iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Kaltaang

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >BUHAY ABROAD!!
3/2/2006 4:06:35 PM

BUHAY ABROAD

Maysa laeng kadagiti rinib-ribu nga OFW ni Angkuan ngem mabalin a rinib-ribu ti kas kaniana ti kasasaadna.

Kas kunadan, “ lumisan sa inang bayan para humanap ng mas magandang kinabukasan.” At “karamihan na lumilisan” pag-alis sa daga a nakayanakan, ti ammo ti kaaduan “ eto na ang umpisa ng magandang kapalaran.”

Ay wen apo kas kannawidan, “bago pagsakay ng eroplano” umatiper-per ngaruden nga inuman...ta uray ket nalakanto laeng ti umabrot..doliarton ang suweldohan!

Ti met ammo dagitay mapanawan: gas-gasat pay ni Angkuan ta pupunta na sa lugar na winawalis lang ang doliar!

Pagdating sa lugar na nakaipad-padan, ang poor Angkuan, masdaaw...mahirap pala ang malayo sa sariling bayan! Uray gayam kasano ti rigat idiay talon a pinanawan, birok-biroken ti rikna a mal-malday...bago matulog sa gabi hindi nabubura sa isip ang iliw sa daga a nakayanakan ken immuna a nagkiwas-kiwasan!

Ngem gapu sa dami ng utang at gustong lumung-aw, iyan-anus..ania pay? Kayod ditoy...kayod doon, laging naghahanap ng part time. No mabalin urnongen amin a sensilio, ta isu pay...At sal-it nga employer, iba pala ang mga kondisiones ng kontrata a pinirmahan idi sakbay a pinagtatalawan ngem awan maaramid ta awan met ammo a pagpatulongan...dagitay pasurot ni labor attache no ibagam problemam kunada: agurayka ket adu ti nakatambak a rebbengna a matulongan..dika madanagan kalpasan sangapulo a tawen, batangmonto madanonan...ibatim lattan ta one hundred dollar, dakaminto ti makaamo kenkan!

Wala pang isang buwan, hindi pa natatanggap ang unang bayad ti panagpaay, ay sus apo, tay surat dagitay napanawan..addan! Angkuan, barok, mangipaw-itka man ti ribu ribu para iti kastoy, kasdiay.

Angkol..angkel igatangannakami man ti Adidas, Puma, Nike ken New Balance. Angkuan, adingko, ni kaanakam masapulna ti kastoy, pambayad sa eskuela..walang wala kami, wala kaming magawa..ikaw lang ang alam namin na puwedeng lapitan.

Angkuan, masakit ni tatangmo...mangipatulodka kadi ta kuartam..paspasam!

Angkuan dahil ikaw ang kulelat noong kayo ang nagturpos..mangtedka kano man ti donasionmo, para iti kasangay ni PRINSIPAL.

Angkuan, piesta ng barangay, sika ti gumatang tay korona ti reyna..kasinlaki ng sinublan!

Wen Angkuan dagitoy la ti pakauna..urayem dagiti sumaruno..padaanam!

Wen gayam tay igatangmi iti selpon...saggaysakami..pati ni Junior a kaanakam, adda pay laeng iti tres grado iti elementaria, ngem masapulnan.

At sa susunod na sulat kinabukasan: Angkuan huwag ka sanang mabibigla anak, pakirdem ta pakinakemmo, ni KURDAPIA a nangitratoam iti ayatmo, nagpakarawa ken ni KARIO dakesna...nasalamaanda...isu nga agkasardanton lawasna!

Ayy Angkuan...hindi ka na makatulog at laking gulat sana ng mga kasama mo sa tirahan kung pinakawalan mo ang malakas na ...UNGAAAAAA... pero buhay sa abroad, kailangan patibkeren ang pakinakem...walang iyakan...ibaon sa puso ang mga sakit ti nakem at lappedan dagiti lua a tumrem... dahil kung medio mahina hina ang pakinakem...MALOLOKO KA!!CommentsReynold Dumapay
3/2/2006 4:32:22 PM

Manong Fred, magustoak man toy literary style mo. Ania ngay awag da iti daytoy, 'tag-ilo'? he he..ngem saan siguro ta adda met sanngapirit nga ingles na :-)...

