tayo.
Alex
7/14/2008 1:46:17 PM

Iyawat mo dagita imam Ka Aymee ta salaenta man daytoy naudi a kanta. Ne nakaparparagsitka met gayam.Jo
7/16/2008 1:41:05 PM

Manong Tito, lumabasak lang manong ta inton maminsan nga itugawko. Komosta kayo ditan manong?

Hmm, mayat ti salada karruba Imee ken ni sir Alex a, la ituloyyo ti agsala ngarud ta adda bassit iringpasko..

Have a nice day to all.
Jo
7/16/2008 1:41:05 PM

Manong Tito, lumabasak lang manong ta inton maminsan nga itugawko. Komosta kayo ditan manong?

Hmm, mayat ti salada karruba Imee ken ni sir Alex a, la ituloyyo ti agsala ngarud ta adda bassit iringpasko..

Have a nice day to all.
Alex
7/16/2008 5:34:48 PM

Jo dika payla tumaltalaw ta sumarunoka nga agsala. Nalaing ka kano nga agsala ti spaghetti!Tito Nisperos Jr.
7/16/2008 7:11:56 PM

Hi Imelda, Jo ken Alex! Wen, nalaing nga agsala ni Jo, no agpo-pose ket kasla irugrugina ti sumala! Ket ni Imelda ket nakitak dagidiay Pics na ket sumalsala-- kadua na pay ni Sherma diay maysa ken ni LJ diay sabali nga okasyon! Alex, active da nga sumala dagita dua, baka sika ti aggansal no pinnautan, hehehe!Jo
7/17/2008 2:22:44 AM

Sir Alex, ania ket ata spaghetti a konamon? awanen a no agsalaak iti kasta, aglaganitok amin a tultulangkon, ha! ha! ha!

Manong Tito, irugim ngarud tay tokaren ta agsasala tayo man ngarud tatta ta adda ti orasko. Ta agrambak tayo man ita nga aldaw ta atoy nga aldaw (170708) ket isu iti maysa a kararagsakan ditoy biagko a diakto pulos malipatan. Wow!! nagdagsensa ket adiay nga palabrana aya manong Tito? hehehe.
Tito Nisperos Jr.
7/18/2008 10:11:01 AM

Hi alex & Jo, tuloy ti sala! Awn sa met ni Imelda!

Jo, wow, naisal-salumina kenka nga aldaw idi kalman. Sorry, diak bimmisita ditoy abongko idi rabii ngem in-publish ko diay Kantaniw nga "Josie" idiay sango itay parbangon! Nairanrana met nga na-schedule ko diay para kenka nga naaramid payla idi last year ket nangngeg mo idin! Manaramaan ngamin nga ipab-publish ko diay sango dagiti aramid ko nga nabuntuon, hehehe -- paunti-unti laeng ti ruarda! Ket manarimaan met nga iruruar ko dagiti kantaniw para kaniayo a babbalasang (in alphabetical order).
Jo Herrema
7/19/2008 5:52:28 AM

Manongko addaak manen..Agyamanak manong iti adu kadagitoy nga sagsagotmo wen manong pudno ata kunam naisangsangayan nga aldawko, hehehe.

Ala a ket itultuloymo latta iti agaramid kadagitoy kantaniwmo manong ta makapabang-ar rikna, ngem ita gayam ket diakon mangeg iti samiweng ti Amianan ta nagset met daytoy speaker toy computerkon, huhuhu.

Naplalawak ngata iti agdengeg kadagitoy makapaadik nga kankansion ditoy Iluko.com, hehehe, dinak katawaan ta agsakitak no diak mangegan imbag ta adda atoy CD's ni Idol Vhen a nagatangko idi nagbakasyonak isu iti ulit-ulitek nga isaang no kastoy nga maboring datao.

Have a nice day manong!
Tito Nisperos Jr.
7/20/2008 1:21:48 AM

Hi Jo, mangala ka pay laeng ti Stereo Ear or Head Phone. Masapul ti Musika ta mangngeg iti inaldaw ta isu ti mangpa=relax kadatayo!

