iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Balitok nga aldaw

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >Dagidi aldaw a di agkupas_eight
1/26/2006 9:06:24 PM

Febrero 08, 1973. Fiesta ti Laoag City

Alas nuebe pay laeng, nasapa kami a nagpaili itay ken Atanud Larry. Immuna a pinasiar mi ti Perriaan iti uneg ti lakub ti Central Elementary School, Adu ti nadumaduma a bisti ti tumonggal iskuela ken ahensia ti gobierno iti siudad ti Laoag. Naisang-sangayan ti bisti ti Apaya Elem School ta Tarong nga agbunga ti Samatis. (Kamatis, Tamatis iti sabali a Lugar)Ni Mr. Reuben Foronda, ti maestro mi ti Industrial Arts ti nakin mula kadagiti tarong, malasin mi pay ken atanud dagidi inaramid mi a sasagatan!!!

Malag-lagipko man idi aramiden mi dagitoy a sasagatan...
Kuna ti maestro mi idi: "No malpas yo a lagaan dagita ar-aramidenyo a sasagatan, inkayo ken lakay Enteng ta isu ti mangleb-leb, okay?"
Napla-plastar kano met laeng no ti lakay ti mangleb-leb, maysa a piso ti singir na ti maysa a sasagatan. "Nagadu a lanut ti tar-tarraok idiay likud ti balaymi, dinto pay laeng siak ti mangleb-leb! Sayang ta Piso!" kuna ni atanud idi.

Napan mi idi tinung-tongan ni lakay Enteng ti maysa a malem, kalkalpas ti klase mi, pambaran mi a mangsiim ti sekretona no apay a napintas ti leb-lebbanna a sasagatan. "Ayan tay sasagatam Larry?" pagamuan ta saludsoden ti lakay ken ni atanud. "Di pay nalpas lilo" sungbat ni atanud. "Daytay kuam barok?" Sinidulnak ni atanud ta naibayagko ti simmungbat. "Diak pay nalpas Apo" Diak kaim-imuan ti lakay.

"Larry, kitam diay likud diay nuang tayo a babai, kaing-ingasna dayta lineblebban a sasagatan! hahaha!" kuna ni Manongna. "Litsim, no dinak met tinulongan ita!" Sungbat ni atanud. "Mailalaan kanto met ta piso'm" Ni manong na manen. "Igatangko ti palsiit kunak ket! "Makaungeten ni atanud. "Sika Jric gumatang ka met ti palsiit mo?" Kuna ti manong ni atanud kaniak. "Wen koma manong" kunak met. "Napintas met ah!!!" bulonko nga inpuligos ti ngato. Uray la a nakapugso idi maipdukan ni manong Elmer, ti kabsat ko. "Eddie, napintas kano! Napintas a pagakup ti taki ti baboy dita ubbong ah!" kuna ti kabsat ko. Pinanawanmin dagiti kakabsat mi.

Napan kami ti siruk ti rangtay...
Inasitgan mi ti pagay-ayaman ti tarjet.(dart) "Archery koma, ta kitaek no di maibus ti kuarta dayta agpatayya" Inyarasaasko ken ni atanud.

"Padasek" kunana ket nga insungbat. Binting ti 3 nga dart, tinayaan ni atanud ti puraw a kaabay ti nalabbaga ken asul. Damo a dumogal ni atanud ket natamaanna ti puraw. "Hohoy... naglaingkan 'tanud!" kunak, ket apo ti rabuy ti isemna. "Awan bayad" kuna ti balasang nga agpatayya, ti binting ni atanud ket adda iti nagbedngan ti puraw ken nalabbaga. Saan kami a nangatiw, ngamin... killo-killo dagiti dart da.

Simrek kami iti uneg ti sirkus, salapi iti maysa ti pagserrek...
Agsiddaawak ti laing diay balasang nga agkalantay ti tali a payong laeng ti pagbalansena, nagngato pay ti ayanna. "Naglaing aya? kunak ken atanud a di payen agkirem ti panangtangadna diay balasang! "Napin-pintas met ngarud ngem ni Joyce daytan!" kunana ketdi nga insungbat. "Kimmappo sika!" tinaliawnak met laeng iti apagapaman, mayat ti dungiitna ket timangad manen iti ayan ti agkalkalantay. Kayat ni atanud ti sumeksek iti sango ngem adu ti tao, kaaduanna ti babbaro a pakaibilangan dagiti kakabsatmi. binuya mi pay dagiti agpilpilayog a lallaki, pagiinalawatanda dagidiay tallo a babbalasang.

Malemen, dimaw-as kami a gimmatang ti saggaysa kami a palsiit iti abay ti Kampanario, (Sinking Tower) adda natda a lima a pisos ken salapi iti bulsak, igatang konto ti sulpataysol a pagagasko ti kugiten ni Uncle Orlin no Abril, inton malpas ti klase. Dua a pisos ti natda ni atanud, adu kano met pay ti petsay nga ilakuna, isunto kano ti pangalaanna ti igatangna ti agas, aggidan kaminto kano. Timmaray idi damona, nasakit kano ngamin! isu a nag-nagannanda ti supot! Uray dagiti dadakkel mi saanda a kayat nga agpakugitkami ken uncle Orlin, Doctor ti kayatda a papananmi.

Adda kamin ti uneg ti lugan nga agawid... "Agsukatta ti armen, ni Sheryl kenka siak ni Joyce" inyarasaas ni atanud kaniak. "Armem isuda adduan"
kunak nga insungbat.

Sangapulo pay laeng ti tawen mi idi ngem naaremen ni atanudko.

Joyce - Natay idi 14 ti tawen na, (saan nga 13) Isu ti Puppy Love Ko.
Sheryl - Nagasawada ken atanud Larry

"Dios unay ti Agngina, Ka Andy! Daytoy inlatang mo a paglanglangoyan toy saritak"

"Agbiag ti Iluko.Com"CommentsJosie Herrema
1/27/2006 3:25:46 AM

Ka Jric damagek man no kaanoda nga naggassawa da atanudmo ken Sheryl?

Ken apay nga natay ni Joyce idi 14 na ngem daguitay immuna nga salasaymo ket natay idi 13 na?.
Johnnyric Domingo
1/27/2006 6:57:18 AM

Jo, 14 ti tawen na nga natay, kinagat ti uleg idi agawid da ti rabii nga aggapu ti naki umrasan nga kabagianda. NI Cora ti natay idi 13 na. Diay No. #7 nga istoriak ket diak met mabalbalian idin didiay 13 imbes koma nga 14.

Larry, nagasawa idi 1981, guapo nga lalaki sika! agatanud kami manipud pay idi ubing kami inganna ita, doble atanud ta inanak ko ti buniag diay inaunana, (lalaki) inanak na met ti buniag tay barok. (Vavi Rei)

Thank you Jo, ti panangbasam dagitoy istoriak - JRIC
Josie Herrema
1/27/2006 1:12:16 PM

Alam mo naman ako inaabangan ko itong bannawagmo hihihi, hmm naguapo konam dayta ti diak kayat ti maysa nga lalakit ta kakamaten ti babbai.

Gayyem Monica kumostakan ayan mon.
Eduardo Padaoan
1/27/2006 1:27:25 PM

Ayanmon Josie? kamkamakamenka, dika metten masurotan.Josie Herrema
1/27/2006 1:35:10 PM

hahaha, manong ayan mon? alla apo diak met la nga masarakanen.Monica Smith
1/27/2006 1:35:19 PM

Apay ania ti ar-arimiden yo? Agkinkinnamat kayo !!Josie Herrema
1/27/2006 1:42:22 PM

Awanen sika agsakit toy buksitkon nga sikakatawa ditoy.Eduardo Padaoan
1/27/2006 1:43:42 PM

Ay addakayo met gayam ditoyen.Johnnyric Domingo
1/27/2006 10:30:31 PM

Jo, dika met mapmapan ngaminen diay bangir. Ditoy kayo nga agiinnilwen,
awan tay gayyemta ng maysa, makikinamatan koma met siguro no adda ita. Alwadanyo laeng ket no mapagsangit yo.

Manong Ed, diak latta masapar ti umay dita ayanmo, bareng addan to tiempo inton malpas ti panagraraep.

Monica, ayan mo met? mailiwak man! - JRIC
Monica Smith
1/27/2006 10:37:57 PM

Mailiw ka aya, addaak lang ditoy Jric.Johnnyric Domingo
1/27/2006 11:34:00 PM

Wen ngarud! agistoria kaman daytay naka-katkatawa. Sangsangpet ko pay laeng, ta naglubnakan ngamin daytay nuang ni mareng Jo dagitay raep ko! Ket napilitanak nga nagbati ti talon. - JRICJosie Herrema
1/28/2006 8:07:20 AM

Ka Jric bay am ta partengak man dagita 'nimal nga nuang tapno dida nga agruam. Naimbag nga orasyo amin kailian.

Ka Ed no makitanak ditoy agbusinaka wen tinarayandak met idi rabii.
Eduardo Padaoan
1/28/2006 8:37:13 AM

Beep! Beep! Jossie, ayanmom?Josie Herrema
1/28/2006 8:56:37 AM

Nuy, nalibasannak manen.Josie Herrema
1/28/2006 9:01:23 AM

Manong umayka ditoy balaymin ta agurayak ditoyen, daytoy ti dakesna itan ado ti balay nga pagpasyaran.Monica Smith
1/28/2006 9:16:42 AM

Good morning everyone !!

Umayak man met makipasali-sali no mabalin apo.
Eduardo Padaoan
1/28/2006 10:36:32 AM

Naudiak sa manen. Yuhoo! ayanyon?Josie Herrema
1/28/2006 11:44:12 AM

Adtoyen toy kailianyo
nalasbang ken nabanglo
nga umay maki ammuyo
kada guiti pagraepanyo

Hello manangko Eduardo
nagmayatman ta naganmo
uryanak la nga maayayo
no sika ti masalaponko

Monica gayyemko
nainpapussuan nga
panagyamanko tay
intedmo ken anakko

Diak pay laeng linoktan
ta saanpay nga nadanon
ti pannakaypasngayna
permin tay ragsakna.


Josie Herrema
1/28/2006 2:31:06 PM

Awan met ti tao. Sege innak man la matorogen. Naimbag nga orasyo amin.Johnnyric Domingo
1/28/2006 11:53:48 PM

Mareng Jo, masapulam to latta ah! Anosam koma. - JRICJosie Herrema
1/29/2006 12:29:03 PM

Apo lumabasakman, Happy Valentine's everyone!Johnnyric Domingo
1/29/2006 10:47:35 PM

Jo, wen la! umaykanto manen, daytay kaduata ket awan sika. - JRICMonica Smith
1/29/2006 10:57:21 PM

'Moraine Lake' UI episode diay blog ni Clif ket para kenka.

Good nite.
Monica Smith
1/29/2006 11:00:09 PM

Para kenka daydiay Jric, ngem agalwad ka ta nakitak diay badang nga isagsagana ni Marie, aglalo ket asideg ti Valentine's gayam.

Josie honey, komusta kan?
Monica Smith
1/29/2006 11:01:37 PM

Sweatheart gayam, agkabawak san Josie? La ngaruden Happy Valentine's met kenka.

Nite everyone.
Josie Herrema
1/30/2006 12:46:39 AM

Agriing kayon karruba ket ne, bingaten!!, aysus bigaten konak koma.

Sige tarayandak latta, makamatan kayonto laeng ket agawek ta badangda hehehe. Good morning everyone. I miss you all.
Josie Herrema
1/30/2006 12:46:42 AM

Agriing kayon karruba ket ne, bingaten!!, aysus bigaten konak koma.

Sige tarayandak latta, makamatan kayonto laeng ket agawek ta badangda hehehe. Good morning everyone. I miss you all.
Josie Herrema
1/30/2006 12:48:29 AM

Ka Jric apay naggaget met toy press buttonmon ta agdoble doble metten.Johnnyric Domingo
1/30/2006 9:41:32 PM

Jo, Kastan sa no magustuanna tay balasang a mangipisit! JRICJosie Herrema
1/31/2006 1:06:46 AM

Kumosta manen kailian, awan kayo manen. Nalaklaka ita nga biroken iti ayanmo ta sika ti nakin udi.Monica Smith
1/31/2006 11:27:23 AM

Komusta tay dua nga sethart ko? Karuruar ko met nga naggapu dita 'board'land, itay pay lang bigat nga agtugtugawak diay, dumdumngeg matuukanak, makapasakit pay ti ulo.


Monica Smith
1/31/2006 7:55:54 PM

Psssttttttt! Saan ka unay natagari Marie baka adda makangngeg hehehehe!
Johnnyric Domingo
1/31/2006 11:58:06 PM

Wen ngarud mareng Jo, itapuak sa metten ni apo Webby daytoy abong tayo dita derraas! (yad-adayon apo!)

Ehem...ehem... ehem...blue eyes daytan, addan sa ket pakikalduan ti saan unay nga mabiit!!! - JRIC
Josie Herrema
2/1/2006 12:16:05 AM

Hello manang Marie, asideg tay aldaw daguiti puso kasla mariknak nga agkompleto daguiti shape iti puspuso ita.

Ahem! laingem gayyem Monica hihihi, kilatisem nga nasayaat wen ngem saannak nga liblibasan nga padamagan?

Ka Jric bisi latta trabaho yo dita?
Josie Herrema
2/1/2006 12:41:40 AM

Uray siak saanko nga nakita tay rupana gayyem Monica ipabulodmo man kaniak dayta pagilapmo ta sabsabali met hihihi saan nga agparang tay rupa ta komtat, hahaha.

Nice pictures, napintas dita nga papanan ta kayatan ni Henk ti kabanbantayan. Magustoan na diay ayanmi nga nasulinek unay ta kabanbantayan ken naulimek kano.
Clifton Pascua
2/1/2006 5:40:05 AM

Apay met a tinulbekamon toy abongmo gayyem J'ric? Nagrigat ti agsapul ti tulbek g'yem!

Agurayka ta pagtitipunek man dagitay naiyarasaas kaniak!
1 -retrato
2- valentine...sweet sweet...
3- psttt

hmmm... sarap...

M........K SA! kuna ni Prof! hehehe Agawidak man laengen ta mapanak met agsapul ti kavalentinak!
Monica Smith
2/1/2006 7:02:32 AM

Sikayo met sige lukkuen dak tapno pumayso, imbitaran kayto amin. Kaobrak dagidiay Marie, ado ti obra mi ita, isu kanayon kami nga mangan ti ruar.

