iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Kulding ti kalman ita ken inton bigat

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >Daniw Kadi
9/12/2008 7:44:06 PM

Padasek nga ipakalipkip dagiti ramay
Iti ngarab ti mansanas ni Adan
Ngem awan ti nariknak
Nadidingan ti kanbas
Nakipet nga inna nakaisuputan
Mangipaidam ti makagari
A bisngay bibig bantay ni karayo
Ken di magawidan a tumrem a lua’t
PannakalailoCommentsMarvin Acosta
9/16/2008 2:44:53 AM

hak hak hak! alwadam em-emmanna ta ramramay wen manongski. ket wen, a, daniw a daytoy manongski. uray damageta ken manong amado.Cresencio Yagin
9/16/2008 10:33:54 PM

Ikabilko koma kadaytoy naputedputed a lagip. Napan met iti entries. Diak ngamin makaikabil iti sango. Diak man ammo no apay.

Sika met ti nangibaga nga daniw. Mayat met ngamin dagiti daniwmo. Agaramidka latta Marvin. Adda met maisaraisi kadakami nga abasa,nga aggaput ta daniwmo.

Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.