iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Kulding ti kalman ita ken inton bigat

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >POLITIKA ITI PILIPINAS
1/25/2010 11:32:10 PM

No maysaka nga maseknan iti mapaspasamak iti Filipinas,asinno koma ti pilyem nga kayatmo nga ibutos,tapno isu ti mangipataray iti
gobierno.Iti national wenno iti bukodmo nga ili,wenno iti probinsiam,nga pakaseknam.

Nasayaat no ibaga tayo no annia nga rason,no apay nga isu ti mabalin tayo nga ibutos.
Dagiti patta,pattatayo nga mabalin nga pagbaliwan wenno pagsayaatan iti kaadwan ,no bilang dagitoy nga pilyen ti riknatayo ket isuda ti mangabak iti eleksion.CommentsAributedted
1/26/2010 1:48:35 AM

Adda tarigagay ni Mang Cencio Yagin a no adda pakaseknan iti ikub ti politika iti Pilipinas, nasayaat no ipadata dagiti inipis ket isalaysay dagiti pagbatbatayan no apay a ti maseknan ket isu ti manoken.

Saan a maigawid ti yaasideg ti basingkawel ti politika. Saan met a maatipa dagiti radio, telebision, pagiwarnak, internet ken sabsabali pay a ramay a mangiwaras kadagiti pakaammo manipud kadagiti agsasalisal a maiturong kadagiti umili.

Ti panagkunak, da laeng Gilbert Teodoro, Manuel Villar, Joseph Estrada ken Benigno Aquino III iti addaan gundaway a maitandudo a kas sumaruno a Pangulo. Dagiti dadduma ket makitak a saanda a makalasat iti karadikad. Ti politika ket kinnursonada laeng --- ibotos ti kayat. Makitak a dagiti uppat ket isuda ti kaaduan iti mangayat.

Awan gandatko a mangbinsa-binsa ti kinasiasino ti tunggal maysa wenno dagiti nagapuananda. Ammon dagiti kadara a Filipino ti katit dagitoy.

Uray asino ti sumaruno a Pangulo ti Pilipinas, saan a mapunas a kas salamanka ti kinarigat ti biag, dagiti nagkaadu a krimen, ti layus iti napalalo a panagkunniber ken adu pay a pakasikuran. Bayat ti panagtugaw dayta a Pangulo, adunto pay dagiti rumsua a pakasikuran ken karit nga inna tamingen malaksid iti inna panangasikaso kadagiti natawidna a buong iti ulo. Ti pangngarig ket ti balay a pagindegan ti baro a bumalay a marmarpuog dagiti didingna, abut-abut ti bubong, adu ti kiteb, sipet, ampas; nabuyok ti uneg ti balay, natarumatim a bubuoten ti alpombra, pettak dagiti sarming . . . Kayatna a sawen a ti la naganna a balay.

Gapu ta isu ti taengna iti sumagmamano a tawen, masapul a lagdaan ken urnosenna dagiti ramramit dayta a balay tapno makuna a taeng.

Kastanto ti aramiden ti sumaruno a Pangulo. Dalusanna ken simpaenna ti gobierno a dinidigra dagiti nagkaadu nga eskandalo ken pammabasol a panagkunniber, panagbaybay-a, kinakapsut ken awanan dayaw a turay.

Asino kadagiti uppat ti kasayaatan a pangipaiggeman ti arienda ti turay? Ni Erap? Di kadi a napadasannan ti nagyan diay Palacio? Ammotayon ti gasatna --- inkugrar ti likudna sa napatapuak iti turay. Ni Gilbert Teodoro? Kasano a talken? Idi katingiting ti didigra nga Ondoy ken Pepeng, sadino ti napananna? Inwayatna no inwayatna ti tulong ngem adu dagiti agkuna a dagiti babaknang iti inpangpangrunana. Kas Pangulo, saannanto ngata nga ikuskuspil dagiti nakurapay ken awanan ket dagitinto la addaan ken addaan bileg ti ipangpangrunana? Maysa pay, isu ti manok ni Mrs. Arroyo. Gapu ngata ta maysa a nakipaggamulo iti gobierno. Bilang makarwar, lipatennanto ngata dagiti babak iti agdama a turay babaen ti panangatipana kadagiti mabalin a kaso a maisampa laban ken Mrs. Arroyo? Manuel Villar. Ti agdama, adda dagiti pammabasol kenkuana (kas ti C-5) a panagkunniber. Kuna ni Apo Enrile a bayat ti pannaginnumanda ken Villar, ti naud-udi ket kayatna a "gatangen" ti imun-una tapno nabanglo koma ti resulta ti pannakahuisiona diay Senado. Awan pay la iti turay ket kastan dagiti pasamak. Dinto ngata nakarkaro no addaanen ti bileg?

