iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Filipina abroad

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >GINNUYUDAN
2/18/2006 12:30:17 PM

Kabsat alaennak man dita ayan mo. Napinpintas lat bassit ti masangwannan. Kitaek a bareng adda masapulak nga employer mo. Ibagam man ken lakay mo baka napigpigsa lat bassit ti "pull" na.
Nalpas ti dua nga tawen.
Nagsaruno nga naala na ti dua nga kakabsat na.

Baket alaen nakon a. Ket narigat ti biag ditoy. nalpas ti tallo ng bulan ket naala na ti asawana.

Kastoy ti biag ti adda ti abroad. Nu la mabalin ket bakkatem ti sanga baryo.
CommentsNestor Dupo
2/20/2006 12:47:00 PM

Ania ti awag kayanyo, manang ading. Umayak mammet makitarawiwit kanyayo ta kagapgapok diay abong ni Paren Jric ket namayat ti makisarsarita kadagiti babbalasang nga Ilucana.

Husto ta kunam kailyan no koma no mabalin ket bagkatem ti sangka barioan ta gapo ngarud ti rigat ti biag. Tano saan koma nga mannibrong ti agtuturay diay Pinas ket napintas koma ti biag ngem saan ta uray para ti gripo ket kanen wenno isugal da pay laeng. Ken dagitay met kakailyan nga pada la ngaruden nga awan isaangna agsugal pay laeng.

Malagip ko man tay maysa nga kailian. Konana ket idi awan pay ti weteng agkammet kami nga mangan tata ta addan wetengen agkutsara kamin ta di met makammet ti innapoyen ta linogaw metten. Ayat na met la piman nga mangabak ket tay kakaisuna nga igatang na ti bagas saan ta isugal na pay laeng.

Naimbag nga uras yo amin!!
Maricar
3/30/2006 7:16:17 PM

Kasta a talaga ti pinoy kabsat. Kayatda siguro a makatsamba tay panagsugalda ngem dida met ammo nga ad-adda met a mairubo da ti biagda no tay sugal ti asikaswenda. Nasaysayaat laengeng tay agsalukag ngem tay awan kaeskanna iti aramiden ta uray kasanot rigat ti biag ket adda met latta dumteng a grasya no nagaget da tao. Dispensar ken ikorekdak man no kusto wenno saan daytoy inbagak.

Naimbag nga aldaw yo amin.
melva
6/1/2007 5:20:13 AM

kakabsat dadiay konada uray kasano ti kinapanglaw mo no kinnapodno ti pinagsapol mo ket di nga agbayag dumtenng met ti panagrangay mo ta ti kunada ti isem ket pagsusublatan basta dimo toltoladen diay mangimbron ken manangiroromen nga tao basta saan mo nga isalda ti biag mo daytoeng ti maybagak kakabsat ket naimbag nga aldawyo amin nga sapadamhel
6/1/2007 5:51:19 AM

iti pinoy gamin kakabsat inbes nga agtitinulong ngem saan ta titattao ket agpipinalangguad iso nga rumigrigat latta ti panagbiag diay pinas dagidiay kailyan wenno kalugaran kaykaysona nga igatang mo ti tultulang mapan mo pay laeng pagsugal kapilitan nga agsimot ka manen ti asinen iso nga awan latta kakabsat iti panagrangay ti biag mo naimbag nga aldawyo amin
Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.