Uray siak ket awan ti kavalintinok isu nga mapanak man laengen aglemmes dita Moraine Lake. Isu nga saan kayo agbirok wen, ammo yon to lattan no ayan ko. Gagayyem no saan ko nga masungbatan dagita email yo ket dispensaren dak bassit.

Dagita sweetheart yo, saan yo nga lipliptan, tay kunakon ita nga bulan ket ado ti agkamat ti badang.

Have a good day everyone.
Marilyn Lagazo
2/1/2006 8:20:05 AM

Johnnyric/Marie,
Napintas man daytoy theme ti blog mo. Maipalagip nga agpayso iti napalabas.
Intayon, makifiesta diay sirok ti rangtay. (Isu kadi pay laeng ti yan dagiti kulogkulog?)

Idi ubingak, (I mean idi ub-ubingak-hehehe)magustuak nga buybuyaen diay agaramid iti pancakes wenno "hotcakes" idi. Adda kadi pay laeng dagitoy? Magustuak pay diay empanada with balatong, papaya and eggs, sa mo sibugan iti suka nga adda bassit ti adat na...yum..yum..yum..Diay perya-an adu nga klase iti mabuybuya.
Ti naudi nga nairanaak nga nagbakasiyon ket idi 2002.
AGAYAT
2/1/2006 12:07:21 PM

SABONG NGA ROSAS

Ti pilliek nga kolor tay sabong nga rosas
no isagotmo kaniak adda kay papananna
Amarilio mangngimon ka kano nga agayat
ket no mangngimonka relasyon di agbayag

Tay nalabaga ket no nagbiddutka iso iti
isagotmo a kasla dumawat iti despensar
Puraw nga rosas nadalos tay panggepmo
ta awan iti laukna wenno awan mulitna

Tay pink nga rosas ket in love ka konada
dayta met ti signal tay napudno nga agayat
tay asul ken nangisit ket signal ni panes
iti pannaka paay wenno adda pimmusay

Daguitoy nga signal ket para laeng kaniak
kasla aydiyak no adda kastoy a makitak
galad ti maysa nga agayat ken ayatenda
simbolo nga pagtuladak ken pangiyarigak
ti paspasamak kada guiti aginnayan-ayat.
AGAYAT
2/1/2006 4:01:56 PM

Ayna apo aya nagsweet metten, hihihi.

Tinto aramidem padak nga agayat ket saggaysaem to nga alsaen daguitay petalsna samonto iwaras didiay bedyo metten ah tapno masromantic, ahayyy ang sweetnaman ano!

Gayyem Jric di agtalna bassit badang aya nga ikamatda. hahahaha.
Johnnyric Domingo
2/1/2006 8:20:17 PM

Gayyem Cliff, Mr. Kho, ken dagitay naayat nga umay bumis-bisita ditoy; diak met maikkaten ti partengna daytoy abong, anosan yo koma laengen a tulbekan, wenno mapan dita maysa nga riddaw na. Anosan yo ta mangaramidak to ti awan kandaduna manen no adda waya.

Jo& Monica, Kumostan? - JRIC
Monica Smith
2/2/2006 12:09:39 PM

Tinulbekam to met isu nga narigat nga makastrek ti tao.

Hi Jric honey ania madamag?
Hi sweetheart Josie, komusta ka metten?
Ken tay padak nga garakgak, Marie! Nakaay-ayo ka met nga kapatpatang gayyem. Komusta ka kano kuna tay nakapatang mo idi naminsan nga rabii? Hmmm agimonak sa.

Have a good one guys.
Josie Herrema
2/2/2006 12:18:02 PM

Nasayaat met gayyem apay adda saanko nga ammo dita ah, wen la kasta kayo saanyo nga ipadamag kaniak, ta tumarayak.

Talaga nga aldaw ti puso, hay naisem iti sasangbayna dakayo!
Monica Smith
2/2/2006 12:30:28 PM

Nagdinner kami laeng idi naminsan nga rabii ken dagitoy kaobraak ket sabali met ti patangan dan isu nga tinawagak man ni Marie. Hehehehe kasta unay ti paggaak me kunam.

Ket kasta unay ti kusilap da, kapatang yo isuna kunak ket mayat met tay maysa, isu nagpatang da kenni Marie.

Kunana itay ke komusta ni Marie? Diosko ko day matayak sa imonin hehehehe.. Guray ka ta bakan to ketdi umaynak kamaten ti badang ni Jric.

Josie I have to go, adda papanak. Have a good one pumpkin.
Johnnyric Domingo
2/2/2006 9:58:53 PM

Appo a nayat nga um-umay ditoy abong mi pinadas ko manen nga unlatch'n diay check mark For Registered Iluko.Com Visitors Only ngem madi met latta, daytoy ti error;

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10'

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]COUNT field incorrect or syntax error

Anosan yo koma laengen ti sumrek dita bangir - JRIC

Josie Herrema
2/3/2006 12:27:28 PM

Naimbag nga orasyo amin kailian kumosta kayon it's week end, hayyy! nagdaras ket ti aldaw nga lumabasen apo saan nga mamin ano.

Awan manen iti matatao apo ayanyo sakayto la ngata agadda inton mapanak matorogen. Sige no makatorogak ton ket happy week end to everybody.
Jing Doman
2/3/2006 8:23:26 PM

Manong JRIC, mayat daytoy estoriam, agkaarem kayon sa ketdi nga agatanud hihihihi! makapalagip met... Saan mo nga ikaten ti tulbekna daytoy blogmo ket ado ti luko luko.Marie Domingo
2/4/2006 12:50:48 PM


Hello Jing, Nabayag manla nga dika immay simmarungkaren ditoy abong ni Jric.Umay ka latta ading ko nga kanayon wen!Husto ka Jing, talaga nga agkaarem da nga agatanud,kunam sa idi pay laeng ammokon.Hihihi..Mailiwak met nga datta ti agsarsarita koma met no adda pannakabalin na.Okey ngaruden,thanks ya ti yu-umay mo manen-CIONIE
Eduardo Padaoan
2/4/2006 1:28:11 PM

Namin-anoak nga agsublisubli ditoyen ngem kasla natukmenak metten. Ta sinnoda ngata dagita pagsasaritaanda Jing kenni Cionie. Baka ibagada ketdi nga umayak agdengngeg ti saritaan ti babbalasang.

Umayko sarungkaran ni Jric ta agpapaisuro ngamin nga agdaniw. Ket nalagipko adda gayam format a rekomendasyonko idin kadagiti agpapaisuro nangnangruna no anniversary.
Johnnyric Domingo
2/4/2006 11:36:46 PM

Dispensar Ka Eddie, ita laeng nga adda sapar, nasawang man daytay tambak
ti padpadanumakon! "Agbasaka barok" kuna dagiti nagannak kaniak idi ngem diak dimngeg, itan ket agapitakon ti rigat! Ikatkatawak lattan ah! ania pay ngarud...

Ka Eddie, Nagsayaaten no makasursuro-ak koma nga agdaniw, ti rigatna ngamin kaniak no agputarak ket diak ammo ti pangrugiak! - JRIC

Monica & JO, kumostan? Nauma kayon? Kanayunak met nga awan ngamin aya...Clifton Pascua
2/5/2006 2:25:57 AM

Ragadiek sa ketdi dayta kandadom gayyem J'ric!

Nagrigat met ti sumrek! Masapul pay nga kapkapandaka sakbay a makastrekka. Baka met no ni Adingko a Marie ti nakaiggem iti tulbek gapu ti kinawalay mo diay UI! hehehe!

Kasano diay istorya ni Ka Fred kenka diay UI? Kasla TARZAN!!! hehehe Kitaem laeng no pugsaten ni 'Jane' diay lanut a pagbitinbitinam?

Ania ngata no agtutulagtayo amin nga chickmoso (apong Pinong's term) ta umaykami amin dita Hawaii ta padasentayo man diay scenario ni Atanud. Kayatko laeng a makita no kasano a kamatendaka iti badang wenno no kasano ti ka-atiddog tay tali a way-waymo! hehehe!

Hehehe! Asino ngata kadagiti a-atanud ko ti nangednged ti talina? Di bale laeng no pateng-nged 'tay tali ngem sabalin no pasungo! hehehe! Santo pay laeng naistrikto tay akinpastor! Nalpas!

Kumusta aminen nga awan labas baka no matulbekanak to manen!
Josie Herrema
2/5/2006 11:43:44 AM

Naimbag nga orasyo kailian, addaak manen, amangan no mauma kayo pay ket kaniakon ta siak nga kanayon iti makitkitayon aya?

Ka Cliff itaman pay naiyaw-awan kaman adon sa ket ti basi nga nainom mo a, hehehe. Wenno adda sapsapulem, ahem ahem ahem.

Ka jric amangan no sika iti nauma ditoy rupak nga kanayon a naka rungiit hihihi.

Ka Eddie kumosta ibingayannak ta karabasam wen. Manang Cionie naimbag nga aldawyo ania met iti masida ita?

Jing nabayag daydi iyoumaymon a kumosta ka metten gayyem naimbag met nga orasmo. Kasta met kaniam manang Marilyn hmmm nagsam-it ket tay kamote nga kaug-uggoten aya, maka pabisin.
Marie Domingo
2/5/2006 1:28:27 PMJo, Thanks ya ta kanayon nga adda ka,but diay friend ta awan manen no sadinno ti iyan na ita nga agdama.Ti sida mi ita? balatong nga nalaukang
ti marunggay.Okey ngaruden naimbag nga aldaw tay amin awan labas na.
Elsie Talania
2/5/2006 3:56:11 PM

Mayat datoy estoryam Jric, ituloy mo kadi ti agistorya gayyem ta imbag nga basaen no umayak to manen. Imbag nga oras yo aminin kakabsat awan labas.Fred Ilac, Jr.
2/6/2006 2:38:54 AM

nia jric...nasakit pay la ta ulom? tapalam ti natal-tal nga erba!Josie Herrema
2/6/2006 3:00:46 AM

Naimbag nga oras ka Fred ni nayyawawan ka man ita, kumosta tay badang hihihi.Johnnyric Domingo
2/6/2006 5:54:38 PM

Manong Fred, saanda met laeng nga intuloy a pinuted, inpakaasik a saan koma ta isu laeng ti gammengko a makaibtur ti rigat ken nam-ay! Hahaha! - JRICJosie Herrema
2/7/2006 12:49:07 PM

Kumosta kayon apo, awan kayo manen. Sige inton maminsanen dumagasakto manen.

I am so lonely, awan pay ti makoami, ta awan met ti talonenmi.
Marie Domingo
2/7/2006 9:33:31 PM

Jo, thank you dagitay napipintas a rosas nga inted mo. Sorry ta ita laeng a nasangok ida.
Busy pay laeng ni Jric.

Josie Herrema
2/7/2006 11:55:41 PM

Your welcom manang nasayaat met no nagustoam. Uray siak madmadi toy karadkad. Inton maminsan manen. Naimbag nga orasyo amin kailian.Mercedes Deleon
2/8/2006 10:44:57 AM

Kumusta kan ading josie.......Josie Herrema
2/8/2006 11:20:08 AM

Agyamanak manang,

kastoy permi toy panateng ken agtrangkaso nga aglamminnak pay, ket sika ngay manang kumosta kamet.
Monica Smith
2/8/2006 10:34:09 PM

My dear na'love'nat kan sa metten. Inka paarakup ken tay human blanket mo ngamin.

Hi Jric, saan pay nalpas ti panagraep aya? Hi Marie, komusta met my dear? Welcome Elsie ken Mercedes. Awan met matatao ditoy balayen, kakaasi met ni Josie nga para sango ti bisita, isun sa payen ti iguriguran nak.

Josie Herrema
2/9/2006 12:27:32 AM

Hello everyone adadda nga agsakitak no malibasak daytoy nga balay, hehehe kumosta kayo amin kailian?Marie Domingo
2/9/2006 8:17:28 AM


Naimbag nga aldaw tayo amin apo,awan manen tay bumalay. Jo, agtomar ka nga sigud tapno malaingan kat daras.

Hi Monica,yaman pay apo ta addakan,komusta ka metten?

Manang Merced,Elsie umay kayo latta nga kanayon wen.
Mercedes Deleon
2/9/2006 8:38:38 AM

Ading marie pay ayan tay bumalay aya!
Jo uminum ka ti adu nga danum wenno juice ading tapno mabang-aran ka narigat ti agsakit.
Hello monica, kumusta kan ading ko? nabayag nga dita nagtungtung ket.
Awanen ni jric.
Johnnyric Domingo
2/9/2006 8:37:05 PM

Naimbag nga oras yo amin apo!
No agsakit ka mareng Jo, aglalo no laminen ka, 'yakapsul' ti agasna! padasem. Monica,no agsakit met ti sosuopmo agraman tumeng, ti agasna ket 'kispirin' (No agsakit kunak wen! saanak a sigurado.)Naruar dagita nga agas ta saan a masapul ti reseta ti doctor.
Manang Medz, ditoyakon nga agsubalit dagitay inpatulodmo, Napintas da a pagadalan. Hm... adu pay laeng ti mapagkulibagtong mo a puso, puso dagiti babbaro! Hahaha!!! - JRIC
Josie Herrema
2/10/2006 12:09:32 AM

Wen la, agyamanak amin kada kayo dagita nga pammagbaga nalaingakon saan kay agdanag mayat manen.

Naimbag nga orasyo amin kakabsat.
Charito Chavez
2/10/2006 5:30:38 AM

Hi, Josie! Kumustakan, ading?

Tapno lumag-an dayta riknam, umayka agpasiar ditoy Florida. Mapanta diay igid ti baybay, agdalupisakta iti kadaratan. Buyaenta dagiti napintas a dalluyon nga agpaigid ken maburak iti saksakata. Lang-abenta ti nalamiis a pul-oy ti angin iti nalawa a baybay. Ditoyto a punasem ti dagensen ti barukong (no adda man) ken ditoyto ti panangsuratmo dagiti napipintas pay a daniwmo!

Saanka a maymaysa, ading! Adukami a mangisakit kenka!
Josie Herrema
2/10/2006 5:38:20 AM

Hmmm. nagmayat metten manong,

umaynak man ngarod dagasen tapno mapanta dita lugar nga ibagbagam tay dwa ta leang wen saanke nga agitogod ti asungot mabalin kadi?

sige alaem pay laeng dagita daniwko tapno adda mangpunas kadagita kettang ken dagensenmo aya dungngo?
Mercedes Deleon
2/10/2006 7:32:25 AM

Agyamanak ading ko jric.Monica Smith
2/10/2006 12:53:12 PM

Hi Jric umay mo man ilutin toy tum-tumeng ko ta naut-ot, ni Josie koma ti umay ngem mapan met makidate. Sweet naman.