Aquino. Ania ti naaramidanna? Nakirang ngem isu ti namnamaek a tulbek iti ibabangon ti pagilian. Awan ti lineppas ni Erap a kurso ngem nagpangulo. Ni Aquino ket nagturpos. Saan a balla ni Aquino a mangmansa ti natawidna nga apilyedo babaen ti panangituloyna kadagiti linuloko a kiwkiwaren ti agdama a gobierno. Awan ti ammok a nakaisagmakanna iti ania man a kita ti eskandalo.

Aklonek nga adu ti pagkurangan ni Aquino ngem matalekko isu a kas Pangulo.

Ti kasapulan ti agdama ket maysa a mangguped ti panagkunniber ken mangisubli ti talek dagiti umili iti gobierno.

Pudno nga awan ti insigida a sao ngem kuna ti maysa a masirib nga Intsik a ti panangpallailang iti sangaribu a milya ket mangrugi iti maysa nga aksaw.

Ni Aquino ti mangirugi dayta --- dayta a panagbalbaliw.
Policarpio Natungil
1/26/2010 3:54:07 AM

Nalawlawag pay ngem ti awan milatna a langit ti panangiwakraymo ita a kapanunotan apo Aributedted...sapay koma ta inton madanon ti agsapa ti panagpipili, lawaganto ti init ti utek dagiti agpili ket ton madanon ti rabii, rummuarto dagiti riniwriw a rumimrimat nga bituen ket agbaliw ti angin ti ilitayo...naimbag nga orasyo!Palsiit
1/26/2010 11:03:04 PM

Adda naipadamag idi nga agkandidato da Panlillio ken Padaca,a kas presidente ken Bise Presedente. Kunak iti nakemko idi. Ket, nasayaatman ta adda agkandidato nga saan unay nga nababaknang.Kasla ti ipagpagarupko ket, dagitay babaknang , adaddadapay nga agpabaknang. Isu nga nasayaatsa ket nga padasen dagitay saan unay nga nabaknang. Barbareng nakapkapsut nga agpabaknang.langlanggidas
1/27/2010 10:09:35 AM

Gayyem Palsiit, narigat a pudosan ti pilkatmo. Adda dagiti babaknang a kayatda pay ti bumaknang ken adda met dagiti dadduma a didan kayat ti bumaknang. Adda met dagiti nakurapay a kayatda ti instant millionaire ket adda met dagiti dadduma a mangayat a bumaknang iti nadalus ken nasayaat a pamuspusan. Ti ababa a pannao, panawen la ti makaibaga ti kinasiasino ti pulitiko.Palsiit
1/28/2010 10:15:02 PM

Napintas nga agpayso no bumaknang gapu iti nalinis nga wagas.Kasla sugal ,padpadto ti panagpili. Awan met ngamin ti mapatangan nga nsayaaten.Kaadwannansa met dagitay agpapili, nga ti adda nga pontiryada ket tay pakabsukan ti bulsada.nga saan ket nga pudno nga panagserbi iti iturayanda.
Paliiw laeng. Uray pay ditoy ayanko ita. Adda dagiti butante nga ti pillyenda nga ibutos ket dagitay namnamaenda nga mangabak madamagda nga napigsa a kandidato,kunak man laengen. Saan ket nga dagitay namnamaenda nga makaitedto kadakuada iti nasaysayaat nga wagas iti panagbiag iti masangwanan. No mabalin saannda nga kayat ti maawagan iti naabak.

Cresencio Yagin
2/4/2010 11:49:28 PM

awan saket ti addaan maited nga kapanunotandan. Agyamanak kadagiti nangibingay iti riknada.Kasla sugal saket ti pamayan. Gasanggasat. No dakesto tay napilim,anusanto a nga lakamen ti biddut mo nga nagpili.jerico ray
2/7/2010 4:02:08 PM

Manong Cris, kurang pagpillian. Apo unay ket a panagpapada karasakas ken burikda ngaminen aya. Nagsayaat ket koman no isuda a mismo (dagiti kandidato itoy nga eleksyon) ti agdisidido a saandan a pabutusan ta adu met pay nalinlinteg ti kababalinda ngem dagiti agngayangay itoy nga eleksyon. Iti local a gobierno, addada dagitay agasawa mayor ken vice mayor, diak laeng ammo no adda iti kasta a kaso iti governor ken vice governor: Ania ngata ti riknada dagitoy a tattao, saanda kadin a makarikna iti bain? Saan siguro met a maikanniwas iti linteg Filipinas ti kastoy a kita iti panagserbi iti pagilian, ngem paunay ti laadnan iti bukudko a kapanunotan!Ken H. Oagayen
2/9/2010 10:58:46 AM