Diak payla makaputar ti baro a Kantaniw; ti as-asikasuek itatta-- ico-convert ko iti Disco arrangement dagitoy mabalin nga Instrumental ko para kadakayo nga u-ubbing pay nga mahilig a maki-disco. Nagpaisuroak ditoy barok a ni Chibi-tech nga mangnayon iti bumanugbog nga tamtambor ngem saan unay nga napigsa a kasla marba ti barukong ti agdengngeg!
Tito Nisperos Jr.
7/20/2008 1:23:42 AM

Ilocanos innovate, don't they?


I for one Always Wanted to Innovate--
There 's Room for Improvement for the Best!
Don 't Care if Nobody else Like it;
To Satisfy Oneself: Reason to Create!

Maybe because I Came from an Ethnic Group of Pioneers--
Adventurers Who Migrate from Place to Place;
Never satisfied to have a share in a little Piece--
"To have something all his own," for him, is the Best!

For instance, we call a Girl -- "the Most beautiful of the Most beautiful"
Because we Ilocanos delight in using super-Superlatives!
Beats me why the Best isn't still Good enough for us!
Now, who taught us to look for the "Bestest" of the Best?!
Tito Nisperos Jr.
7/20/2008 10:26:00 AM

New Arrangement -- Experimental Instrumental for the Younger generation! Using the Old tune with a new Beat! Please enjoy!


Why do you have to leave me now? -- Music Video
Imelda Alibuyog
7/21/2008 9:09:10 AM

hello manong present! kumusta kan?sori agen ta adun iti absentko kakang,busy ngamin no kastoy nga summer,diak unay agbayag manong ket ibatikon kenka toy nabara nga arakup ken nasam-it nga kiss para kenka ita nga agdama bukod mo.Love you latta met awan danag.Saan diak nanglipat manong dayta iti laglagipem uray malipatennak basta dika liplipatan mayat latta.

Umayak to latta makidisco no adu ti tiempo karruba Jo ken ading Alex,anusanyo pay lang a dkdakayo iti sumala,umabrutakto no maminsan.

Ala kastan ket panawan lkayo manen...see you next time.

Have a nice day!
Jo Herrema
7/22/2008 10:36:16 AM

Manongko aya, no agusarnak iti kasta adda pay maar-aramidak ngay? kayatko a ket datay uray addaak idiay ngato ket mangegko ata tokar, hahaha!

Apay nga tumalawka manen karruba Imee, agsublika ta adda kadwami ditoy?

Ngem ne ah, siak met ti pumanaw ita, inton maminsan manen gagayye.
Tito Nisperos Jr.
7/22/2008 11:16:42 AM

Hi Imelda, agsala ta pay nga umuna antes nga pumanawka! Manarimaan nga ik-ikkak ti "Disco Beat" dagitoy Music ko para kadakayo nga Younger generation!

Ho Jo & Alex, padasenyo man nga isala daytoy?

How do I Love you? -- (Disco Experimental)
Tito Nisperos Jr.
7/23/2008 2:07:38 PM


The Heart doesn't Rest (Disco Experimental)
jo
7/24/2008 5:07:20 PM

apay nga kastoy ti biag
nagkarkaradapak para kenka
inaramidko amin a kabaelak
kastoy pay ti insubadmo kaniak

nagkarkaradapak para kenka
inaramidko amin a kabaelak
kastoy pay ti insubadmo kaniak
apay nga kastoy ti biag
jo
7/24/2008 5:19:34 PM

diak malapdan ti agarubos a luluak
ta diak man inpagarop
maysaka gayam a naulpit
awanman ti asim ken konsensyam

awanman ti asim ken konsensyam
ta diak man inpagarop
maysaka gayam nga naulpit
diak malapdan ti agarubos a luluak
jo
7/24/2008 5:33:20 PM

inayatka iti kinapudno
ngem apay a kastoy ti insubadmo
ti konak maysaka a mapagtalkan
ngem nagbiddotak; manglilipotka gayam

ti konak maysaka a mapagtalkan
ngem nagbiddotak; manglilipotka gayam
inayatka iti kinapudno
ngem apay a kastoy ti insubadmo
jo
7/24/2008 5:38:44 PM

hello manong Tito, komosta kan manong, diak ammo no husto dagitoy inaramidko, hehehe.

