iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Kulding ti kalman ita ken inton bigat

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >Adnay! (annay) Annia ti kayat a sawen diay annayna.
2/25/2006 7:16:10 PM

Ibagayo man no annia ti naggappwan ti sangkabassit a naimansa a dara iti ramayna. Ken no apay nga nagannay.

Annay ! Annia ti kayat a sa wen diay annayna?


Nagsinnarak dagiti agnobyo
Iti nasamek a paset iti igid ti baybay.

Gaputta taktakawenda laeng ti gundaway
Maysa nga napuskul a pinuon ti kandaruma ti
napilida a nangilingedan ti saandan nga magawidan
nga derrep ti tumonggal maysa.
Inawidna a rinakep t nobyana. Ti apagkanito madlawda nga agtigergeren ti laslasagda
ken nalimugan ti dadakkel nga anangsab. gapu ti gagar ken panagamak amangan ta adda makakita kadakuada .Saan nga nagbayag.Nagalluloken ti nobyana.
Nagaludod a nagtugao a kasla laket napukawanen ti panunot.
Saan nga binayag ti nobyo.Sinagid ti lalaki ti abaga ti babai nga medyo induron bassit . Naawatan a dagus ti nobyana. Inananatna ti nagidda.Rinabawan ti lalaki,ket saan nga nagkitakit ti nobya.
Nakasagana metten iti mapasamak.Idi ipasuk ti nobyo ti siitna
Adnay (nagannay) ti nobyana.. Uray no nagannay ti nobyana
saanen nga inkaskaso ti lalaki.Ti ammo ti nobyo…, ti annay nga nangegna iti nobyona, ket annay gapu ti naimas a pannakabettak ti nasawang a berhen.
Kada itudokna ti siitna, agannanay latta ti nobyana..Ad .nay ! (annay) saannan nga maibalikas ti annay, ta naglaok ti sakit ken imnas ti nakaparsuaan nga lailo.

Adda pay tuloyna !


Annay! Part 2


Idi nalpas ti panagpallutda Timmakderdan.
Pinampag ti babai ti akat ti patungna, sana dinapadap ti parte a nasakit.
Idi miraenna ti ramay nga pinangdapadapna . adda dara nga naimansa iti ramayna.Impakitana ken ni Pilo ti dara ti ramayna.
Kuna ni Pilo iti nakemna. Berhen gayam ti nobyana
Ngem ti di ammo ni Pilo ,ket ti gapu ti paganannanayan ti nobyana .no kasdiay nga itudokna nga imameg diay siitna, umuneg met nga mainebneb ti siit ti kandaruma
nga nakaidiswan ti patung ti nobyana Ken ti di pay ammo ni Pilo nga naggapwan ti dara, ket gapu gayam ti siit ti kandaruma a nakatudok ti patung ti nobyana.


ammoyon no apay nga nagannay. Makapaisem kadi met laeng.
.

CommentsRay Miguel
2/25/2006 9:02:21 PM

Hahahahahahahaha! Mayat toy istoriam Manong, sabali. Urayak la a namurmurayan!Johnnyric Domingo
2/25/2006 10:01:49 PM

Halaka Manong, bautendakka dita ayanmo! Hahaha! Mayat manong, talaga a makuldingna toy riknak nga agkatawa. - JRICCresencio Yagin
2/26/2006 9:27:32 AM

Ray, imbag man no makapaisem met laeng.

Johnnyric,saanda siguro nga maammuan ta awansa payla kadakuada ti umumay iti pakarso tayo. Ken maysa impakadak kadauada nga no sturyada ket mangegak,adda labitna nga maidatar iti dulang pannakarayao. Uray nakapuy payla datao nga mangilaolawag, mamagsisilpo ti pakatawa.
rudyaram.rumbaoa
2/28/2006 10:40:21 AM

Mang Cres, napintas 'toy istoriam. Umis-isemak, he,he,he....Fred Ilac, Jr.
3/2/2006 4:04:18 PM

kandaruma ha? hahahaha!
mang cres,
ditoyta a nagsarak, masadutak a mapan diay email..nagsaokam gayam ken ni mang Tino idi napan a lawas ngem agdar-darasak su a diak nakapan dimmagas idiay ayanda...damag diay ayantayo..sulasu, ta ngay Maui?
nabayag bassit a diak timmamdag...
no adda panawenko madam-dama...innakto dia email ta adu maestoria
Cresencio Yagin
3/2/2006 8:32:54 PM