Umayak man met Manong Cris sumagang ditoy kalapawmo no adda pannakaikri. Maawatak ti kababagas daytoy inlungalongmo a topiko.Kasta met a raemek dagiti immununan a kumentaryo dagiti pada a Dap ayero ket awan ti panggepko a mangkontra kadagita nalpasdan nga imbalikas.Wen, masapultayo iti nainsiriban a panagpili no asinno ti kayat ken patientayo a maikari a mangirenda iti Ili wenno ti Gobyernotayo, manipud lokal inggana ti national.Saantayo koma a paallilaw kadagiti nasam it a dila, ngem awan met iti maipakitada a pagsayaatan ti Ili a naaramidanda.

Dobliek dagitay dadduma kinunak idiay sango.A ti maysa a kandidato, ibagana ti rason ken ipagpannakelna no apay nga isu ti botosan? Ania dagiti inaramidna a pagsayaatan iti Ilina?Ta mamatiak iti pagsasao a kastoy;"No ania ti araramidem ita; isu ti managibaga ti pagbanagam inotn bigat."Ania dagiti araramiden nga agdama dagiti kandidato?Adda met laeng maipagpannakkelda? Saan nga iti kinapapyular dagiti nagannak, kakabsat; saan met a gapu ta sika ti agdama a numero iti survey; saan met agapu ta sika a kankanayonda a makitkita iti TV ken mangmanggeg iti radyo;no di ket no ania iti maipagtangsitmo a naaramidam iti pagilian nga isu met laeng iti ituloymo.

No mabasayo manong Cris datay sinurat ni ms. Malou Mangahas a naipublis iti malaya a napauloan ti : The mystery of Money and Politics. Iti conclusionna, dagitay lima a kandidato a para pangulo nga inananganna. Inkabilna dagiti naaramidanda bayat iti kaaddada nga agserserbi ti Gobyerno.Kadagitay lima a kinuna a ni laeng Gordon iti Honest ta indeklrana datay makuna nga: Statement of Assets and Liabilitiesna .Iti sabali pannakaisuna, adda datay makuna a transparency bayat iti panagserbina.Ken isu pay iti kasayaatn iti recordna ken kaadduan naaramidanna pagasyaatan ti pagilina.Saanko nga ikamkampanya isuna. Ngem maipalagip kaniak dagiti mabuybuyak a debate no adda eleksyon ditoy batogmi. Maysa a saludsod kadagiti kandidato: Ania ti makunam no apay a sika iti botosan ken ania iti maipagpannakkelmo?

Maysa a kandidato ti simmungbat a kunana.Saan a siak ti mangsungbat dayta, ngem dagiti rekordko basaenyo a kas maysa a serbisyo publiko ket sungbatannakayo.

Kaniak a biang, dagiti kandidato a para pangulo, ni Sendanor Gordon iti masirsiripko ita.Imbatayko iti nagapuannana (recrodna)bayat iti kaaddana iti serbisyo publiko iti pagiliantayo.Diak ammo met kadakyo.
Eduardo Padaoan
2/11/2010 2:30:44 PM

Kasla mariing met ti agtugtuglep a panangipapanko ti politika iti Pilipinas babaen kadagitoy pagsasaritaanyo ditoy Cres. Nagado nga agpayso dagiti pagpilian iti pagka-presidente ngem no siak ti agpili ibatayko ti expriensiak. No sinno daytay at-atakien dagiti padana a kandidato a pabpabasulenda ti ania la ditan a saan pay met a nalawag, a no mabalin ket dida palung-awen, isu ti kayatko nga agpresidente. Adda simpatiak kadagiti kakasta a tattao ta kabuteng dagiti padana ta nu mabutosan ay awanen tay mabubuting sandali a kunada.

Iti politika ken dadduma pay a maar-aramid iti Pilipinas ti maysa a nasayaat ken potensial a tao kayat dagiti padana nga iddepen tapno dagiti sarilida ket maprotektaranda. Kayatda dagiti nakakapuy a pangulo wenno presidente tapno mapusiposda ti ulona ket maaramidda ti kaykayatda. Kas koma no adda haciendada, dagiti asendero kayatda ketdin a ti ag-presidente ket tay i-emplementana ti pudno a land reform?

Napadasan metten dagiti sigud a mamayaman a nagpresidente. Dagiti nagadal iti abroad a nalalaing nga estrategies. Napadasan metten ti saan a politiko a naipatpatugaw lattan a presidente. Pati artista nagpresidente.