Hello Manong Charito komusta kan?

Hi Josie my dear nalaeng kan? Saan mo liplipatan tay candle mas romantic kano. Hehehehe!!!!

Hi Manang Mercedes komusta ka metten?
Josie Herrema
2/10/2006 2:04:45 PM

Annaykho! kaykaysona nga nalainganen ipasobonak manen hmm. asino kaniada iti kadateko? hehehe ampang a talaga aya? heheheMonica Smith
2/10/2006 2:24:56 PM

Kayat mo umay ka kuddutin, tapno manayonam ta an-anayem. Hehehe!!

Ket no ni Manong Charito ti agaw-awis. Siak to ti agbitbit tay picnic basket, para paypay yo nga dua, ket siak metten ti mangiggem tay payong. hehehe!!

Jric honey, ania ti sosuopmo? Saan ko pay nangngeg dayta nga sao.
Josie Herrema
2/10/2006 2:29:03 PM

Ania ket ni gayyemen kuddut pay laeng, martilion a, tapno sigorado nga mapagsagakon. hehehe.

Hello manong Chato inbagak nga dwa ta laeng ket adda met para bitbitmo gayam. hehehe.

Josie Herrema
2/10/2006 2:36:17 PM

Para kenka manong Charito

Apay ngata a maymaysa
ti agbalin nga agikot
toy pusok, no adda koma
mannakabalinna, no adda

mangayat ket ayatek'
amin ida ta tapno
awan iti agleddaang
ken agsakit ti nakemna

ngem no ayatek amin ida
saan met a mayparbeng
ta adda met naikari
nga agari toy pusok.
Monica Smith
2/10/2006 2:42:04 PM

oh man! oh man! Talaga nga kayat mo nga sulwen ni Manong Charito. Okay ! ita laeng wen, next time siak ti chaperon. Hehehehe!

Jric honey sita man met ti mapan agdate.


Monica Smith
2/10/2006 2:45:48 PM

Josie my dear dimmaw-asak lang bassit. Hope you feeling better. Kailangam laeng ti ado nga kisspirin ken yakapsul nga kuna ni Jric.

Josie Herrema
2/10/2006 2:49:56 PM

Ketno ita laeng nga agparang diak ket nga darasenen amangan no adda makauna konam sa, apay kapoy!!.Johnnyric Domingo
2/10/2006 10:16:29 PM

Jo, kumostan tay sakitmo? daytay met yakapsul ti nakaagas?

Monica, ti sosuop ket amin a pagsilpuan dagiti tultulang 'joints' kastoy nay ne irugim ta baba palay-palay, tumeng, puon dagiti lupo, siket, siko, buko ti ramay uray pay ta duri, ania pay? Sosuop konam lattan, masakupanna amin nokuan.

Pasensia Manong Chato, saan kayo a masangaili, uray ta adda met dagitay gagayyemko ditoy. I-date da ka kano! Nakaturogak itay simangpetak ta saandak a pinaturog ti maysa nga aldaw ken rabii. - JRIC
Josie Herrema
2/10/2006 10:31:18 PM

Wen nalaingankon gayyem, saan nga yakapsul, saan nga kisspirin ngem ketdi taysa sa met daniwsul? hahaha.

Tay agaw awis iso metten tay awan. mailiw datao ti kinabayagda nga di nga timwar immay metla gayam simmirip.

Manang Merz, ayanmon umayka ditoy ta ditoy tayo nga agsasala iyyabay ni Glenn ditoy ta adda balasang nga isalana.
Charito Chavez
2/11/2006 5:41:59 AM

Hello, gagayyem ditoy a blog! Kawarwarsik la ti danum dagitoy matak ta innikkatko dagiti mukatko. Kaririingko ngamin. Naladawak a nagawid ditoy pagtaengak iti rabii.

Kumustakayon, gagayyem?

Agyamanak iti napintas a daniwmo para kaniak, ading Josie!Ditoy "Virtual World" ni kabsat JRic, mabalinmo nga aramiden dayta ibagbagam dita daniwmo ngem iti "Real World", saanmo nga ar-aramiden, ading,ta dakami nga "agayat" kenka, ay, ket daguskami aminen a tumaray ta adda ditan ni lakaymo a mangkamat kadakami iti dakkel a badang!

Ading Monica, bay-amon dagita picnic basket wenno payong a kunkunam. Umayka ketdin ta intayo amin a tallo, sika, ni ading Josie ken siak, agtabnaw dita danum ti baybay!
Mercedes Deleon
2/11/2006 6:35:49 AM

Addaak la ditoy ading monica tagabasa lang kadagita surat yo, mayat met latta ti rikrikna datao kaasi ti Apo awan pay saksakit ti bakrang,siderang,frontrang, ay adda aya dayjay nga sao hahaha. josie ipasublat mo man met daytay kinadet mo ading ko ta padasen ta met nga kilatisen.Josie Herrema
2/11/2006 8:11:07 AM

Manong Chato,

saanda nga ammo iti agiggen ti badang granada a iso, no sadino ti tumartarayam. hihihi.

Manang Merz, awan agbutengda nga maki date kaniak ta saandak nga kayat. bay am isodan.
Josie Herrema
2/12/2006 12:25:08 PM

Tao po, ayanyo gagayyem,

umayak man bumisitan, awan kayo manen. sige agsubliakto manen. Naimbag nga orasyo amin awan labas.
Josie Herrema
2/12/2006 3:05:52 PM

Gayyem Jric ibagam ken J.D.V. amammok ti nagannan. ibagam ta ag email kaniak wen.Charito Chavez
2/12/2006 7:04:52 PM

Ading Josie, kumustakan?

Naglamiis ita ditoy Florida. Basol ni ading Monica daytoy kastoy a 'weather'mi ditoy Florida ta ti nalamiis nga anginmi ditoy ita ket naggapu diay Canada!

Nasayaat koma no addakayo a dua ditoy Florida ta papudotenyo daytoy agkutkutimermer a...a...(diakon nga ibaga baka katawaandak, he he he!).
Johnnyric Domingo
2/12/2006 8:36:18 PM

Ala agiinnanos tayo apo. Awan sapar latta, di met ngamin kabubukodan ti oras a kas idiay Filipinas. Panawan kayo pay. - JRICMonica Smith
2/12/2006 11:45:08 PM

Manong Charito komustakan? Three's a crowd kunada, isu nga bay-an kayo pay lang ken Josie nga agdate.

Hehehehe agkutkutimermer ta ...? Ituloy mo kadi promise saanak nga agkatawa (um-umlekak kadin).

Jric honey apay dinak metten awisin nga mapan agdate, umapalak man ken Josie ken Manong Charito. No saannak nga awisin, mapanak mangiguyod ti sabali.

Josie, Jric adda iduldulin yo, ehem ehem asino ni JDV?

Manang Mercedes apay ta tagabasa ka laeng? Agputar ka man ketdi ti daniw tapno adda basaek.
Josie Herrema
2/13/2006 12:09:33 AM

Naglaing nga agdaniw ni JDV saan nak nga malipatan wenno malabasan nga umay bisbisitaen agamailnak koma kaniana ta adda ibagak ngem madi met diay email ad nga nasarakak.

Manong Charito, uray ditoy nalamiis diak kayat iti rumwar.

Manang Merz, inkaman agiyab iti kasala tayo ta pangwatwatan.

Monica adoda nga mayat nga maki date kenka nangrona sadiay bangir ngem dimo met gamin kayat ti umawat, hehehe.
Charito Chavez
2/13/2006 9:10:38 AM

Ala ngarud, ading Josie, umaymo ngarud papudoten dagiti dakulapko, ta saakto umay dita ayanmo ta umaykonto met papudoten dagita dakulapmo ngem intuno umayak dita ayanmo idulinmo pay nga umuna ti badang wenno granada ni lakaymo.

Ading Monica, ipagarupko "three's a company". Sikanto ngarud ti umay no maminsan ta papudotem daytoy agkutkutimermer a...a...(ay, apo, nagrigat met a saw-en) ta papudotekto met dayta malammin a...a..(narigat nga saw-en, ading Monica, ngem no umayka ditoy ayanko, iyarasaasko dita lapayagmo.)
Josie Herrema
2/13/2006 11:50:56 PM

Happy Valentine's Day!Marie Domingo
2/14/2006 10:32:48 AMHello to everyone and Happy Valentine's Day.Josie apay awan kad ti ka-date mo ita?
Monica,sinno met ti nagasat nga mangi-date kenca ita nga aldaw.
Uray siak met dakayo,diak met masigurado ta busy kanno.
Josie Herrema
2/14/2006 10:40:38 AM

awan ngarod manangko ta bisi isona ken sabali met ti naggapwan tay regalo, apay ngata nga kastoyen apo, uray adda asawan ket diak nga maawatan? sorry gagayyem.

sige manang ta adda asikaswek ita nga aldaw. and thanks.
Josie Herrema
2/14/2006 2:23:11 PM

Manong Charito,

Thanks a lot toy nagpintas a daniwmo, no siak laeng a ti agnagan iti Josie nga nanginaganam, amangan no adda met sabali?

Ania met nga saem toy samiweng nga intedmon?
Charito Chavez
2/14/2006 4:40:33 PM

Awan met ti sabali nga am-ammok nga agnagan ti Josie no saan la a sika, ading! Happy Valentine to you!

Mangipatulodak koma ti tsokolate para kenka ngem baka marunaw iti dalan!
Mercedes Deleon
2/14/2006 8:26:22 PM

dika agdanag monica ta padasek man met ngarud ti mangputar ti maysa nga daniw para kenka.

awanen ti jric, ni marie latta ti suratan tayon hehehe.
Josie Herrema
2/14/2006 11:08:09 PM

Manong Andy kindly delete my name pls.Charito Chavez
2/15/2006 5:48:25 AM

Ading Josie, inikkatko ti naganmo iti paulo ti daniwko ta kasla saanmo a kayaten a maykabil dagiti naganmo ditoy blog.

Kumustakan, ading?
Josie Herrema
2/15/2006 6:55:16 AM

AGLADLADINGIT,UMARUBOS TOY LUAK NGA DIAK MAIGAWID TOY BAROKONGKO NGA AGSASAIBBEK.

Agpakadaakon dungngo.
Marie Domingo
2/15/2006 9:11:20 AM

Jo, apay nga pa-delete mo ta nagan mo? Dika agsangsangit my dear!Ket punasem daguita luam nga umar-arubos ket bay-am nga agsaibbek ta barukong mo tapno maipeksam ti inka sasaaden nga agdama.

Monica,dika nasungbatan daras ta addaak dita Kaiser Permanente-for blood test,bareng umawag to manen kunak.
Agpaspasanaan ni Jo,kasaritam man bassit-JRIC/CIONIE
Josie Herrema
2/15/2006 12:20:11 PM

Manong Charito,

apay nga inikkatmo met tay naganen, saan met ket nga iso dayta ti makagapo? nalpasmon nga insawang ken nakitan iti kaaduan apay nga inbabawim? kayatmo aya nga sungbatak? ngem, for your eyes only ti kayatko. anat makonam manong?


Josie Herrema
2/15/2006 1:13:55 PM

Manang Marie,

wen namaymayaten tapno awan ti ado nga sao. ita ta saan pay nga naidelete ni apo webby ket mabalin ko pay ti umay, uray ta medyo mailiwliwagko bassiten. Kumosta kan manang nalaingkan?

Manong Charito,

mabalin nga iyesplekarmo datoy idi dinaniwanka iti Para kenka manong Charito dated 2/10/2006 2:36:17 PM adda met tay sungbatmo idi 2/11/2006 5:41:59 AM.

nagaramidka met iti nakapinpintas a daniwmo nakay nagan pay kaniak, ngem awan met ti inbagak nga madi maypangngep iti daniwmo ngem apay nga inikkatmo met tay naganko itan?

ket no atay nagregalo nga ibagbagak nga dinillawko ket diay exbf ko nga seaman Capt. Danny San Pedro adda met intedna from Italy with love konana pay iso dayta met ti nagsennaayak, ta apay nga saanak nga malipatan, dadiay.

sige addaakto latta ditoy ngem para basaakto lattan inton maidelete ni apo webby datoy naganko. Manong Eddie Padaoan adda paka laglagipak met kaniana nga word tay u..t nga konada hehehe. Pareng Cliff sorry saan ka nga matulongan tay morning starmo ta naatap sa nga konam ket I wish you a good luck manong sapay ta mabirukamon iti kabiitan nga panawen tay kapisi dayta pusom.

I will miss you all espcially manong Jric and Manang Monica datoy tallo bulanko nga naki tartarittat kada kayo nga dwa ket kasla tallo nga tawenen iso met ti dakkel nga paglidayak ita gagayyem. sige good luck to all of you guys!!
Josie Herrema
2/15/2006 1:43:50 PM

Mäläyo
män
äko..

Mäläyo
kä män..

Mäläyo
män
äng ländäs
.........nätin
love' ktä
yesterdäy..
tödäy..
2mrw'..& 4évr.
P-R-O-M-I-S-E!
Josie


Charito Chavez
2/15/2006 7:39:06 PM

Sorry, ading Josie, insublikon ti naganmo ta kinapudnona ti daniw ket agpayso a para kenka.Johnnyric Domingo
2/15/2006 9:07:20 PM

Jo, kumostan mare? Yamanen a no malaglagipmo ti napalabas, saanka koma ngarud nga agpakada, ituloy tayo latta ti panagsasarita no adda tiempo.

Apo Charito Chavez, agyaman kami ti anos mo nga umay latta ditoy ayanmi.
Ituloyyo koma latta ti agsarita ken Jo.

Dispensar, kurang ti nakalatang a tiempok nga umay met koma makiginnatil kadakayo. - JRIC
Monica Smith
2/15/2006 10:07:05 PM

Marie my dear apay dayta cellphone saan mo nga sungbatan.

Jric honey nangyapanam kenni darling mo?

And my dear Josie ania ti inaramid yo kenni puraw mo? Baka naspak dayta katre yo hehehehe !!
Monica Smith
2/15/2006 10:15:49 PM

Ni Manang met ti awag mon bigla nga nagtubo ti puraw toy buok ko. Ania metten saannak ton nga kayat ni darling ko no makita na nga puraw ti buok ko. Sus marya !!