Fred, lukibekto ngarud tay telon tay e-mailko no madamdama.fred
3/10/2006 4:37:06 PM

manong kumustan?
nagmulagat a husto ti init ditoy ayanmi..su a diak manen makontrol dagiti dapan a rummuar. narigatak a mapagtalna iti uneg ti bubong no kastoy ti tiempo, lallalo ket kasla napausan unay datao iti kinabayag ti panagku-kukot iti paginuduan...
Linda Bulong
3/10/2006 8:44:06 PM

Manong Cris,
Diak ammo no bisbisitaem pay laeng tay emailmo nga intedmo kaniak long time ago. Nagyamanakon kenka idiay ngem dimo lukluktan, ditoyakon nga agyaman. Sayang, dita man la nakapagkita idi immayak dita Maui. Wen, naibagada ngarud a dimmaw-aska idiay yan da Manang Perlie ngem addakam sa pay la idiay Wailuku idi immayka. Manong, thank you, ha?
Sapay koma ta agkitata manen no makaumayakto pay dita (Which I still intend to do!). Regards ken Tata Aryong. Ur-urnosek pay laeng dagiti notesko iti interviewk kadakuada. Sayang ta taltallo laeng a sakada ti nakasaritak idi immayak dita.
Nestor
3/11/2006 9:50:35 PM

Ala ket napintas dayta, konak no sika tay kaeskwelaak idin ta adda da met dita Hawaii´n. Addan sa pay dita tay nalaing nga Maestrok nga Bersaluna nalipatak ti umona nga nagannnan. Yvone Former Villamore taga lagayan, Abra. Napintas sa ti Hawaii ta napintas ti Weather dita saan nga kasla ditoy Sweden nga nalamlam-ek no kastoy nga winter. Agyamanak met ti isasarungkar mo diay abong ko. Apo Cres.fred
3/12/2006 4:59:50 PM

datay man gayam ditoyen!
mang cres..awan lat kalabunan ti kurita? imbagak ken ka Nestor diay panag-pasursurok iti sarwagan tabukol
Cresencio Yagin
3/18/2006 6:25:01 PM

Linda,
Diak usosaren di immuna nga e-mail addresscon.

Immayak dimmagas dita ayan da Perlie ngem awan kayopay. Idi nalpas ti Miting nagsubbliak manen nga dimmagas, ngem siguro nakapanao kayon.
Baliwamto manen ti pumasyar ditoy Maui.Bareng adadunto ti mapasyaryo.


Cresencio Yagin
3/18/2006 6:46:52 PM

Fred,
Napanak nagbatok itay duan nga lawas ti napalabas. Awan ti nasarakak nga kurita, urayla koma no tay nagukisanda laeng a bukot ti dariway. Ngem no umayka pumasyar ditoy Maui adda payla sumagmamano dita uneg ti Freezer.
Awan ti kurita,ngem nakaalaak ti dua nga udang ken tallo nga kampa. Nagalaak pay ti pumapana,aragan ken sangkabassit nga suyasoya. Diak ammo no adda dagitoy nga makalapanyo met dita ayanyo. Ditoy Maui,adda met dagitoy nga maala dita baybay. Ti kurangna ket tay barangan.

Wen kakarruba, nabayag bassit nga diak immay sinirip toy kalapao.Nestor,kumosta. Bareng masarakamto tay kinaeskuelaam. Lagipem nga nalaing tay naganna.

Kasta met ni Jric, nasabat kayo ditoy sagpat ti balay nga magmagna. Didak siguro nalasin ta rabiin.Dumagas kayoman no lumabas kayo.