Sapay koma ta maigasatan met tay palpalapalenda ta isu ti ammok nga adda bungana ket mailung-awna met koma ti pagilian.)
Cresencio Yagin
2/13/2010 8:44:04 AM


Maysaak koma a makabutos,narigatko iti agpili ti mabalin nga ibutos.Narigat nga maawatan no asinno dagiti matalek a mangituray a makasulbar iti dakkel a problema iti pagilyan.Kas koma kadaydi inaramid ti turay iti kallabes . iti saan pay unay nga nabayag. Idi naideklara ti Martial Law idiay maguindanao. gapu kadaydi massacre nga napasamak. Adda dagiti nangsupyat iti pannakaediklara ti Martial Law sadiay. No saan koma nga naiyetnag ti Martial Law kadagidi a tiempo,ti pammati tayo,adda ngata pannakabalin ti turay a nangtiliw kadagidi adu nga ararmas. nga nailemmeng?.

No siakla nga agpampanunot , Nasayaatsa met daydi nga inkeddeng ti turay. Asinnoda met dagidi simmupyat..Adda ngata koma nasaysayaat nga namayanda tapno matiliw wenno madusa dagiti nagbasol?.Dagitoy nga paspasamak ti narigat ko nga maawatan.

Kas koma met idi nga nayetnag iti Martial Law idi panagturay daydi Ap o Ilukano.Kadagidi nga panawen adu dagidi simmupyat. Ngem adu met iti nagyaman.
Kunada nga timmalna ti kasasaad nagpukaw dagidi adu nga managdadakes. Makapagpassiarda nga awan ti kabutbotengda. Ita, kasla nagsubli manen ti adu nga di maawatan ken masulsolbar nga krimen .. Pammapatay . Nakaadadu ti mapapatay
nga maipadpadamag. Ti nakaskasdaaw,ket kaadwanna dagiti maipadamag ket pinaltugan ti dua nga tattao nga nagkalubbon iti motorsiklo. Awan met ti maipadamag nga matuliw kadagitoy nga agpatpatay. No siakla nga maysa,saan met unay nga dakes dagitoy nga panangdalus kadagiti dadakes nga ruot, no laket pudnoda nga dakes .. Ngem annian nga sakit, no saan nga talaga a dakes ti mapapatay.

Ti panagkunak ken nasintirko,basar iti mangmangegak kadagiti kakailyan ken makapulpolapul. Nagkaddua ti rupa iti Martial Law. Adadu dagiti nagyaman iti kaadda iti Martial Law, nangnangruna kadagiti napapanglaw ken barbarrio. Dagiti babaknang ken adda kakagiti turay nga addaan iti bileg ti talaga nga naapiktaran.Gubat dagiti addaan masao wenno masisirib ken addaan bileg. Dimet ngamin nasayaat no maymaysa ti agturay nga mangibulsa kadagiti kinabaknang..Agpapadada nga addaan pannakaammo iti pamayan. Addaanda met bulsa nga bussogen. Ken kayatda met iti maawagan iti Apo.

Narigat a talaga ti agpili kadagiti kandidato. Kasla sugal, ti election,. Ipakatsaket tay pagsasao. “Saan nga ammo nga agas no di ipadas” Tay dimopay napadasan ti pilyem.
Ngem appunay metten, no saan mo nga mapatangan. Mabayag met unay ngarud ti panangpalabas, iti inaldao nga sakit ti nakem,.santo mabalin manen ti mangipadas. iti sabali.

No pudnoman dagiti damag maipanggep iti maysa nga prohekto. Maysa nga kalsada nga naaramid. A kunada nga imbes koma nga nalinteg iti pannakaaramidna, nailikaw iti di maawatan wenno nalawag nga rason.

Adda met dagiti naipadamag nga masakupan iti land reform dagiti nalalawa nga dagdaga,
Ngem saanda kano met nga nairaman iti land reform. Diak ammo no pudno dagitoy nga damag wenno saan. Dakayo ti mangadal no rebbengna a mapasamak dagitoy a bambanag.
Narigat ngamin tay mangipadawat ti sanikua,wenno napudotam a tugao, saan a kaskarina lattan nga itedmo iti sabali. Nasayaat koma no amin nga linteg ket paglaingan amin nga tao. Adda dagiti maisagut ,adda met dagiti mapukawan.***

Naipadamag nga naabak kano ni Grace Padaka gapu iti kalkalpas nga recount.Annia ti panagkunayo Appo .Posible kadi iti napasamak iti Isabela? Adda kadi panagsuitik nga naaramid sadiay idi damo nga pinagbilangan iti butos?Kasla man narigat nga awaten
dagiti pasamak.Alaman no annia met ti makunayo Appo.
Ti kadi commission on election.
ti nagdisisyon?. Isuda pay siguro iti nagbilang. Ken ti korte ti pinal nga nangsentincia.
Awan metla ti nabayadan,.tapno imalona daytay martillona, uray ammona nga saan nga rumbeng. No agpayso dagiti madamdamag nga mabayadan kano met ti Hustisiya.