apay nga nagbayag nga urayen ti oras no kastoy nga adda paspasungaden ngem no awan iti ur-urayem wenno ar-aramiden ket kasla nakabaybayag ti oras aya manong? hmmm, ok, padasek man nga awisen ni ridep tapno dagitoy matak mailibay babaen iti innak panangmatmatmat kadagitoy ladawam. aysus, aguray madinsa ket daytoyen ah, hehehe..ayanmon manongko?
jo
7/24/2008 6:08:18 PM

ania ti piliem?

ananoem ti kinapintas ti langa
no iti unegna ket rinuker gayam
ananoem met dayta kinasirib
no killo met iti pangipakpakatanna

ania iti inka pag-esseman kakang
datay kadi saan a matagtagari
datay man ala Maria Clara no agtigtinay
konam no saan nga makabuong ti pinggan

no nalaad ni balasang ti away
ken ammona iti makipagayam
datay saanna nga pilpilien ti gayyemna
basta napudno ken mapagtalkan

ammona a respetwen ti sabali a tao
nupay awan ti natun-odna nga adal
ket ammona iti makibagay
bigbigen pay tao a makaam-ammo kenkoana.

ket no ni naparammag a galad
ipakaammona amin nga adda kabaelanna
ngem kaya met a paneknekan dayta
ti umno ken maykanatad diay aramidenna
jo
7/24/2008 6:25:31 PM

maalipunosnak man iti luak
gapu iti ulpitmo kaniak
bay-ak nga agarubos
no isut' pagraksakam

bay-ak nga agayos
tayaekto nga urnongen
ta isunto iti pangsibogko
iti masetas nga itugkelko

ta inton agsaringit toy inmulak
isunto iti mangipalagip,
mangipaduyakyak iti kaaddoan
daydi kinaulpitmo kaniak

ipalagipnanto iti sanaang
sangitak a dung-awan ni gasat
ta agluakto manen
nga isunto iti mangilunod kenka
jo
7/24/2008 6:32:14 PM

despensarenyon kakabsat ta diretso gamin dagitoy naputarko a sinandaniw ket no aniaman iti pagkurangan ken kamalina ket dakayon iti makaammo nga mangbalikas tay paggamtudanna, ket agyamanak la unay...titolo na manong ket "Naulpitka Man"

Happy Last Friday of the Month everybody!

toy adingyo,....
alex
7/25/2008 10:27:49 AM

jo, napipintas dagita daniwmo.

mayat nga iweswes dayta music ta ngato
Tito Nisperos Jr.
7/25/2008 12:54:40 PM

Hi Alex, nagpipintas nga agpayso dagitoy daniw ni Jo, makapa-rikna, binay-bay-ak la ngarud nga ag-daniw, diak nga inis-istorbo! Wow, mayat nga pangalaan iti inspirasyon gayam ti agdengngeg ti musica nga medyo isala, ania? Lalo no adda mabuybuya nga dimo ma-figure out no ania, hehehe!

Aly, Jo, tiradaem latta, bareng no agi-poste ka manen diay sango habang aggansalakon nga agi-poste, hehehe, sumublat kayo met, sikayo kenni Alex!

Sinublik manen ti ag-compose ken ag-re-arrange iti musica nga medyo up-beat para kadakayo nga ub-ubing pay!
Tito Nisperos Jr.
7/25/2008 1:00:22 PM

Daytoy manen ti sumaruno nga isala!
"How did you know she's not taking a glimpse at you when you're not looking?"


You didn't even hear my heart throbs (experimental)
Tito Nisperos Jr.
7/26/2008 9:05:19 AM

HI GAGAYYEM,

NAPUNNON DAYTOY NGA LOUNGE ROOM ISU NGA MAPANTAYON IDIAY KALUKLUKAT NGA SILED. MAKAUMAY TAYO LATTA DITOY NO KAYATTAYO NGA AGBASA WENNO AGBUYA; NGEM NASAYSAYAAT NO IDIAY BARO NGA LOUNGE ROOM TI PAGPAPATANGAN TAYO.

Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.