More than that, i like ti linaon toy istoryam nga mangsarming ti pudno kasasaad ti kultura tayo no maminsan...no ket makita da ka nga makalung-aw bassit iti rigat, kasla la pidpiduten ti kuarta ti panagkunadan..maluksaw da pay ket no di mapagbigyan isu dan..

Naimbag nga aldaw mo manong..

fred
3/2/2006 4:53:33 PM

neh..naridam ka man Reynold! tumappuakak koman ngem nakitak ti anniniwanmo...ty..halo-halo express kunak man daytoy nga style hehehe
kasta met kenka/kadakayo...have a nice one!
manongmo
Mel C.
3/3/2006 12:55:48 AM

Ka Fred, wen pudno dayta konam, pasarunwak man ta inbaga ni Ka Reynold nga mayat ken magustoak met toy istoryam, napadasak amin dagita, agdonate ti kastoy ti kasdiay ngem idi ibagak nga data laeng ket ayana apo agpanayonda pay laeng.

Sano agsao da idi ket hay apo diak itoloyen.. ta no saan mo nga ikkan ida ket agsao danto nga nangato ken diak ammon.. sa dagitay daddoma kunada nga agparparammag datao nagrigat ti maka pudno kadagiti kaadwan.

Idi awan ti inarawatko nga balitok adda mangibaga nga kaslaak kano di nga naggapo iti abroad sabay libbi pay konam, hihihi. Nadamagda nga puraw ni lakayko ket ayna kasla nakukkoka a bisikol. opppssssss Ka Jric hehehe amammo ida la adda dita.
Sherma Benosa
3/3/2006 2:34:41 AM

Hello Manong Fred.
Whew! Napintas man ta halo-halo expressmo, Manong...
Makaparay-aw uray no naliday koma ta topikom.
No apay met a kasta ti panagkunada no nagabrodka, aya?

Hello din, Mel C., ken Reynold
fred
3/3/2006 3:42:17 AM

hi, sherma..hi, mel c.
ty...wen, ta adu pay lang ti saan a naglupos panagpan-panunotna.
Cliff
3/3/2006 5:40:22 AM

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA! guraykaman 'tanud Fred ta iruarko man tay i-Pinili nga ekspresion no kasta a pag-garakgakennak...dika gumurgura ha ta uray ket ammom metten ti ugali dagitay i-Badoc ken Pinili!

[_ _t ni _ _ _m atanod! Hal-ot ka] Uray la a simmirip tay kaduak ditoy trabahok gapu ti kadakkel ti pagga-ak ko. First time in how many days...!'gurayka ta tuladenka:

Come ken tulungannak a pupunta sa Hawaii ta mapan tayo pagsasawan dagitay magagaling a politicians intono centenary celebration dagiti sakada ken OFWs. Mapan kano ni GMA. Gustoko ngamin na hal-iten dagitay taga-DFA ta isu my specialty!

That will be on September 28..., suratannak no kayatmo! 'Kitaek man no napractice mon 'yong ugali ni senador...#4G! hehehe

Hello Sherma, hello kadakayo lahat! HAHAHAHAHAHAHAHA manen!
Cliff
3/3/2006 5:58:53 AM

More than 8,300,000 OFWd and growing ti naudi a report dagitay para siimko atanud!fred
3/4/2006 5:18:52 AM

tanud cliff...dayta man! tay maikapat a G..kasla pay nariing ti mai-lib-libay a riknak!
la ta uray diay la pay-odna ti mabagik..mabalinen hahahahaha!
damagko mas makapal pa sa balat ng buwaya ang kanilang kutis...paano yan..kailangan pimmana a balikas ti maibanat tanud....
Cresencio Yagin
3/4/2006 5:27:55 PM