Adda pay dagiti presdentiables a kas kada Teodoro,Gordon ken Villanueva.Awan pay ti damdamag a kasla koma pakababalawan.
Ni Gordon ,paliiw laeng babaen kadagiti mabuyboya ken mangmangegan iti TV. Kasla nasayaatsa met.Gilbert Teodoro,maysa kadagiti immanamong nga nayetnag iti Martial Law itay nabiit pay nga kallabes iti Maguindanao.

Imbagla koma no idiayla Maguindanao ti pakapataudan ti kapadpada ti makabael nga mangamasaker.Dagitoy man ti nakabubuteng. Amangan no makapanglaem ti kinabileg,agingga nga awanto ti makadupir iti aladda nga armas nga agkakabileg. Dagitoy ti rebbengna nga maasintaran iti panagayamna. No ti ammo tayo nga makabael a mangpasardeng iti panagkunniber, dayta siguro ti mabalintayo nga pilyen nga mangituray kadatayo,t dinto ket agbanag nga narigaton a masebseban no makapanglaem ti uram.. Uray dumawat tayton iti tulong dagiti ganggangnaet,narigatton nga maagasan.

Isu nga dagitay koma addaan panangilala ken pannakarikna iti sakit ti pagilyan. Dagiti addaan sangi, ti masapul nga itandudo nga agpangulo.Dagiti saan nga mabuteng nga makigasanggasat no annia man ti ikeddeng dagiti kalabanna. Maipusta iti biag a mangisalakan iti agngabit nga pagilyantayo.
jerico ray
2/13/2010 1:03:17 PM

Mapaneknekak nga adda kinalaad ti sistema ti hustisia iti Filipinas, Manong. Ubingak pay idi mapaneknekak dayta a kinalaad, no naaramid iti siudad nga ayanmi, a ket maar-aramid met iti sabali (idi ken ita)- kunak daytoy ta ti panagriknak ket nalalaad ti turay ita ngem iti immuna a namulagatak.

Kastay kunam, Manong, a saan a mapaneknekan a nabirtud nga agas no saan a maipadas. Daytoy idasarko a nanumo a kapanunotak maipanggep di tiempo ti Martial Law. Naiyetnag kano di Martial Law a para iti bukod pagsayaatan di Pres Marcos; kaniak met a biang ket saan, ad-adu ti nagsayaatanna daydi a panakayetnag ti Martial Law, no apay? Natandaanak ti panaglimpio di dumakdakes idin a kinariribok ti pagiliantayo, iti ILocos ken kabangibangna a probinsia, naipupok dagidi pagduduaan ti aramidna a nangangato ti takemna iti gobierno, nasinged man a gayyem ken saan di Pres Marcos, naisubli ti linak ti nariribok idin a pagilian,(daytoy sapay a tiempo di panakaipupok ni Bingbong Crisologo, nga uray ayannan sa idi a lugar daytoy a tao ket awan kabutbutengna). Kaniak a biang ket ad-adu ti nagsayaatan a nasagrap ti umili iti kaadda di Martial Law, ladingitek ta saanko a nasiiman dagiti ibagbaga ti sumagmamano nga am-ammo kadagitoy a tiempo a panagabuso ti militaria bayat di Martial Law.

No koma ta ti sangi ni Gordon ket kas iti katangken ti sangi ni Lacson, ket ni Teodoro ket saan koma a nayas-asideg ken Pres Arroyo, isuda koma ti pagpiliak iti kinapresidente. Ti rason no apay awan iti imatangko ni Aquino ket iti saan a mapunpunas a guranggura ti Aquino-Marcos, ad-addanto laeng a kumaro dayta agura dagiti luyalista dagiti agkaddua a partido no ni Aquino ti agbalin a presidente ket agbalinto dayta a banbantotna a mangipataray iti pagsayaatan ti nabayagen a natakleb a pagiliantayo.