Hello Manong Charito ken Manang Mercedes, komusta met ti kabalintino/a yo?

Maulawak ti saritaan yo, mapanak man laengen agshopping agbasaak to no sumangpetak. Intan agshopping Josie idiay Paris satanto mapan agbuya dagitay labos dita Marseilles. (wishful thinking).

Agsubliakto.
Jing Doman
2/17/2006 6:35:41 PM

No matinnag dimo piduten... ngem labus labusam pay laeng... hihihi! Monica awan tay akinbalay, baka ket no ungtanda a makigarampang!Monica Smith
2/17/2006 9:29:14 PM

Hello Jing, imbag nga rabiim siakon ti mangbisita kenka ta awan metten dagitay kabbalay ko.

So ania ti madamag? Komusta met tay kabalintinom? Nabayag ka nga saan nga immay dimmap-ay.
Monica Smith
2/17/2006 9:52:32 PM

Sorry Ading Josie, angaw ko lang dayta katre. Saan ka koma gumurgura wen.

Kas tay kuna ni Manong Jric idiay blog ni Manong Clif, nasisiyaat no paginanaem ta panunot mo bassit.

Enjoy your day my dear.Jing Doman
2/17/2006 10:01:04 PM

Manong? Honey! konam ah, hakhakhak! baka adda agunget kitdi.
Josie apay awan ka metten?
Monica Nakabakasionnak ditoy Pilipinas ita, awan met ti biahe ti Laoag-Manila nga eroplanon sika! No agdisso ti eroplano diay Laoag Airport makitam diay balay dayta honey ta! hihihi, manang Cionie dika agongunget wen?

Jing Doman
2/17/2006 10:10:54 PM

Monica pimmawkan sa meten. Komusa ka met? Ania ti problema ni Josie?

Ay wen gayam apay a awan tay akinbalay. Nagkuyog kayonsa ala kayo! nabayagka nga awan met. Hihihi. Sorry manen manang Cionie, angawek laeng toy bisitayo awan mit kasarita na ngamin.
Monica Smith
2/17/2006 10:16:16 PM

Kasangsangpet ko met siak. Adda met ti napanak hehehehe.

No mabalin laeng Jing ket iyawid ko ni Jric nga honey'k, bay-am ni Cionie nga kumamat ti badang heheheh!!!

La saannak ngarud nga panawan, mailiwak nga makipatang.
Monica Smith
2/17/2006 10:19:16 PM

Aguray ka man, kunak man to siak laeng ti akin'honey' ken Jric. Honey kunam metten hmmm! May the best woman win hehehe!!

Komusta ti Pilipinas?
Jing Doman
2/17/2006 10:25:34 PM

agmadimadi ti konektionda ditoy centro, ay apo mabayagak a aguray sika.
Ala ka! saan data nga ungetan ita? Honey'k met idi a sika! ngem 2 weeks laeng, hohoho.
Jing Doman
2/17/2006 10:29:08 PM

Monica Apay awan ni Jric? uray ni Josie ania ti mapaspasamak kadi. nagtaraydan?

Agmadimadi manen. sapay la daan toy komputerda.
Jing Doman
2/17/2006 10:32:08 PM

Pinanawannak tay kadwakon siak ngarud ti ikin Honey'n hak hak hak...

madi manen ay apo, pakawanenak madi ti resepsion ti komputer.
Monica Smith
2/17/2006 10:35:20 PM

Addaak ditoy gayyem, adda timmawag ke. Saan met agsardeng diay teleponom sika.

La ngarud honey ta nga dua. Baka adda lang dita nga unay isim na.
Monica Smith
2/17/2006 10:37:40 PM

hehehe honey'm isuna ti 2 weeks. Well Jing my dear forever mo nga honey isunan ditoy virtual world isunga ipapas mo.

Basta saan nata nga paguntan tay komander na hehehe
Jing Doman
2/17/2006 10:41:11 PM

Baka ket no adda kadwana nga igsiim? baka lapigusenda pay, manang maki angawak laeng.
Mayat datoy istoryana sika. Napanak met nakipiesta diay sirok ti rangtay ket malagipko met daytoy istoryana idi addaak idiay.
Monica Smith
2/17/2006 10:44:11 PM

Bay-am nga agsiim da hehehe. Basta awan ti kumamat ti badang ket Doming mabalin amin.

Ania nga istorya? Ket agpadamag ka metten a no ania ti mapaspasamak dita Pilipinas.
Jing Doman
2/17/2006 10:46:34 PM

mabayag toy responsek ipaminduamon maysa pay laeng kaniak.
Wen, ah! nagmayat ti aldawko no malagipko sika. Bareng saan nga edit'n diay panagaremna kaniak ah! Umay ko kitaen to. Mabayag pay ta 11 ti tawen na met pay laeng ta madama nga istoryana. Inton 19 mabalbalinen ti umay hihihi!
Monica Smith
2/17/2006 10:50:12 PM

Ket kaano ka nga agsubli ngay?

Mayat met ngarud ti love story yo ah! dungdungwen kanto unay unay kunana hehehehe.
Jing Doman
2/17/2006 10:55:25 PM

Adda pay walo nga aldaw, ngem ti problema ket in-Close da met ti biahe iti PAL Laoag-Manila, nomona ket nabayadan meten.
Awan anay dayta Mayor ditoy a Farinias, nakasapul ngarud ti unget na keni
Gov Bong Bong Marcos sika.
Monica Smith
2/17/2006 11:02:45 PM

Aginjoy ka ngarud Jing tapno saan nga masayang ti bakasyon mo. Agiyawid ka ti ado nga tagapulot ken balikotsa nayonam metten ti ado nga tupig.

Umayat to sumarabo kenka, saan mo nga liplipatan tay sarabok wen
Johnnyric Domingo
2/17/2006 11:08:32 PM

Angie, komusta ti Fiesta ti Laoag? Ayan mo dita Centro? Adayoka dita Brgy 5?

Hi Monica, Kumostakan nabayag nga awan ka ah! - JRIC
Monica Smith
2/17/2006 11:11:20 PM

Hi Honey, kunak man no siak laeng ti honey'm. Ket uray ni Jing ket honey'm met gayam isuna. poor me!

Ket no adda panawen ko ket immay nak met. So komusta? Ania ti madamag?
Monica Smith
2/17/2006 11:32:32 PM

Ne napananyon hmmm! Pinanawandak metten.

Napan kayon sa metten nagdate dita sirok ti rangtay hohohoho !!
Johnnyric Domingo
2/17/2006 11:35:07 PM

Angie, madi met dayta email mo. Diak makastrek.

Monica, rimmuarak biit adda tumawtawag ta ruar itay.
Saan a siak diay honey'm. Ni Vlue Feyes diay kunam sa, hahaha! - JRIC
Monica Smith
2/17/2006 11:35:48 PM

Good nite Jing, good nite Jric.

Umay kanto manen agpasyar Jing, tapno adda kapatpatang ko.
Johnnyric Domingo
2/17/2006 11:41:01 PM

Monica, Saan met addaak laeng ditoy. Ngem romuarakon adda mapanko ipan kadaytay kabsatko dita kaarubami. Thank You ti anos mo nga immay. Nagpadigusak ti luganko itay, diak met masango ngaminen. Bye!

Angie umaykanto manen a! - JRIC
Jing Doman
2/18/2006 12:04:18 AM

Manong adaak ti Bo. 17, asideg kami iti iskuela ti K bldng Divine World College. Mayat dayta email ko, alwadam laeng no pangurendaka dita! hak hak hak.

Monica, pangi paw-itak garud ti balikutsa ken tagapulot?
Ahemmmm.... dakayon sa met ti mapan ag-date hihihihi!

Diak mauma nga makisarsarita kadakayo ngem maumaak kadaytoy komputer pirmi ti bayagna a orayen. Bye......
Josie Herrema
2/18/2006 1:57:23 AM

Naka obserbar nakon gagayyem, adda mangpalpaliiw ken mangsisiim kaniak ket no siak met ti mangkilatis tay mangpalpaliiw ket makabasolak met ta uray sadino iti ayanko ket maibulbulgar dagita naganko ania ngarod koma pay ti aramidek.

ala ket agsubliakto manen. ket naimbag nga orasyo gagayyem.
Marie Domingo
2/18/2006 2:14:08 AMHello Jing,Monica,nagrigat metten no tallo ti honey ni Jric. But okey lang kaniak,narigat met ah no bukbukodak di ngamin!Umay kayo latta
wen.Okey ngaruden,ket alas dose min ti rabii ta innak met aginanan.
Monica Smith
2/18/2006 9:55:30 AM

Hi Marie good morning, komusta kan? Komusta met ni honey'k?

Datoy nga tao ket nagadu gayam ti honey na kunak no siak laeng hohohoho!!

Hi Josie my dear good morning kenka. Uray kenka met Jing.
Josie Herrema
2/18/2006 10:22:56 AM

Apay nga makastrekak met diak met ket nga nakarehistro pay awan tay loginko ngem makastrekak met wenno kunkunada laeng dagitay daddoma tapno saan nga makita tay naganda, saanda kayat nga mabuking hehehe.

Have a nice week end kailian saandak nga paliiwenen nila awan ti abungotkon diak kayat ti agabungoten ta adda met mangsipsipot gamin kaniak uray sadino ti papanak apay ngata aya apo nga tay matada ket siak ti ayana? saanyo unay ta suronyo apo wen, kaykaysona nga naala toy riknan.

Manong Jric ayan mon awanen dagitoy honey'm agur urayda kenkan siak la ti awan ti honeyna gayam ditoyen.
Josie Herrema
2/18/2006 10:26:02 AM

Gayyem Monica ayanmo ita? dinak met immay dinagasen kunam nga mapanta diay Paris ket awan ka met nga maurayko. Kumosta ditan?

Monica Smith
2/18/2006 11:37:34 AM

Saan kon nauray ta sungbat mo, isu nga sabali ti inawis ko. Adda man ti bassit nga boutique nga nakitami ket adda lako da nga napintas, ket magustuan ni Josie atoy kunak man.

I send it inton Mayo.
Monica Smith
2/18/2006 11:42:53 AM

Sorry Josie no saan ko pay nga naanseran dagitay email mo.

Good to see you feeling better.

Have a good day everyone!
Josie Herrema
2/18/2006 12:43:02 PM

Ado ti utangko kenkan gayyem saanmo unay, anian nasayaat ti adda gayyemna a kas kenkan... Ita pay laeng ket agyamanak unayen gayyem.

Happy weekend gayyem, regards to your blue eyes!
Monica Smith
2/18/2006 6:56:10 PM

Angaw ko laeng Josie, saanak met nga napan dita Paris. Sorry. You too have a nice weekend.

Marie isukat kon ni Jric, nagadu met gayam ti honey na. Kunak no siak laeng, nagadu metten gayam nga karibal hohohoho! Saankon nga honey isuna.
Ray Miguel
2/18/2006 11:13:52 PM

Naimbag nga oras yo amin apo.
daytay met ngamin nakagalut ti armenyo. Hehehe! Umayak toman ket agpasiar dita ayanmo Monica, bareng saanak a kumter.
Nestor Dupo
2/19/2006 2:14:47 AM

Pareng Jric,
Napintas man dagitoy istoryam, makapalagip ti ngalabas nga aldaw. Ngem apay nga puro met natay dagiti sweetheart yo? Italtalek pay tay atanud mo ta childhood sweetheartna ti naasawana. Siak ket naladawak nga nagissem ti chicks ta agtorposak ti highschool idin ngem, dagiti babbalasang ket dagitay met la adda mabalinna ti kaykayat da ta da tao ket awan met ti mabalbalin ta da papang ken mamang ko ket piman met ta sangkakarukayan sangka apoyan konada met. Ngem uray kasta naragsak kami met amin nga sangpamilyaan.

Ading Jo ken Monica, mayat man ti panag sinnungbat yo nga agkomare, saan yo nga ararmen ni pareng Jric ta addansa met akinkowa kanianan.Ay! AY!

Sannyo nga liplipatan nga umay sungbatan dagitay burburtyak. Naimbag nga uras yo amin.
Josie Herrema
2/19/2006 3:39:57 AM

Konakman no adda ka idi ditoyen, hehehe. Have a nice day gayyem!

Gayyem Ray welcome ditoy abong tayo, iyananosmo latta ti umay ditoy.

Hello manong Nestor, nasayaat met ta dimmagas ka ita, nalpas met laeng tay exams mon? wen la umay kaminto met diay ayanmo konak no awan pay iti wayam iso nga saanak pay nga immay dimmagas diay ayanmo.
Johnnyric Domingo
2/19/2006 9:42:35 AM

Gayyem Nestor, Thank You! Wen immuna met di ar-armekon. Uray dakami ket pubre kami met, ti laeng dumata ket siak ti para bot-bot ti tugaw idi, tay kunada nga nangudel ti utekna! Hahaha! Idi hi school'k nga nagarem manen, inaremko di best friend ko-resulta kinaguranak ket dinak kayat a kasarita ingana a nagraduar kami... ingana ita.

Ray, nakitaka diay bangir idi. Daksanggasat ta in close met diay nakin abongen, umayka latta wen?

Jo, kumosta? Daytay kaduata awan pay? - JRIC
Josie Herrema
2/19/2006 1:42:47 PM

Kaasi ti apo gayyem nasayaat met, no iso ti adda awanka, nagado idi kalman urayda la nga tallo nga honey'm imbag pay sika ta tallo dan. ngem ne, alwadam ta saanda nga putden wen?

Gayyem Ray, itiram ta daniw.. bareng no umay ni giliw.. sus ama mangrugi man ngatan.. hehehe.
Monica Smith
2/19/2006 2:53:07 PM

Manong Nestor ken Manong Ray, namaymayat nga armen ti adda asawa na di met Josie. hehehehe!!

Inbreak kon ni Jric, ex-honey'k isunan Josie, nagadu metten ngaminen nga honey nan hohoho!!

Monica Smith
2/19/2006 2:57:41 PM

Ipalagip ko man apo nga datoy iluko.com ken pagsisinnutilan ken pagiinnangawan, no kastoy nga nabannog ti tao.

Kaadduan nga postek ket angaw ko laeng, SAAN NGA AGPAYPAYSO.