Fred, Mayatak kadaytoy inrugim nga stilo ti saritaan. No datao nga saanna unay nga ammo ti aginglis ken tumagalog ket medyo nalaklakansa ket ti makasursuro no kastoy.
Ala, awan met ket ti dakesna no ibagada ti kyat ken kasapulanda, dagiti intay sarungkaran sagpaminsan,ngem ti madi unay, no awan ti maited ket makaguradan kenka ,adda pay kabulonnna nga tanabutobno dadduma.
Dida la ammo nga no adda koma pagtrabahuan uray nanumnumo bassit ti sueldo iti lugartayo,mabalin nga adu kadatayo ti saanen nga pimmamao iti nakaiyanakan tay nga daga.Ngem ala intay latta umilw sagpaminsan. Aganus tayon a kadagiti di makaawat kadatayon.Annia ngarud ket mailiw tayo met iti daga nga intay nakayanakan.
taga hawaii
3/8/2006 10:15:39 AM

dandani amin nga tao kano ti Pilipinas mayat nga mapan abroad ta nagrigat met kano ti agbirok trabahu. no adda man mabirokan bassit suweldo.
no met agtalon dagiti tao, nalaka met ti paggatang ti farm produce.
ania nga rud ti aramiden no di agabroad..uray bassit suweldo no umay Phils. x 50
Reynold
3/8/2006 3:52:41 PM

Pudno ta paliiw mo kabsat nga taga Hawaii...adu kadagiti pagayam ko ket pinili da ti nag abroad...ken uray dakami ket mapanpanunot mi metten ti makigasang gasat ti ballasiw taaw. Ngem saan nga gapu ta agtarigagay kami ti nangatngato nga sweldo no di ket ti nakababain nga pulitika ti Pilipinas. Bari bari apo, ngem dagitay buwaya ti kongreso/senado ken kurakot ti gobyerno, kayat da nga agtalinaed nga mangmang ken nakurapay ti ili tapno ti kasta ket agtultuloy nga makontrol da. Lappeden da ti proyekto nga mangpa dur-as ti umili.

The general sentiments of working people here in Manila is supportive to the programs of the government ngem ania ti makitkita iti damdamag no di ti sourgrapings ti oppositions and they claim to represent the masses?

Naimbag nga aldaw yo amin apo, kastan sakbay nga rumsua manen ti pungtot ko kadagita nga pulitiko...

Reynold
3/8/2006 7:41:39 PM

mass...Bert Ugalino
3/8/2006 8:34:11 PM

Ka Fred, nasarakankan! I like your writing style and inimasko datoy salaysaymo immensely unay unay.Cliff
3/8/2006 11:31:57 PM

Atanud Fred, bay-am ta lalatenta dagita a buaya. Ti dakesna ket adu pay ti balimbing kadakuada, mairaman payen dagitay dadduma nga umili, 'puera-de-los-buenos'.

Poor Philippines! Ngem saanko pay nga ibaba ti bandera gayyem...

Sige Atanod ta simmiripak laeng!
Nestor Dupo
3/9/2006 8:11:48 AM

Apo Raynold, Saan mo nga panonoten dagitan ta aghighblood ka laeng. Husto ta konam ket no koma ta nalaka laeng nga lalaten dagiti bwaya mayat koma ta umayak met koma makipaglalat. Awan ti dimocrasia dita ayantayo. Awan met ti maaramidan ti tao....fred
3/9/2006 10:41:27 AM

nabayag bassit a diak nakasirip kakabsat..dumanonkayo gagayyem..ka nestor, tanud, kabsat Bert, hi, Reynold dimmagaska man gayamen, taga Hawaii, Mang Cres..appaunayen ta agdar-darasak ngem addanto man panagdadapag tayo...wen, agpapada ti burik ken pan-panunottayo ti panagkunak...
nagsam-it ketdin a panunoten, uray iti panunot laeng a lalaten dagiti rebbengna a malalat!
ala addanto aldawda attanud, mapuyupoy ti apuy ngem narigat a maseb-seban ti beggang, agtalinaedto latta ti pudot...
manen, iti sabalinto kad nga aldaw ti intay panagtutungtong manen...
fred
3/10/2006 4:24:26 PM