Bay-akon a panunoten dagiti Relihioso (no bilang ta addada) nga agngayangay iti kinapresindente, ta nalintegda man; kurangda met iti leadership a kasapulantayo unay kadagitoy a panawen.
Cresencio Yagin
2/13/2010 3:04:49 PM

Wen nga agpayso. Awan met ngamin ni Lacsonen. Isinsa koma ti addaan iti sangi ngamangpasardeng. Isupay ti nangdillaw kadaydi kalsada nga imbes koma nga nalinteg ti kalsada,tapno basbassit iti magasto,ngem nailikao gapu iti sanikua dagiti maseknan nga sumagmamano.
Bulsadala ti ammoda nga abugan.Baknangda langaruden kayatdapay ti bumabanang.Awan ti pannakapnek.
Cresencio Yagin
2/14/2010 11:10:44 PM

Tay napili ni Ken, ket mayat. Uray siak ket kasla mamatiak kanyana,nga napudno. Diak nabasa diay sinurat ni Mangahas a kuna ni Ken,ngem talaga nga isun ti nangegak ken madlawko ken pagirayan ti suportak. Ti riknak,kunak man laengen ta diak met makabutos.
Adda met nagkomento kadaydi dayyengmo Ken. Kunana nga saanna nga anamongan amin di dayyengmo. Nagsayaat koma, no naibaga koma met no annia dagiti saanna nga anamongan a paset.Tapno kas kadatao nga saan unay nga managbasa iti damag ket adda met maamwan.
Ken H. Oagayen
2/16/2010 6:27:28 AM

Wen, dagiti amin kandidato a para presidente, ni laeng GORDON(saanko nga ikampanya a)ta medyo masiimko nga adda turongna ti platapormana. Dagitay gapuannana iti ibagbagana(track record)a saan a makipinpinnadakes.Long term benefit ti programana a saan a short term benefit.Kabasbasak laeng idi kalman ti pagiwarnak a kunana a maingato ti TEXT TAX.Maingato ti Tax ti Panagtext ta maipaay ti Eskuelaan: pannakaingato ti suweldo dagiti mangisursuro ken aramaten iti uneg ti pagadalan.Kaniak a biang, saanko a sakiten iti agbuis no mano ti kunada, basta ammok la ketdi a nasayaat iti pagpaayanna a saan a kurakoten wenno ibulsa dagiti sumagmamano.Adda datay makuna a transparency.Wen, nasakit no maminsan ti bulsa. No man pay nasakit, basta la ket makita iti nasayaat a pagbanagganna. Ti nasakit, uray bassit iti maitited a buis ngem naurnong met idiay bulsa ti maysa buklis.

Wen, no ni koma Lacson ti nagpresidente nga adda sangina, naguped koma dagiti kunniber.Tipunakto manen kakang Cres.
Marvin Acosta
3/17/2010 2:10:27 AM

manong cres, diak makabutosto ta addaak met us...

imbag nga orasyo amin kakabsatski.
Cresencio Yagin
3/20/2010 6:03:30 PM

asinnudtoy nga parte iti us ti ayanmo. Addakakadi man ditoy Kihei n.Wenno Makawao ti ayanmo. Agpadlawka met a no maidawaska ditoy sirok ti langitmi ta uamaydaka sarabwen.Uray ta asideg met ti ayanmi tay pagtarabakuan tay Doktor mo.sweet memories
3/20/2010 11:47:41 PM

ay ket nin sa met Manong Marvs nga manongski atan? imbag ka pay manong ta adda kan dita USA. manong kunak ta ammok nga in-inaona ka ngen ta siak, mano pay la nga tawen sipud daydi panangsarabok ti sangailik nga binulan nga diak maliklikan.

bilibak unay kadagiti daniw mo dtoy iluko.com, no basbasaek ket diak magawidan ti di maakup kadagiti balikas nga ibinsabinsam..kasla da alipogpog nga mangpoligos kaniak, inggana a bitttayennak iti nangato a pedestal ket idiay nga pisang-pisangenna ti kararuak...

ngem saan man nga dagita daniwmo ti tukayenta ita...ti kinaaddam dta daga ti kinabuslon; daga ti sam-it; daga ti sinam-it dagiti uyukan ken gatas nga nasadsadiwa pay ngem kilawen a karne ti nuang...

naggasatkan aya manongski...isapulannak man ketdi aya ti mabalin nga mangtawing kaniak..ta bareng makitak met dagiti puraw nga darat ti sabali nga daga...toy agur-uray...SM
Marvin Acosta
3/21/2010 2:19:28 AM

imbag a rabiiyo, manongski cres! daak ditoy haaa st. waipahu hawaii oahu 96797 tatta manongki. hakhakhak! ni manongski met, muna met sumutil. kua manongski... walea, ti tandaanko tay gated subdivision nga ayan ti balay ni doktora... ngem aseka place ti tandaanko ti ayan tay pagtatrabahuanna. adayo kad' kihei nokua, manongski? parparanaapek ngarud koma ti umay dumuklawit dita ayanyo ngem agaripapaak ta agpanaas ti barukongko tunggal makakitaak balasang nga aglua gaput' pannakaibuyog iti panagpakada.