Manipud pay naam-ammok ni Manong Jric ken Josie, ket isudan ti kanayon ko nga sutulin.
Josie Herrema
2/19/2006 3:25:48 PM

Wen ngarod no datay bumalay nga agsisiim ket mapulanggit kada gitoy sutilmo ita ket amangan no magusingan sika, hehehe, tay di pusipos a togawna.Monica Smith
2/19/2006 3:29:54 PM

Sutilin konak koma, sutulin metten ti naiposte. Ania metten, datoy met ngamin Manong Ray, apay data adda asawa na ti armen yo kunanto met.

Ania ti makunam Josie, di met maymayat diay adda asawana nga armen?
Josie Herrema
2/19/2006 3:34:18 PM

Hehehe, agsursuro kan sa ketdi nga agbalin nga armenda hahahaha, damagem a kaniada dagitay adda padasna, bay am ta padas ti agarem tay adda asawana ngem, ti dakesna ket awan met ti makitak ta agpraktisak man, hay apo agkurri man tay kina ampangdan! hahaha.

Manong Jric ne, adda mang sutsutil kenka
Monica Smith
2/19/2006 3:38:57 PM

Hi ex-honey ayan mon?

Wenno napan ngata nagbekkel dita sirok ti kamatis? Wenno agsisiim hmmmm.
Josie Herrema
2/19/2006 3:40:49 PM

Adayo pay la diay APRO no dita sirok ti kamatis ti pagbekkelan na.Monica Smith
2/19/2006 3:45:45 PM

Guray ka ta itapuwak ko ngarud dita dirraas isuna. Bay-am nga ni Marie ken Jing ti mangarayat.Josie Herrema
2/19/2006 4:01:07 PM

Awanen toy taon, naka intensity 10 kansa ketdi ita ah, hahahahaMonica Smith
2/19/2006 4:10:06 PM

Adda mangkikiss kaniak rinabii ket saan kon ammo ti laud ken daya. Makapaulaw sika, nakarkaro ngata no .....hmmmm

hehehehehe!!
Ray Miguel
2/19/2006 4:20:07 PM

Adda kayo man met ditoyen, hehehe. Pare Jric mangibinglay ka man ta suertem, no mabalin ket isu da koma a dua ti ited mo. No mablin a?Josie Herrema
2/19/2006 4:21:22 PM

Allaka, apay siak ket diak met nga maulaw sigoro napower unay aya?

hehehe nan ta ramanakman mabalin?
Monica Smith
2/19/2006 4:23:03 PM

Inbreak kon ni Jric Manong Ray, isunga nga saannak nga sutulin aglalo ita ket single nak. hehehe!

Awan metten ni ex-honey kon!
Monica Smith
2/19/2006 4:24:22 PM

Josie, he's all mine!

hehehehehe!!
Josie Herrema
2/19/2006 4:35:48 PM

sige ngaroden kukuam inggat inggana saan kan nga agawan tapno matagikuam. Gayyem nice talking to you ngem innak met matorogen.

sweet dreams to you gayyem, inton bigat manen ipalobos ti apo. tsap tsap tsap. good nite.
Monica Smith
2/19/2006 4:38:56 PM

Good nite Josie. Talk to you later.Cresencio Yagin
2/19/2006 10:28:54 PM

Adayo ti apro kunam nota ayan ti kamatis ti nagpekelanna (nagbekkelanna ) kunak koma, Di asasideg ti apro ta nagigda a nagbekkel.
Monica Smith
2/19/2006 10:41:10 PM

Imbag nga rabiim Manong Cresencio.

Awanen ni ex-honey kon, wen baka napan nagbekkel dita sirok ti kamatis hehehe!

Josie Herrema
2/20/2006 3:35:14 AM

Manong Cres naimbag nga orasmo.

wen aya deretso pay gayamen a bulon na.. hehehe.
Nestor Dupo
2/20/2006 7:32:35 AM

Ading monica, baka met binekkel tay akinbaud kanianan, inbagam to met nga namaymayat nga armen tay adda asawana. Planok ti saan nga agaramid ti baro nga blogkon ta umayak lamakisutil ditoy ayanyon. Nalaing kay gayam nga agarem susurwandak man ta bareng makaasawaak pay ti kabayan a konada ta diak met ammo ti agarem agpuraw pay toy boukkon bagket di ta puraw ti bouk ti tao ditoy lugar nga ayan ko.

Pareng Jric tänk u met kenka saan ka nga masursuron no kapatang ko dagitoy upam ta bareng masursurwandak nga agarem nga kunada.
Monica Smith
2/20/2006 7:59:36 AM

Good morning everyone!

Holiday ita ditoy Canada (Family Day).

Hehehehe Manong Nestor, nagpartak kan. No adda asawam ay ket qualificado mabalinen. La Manong itugaw mo bassit ta kilatisin da ka nga umuna. hehehehe.

Urayen ta gayam dagitay babbalasang tapno adda kadwak nga mangkilatis kenka, nalalaeng manen didiay nga mangkilatis.

Marie, Jing, Josie, Manang Mercedes ayan yon? Adda bisita umaykayon ta irugi tayo ti seremonya hehehe.
Monica Smith
2/20/2006 8:35:13 AM

Ania datoyen..qualified ka konak koma. Agkapeak pay bareng mamurmurayanak.Nestor Dupo
2/20/2006 8:43:09 AM

Good Morning ditay good evening met ditoy. Pia ta holidya yo ket adda uras mo nga mang sursuro kaniak nga agarem. Ta tay torpe (pakawanennak pay apo) nga takong ket sabali met ti nasersekanna. Pia laengen ta adda digitoy burias mi nga linglingay ko. Kilatisen dak nga nalaing ta saan ket nga maikawkawa tay agbalin nga kabayan. Oray la bassit ta ni adda bisita....Monica Smith
2/20/2006 8:50:16 AM

Good morning Manong Nestor.

Away pay met dagitay kadduak, mabalin koma nga urayen ta bassit isuda. Narigat no budbukudan ka, ngem mabalin latta hehehehe!

Wenno adda ngata sabali nga kilkilatisin da ket saandak nga insurot ta naturugak itay.
Johnnyric Domingo
2/20/2006 9:10:45 AM

Goog Morning met apo! pasensia ta sangsangpetko.
Holiday mi met ditoy, President's Day. Isu nga adda met orasko a napan nagtaraytaray itay (1hr 35min). Nalpasen nakapamigatak payen. No awan la ket emergency call ket ma-enjoy met ita nga aldaw. - JRIC
Monica Smith
2/20/2006 9:46:39 AM

Good morning my ex-honey. Addaak lang ditoy ngem agsursuratak man ti para diay UI.

Apay dinak met ay-aywenene, saanakon nga kaykayat? hohohoho!!

Holiday met ditoy ita.
Johnnyric Domingo
2/20/2006 9:53:47 AM

Ahem, ahem... Ala ka! ket no sika ti nangi-break kaniak! Hi, honeyPie!Napintas, magustuak diay taray ti istorya, ituloyyo ngarud. - JRICMonica Smith
2/20/2006 9:57:23 AM

Ket no nagado kami metten, kunak no siak lang ti honey'm. hehehehe!

Agsursuratak pay laeng, narigat met sika ti agpanunuto no ania ti isurat, datoy VF, inka man katusan. hehehehe!
Nestor Dupo
2/20/2006 10:52:05 AM

Pareng Jric, Pasinya kan ta usaren mi toy bungalom nga pagdaitan ket ni agpaisuro ak ken ading monica no kasano ti agarem ta nalipatak metten..Saan mo nga konkonaen nga agagawek isuna kenka.Hehehe!Ta bareng maka sursuroak ket ni awan ti human blanket ko ditoy ta kalam-ek na unay.

Dagitay dadduma nga babbalasang napandan awan da metten? Ditoy ko la nga sungbatan tay surat mon ading monica ta dagitay burburtiak ket sinungbatan met amin ni pareng Jric´en.
Monica Smith
2/20/2006 11:03:22 AM

Aguray ka man gayam Manong Nestor, apay ta siak ti mangisuro nga agarem. Ket saan ko met ammo. sus marya!! Ta siak ti agpapaarem hehehehe!Johnnyric Domingo
2/20/2006 11:03:48 AM

Pareng Nestor, Ababa diay panakasagid mo maipanggep tay takong, no isu ti adda iti panunutko... makipagriknaak met kenka.

Umayka latta ditoy no masaparmo, ditoy ti istambayan dagitoy babbalasang no adda tiempo da nga umay maki-ang-angaw. - JRIC
Nestor Dupo
2/20/2006 11:07:25 AM

Wen gayam Taga Laoag kay sa met amin nga adda ditoy. Bagla no dina mabasbasa dagitoy sursurat ko ah daydi nagpukaw nga taga Laoag ´, kunak no isu ti Ahem ko!

Laoag malagip ko manen dagitay napeke nga taga Abran. Nagluganda ti Eroplano ket naglanding da diay Laoag ket idi bumabada kuna tay maysa. Apay pare nga adu me gayam ti Ilocano ditoy Hawii ken adda pay Philippine Rabbitda. Hehehe Pasinya kayon ta diak magawidan.. Awan kay metten taratatatak nga taratata ditoyen. Yo ho!!!!! Ayanyon.
Monica Smith
2/20/2006 11:10:30 AM

Ay Manong ado nga talaga ti Ilocano idiay Hawaii kasla Pilipinas latta.

Tumalliaw ka ngamin ta addaak met ditoy!
Nestor Dupo
2/20/2006 11:21:25 AM

Kunak no napokaw kan nagawidak bassit diay balay ko ta adda ni ading Josie nga simarungkar. Apay napanan tay a diay Hawaii kon nagpukaw metten. Putdek ket daytoy nga ramayen ah ta mangibabain.
Ala ading ko baka papanawennak kenni pareng Jric ditoy abong na no kasta ti ibagbagam. hehe.
Monica Smith
2/20/2006 11:27:02 AM

Saan mo ikaskaso ni ex-honey'k hehehehe!

Guray ka ta sumurutak ngarud.
Josie Herrema
2/20/2006 11:32:10 AM

Hello addaak ditoy kaliplippasko nga nagiwakas ditoy balay saak tumogaw tapno maipamaysa ti agtugaw.

hehehe, maka katawaakman gayyem Monica dayta inbagam nga kilatisem hehehe tatta umay dagitoy barokonganen ay este babbaron konak koma.

manong Nestor, wen agpayso dayta konak iso nga saanak nga manglokat tay sarilik nga abong ta ado met ti balbalay nga pappapanan ket no adda sango a ket ikarigatan nga pasyaren ida. Human blanket? no kaniak nga biang ket awan ti deperensyada adda man wenno awan. hehehe.

naimbag nga orasyo amin ita kailian.
Monica Smith
2/20/2006 11:35:18 AM

hehehehehe!

Adda bisita ta, kaliskisan ta man ti uray langa. Awan metten ni Jing, Marie ken Manang Mercedes ta irugi ti kaliskis.

Guray ka ta iruar ka tay badang heheheeh!

Manong Nestor itugaw mo !
Josie Herrema
2/20/2006 11:40:50 AM

Hehehe, sigiman ngarod ta agbuyaak pay!Johnnyric Domingo
2/20/2006 11:41:11 AM

Siak laeng ti taga Laoag ditoy, dagita dua nga babbalasang sabali nga ili, ken probinsia. Abong dagitoy babbalasang ditoy. Ad-adu ti kaaddada ditoy ngem iti siak.

Adda met kabagiak a kapada ta istoriam, nagdisso met diay Laoag Int'l Airport di naglugannana a mapan koma diay Arabia. Pagkunaan nga adu ti kailian a sidaenda ti padada a Pinoy.

Inka ituloy diay istoriam, Honey! 'honey-idi' - JRIC
Josie Herrema
2/20/2006 11:43:58 AM

Ania ket met dagitoy dua ta paapalandak nila! kutonen kayo koma ngarod a dua dita.

Agibreakda sada metla agpaayayo, hay ayat a maka sugat ngem iso met ti kaykayatda. hehehe
Monica Smith
2/20/2006 11:53:59 AM

Ket wen, napintas ti agibreak sa paay-ayo, saannak metten ngarud nga umay ay-aywenen hohohoho!!

Tay bisita timmaray!! Napabutngan sa!

Sika man ketdi ti mangkilatis, bareng agsubli.

Nestor Dupo
2/20/2006 12:00:45 PM

Husto ta konam Pare, adu ti kasta nga pinoy sinnida nga kunada. Isu nga nagswedish citizenakon ta idi pinoy pay la ti Passport ko nagado nga kuskusbalungos dagiti bwaya nga mannibrong diay Airport diay Manila.

Saan nga panonoten daytan ta maka perdi la ti aldaw. ket ni magagaranak nga makaammo no kasano ti pangarem da ading Monica. Abong abong ngrud ti babbalasang. Pare porwakannak man ti ginginammol mo ta ikabil ko met diay abong ko ta bareng adda uarayat nga babbalasang.
Josie Herrema
2/20/2006 12:06:29 PM

Siak koma ti mangisoro kenka ngem ni narigaten ta amangan no tumalab ket narigatto ti umokraten.Josie Herrema
2/20/2006 12:07:56 PM

Ding Nes, apo ta ding? hehehe

manong apay ania ti namaymayat aya tay takung wenno pamusyan? hehehe
Monica Smith
2/20/2006 12:08:41 PM

Iruar mon tay magic potionen Josie. Kakaisuna nga nagsubli.

Siak man ti agbuya, barbareng makasursuroak met hehehehe!
Johnnyric Domingo
2/20/2006 12:14:38 PM

Jo, ti takong ammona ti agarusibsib! tay pamusian summippit la ti ammona!
Hehehe! - JRIC
Monica Smith
2/20/2006 12:16:34 PM

Okay! Ania kadi ti pamusian?

Nestor Dupo
2/20/2006 12:18:35 PM

Ay manang no takong wenno pausian isulatta nga isu basta saan laket nga mapan agsubsub ti sabali.

Agyamanak ti panagriknam pare Jric, uray ta adda met dagitoy babbalasang nga manglinglingay kaniak mailiwliwag konto met laeng. Basol ko met laeng ta diak met ngamin ammo ti agunget ken agparsiar. Addanto met la maisar-ong nga pamusian bareng no saang man nga mapan agarukay ti sabalin. wenno saanen ta ipamaysak la dagitoy burias min uray ta maka ayayo da met.
Nestor Dupo
2/20/2006 12:22:18 PM

Monica ding, dimo ammo ti pamusian? no adda sarming dita abay mo talyawem ket makitam no ania ti klase ti pamusian..HeheheheMonica Smith
2/20/2006 12:25:55 PM

Hehehehehe!