Manong Cris
Johnnyric Domingo
3/23/2006 7:36:08 PM

Manong Cris, Thanks... Bay-am ta ipapastanto man ket ti agsarsarita.fred
3/26/2006 5:14:52 AM

agriingkayon manong ta lumabasak pay...inta ket agbaybay.. nagruar kano dagitay munamom..pia la a sukaanCresencio Yagin
3/26/2006 6:02:50 PM

Diak pay napan ta igid ti baybay ita Fred. Mabalinsa ket ti mapn nga agpayso ta timmudo ditoy ayanmi nga Kihei. South Maui.
Kuna ngamin di karrubami nga lakay ket sala kano rummuar ti munamon no agtudo. Idiay ilitayo, adda kadi met munamon nga maala idiay batug tayo nga baybay.
Kasla awansa met ti tandak nga adda nagala ti munamon idi addaak pay sadiay. Tii laeng ti ammok. Babassit nga Tii no idilig ti Tii nga maala ditoy Maui.Isuna laeng nga panay nga linibas ditoyta maiparit met. No kasla koma met munamon nga maipalubos ti 1 galon ti maysa,nagsayaat koman.,wenno uray half galon laeng adu daydiayen.
Sherma Benosa
3/26/2006 6:52:15 PM

Hello, Manong Cres. Umayak man makiam-ammo...fred
3/27/2006 10:46:43 AM

tay kunada idiay abong ni Sherma manong, kada disso no dadduma, sabali ti awagda ngem isu met lang...munamom ken tii pareho...ngem adda tay napinpino ken nasik-siksik a kunada...
umay kan maki-am-ammo ni Sherma manong, sensia kan Sherma..unnaanka man...ni Sherma ket balasang tay gayyem da mang Tinong...agpapadada iti pagduyosan...agkatawaka wenno agsakit ta nakemmo a makakita iti pugtit ti bolpenda!
Cresencio Yagin
3/29/2006 10:29:19 PM

Sherma, Ti panagkuna ni Fred ket anaknaka kano tay gayyem ni Tinong. Diak ammo no tay Tinong nga kunana ket isu diay immuna nga simrek ti panunotko.
Diak ammo no ni Tino nga kinaskuelaak iti Elementarya ti kayat nga sawen ni Fred. Nagsayaaten, binasak met diay profilemo.Diak ammo no umanay daytoy ti pannakaamammok kenka. Agkailian kami ken ni Fred.Adaak ti laud ti kalsada adda met ni Fred iti daya ti isu met laeng nga ili.
fred
4/1/2006 4:27:47 PM

wen tay gayyemmo ti am-ammo ni dadi ni Sherma ken uray pay ngata ni kabagismo agam-ammoda ta isuda amin ti agkakadua idi 1970sCresencio Yagin
4/2/2006 10:13:08 AM

Fred, sinno nga gayyemko?Saludsudekto kadytoy gayyemko nga kunam.fred
4/3/2006 3:49:04 PM

wen, gayyemyo a ni mang Tino, wenno kayongyo ta kasinsinnan sa ket ni manang, saan aya?
nagrigat a biroken idiay ayanda ta Sario kunada met kaniana!
uray ni manong a kabagismo dita Ewa Beach, nalabit unay nga agga-ammoda ta isuda ti nagkakabaddungalan.
Sherma Benosa
4/3/2006 7:55:36 PM

Hello Manongs! Kumustakayon?

Manong fred, nireview'k dagidiay pictures mo idiay profilemo. Adda maysa a group pic nga am-ammok amin dagidiay kakaduam. He he he

Kumustakan, Manong Cres? Uray siak ket panpanunotek no sinno ni Apo Tino... Baka no maammuak ti buo nga naganna ket am-ammok met (diak sure).
Cresencio Yagin
4/3/2006 11:10:41 PM

Babaen ti panangilawlawag ni Fred. Toy kunana nga gayyemko ket ni Cristino Inay. Kinaeskuelaak idi addakmi iti Elementaria. Unkel ti awag daytoy kakaiddak, ken pasaray katinnallikudko no dinak palubusan nga ag mula ti masitas iti kaltaang nga kuna ni Fred.

Umisem kay met ala!!
Sherma Benosa
4/3/2006 11:20:07 PM

Ni Apo Cristino Inay? Ket no am-ammok isuna, Manong!
Idi adda pay isuna idiay AS 101 (UP), nagtrabahoak met idiay iti 2 semestre kas student assistant (bag la a pinangalaak iti balonko).