hmmmn...hakhakhak! alla! maysaka la ket kadagiti kumarengski'k a kapinpinnaratok ditoy aycom. agyamanak unay marengski sweet... no matukayko ta riknam kadagiti inggat numona a dandaniwko.

hayna marengski, dayta kunam nga isapulanka, sm.... ket kasta met ti adda iti panunotko kenni marengski lj, ngem apo, aya, ta narigat met ti sumapul ditoy iti makaangan kenni marengski; pasig met a pilipin netib- a kas kaniak katatayag laeng...! sus amami kunkunak manen ah! ala, bareng ta maisapulakto met laeng, ken bareng maisapulankanto met marengski. ania kad' pagugostom kadagiti lallaki ditoy ballasiw taaw? ti kayatko a sawen a, ket, tay mangparimat kadagita nay matam.
sweet memories
3/25/2010 1:25:47 PM

Narigat nga maikkat ti danag kaniak gapu iti napalabas nga ginggined. Impagarupko ngamin a kasla met Haiti ti pagtinnagan ti Ilocos idi rugianna nga yakayaken ti balaymi. Ngem diak magawidan a lagipen idi ubbing kami pay. Ta adda idi nabiit pay nga nagkasar. Leppas pangaldaw...lumabasak diay balayda...bassit pay la a kalapaw ti balayda idi. Itan ket pannakkelen a bongaaalow. Idi makabatogak...impagarupko no madama ti ginggined. Ngem apay ngata ta kasla saanak met a mayegyeg. Simmiripak iti uneg...Ayna...anak ti diaske...pudno a ginggined!!! Kasta unay ti panagyakayak da!!! Naimasanak a nagbuya. Pinalpasko. Nasiputannak ni amang. Idi makadanunak balaaymi..siaak ti giningginedna!!! Adu ti tuloy ti ginggined....Leofina Jane Galleta
3/28/2010 9:42:21 AM

Elow Manong Cres, kumusta kayo Manong? :-) Kumusta met appo a nadanonak ita,:-

Mayat man toy topiko a pagpapatanganyo Appo, :-). Ngem sakbay nga sumagpawak ket agbasaak man pay...
Marvin Acosta
3/28/2010 12:34:51 PM

hak! hak! hak! sabali met a ginggined daytoy, kabsatski sweet memories!

elow manong cres, awanakon dita address nga intedko kadakayo; daakon ditoy san francisco, california, ditoy airport ta agrubbuatak damdama nga agawid pinas...

marengski lj, mustakan...?
Cresencio Yagin
4/2/2010 12:02:55 AM

Awan latta ditayla makapagkikita.Adda met ket dagiti ladawanyo a ngem nagsayaatkoman no makapagkikita tayo iti personal. Naminsan nga dimmagas ni Jhonnyric,ket nasaok nga addaka dita Waipahu. Umaykoma ditoy ta ipasyar ta koma kunana. Kada,ag walking ni jhonniric maimbirna ta ,tungtongak metten nokua.
Ala no maidawdawaskanto manen ditoy agpakaammokanto tapno agkikitatayo. kasta met ken basang LJ. Addanto ngata met panagkikita. Diak pukawen ti namnama addanto tiempona nga agkikita tayo. Naimbag nga orasyo amin .
jerico ray
4/2/2010 10:58:26 AM

Naimbag a bigatyo, Manong Cris. Ow, saan, Manong, dakayo ketdi a no kua ti makuriro ti obrana ket saanyo a maileppas daras no makitongtong balatongak iti mabayag.

Gayyem Marvin, agtaraytaray ka met. Namuna ta naglawa met ti paglemme-lemmengam, hahahahahaha! daytay man gayyemmo a doctor ti itedmo ti address na ta isun ti inkami passiaren ken Manong Cris. Ania ti makunam?
sweet memories
4/3/2010 2:43:55 AM

kalleppas ti Nangina nga Aldaw, lipatentay' pay la ti gingined ta no inanagtay' dagiti balikas kano ti Langit, kas kuna ni Apo Padi iti panangibinsabinsana kadagiti Pito a Balikas, awan pay la ngarud koma ti panaggaradugod dagiti boksit a makalagip iti KARNE.