Nakasarming ngarud ti tao ket saan ko latta makita. Tay man magnifying glass bareng masirpatak.


Monica Smith
2/20/2006 12:29:52 PM

Ne adda metten ti umay mangala kaniak. Nasapa unay alas dos ti tungtungan ke. La gagayyem rummuarakon, ta adda ngamin nagimbitar kadatao ti dinner.

Nice talking to you Manong Nestor, umay ka latta agpasiar ditoy.

Have a good day everyone.

Later Josie/Jric gator! Diak ammo no ania orasak nga sumangpet, saan yo baybay-am ta bisita hehehe!
Monica Smith
2/20/2006 12:33:10 PM

Baybay-an kunak koma....agnernerbiosak metten.

Tay umay mangala kaniak ket mayat ti iisiman na. Katusak sa hehehehe!

Have a good one guys!
Josie Herrema
2/20/2006 12:53:21 PM

hehehe, alwadam gayyem wen amangan no maikawam nga damagen no ania ti kayatna nga sawen tay pamusian aglalo ket saan na nga maawatan, enjoy your day.Nestor Dupo
2/20/2006 12:57:30 PM

Hey hey mayat ti palosot mo ading monica? Kinaguramsa met tay sarming nga imbagakon? angaw ko laeng wen. Kasano dinner konam ket kaibagbagam laeng nga kaririing mo tattay sabali daytan. Innak agsursur ti sabali nga balay ta bareng makabirokak ti mangtoktok kaniak. hehehe!Josie Herrema
2/20/2006 1:00:04 PM

Ka Jric, kaniak nga bilang tay takung ket napangit unay tay itsurana aglalo no tay nakattong unay nga paragpagan ken tay agpaspasuso iti buriasna ngem tay pamusian nga manok ket saanko nga makita unay no adda pagbalbaliwan tay itsurana tay kepkepenna laeng dagitay piyyek na. hehehe.

Nalaing nga kumepkep ni pamusian ngem ni takong ket nalaing nga agsubsob hehehe.
Nestor Dupo
2/20/2006 1:33:51 PM

Godkväll!! umaykay manganen ta naka idayaak ti makan diay balay kon anosan yon ta isu met la ti naisaganak. Hehehe
Saan yo nga pagriryan tay takong ken pamusianen ket ne nakaguransa ni Ading Monican.hehe..
Monica Smith
2/21/2006 6:15:07 AM

Good morning guys!

Inasikasom met lang tay bisita tayo Josie?

Hehehehe!! Saanak nga gumura Manong Nestor, uray ania ti ibagbagam. Umaynak ketdi balonan, better yet umaynak ilutuan ti armusar man ketdi ta mabisinakon.

Hi ex-honey! Hi Marie, Jing ayan yon? Data la agsisiim sa met ti ar-arimidin yon hmmmmm!

Have a good one guys!
Nestor Dupo
2/21/2006 8:28:23 AM

Hello Monic! Sika man ketdi ti agpadigo ket awan ti magatang nga nateng ditoy ayanmi. Diak pay naka luto ket kunak nga mapanak agpalenke ket intaray met dagitay burias tay lugan.
Monica Smith
2/21/2006 10:43:57 AM

Hello Manong Nestor, magmagnakan a! kasla la diay pobensia, magmagna ti tao nga mapan makipalengke. Samonto susuonen diay basket no agawid ka.

Lunch itan ditoy ayan ko. Awan met ti umay mamalon.
Josie Herrema
2/21/2006 1:34:08 PM

Hello lekker ding! (Manong Nestor) no addanto makitam nga naggapo ti Holland nga sexy lady dayta ti ibagam "lekker ding" ngem alwadam laeng no sabayanna iti magkabilang sampal. hehehe.

Kumosta kan gayyem, saanka met laeng nga napuyatan idi rabii?

Ka Jric ayanmo ket ni manang Marie, adda dinengdengko nga tabungaw wenno upo binaradibodak ti kamote anian nga nagnanam uray dagitoy dwa nga ubbing nagmayat ta pannanganda.
Monica Smith
2/21/2006 2:35:04 PM

Nasapaak nga nagawid idi rabii, ngem nabannogak sika my dear, isu nga diretso nga naturugakon.

Agpadigo kaman ngarud ken dayta buridibuk nga kamote hmmm... nagimasen!
Josie Herrema
2/21/2006 2:40:50 PM

Adda bassit nga natidda umaykan ta adda pangrabiim, pukkawam met ni dungngo awan man nga agpakita itan, dakayo ti agsangon nga manganen.

Pasen syan gayyem ket ni, hehehe agawis ni schatko.

Naimbag nga orasyo amin kailian.

Good nite gayyem, tsap tsap tsap
Monica Smith
2/21/2006 2:44:54 PM

Good nite, sleep well tsap tsap.. I'm getting ready to go home.

Awanen tay kabbalay ta, bay-am isunto to ti agugas ti pinggan.
Johnnyric Domingo
2/21/2006 7:09:38 PM

Wen la, talawandak met ita no addaak! Agan-anos kayo umay kayto manen - JRICJosie Herrema
2/22/2006 6:14:24 AM

Naimbag nga orasyo kailian nagmayat met tay daniw ni Ka Cresencio Quilpa "I love you" konana yong!

Maka pamurmuray. sige ta innak met diay talon inton madamdaman, dimmagasak laeng tapno mayak man mangomusta kada kayon ka abongngan!
Monica Smith
2/22/2006 6:26:17 AM

Agis-snow met ditoy ayan ko ita.....adon ti aksidente diay dalan. Masdaaw payen datoy kacarpool ko, kasla da saan nga taga Calgary kunana, kasla da la ita nga nakakita ti snow kunana man.

Ti panagdradrive da ngamin ket kasla summer, idinto nga winter ita.

Anyhoo.....have a good one guys!
Nestor Dupo
2/22/2006 7:18:38 AM

Haloj! hello kuna ti Swedish, ading Monica uray ditoy agisisnow ket naka spike ti lugan mi ta nagalis. Idi Sabado nga dinongparda tay lugan ko ta binulod dagitoy ubbing dimet ngamin agandar tay luganda no kastoy nga nalam-ek ket adda kano nang dungpar diay likodna. Ket tatta nabawbawanen ket mapan konto ipan diay ayan ti agsimsimpa ti Lugan no bigat bagta awan ti bayadan ngem narigat met ti awan lugana nga mapan agtrabaho lalo tatta ta nalam-ek. Bag ket di ta saan da nga nadunor dagitoy ubbing, pia ti lugan ta masimpa.

Ala ket ni mapan ko itulod dagitoy dwa diay Handboll da. Umayak to manen.

Maimbag nga uras yo amin.....
Marie Domingo
2/22/2006 11:40:43 AM


Hello to everyone!

Hi Monica & Josie, Sangailien yo ngarud nga nasayaat dagita bisita tayo ah tapno kanayon da nga umay.

Manong Nestor, Aloha Kakaiaka ,kunami met ditoy Hawaii.Mahalo ti yuumay mo ngarud ditoy nanumo nga abong -abong mi...
Nestor Dupo
2/22/2006 9:52:13 PM

Nia nga met ti itawag ko kenka ket Pare konak met ken Pareng Jric. Kas ti panagawat ko dagiti sursurat ko ket dakayon sa met ti nagasat nga agkapisi ti Biagna, pusona konak koma ngem napinpintas ti biag para kaniak laeng. hehe. Ala ket agyamanak ah no maikariak nga umal alallatiw ditoy napintas nga balayyo ta ditoy met ti tambayan dagitay napipintas nga babbalasang ti Away. Diak ammo no maawatan yo ti dadduma nga saok ta ti Ilucano ket no dadduma sabali met ti kayatna nga sawen kada provinsia. Mapmapanak met diay balay ni ka Sherma ket dayta ti topikoda Dialect a konada. Adda sao nga nabanggit ni pareng JRIC didiay mag-an sa met ket tatta la nga mabasak..

Have a nice day!!!

Josie Herrema
2/23/2006 4:19:06 AM

Manong Nestor,

Ni manang Marie ti kapisi ti puso ni Ka Jric anian nagsam-iten! no awan kami nga babbalasangda ne, nalasang tay maysa hehehe, ket isona ti sumoblat kasta man ti mayat nga timpuyog mi nga agkakabalay saan ketdin manong?

Wen manang no siak ti adda orasna siak ti mangbisita kaniada. sige inton maminsan manen ta rumwarnak bassit. Naimbag nga orasyo amin.
Marilyn Lagazo
2/23/2006 10:39:10 AM

Marie/JRIC,
Naimbag nga bigat yo. Sayang, ta saan kayo met nga nadanon. Nagala-ak lattan ti bulong ken bunga ti marunggay yo. Sapay koma ta dikayo agunget-kaniak.

Sige ngarud ta mapanak agluto iti inabraw ket amangan no dumagas da Josie ken ni Maricar.
Monica Smith
2/23/2006 12:10:39 PM

Hello Manong Nestor, ibagam ken dayta balasang mo ta agannad nga agmaneho. Nakabutbuteng ngamin ti agmaneho no kasta nga ado ti snow, nagalis unay.

Ado met dagitay driver nga ammo da la ngarud nga nagalis ti dalan ket nagpartak da pay laeng nga agpataray, saan da makapagpreno nga sigida.

Have a good day Manong.
Monica Smith
2/23/2006 12:13:49 PM

Josie kasano ngata no ibagata ken Manong Nestor nga anak nata ni Manong Jric. Baka aghi-blood ngata? Saanen nga ex-honey ti awag ko, no ketdi Tatang Jric, hehehehe!!

Mayat met laeng nga denggen gayyem? Ulitek man Tatang Jric! hehehe!!

Aghi-blood'n sika. Baka bigla nga rummuar.
Monica Smith
2/23/2006 12:15:14 PM

Hi Manang Marilyn, komusta? Umayak man met dita abong mo nga makipangan ngarud.

Have a good one guys!
Nestor Dupo
2/23/2006 1:12:42 PM

Dayta ti pakakitaan nga mayat ti panagtimpoyog dagiti akimbalay. Kasla met tagalog tay insurat ni Mareng Marie. Aloha kakaiaka! bagla no dinak loklokwen ah.hehe. Kasla koma tay Hapon ti Nagwapo ket "kamokhako" ket tay met hapon ti naalas "kamokhamo" wenno tay Insik ti, Daytoy nga kanta ket para kada uliteg ken ikit "tong kantang tong kay tiang kay tiung" hehe.

Ading Monica / Jo mabalin latta nga ibagayo nga anak nakayo kada pareng JRIC ken Mareng Marie ta ti tawag ko kanyaon ket balangko wenno Basang konak lattan wenno "naneng"..hehe
Nestor Dupo
2/23/2006 1:18:36 PM

Naneng Monica alaen nak man ketdi dita ayan mo ta umayak agfíshing ti salmon. Idi last year saanak nga naka sabay kadagiti gagayemko nga immay dita nagfishing ta nagngina met. 40000crowns bale 5000 usd naid met ta kwaltak nga kuna ti Itneg. See ya!josie herrema
2/23/2006 1:22:16 PM

Manong Nestor,

Kaykayatko tay Ding ta naububbing ti datingna, hehehehe. mayat toy pakatawam manong.

Kabsat (Monica) inbabawim nga Honey'em ita tatang man ti tawagmon, hehehe alwadam sipotam tay baut nga ikamat na ita kaniam!

Naimbag nga orasyo amin kailian.
Nestor Dupo
2/23/2006 1:32:12 PM

Ding Jo, Bayam ta ni laeng neneng monica ti awagak ti nenengen. Makita ket kasla met tagalog tay insaurat ni Ading Marie. Kitaem nga nalaing ket Aloha kakaiaka.hehe Isu nga nalgip ko tay pakpakatawa dagitay burburitog. Kasla koma tay nagan kano tay blasang nga haponesa ay saanen amangan no makaguraka ket madi nga denggen. hehe.josie herrema
2/23/2006 1:44:51 PM

Manong Nestor,

Ania ngarod dayta nagan ti balasang nga haponesa sige man ta denggek man?
Nestor Dupo
2/23/2006 2:13:56 PM

Kayat mo a talaga nga denggen tay naganna tay haponesa? amanga no patapwaken nata tay akinbalay ditoy. Basulmon. First name na ket "Pokiko" last name na ket "Maykoto" hehe.Monica Smith
2/23/2006 2:41:25 PM

Hello Manong Nestor, adda ka met gayam. Inbag ta sinangaili na ka ken toy kabsat ko. Adda met gayan ditoyen, adda idiay bangir itay. Ay sus! sursurando. Iyawid ko koma, ta no saan ket bauten da.

Siak ket good girlnak ita, isu nga awan baut hehehehe!

Kunak man no "Pokiki" ken "Mayboto" hehehehe!!!!!!!!
Monica Smith
2/23/2006 2:43:02 PM

Ay apo umayen ti baut.. Sorry Tatang Jric, saankonton nga ul-uliten. Agawidak ngaruden, mapanak to aglemmeng diay sirok ti katre.Josie Herrema
2/23/2006 3:02:08 PM

Hay biag! maka ray-awka manongko. Imbag ta addaka. Konak man, no kasta ngarod sika ti akin "Poki" nga adda "Koto" na hihihi. joke lang manongko, thanks ti pakatawam.

Sige umayak met sumorot kenka Kabsat saan laeng nga bislak ti iggendan pang-ur ti makitak sika, intaaannnn!!!!!
Monica Smith
2/23/2006 4:51:15 PM

Umaykan ngaruden tapno addanto ti kadduak nga aganug-og!Fred Ilac, Jr.
2/23/2006 5:14:13 PM

jric, kumustan? labsankay pay monica/jo/ apo nestorRay Miguel
2/23/2006 5:14:36 PM

umayakto agpasiar no sabado gayyem jric no saan a lumagto. Ditoy to ti pangpasiarak dagita dua a babbalasang. Sorry pareng nestor, ngem armek dagita nga babbalasang.Marie Domingo
2/23/2006 7:54:05 PM

Dispensaren yo Kakabsat ta awan pay tay bumalay.Permi nga iggaed na ti agraep tapno ad-adunto kanno met laeng ti maapit na.

Agan-anus kayo pay laeng Monica ken Josie ah.Apay pinagbalin yo metten nga tatang Jric? Appo,mabasa nanton sumangpet.Nagluko kayo metten..Hehehe..