Sakam' nagkikita idiay GUMIL convention idi 2004. Saanak nga officially a nag-attend iti convention ta adda serrekko idi, ngem intulod-sundok ni dadik, 'su a nagkikita kami.

Diak laeng ammo no malagipnak pay. Yanna kadi ni Apo Inay itan, Manong?
Johnnyric Domingo
4/4/2006 12:45:21 AM

Manong Cris & Fred, no makitkitayo man ni Apo Inay, idanonyo man ti pakomustak kenkuana. Luddoy pay laeng toy sarak idi ngem malaglagipko latta di saritana a Miss Sup! (1978-79) Magustuak unay daydi a sarita ket no mabalin koma ket dumawatak ti kopia manipud kenkuana.

Apay ngamin agmasitas ka ti kaltaang manong? Awan kadi ti karpio awar dita pagtaenganyo? Hahahaha!

Hi Sherma, umayda kano met domanunen ading... Hehehe!
Sherma Benosa
4/4/2006 1:12:44 AM

Hello, Manong JRIC!

Hehehehe No apay met ngamin a ti la nasalsaludsodko!
Bay-am ta iterorays ko pay.
Makitamto Manong, kastanto la unay ti pardasna a tumaray nga umadayo iti butengna. Hehehehehe
fred
4/4/2006 6:08:33 AM

halow Sherma, jric, mang cres!

nabistotayon ken Sherma! am-ammona met gayam ni mang tino! impagarupko a maisahan natin! datay sa met ti mamaysaanna!

addadtoy NJ ni mang tino, bay-anyo ta masaritakto..bareng adda kopiana Jric ta ibagakto ken ta pakumustam sherma, sigurado a makadanon!

agannadkayo..agsisiim ni tanud, narigat nga agbuteng i-Pinili, kunayonsa! hehe
Cresencio Yagin
4/5/2006 12:10:12 AM

Naibagan ni Fred iti ayan ni Tino. Nabayag pay ket di naudi nga panagimailnan. Diak pay met nakasurat kanyana.
Diyo ngata pattien Jric. Diak agbasbasa ti Bannawag idi.Isu nga diak pay nabasbasa ti sinurat ni Cristino (sario) Sumagmamanola nga dandaniwna ti nabasbasak.
Jric, paspasaray adda pannakalagip nga agmula, Kas tay kuna tay kanta agrakayansan.Turogannak sa agurok isut pangsubadnan...ket ala intay sa man iyuldagen, kumostakayla aminen.
Jerico Ray
4/5/2006 6:07:53 PM

'imbag no didaka souban ti arotang no turogam met tay pit-pitaka! (angaw laeng wen Manong)Cresencio Yagin
4/6/2006 9:18:14 PM

Imbaglaketdi J. Ray, ta awan tiarutang ditoy
. Addansa ket ammom aya J Ray nga siuobanda.

Dagiti katrabahuak ket parttaymda da kano ti agbalo no iti babii.Ngem ti pakakatawaak ket tumba kano diay salug nga ibaloda.Imbes nga diay puon ti akinbaba,diay met murdongna (ulona) ti akimbaba. Alla!! nakakaskasdaaw.
Bagkuma a no agbiag met laeng..... Sigi agingga ti adda makagura.

JRIC
4/8/2006 1:37:01 AM

Wen man ketdi Manong Cris, agingga nga adda masuron! Pagpaimas kano ti turog kuna dagiti adda assawana, uray doble la kano a sumreken ipilitda pay laeng. Agpayso kadi gayyem Jerico?

Pit-pitaka sapulenna ni tur-turoso, hahahahahahaha!
Ray Miguel
4/8/2006 8:49:16 AM

hehehe! pagpaimas ti turog a, no dika mapaksuyan kunam a kumpad!

ania ti makunam manong Cris?

imbag a bigatyo kakabsat
Cresencio Yagin
4/9/2006 7:18:31 PM

Nolaket pudno ti ipadamag ket saanka nga agamak kunada met.No mapaksuyanka Ray dikad naimas ti tuog nokuan.