Palalo ti pudot na ita. El NINO, kasta man ti kunada. Agpaypaypay dagiti tao ta kuminnit ti bara. Ngem sabali toy karrubami a biuda. Idi kapudpudotan ti sermon ni Apo Padi, saan a makaidna ta kasla kano masinsinit ti kudilna. Rimmuar iti balayda a palalo ti rasay ti badona. Awan pay ket ti tapaludo ti barukongna ken masalsalagasan ti akinbaba nga iduldulinna. Paypay de paypay. Darugsoyen. Uray la nga aglag-o-lag-oy ti kasla bimlad a dua iti baba ti tengngedna.

Mabainak pay a makakita, bilang babai nga kas kaniana...ngem kunam pay kasta unay ti ragsak dagiti lallaki a tambay. Tambay la nga agpayso ta saanda a nagngilin...uray semana santa, inum latta a paborarog ti aramidda...
Leofina Jane Galleta
4/5/2010 3:13:18 AM

Sapay koma Angkel Cres- addanto koma met maited a tyempo kadatayo a makapagkikita, :-). Kantyawan nakto man ket ngatan ni Manong Jeric ken Manang Monica - nagmangitak ngamin idi nagsisina kamin hehehe!!!

SM- kumusta gayyem, nadagaang kadi latta dita, saan unay ditoy banbantay sika. Mayat ti pariirna, :-)
Cresencio Yagin
4/24/2010 11:31:00 PM

Sapay koma LJ,ta madanunto dayta nga kanito nga intay agkikita iti personal. Nalaingka pay gayam nga kumanta.Dagita ti ililiwek nga buyaen ken mangegan.
Diak pay pinukaw ti namnama nga addanto kanito nga intay agkikita iti personal.

Ti tiempo ditoy nabatuganmi nga langit ket pasaray agpudot ken aglamiis.No kastoy koma nga kanayon ti panienpo, awanen ti reklamok. Naimbag nga oras yo amin nga pasaray sumarsarungkar ti abong ken kabaranggayanyo.
Cresencio Yagin
5/5/2010 11:57:09 PM

Nalaingda nga agpanunot ti rimedyo iti panagswitik ti election.No nabuyayo dagiti mabalinda nga aramiden kadagiti makina nga pagikabilan iti balota ken pagbilangan. Nalaingda nga agpanunot kagadagiti wagas a mabalinda nga aramiden,tapno saan nga nasayaat ti pagbanagan ti elektion.Adda dagiti ipabuyada nga nakaiggem iti naibotilya nga danum ket acsidente nga nabukbokanna ti machine,nga isu ti mabalin nga pakaitantanan ti panagbutos.No nasayaat ka wenno nalintegka nga tao awan dagitoy nga mapanunot nga pamusposan.Anniat panagkunayo addanto ngata maaramid nga panagswitik?Dagiti kakandidato a para presidente ket kayatda a manomano manen ti pannakabilang ti butos malaksid ken ni Gordon. Kunana nga adu ti magasto.Malaksid no bayadan dagiti kandidato nga mayat nga mangbilang nga manomano dagiti baluta.. Dakkel kano ti magasto,kasta ti kuna ni GordonDick Santos Suguitan
11/7/2010 6:03:26 PM

Apuket nasayaat la unay kuma manong Cres, nu kasta amin ti panagpanpanunut ti kaadwan a pilipino, ngem saan met ta nu sinno payu tay rinukir ti aramid na ket isu pay ti ad adda nga pilyen da apu nga pi pilipino.......Cresencio Yagin
11/7/2010 7:48:26 PM

Nalpas ti eleksyon ditoy Hawaii. No dadduma ti nalaad unay nga panangimamaeg iti kalaban, isunsa pay ket ti nakatappuogan ti arapaapda nga makarwar iti politika.Iti panag kunak ket nasaysayaat koma laengen a dagitay panggepda nga aramiden ti ikompayada,ta makaammo ditan dagiti tao nga mangdisisyon,iti kyatna.Cresencio Yagin
3/1/2017 10:01:40 PM

Padasek laeng.Cresencio Yagin
3/1/2017 10:15:07 PM

Kayatko man nga subliyan nagsasaritaan tay kadgidi nabayagen nalikudan. Maipanggep ti politika.Nakunak idi nga tay koma addaan sangi ti mapili nga mangipangulo ti pagilyantayo nga Pilipinas.
Ita nakapilida iti natured nga makuna nga addaan sangi.Adda met dagiti madlao nga manglapped ti nairugi a panagdalus kadagiti makuna nga dakes nga ruot iti pagilyan.
Adda dagiti agkuna nga adadu kano nga amang ti mapapapatay ita ngem kadagiti napalabas nga turay. Anya ngata dagiti rason nga adadu itan ti matmatay?


Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.