Agyaman kami iti kanayon nga isasarungkar yo ditoy abong mi,aglalo ken Monica & Josie nga para sangaili.

Hello Manang Marilyn,umay ka latta aggala ti nateng no adda tiempom..
Monica Smith
2/23/2006 8:02:41 PM

Good evening Nanang Marie hehehe

Sus marya! no sumangpet ni Tatang Jric, ay sigurado nga kamatennak ti badang.

Ket ni mangited kano ni Mr. Kho ti sangapulo nga baka nga partien, into no agbuniag kami kenni Josie hehehehe!!
Nestor Dupo
2/23/2006 10:15:11 PM

Godmorgon! namissak ti kaadda yo ditoy idi kalman napanak nagiya lis ti baka, ta didak met bauten. Wen gayam tack kunada ti swedish tay balakad mo neneng Monica. Saan da met nga napardas nga agmaneho dagitoy ubbing ta adda nangdungpar kanyada. napan ko pina eksamen idi kalman ket kunada met ngaawan ti adu nga damagena isu ipan konto no 14/3 sunmangpetak nga aggapo diay Småland ket ni manglukat tay fishing camp idiay south ti Sweden bale 5 hr drive from Stockholm. Umayak to agpadigo no adda maalak.

Ding Jo, hehe tatta ibagam nga siak ti kin "pokin" nga adda "Koto" nan isu kano nga talaga ti naganna. hehe. Sika ti nalaing nga aggerman agpayso kadi nga ti german ti saan nga berhinen ket "wasakin" tay rutrot nga kotse ket "kalampagen" hehe

Pareng Ray, armem latta ida ta dida pay nasinyalan dagitoy nga babbalasang ngem agalwad ka kada pareng Jric ken Mareng Marie ta isu da ti naggannak kaniada. Hehe.

Ket alaman ngarud no kayam nga armen ida, ket nalalaing da met nga agarem ti sabali, lalo tay adda asawana. Isu ngarud nga addaak ditoy ta agpaisuroak koma kaniada. Ngem didak met sursurwannen ta naiyawawan metten di saritaan mi.

Mareng Marie, kitaem ta saanda nga agbirkog dagitoy babbalasang yo ket ni addansa mangsirsirpat kaniada.
Ka Fred saanak nga Padi isu nga awagan dak la ti kakan saan nga Apo. hehehe

Have a nice fun day kailian!!!!
Marie Domingo
2/24/2006 12:27:04 AM


Kakan Nestor,Ka Fred,Manong Ray,naimbag nga oras yo amin.Para siimak laeng manong,ta ammok nga addu ti umar-aribayan ditoy abong mi aglalo no
ti rabii.Bahaladan no paitaray dan.

Manong Ray,lalaingem ti agarem wen.

Mr.Kho,nagsayaatka ketdin ta mangted kat baka nga maparti.Naimbag nga rabiim met manong.

Monica,awan pay ni Tatan Jric mo ket agsagana ka ta unget mo ita.Lagot ka
pagdating niya.Rabiin di met la sumangpeten.

Josie Herrema
2/24/2006 6:01:55 AM

'Nong Nestor, mayat a talaga datoy pay no agbirokka ti darlingmo konansa ti german ket "Lingling huy tin" with feeling!! hehehe.

Manong Ray, isaganam ta Tuxido atiremo ngarod tapno natartarake nga makita toy balasang inton rabii.

Ket no ti kona ni Mr. Kho nga "baka" a para ken kabsat (Monica) nga panghadaan da, ket ti pangisaganaan ket tay panagkallaysadansa? hehehe.

Tatang Y nanang naimbag nga oras agsagana kayo ket ni umayda kano pasyaran dagitoy annakyo inton bigat.

Ka fred, agsagana met ket ni agpaboniag kami kano ken gayyem Monica umaykanto met dagasem to met ni manong Cres.
Marie Domingo
2/24/2006 7:05:20 AM


Naimbag nga bigat tayo amin Appo.
Ala singko min ti bigat,Ket rummuar kami met nga mapan agraepen.
Agkikita tay to no malem bassiten.
Monica, morning shift'pak nga agtrabahon ita.
Hello Jo/Monica ....
Monica Smith
2/24/2006 7:10:37 AM

Good morning everyone.

Wen Marie agkikita tay to no malem.

Hi Josie, Ray, Manong Nestor, Manong Fred.

Have a good one guys.
Clifton Pascua
2/24/2006 7:33:43 AM

Lumabasak laeng kakabsat ta adu ti trabaho...Awan ni Mary a kadduak isu nga awan unay ti tiempok nga aglak-kuatsa!

'gyem J'ric, dika agung-unget no pinerdik diay aladmo ta nalipatak tay tulbekko! hehehe!
Nestor Dupo
2/24/2006 9:07:59 AM

Dumagasak to no malpasak nga maka bunobon ket ni siak sa la ti saan nga makatalonen. Pia dagitoy kin balay ta agraraep dan.

Hello ading Monica,jo maria & Pareng Jric.

Ading Jo ammom kadi no kasano ti pannangan ti Insik? ket tay met pannangan tayo nga Ilucano? Alaman no amom?
Josie Herrema
2/24/2006 11:10:01 AM

'Nong Nestor, ok. ok. siritna, sirit amangan no sabali ti maisongbatko. hehehe.

Big brad, ita man pay umayka inton bigat ta adda umay agpasiar ditoy tapno mapunno datoy balaymi ngem ne, togawnan ket itogtogotnan wen, gamin awan ti umdas nga togawmi.

Naimbag nga orasyo amin nga awan labasnan. weekend manen apo nagdaras ket ti aldaw nga tumarayen aya?
Monica Smith
2/24/2006 2:33:16 PM

Sakbayak nga agawid ket dumagasak man met ditoy balay. Sabali met ti napnapanakon.

Alla ka Clifton, nabannog ni Tang Jric diay obra na, ita adda manen innayon mon nga obraen na. Apay ta dinadael mo ta alad ket adda met napintas nga dalan nga pagnaan? Aglikaw-likaw kanto met ngamin.

La ngaruden have a good weekend everyone.
Josie Herrema
2/24/2006 3:02:14 PM

Datoy nga kabsatko ket nakasursursur dakayo, maka rurud pay ni ninong Bert itayen ta sarukod met tay pannaalaenen. hehehe.

Ni gamin big bradko ket saan na kayat nga unaan ni Manong Ray isonga uray nangato ta alad ket linayaw na latta, imbag konam ta saan nga napilayan nakitak tay pinang battutona ket! bay am ta isonanto ti mangistimar inton bigat, sigorado awan ti waya ita ta medyo...ahem..

Awan met ni manong Netorkon nga ururayek tay sungbat diay saludsod ket?

Nanang/tatang ayanyon, naimbag nga orasyo & happy weekend na, gamin agawis met ni sweetik heartkon. hehehe

Inton bigaten ipalobos ti Ama nga Namarsua ta nakaradkad tayo amin nga sangapada. O.K. tsap,tsap,tsap & tsup,tsup,tsup na sa inyong lahat.
Monica Smith
2/24/2006 5:47:04 PM

Itay singmangpetak malem ket pinikturak man diay snow. Inpostek dita blog ko.

Have a good evening everyone. Good nite Josie, sleep well.
Nestor Dupo
2/25/2006 2:13:48 AM

Ok Ok! ururayek ni pareng Jric nga mangsungbat ta isu ti nalaing nga agsunbat ti saludsud ket awan metten imiandan (naturod) sa diay taltalon.

Pannangan ti Insik? Ket KINNAYO.
Pannangan ti Tayo nga Ilucano? KINNAMMET. Hehe

Laman ngaruda ading Monica ipost mo man tay nalasbang nga ladawan mo ta dikami lattan makisarsarita sinan bulan.hehe

Hapy weekend to all!
josie herrema
2/25/2006 6:59:28 AM

'Nong Nestor,

Konakto pay ket, hihihi, awanen kinnanattan. ala ka ungtandak ita.

Ka ay, tatang (Jric) gayam, agdiram-us ka nga umuna samo lidlidden nga nalaing dagita matam nga mangbasa dagitoy nakasurat ita, ngem saanka unay nga agunget wen, ni kabsat (Monica) ti immuna, hihihi.

Kumosta kayon kailian, kabsat (Monica) bomangonkan ta inka agmake-up'en ta saanda nga mautoyan dagitay ninang/ninong nga agururay.

Ta innak metten agsukat, see you later!!

Ray Miguel
2/25/2006 1:25:02 PM

Niy... Awan da met. Awan ti umanay a tugaw kunada, nagmayat koma aya no nakaumayak ta kumporme no asino ti mayyat nga agpasaklut, diak kayyat ni Pareng Nestor, uray ni gayyem Jric (sorry gagayyem)dagita kuma babbalasang. Hahaha! Balbaliakto ngarud ti umay.

Inka ag-fishing Pareng Nestor? Agurayka ta payapayanka ngarud ti aklu!
Hahaha! (Kunkunak laeng dika koma masuron)

Adda met istoriak. Maysa a Kano(US) ken maysa nga ita (Aeta) Addada ti bantay, rabiin, sangsanguen ni Aeta ti ligo a sardinas. Kuna ni Kano; "look the moon" ket inalistuan ni Aeta nga linuktan diay sardinas! kuna manen ni Kano nga kasla awan bibiangna ti araramiden ni Aeta; "see
the moon" ket intangguap pay ni Aeta diay sanga latta a sardinas, awannen ti nagyanna idi ibababana. Iti kabigatanna damagen ni Kano tay sardinas, ngem kuna met ni Aeta nga; inpasidam kaniak di rabii!!! - The End.
Johnnyric Domingo
2/25/2006 1:50:32 PM

Naimbag nga oras yo amin apo!

Apo, met! tatang? Di koma ngarud daddy, wenno sugar daddy! Maiparbeng siguro ta pagaramidan ti asukar ti pagtrabahuak. Wenno Ex-honey koma lattan. maymayat a denggen!

Ray, siak ti sumaruno ti linia. Siak ti umuna nga ag-jack sa sikanton ti sumaruno. OK?

Di kayo koma maumuma nga umay. Saan kayo a masango ta adda diak mapagbalin nga ubrak diay pagtrabahuak, inyawidkon bareng no mapagbalinko ditoy balay. - JRIC
Josie Herrema
2/25/2006 1:56:55 PM

Asukarera de papa! konam met a.

Kumosta kan daddy? hihihi, ania ngata nga panaka kigtotmon aya? sige ta urayem tay kabsat (Monica) iso ti nangiyuna saan a siak wen, daddy? nagsam-it ta daddy'n yong!

Manong Ray ni mayat met dagitoy tiram ita a, sige nayunam man pay manong? naimbag nga orasmo, iyururaymo bassit ket ni awan met la nga agparang tay kabsaten.
Nestor Dupo
2/26/2006 4:25:45 AM

Pareng Rey, diak kayat ti agsaak-lut kenka uray ni Pareng Jric sugorado nga dina met kayat ti agpasak-lut..Hehe.

Ipayapay mo latta tay aklom pare uray pay tay bangam ta na swerserte kano.hehe.
Adda met Estoryak no kayat yo nga basaen.
Adda maysa nga agmumula ti saba ken ado ti sinabaana nadumaduma ti klase da ket awagan tay la ti tatan daytoy lakayen. Ket maysa nga aldaw adda turista nga naisar-ong didiay ket nagdamag ti dalan nga apan diay Sabangan.
Turist. Hey men where´s the way going to säbängan?
Tata. Wen balok sabak amin dasaaaa.
Turist. Are you crazy?
Tata.Wen balok adu nga klasi wad ay tundal, wad ay tumok wad ay dippig wad...dinapay nalnalpas tay sao na awan tay turisen.

Ala inton maminsan manen ket ni diak pay nalpas tay bonobon ko.

KOMUSTA KEN NIMBAG NGA URAS AMINEN!!!!!
Ray Miguel
2/26/2006 7:20:29 AM

Heloooo! Naimbag nga oras yo apo, makapapanawak sa met ditoy ta awan kayo metten.Monica Smith
2/26/2006 8:37:11 AM

Inpostek idiay Profile ko, kunak koma, ta awan met ti blog ko hehehe!!

Good morning morning everyone.

Good morning Daddy! Been working hard are you? Dagitoy dua nga babbalasang mo ngamin ket gastadura da hehehe!!

Hello Ray, Manong Nestor my dear kabsat Josie.
Johnnyric Domingo
2/27/2006 5:32:03 PM

Diak maikadakkel diay picture, dumawatak koma met ti Ice a laukak ti Liberty condensada a gatas! Hahaha! - JRICJing Doman
2/27/2006 7:11:26 PM

ikkam ti darigold konam! hihihi...Marie Domingo
2/27/2006 8:32:04 PMAwan man dagitay bab-balasang min no sadino manen ti nap-napanan dan.

Monica/Jo, ayan yo aya? Adda ditoy ni Jing.Umayo man kasar-sarita

isuna.Umay yo ramanan tay insangpet nan.Agur-uray ni tatan Jric'en.
Josie Herrema
2/28/2006 6:25:14 PM

Mr. Cha Cha,

A fool am I, a fool am I, in love
naggimas ta kantanan apay inyistarring nakami met nga aga ama ditoyen yong. hehehe

Thank you dungngo.

Naimbag nga orasyo amin gagayyem awan labas.
Marie Domingo
2/28/2006 9:27:11 PM

Josie,Ituloy mo man pay ta kantam,ket magustuan ni Jric. Aglalo ket nabannog diay trabaho na. Please...

Hello Monica,ken naimbag nga rabii tay amin awan labas na.

Manong Cris, lumabas kami pay ditoy sango ti balay yo.
Monica Smith
3/1/2006 6:31:24 AM

Who is Mr. Cha Cha?

Umayak man umarakup kenka Nanang Marie!

Tang Jric right click then view....

Despensaren yon apo no saan kayo nga nasango idi immay kayo bimmisita ditoy balay, napanak ngamin nagsursur. Ket addansa met tay kabat ko nga ni Josie nga nangsangaili kadakayo.

Have a good day everyone.
Monica Smith
3/1/2006 6:37:41 AM

kabsat ko..kunak koma.

Maungtanak manen no kastoy, bigbigat ke hehehe!!
Josie Herrema
3/1/2006 10:53:15 AM

Kabsat Monica, no saan mo nga ammo ti agsala ti Cha Cha? sweet music ngarod, tay agdenna dagita pingping, sa aprosan ni honey'em dayta likodmo together with sweet kiss of your forehead, annay!! kinoddot dakmannen!!!