Alla agpayso dayta, hehe! Malaksid a no tinakaomo ti lumabas nga agpadigo. Agbalin nga problemam nokuan,baka addanto tiempo nga maamuan ti talaga nga balay ta talunasam. Isardengko man laengen ta baka masangpetandak pay nga addaman ditoy sango ti tawa toy pakarso tayon.
Johnnyric Domingo
4/22/2006 12:02:00 AM

Kumustan Manong? Busy... nga agmula! Dayta adda dita ngato a gayyem ket nabayagen nga awan, diak la ammo no isu ket ti makumikum iti panagmulana!
Hahahahahaha!

Gayyem Ray madama ti panagbalum? wenno raep? Nasayaat met ta mabukodak dagitay Babbalasang, bareng siak met laeng ti kayatda. Hahahahahahahaha!
JRIC
4/23/2006 8:55:06 PM

Manong Cris, naangin isu a busy kayo dita uneg ti balayyo ita! Ammok latta. Hahahahaha!JRIC
4/27/2006 12:54:05 AM

Manong Cris! Addan sa napaguram ditan? Nagsardengka metten.fred
4/30/2006 6:18:56 PM

rummuarkayon manong ket madaman ti street dancing idiay piestaan! numona ta mangrugi kano idiay nagsapalan ti agpaTubigay angingga idiay pagpalaudan a mapan idiay balayyo ti parada!

uray la a gum-gumluong tay tambor ni lakay Akkad a kum-kumpasan dagitay rinibribu a saka a mangunor diay camino real!

kunak ket no napankay nakipiesta diay Sinait a!
Cresencio Yagin
4/30/2006 6:49:45 PM

Wen nga apayso Fred,makulding manen idi bumbumaro pay tattao.Akkad kunam laeng ngem nga adda imparamanna nga talento. Saanna nga indulin dayta a kumpas ti Biag, nga uray kadagitoy nga panawen bumanugbog pay laeng nga mangipalagip ti kinaubbing payla nga babbaro.
Napanak nakipiesta itay 2005 ket naggibidioak tay kunam nga street dancing. Nai pukos di kmerak kada Mistra Delia, nga isuda ti nangidaulo kadaydi grupoda. Nagkakaeskuelaan kami kada Delia, Mrs Yoro itan.
JRIC
4/30/2006 8:28:25 PM

Lumabasak laeng kakailian, umayakto manen.Arlane Manzano
5/6/2006 1:10:23 AM

lumabasak man met Apo...Rudy Rumbaoa
5/6/2006 12:03:15 PM

mg. cres, komustan? nabayag la daydin... wan pay baro a madamag, aya? padamagannak no adda.

hi fred ken jric! arlane, komustakan...?

lumabasak pay mg. cres
JRIC
5/6/2006 11:10:52 PM

Manong Cris! ania ti ubram? Agmasetaska manen? Mayat ita ta kalamiisna, bassit laeng ti mailinget. Ala latta ingana nga ada makaunget! Hahahahaha!JRIC
5/6/2006 11:13:08 PM

Naimbag a rabiiyo Ka Freddie, Ka Rudy & ArlaneCresencio Yagin
5/7/2006 10:23:47 AM

Rudy,kuna ni jric ket nalamiis kano, kapintas ti panagmula ti masetas.Ti dakes ket no adayo tay mabalin nga pagmasetasan a ket masapul nga agitured.

Arlane M, naimbag nga orasmo. limmabaska dikapay timmalliao. Papanam kadi,ta umayak met sumurot?
Rudy Rumbaoa
5/7/2006 1:05:43 PM

apay pay lang idiay adayo, manong? mabalin met latta dita arubayan, he,he...basta napintas ti pagmasetasan, mayat! ngem aluadam ni komander amangan ketdi no...(?)

sika ka jric, dika masurotan ti agmasetas, aya?

nabara a kablaaw, kailian!
Arlane Manzano
5/7/2006 10:26:31 PM

Hello Manong Cres napankam ngamin nagsilaw iti tukak. Hello Manong JRIC, Manong RUdy, ka Fred... Lumabasak manen... Ne, manong Cres, dimmagasakon wen?Dick Santos Suguitan
9/20/2010 10:20:13 PM

manong anyan makapa tager ger met daytoy isturyam............
Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.