Saanmo pay laeng gayam nga nabasa dayta adda dita sango kona tay nalailo nga kanta ket: A fool am I, a fool am I, in love!!!

Ania ket nga sanaang nan apo, ta uray natagikoa tay tao ngem tay pitik ti pusona ket sabali met ti ipukpukkawna.

Kablaawan kayo amin ita kailian.
Monica Smith
3/1/2006 11:04:09 AM

Masadotak nga agbasa!

How are u?
Monica Smith
3/1/2006 11:07:04 AM

Ket no Mr. Cha Cha kunam met ngamin! Isu nga asino ni Mr. Cha Cha kunak met!josie herrema
3/1/2006 11:14:17 AM

I'm fine my dear thank you. Kumosta ka met ditan, agis isnow ita ditoy brrrr kayatkon ti agawid no kastoy ti makitkitak.

Mr. Charito Chavez ni dungngok.
Monica Smith
3/1/2006 11:16:19 AM

Aya!

kastoy latta!
josie herrema
3/1/2006 12:43:48 PM

Agurayka man gayam Mr. Charito Chavez Ex'dungngo konak koma, heheheMarie Domingo
3/1/2006 6:43:57 PM


Hello Manong Charito,Nagpintas la ketdin daytoy estoria mon.kasta met daytoy background na nga kanta.Kasla manla madudog toy riknak nga makangeg.

A tear fell ,when you told me ,that your love was not for me.
A fool am I, A fool am I, in L O V E.

Appo,nagkas-ang metten aya...
Marie Domingo
3/1/2006 7:35:51 PM


Monica/ Josie,sumangpet kayon ket addan tatan Jric yon.

Apay awan pay pimmasriar nga bab-baro ita?

Manong Charito, Kumusta ka metten, nabayag laengen nga dika immay pimmasiar ditoy abong min.
Johnnyric Domingo
3/1/2006 8:35:52 PM

Jo, sapay asaan mo nga inbaga di kalman diay napan mo binasa aya!

Manong Chato, nagmayat diay istoriam, nagmayat koman no siak a pudpudno dadiay maysa kadagidiay agbibiag, uray apagbiit laeng a pasamak wenno panakailibay! Napintas a talaga manong, diak laeng ammo no kasata met ti panagsaadna ken my ex-hon, Monica ken kasta met ken Jo.
Cresencio Yagin
3/1/2006 9:45:40 PM

Mr. & Mrs. Jric. apay ania't oras idi lumabas kay idi kalman tadiak met nangeg tay karasakasyo. Inton maminsan ket dumagaskayo,uray ket mannakigayyem tay asomi.Padaanan kayonto no maminsan.Naimbag nga rabiiyo
amin kakaddua.
Josie Herrema
3/2/2006 12:41:22 AM

~~TAKSILA KA PALA~~

Huwag mong sasabihin
na ako ay mahalmo
at huwag mong aakitin
na muling magbalik pa sa iyo

[chorus]

puso ko ngayon ay sugatan
pagkat pag-ibig mo ay ganyan
marupok na tulad ng bula
sadyang TAKSIL KA PALA

huwag mo ng asahan
tapat kong pagmamahal
dasalko'y matotohan
na ika'y along malimutan

[ulitin ang chorus 2x]
Josie Herrema
3/2/2006 12:44:35 AM

TAKSIL KA PALA konana dayta.

Ka Jric, ita a ket na panaas nga umukoop tay ut-otna sika, awan met ngarod ti umay mangapros tapno tay saem nga naipalagip ket maep-ep ngem aya unayen aya ta sumutilda apo.

Manang Marie bulodek man tay badang mo please..............
Charito Chavez
3/2/2006 6:34:39 AM

Hello! Hello! Hello! Kumustakayon, blogmates?

Nabayag a saanak a simsimrek ditoy blogmo, JRic! Agyamanak ti panangayatyo iti sarita a sinuratko ngem, JRic, Monica, Josie ken Marie (Maria?), saankayo koma a masursuron wenno marurrurod no dagiti naganyo ti inaramatko iti saritak.

Idi awan ti napanunotko a nagnagan nga aramatek iti saritak, nalagipkayo amin ditoy blog ni JRic. Apay ketdin a saan, kinunkunak. Napintas gayam dagiti nagan a Johnnyric, Monica, Josie ken Maria (Marie) aglalo no agsuratak ti sarita maypanngep iti ayat!

Kumustakayon?Marie Domingo
3/2/2006 6:40:59 AMTay badang? adda dita uneg ta baul, isublim to lattan yanta nangalaam ket inkamin agraepen.sige, agsasarita tayon to no malem.

Aloha to everyone...
Monica Smith
3/2/2006 6:45:49 AM

I enjoyed the story Manong Charito..........quite nice.

Ngem ne agalwad ka ta addansa metten ti kumamat ti badang hehehe!!

Goodmorning Nang Marie.

Hmmmm!! Josie, bigbigat my dear kabsat, saan ka kadi aghi-blood.
Charito Chavez
3/2/2006 10:05:33 AM

Ay Apo, tumarayak ngaruden no adda kumamat ti badang!

Ngem kasano daytoyen? Saanak a makataray a dagus ta saanak pay a nakapantalon! Kaririingko!
Josie Herrema
3/2/2006 2:29:58 PM

Lumabasak pay gagayyem, naimbag nga orasyo amin.Fred Ilac, Jr.
3/2/2006 4:32:36 PM

ka charito addaykay met! nasayaat ta adda kapatang dagiti sabong ti iluko.com
jric..agpainumka man da! payya natrapik tay doliarmo? nasanengakon iti basi ni tanud cliff..tay man nakabote iti nasileng...hehe
Johnnyric Domingo
3/2/2006 7:07:30 PM

Manong Fred, kumostan? Adda stainless kunada diay Filipinas a mainum ngem diak umininum.

Jo, Kumosta met? Asino ti badangem aya?

Manong Chato, mayat a talaga napan kuman binasan diay isturiam. Dila mabalin ta sakarenkto nga ipan ditoy ayanmi? Adda idasar a pagkakatawaan no kasta nga adda nakamisout.

Manong Cris, Kumaradakad kami no lumabas kami dita, ngamin kanayonnak nga agpaguyod ti saan nga makataray!

Monica, kumostan? - JRIC
Josie Herrema
3/2/2006 10:58:51 PM

Agpapada kayo amin ah sutil!!! hehehe

Awan bay-amon, imbes nga badangek ket kamatekto ti sabali nga pamuspusanen ta k......, hello Ex'dungngo? p..a.d.a.a.n.a.m!!!
Josie Herrema
3/3/2006 12:58:28 AM

Hay sus apo adda man ta maysan, "Biagko Sapsapulenka" sanaang latta gagayyem, hihihi.Charito Chavez
3/3/2006 6:11:50 AM

Apay a saan, Johnnyric? Istoria-emto ti saritak kadagiti gagayyemmo, kaarrubam, kailiam, etc. tapno rumaniag ti ruprupada no makitam isuda a nakamisuot. Ibagam kaniada a sinurat ti maysa a gayyemmo (saanmon a masapul nga ibaga ti naganko) ditoy Iluko.com. Saanmo kadi ammo, gayyem nga uray sika ket ammom ti agsurat ti sarita? Panunotem laeng ti napintas a 'plot' ti sarita a suratem.

Adda madlawko ditoy blogmo a kasla adda ‘sabsabali’ a mapaspasamak.

Daytoy man ti makunak kadagiti ka-blogmates. Ditoy blog ni JRic, umaytayo makitungtong, makipaglinglingay, makisinnukat ti kapanunotan, makisinnutil ken makiinnangaw. No adda man maysurat, pudno man wenno saan, ti maysa a blogmate (agraman ti bagik) ditoy blog ni JRic saantayo koma nga ipanpa-uneg iti is-isip ken puspusotayo ta, iti kinapudnona, saantayo nga agaammo iti pudno a biag. Agaammotayo laeng iti lubong wenno blog ni JRic.

Sapay koma ta malawlawagan ti panpanunottayo tapno agtultuloy ti napintas a panaggagayyemtayo ditoy blog ni JRic.

Daytoy man pay ti kayatko nga ipakaammo, gagayyem. Siak kenni Kho ket SAAN a maymaysa a tao.

Monica Smith
3/3/2006 6:38:55 AM

Good morning everyone.

Alaek man met datoy nga gundaway nga agyaman kenni Manong Jric ken Manang Marie.

Agyamanak ti ado ken Manong Jric, ta saan pulos nga makaunget kaniak kadagiti panangsutsutil ko kenkuana kas koma no tawagak ti 'Honey, Ex-Honey ken Tatang Jric.

Ket kayat ko met nga ibaga nga dagitoy ket ANGAW ko laeng kenkuana. Idi immuna nga nagparang ti 'Blogs' ket ditoyen ti ayoyang ko ditoy balay ni Manong Jric, ditoy ko met naamammo ti maysa a pagayam ni Josie.

Ni Manong Jric ken Josie ket nagbalinin a nasinged a pagayam ket saan konto pulos isuda nga malipatan. Uray sika met commander Marie hehehe!

Ibagak met nga dagiti isur-surat ko ket "kathang-isip" kunadansa ti Tagalog, SAAN NGA AGPAYPAYSO.

Have a good day everyone.
Ray Miguel
3/3/2006 7:13:34 AM

'imbag a bigat yo amin apo, awan labas na.
Uray siak ket magustuak daytoy istoriam manong Chato, nayunam pay koma ngarud. Uray ania ti kunkunayo, talaga nga agayatak ken Monica.
(1st of may.)
Charito Chavez
3/3/2006 7:48:59 AM

He he he! Ala ket agawaam ngarud, Ray ta dinakanto maunaan dagiti adu nga agar-arem kenni Monica.

Ti kunak ket nasamsam-it a makiromansa ti Pilipino, saan kadi?
Clifton Pascua
3/3/2006 7:55:57 AM

Hello amin-amin nga awan labas! Adda ka man ditoyen Pare Rey?

Daytoy to met Pare J'ric ta dina la maikkaten tay tulbekna di linayawko manen tay alad sako kinurikoran diay ruangan hehehe!

Hello MS….
Josie Herrema
3/3/2006 11:52:58 AM

Pagyamanak met apo Charito, no kasta kayat na ngarod a sawen ita di dwa kayo nga kasinsinnongbatko iti daniwan? WOW!! nagmayaten? sige ituloyyo laeng apo ti agiinnistorya saandak nga panpansinen ita ta medyo ado ti paka kumikomak.

Na shock nak laeng gamin ta true to life story of Mrs. Josephina V. Herrema, urayem pay tay nayonna Apo Chavez tapno makompleton to aminen.

Ado ti nagbalin nga nasisinged a gagayyemko ditoy, ken naininnotko met nga nasursuro ti agdaniw ken pati pay salaysay nga sinansinan ngem pudpudno nga pasamakko iti biag dagita, gapo ta ado kayo nga napintas a pagtuladan ditoy ken nataknan kayo pay datoy ti pagyamanak ta datoy naganos nga panunutko ket ditoy ko met nga maipakita nga kayak met gayam, uray no kaskasano.

Ala ket sapay koma ta awan ti magurgura no man mariknak bassit ti agsennaay ta siempre saanyo met a konaen nga timmangkenen ti pusok nga diak malagip ti napalabasko. Sige gagayyem ken kakabsat ket agyamanak ta adda kayo nga nagbalin a nasisinged a gagayyemko.

Naimbag nga orasyo amin kailian.
Johnnyric Domingo
3/3/2006 5:47:40 PM

Gayyem Cliff, adda ken Manong Andy ti tulbekna daytoy inaladan. Saan ko a ma-unlatch diay check mark na. Amin da, saan a mabalbalian. Umapalak ngarud diay Blog mo ta mabalin nga Adda/Awan tulbekna mabalin latta, innakto agpakpakaasi ken Manong Andy ta itulad na. - JRIC

Manong Chato, kasla ngamin agpaypayso dagiti pasamak ditoy, napia laeng ta maamirisko met laeng nga adda tayo iti manglimlimo a lubong iti uneg ti iluko.com

Gayyem Ray, Dika mangap-apat a, siak pay laeng, sikanto ti sumaruno.

Jo, Diak met la mangngeg tay kantamon yong, daytay koma background diay istoria ni Manong Chato.

Monica, sapsapulennaka ni gayyem Ray, ibagam kenkuana nga siak pay laeng ti akinbatang nga agarem, sumarunnonto. - JRIC

Josie Herrema
3/4/2006 2:48:49 AM

Manong/manang, sige adtoy diay request yo nga agkantaak, ok take your partners, tay awan kapartner na diak mabalin nga partneran ta siak met ti para kanta, hihihi.

A tear fell when I saw you
in the arms of someone new
A tear fell when you left me
all alone and feeling blue
A tear fell when you told me
that your love was not for me
Oh, I didn't miss the teardrops
but I missed you constantly
A fool am I, a fool am I, in love

[nagimays hehehe]

A teardrops that you stepped on
as you danced accross the floor
You know the first time
my poor hurt it was
when you walked out of the door
A tear fell when you told me
that the flame in your heart died
Darlin', have I lost you
like these teardrops from my eyes? [huhuhuhu]
A fool am I, a fool am I in love


A tear fell when you told me
that the flame in you herat died
Darlin', have I lost you
like these teardrops from my eyes?
A fool am I, a fool am I, in love....

Datoy ti partena nga magustoak toy istoryana, shortcut only:

"Nakitak ti nalamuyot a panang-apiras ni Johnnyric ti likod ti kabsatko kabayatan ti panagsalsalada, mangikomkompas ti garaw ti bagida iti nasam-it kadakoada. Idi nalpas ti tokar ket nakitak ti pang-agek ni mang Johnnyric ti muging ni Josie" Ania ketdin aya apo nga imahinasion daytan hehehe. A fool am I, a fool am I, in love. Husto man laengen amangan no ibagada nga agbagtit datao.

Manong Charito, binolodko bassit wen?

Enjoy your weekend.
Johnnyric Domingo
3/4/2006 5:39:01 PM

Agurayka ta sikanto man ket ti apirasek no maminsan! Ania a parte ti kayatmo a maapiras, likud wenno sango? - JRICJosie Herrema
3/4/2006 11:26:28 PM

Ayket, komporme tay kumarayaman, ta nagarawigaw, nga ramramay aglalo no nalamuyot, dagita ramay. hehehe
Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.