ay-ay pay a Pilipinas no ti gapu ti itatalaw ni filipino ket gura kadagiti buakaw nga agtuturay!
ngamin nagrigat nga ibuksilan... dagiti nabotosan, nangato man ti nagun-odda nga adal wenno ing-get laingna nga umarte iti pagsinean ken kalalamuyotan ti bosesna iti kinnantaan wenno kalalaingan idiay korte ti basketbolan...kurimaong latta!
kasta met, kaaduanna kadatayo nga umili, awan met pagpiliantayo no eleksion ta puro am-ammangaw met dagiti kandidato. no adda man naisal-salumina, saan met nga agbayag piman ta pukawenda.
la bareng agbaliwto, kunatay' lattan..nia pay? amangan no aghaybladka no masobraan a panunoten a kuna ni ka Nestor..
Cresencio Yagin
3/10/2006 8:29:52 PM

Wen Fred, anus lattan a, ta uray napasnek met ti panagkararag Iti Apo nga abalbaliw lakoma dagiti dakes nga agtutoray. Agbalinda koma nga nasayaat. Ngem saan met nga denggen amin ti Apo ti napasnek nga panagkararag tayo. Awan met ti mabalin tayo.Tay kunam nga aganustay lattan.KaBert
3/11/2006 12:10:02 PM

Ka Fred, ania aya ti "kaltaang"?
Nangnangegkon, Kas koma kaltaang ti rabii.
Ngem ania ti kayatna a sawen?
Julius Galdiano
3/11/2006 9:12:12 PM

Ka Fred, Magusgustuak met daytoy nga blog mo. Mangipalagip kaniak ti maysa nga kabagiak nga madi pay nakalpas iti grade 1 ngem ammo na met ti agsao iti tagalog kasla ti style ti panangsurat mo kadaytoy. Umanay la nga liwliwa mi nu adda paguumumungan mi nga barkada. Dayawek unay ta mapaspasamak nga talaga iti biag. Best regards and more blogs from you....fred
3/12/2006 4:45:50 PM

addakay man met gayamen mang cres! nalpas man ti panaginanan...nagudomg met datao.
ka bert, kaltaang...husto kayo! kapintasan a pakausaran ti kaltaang ket iti rabii...naulimek/natalinaay/nakalma/[nakapagsimpan/agin-inanan/agur-uroken a rabii] nupay mabalin met adda pay laeng dagiti nakariing nga agpan-panunot wenno ania la ditan hehehe

gayyem Julius, yamanek unay..makapalukmeg met ti puso ta imbagam...la ket pumig-pigsa la ti nakem nga agin-susurat sagpaminsan no kasta. kumustakay met? dinnodtoy kad ti ayanyo, gayyem? kaugalian..no aggu-ummong barkada adda met tay pantulak sar-sarita, pangdilig sa mga karabukob nga agmaga-maga...agawiskay man ketdi ta datay amin...regards!
Kiteb
3/12/2006 5:37:12 PM

Gayyem Ullong, adda ikitko dita Raritan, New Jersey,, kanayonna nga ibagbaga nga mapanko kano bisitaen. isu met ti kunak no pleteiandak ket mapanak. Adda panggepko a mangbisita kekuana daytoy Hunyo_Hulyo, diak pay masigurado ti petsana ta aprobaranda pay datay inaplikarak a baksyonko idiay pagum-umaak.Asidegka kadi dita lugar a Raritan? Kunak daytoy, ta no bareng ipalubos ti Apo a makapsyarak dita ket ikagumaakto koma met ti agdaliwaksay ket balbaleng masalakak dayat ayan ti umokmo.

Sige ngalud ta innak metten agunnat, ta mapan manen ti tao diay uma no waggat.
Monica Smith
3/13/2006 6:36:54 AM

Napintas datoy estoriam Manong Fred.jo
3/13/2006 12:12:41 PM

Naimbag nga orasyo kailian. Gayyem Monica malagipko ditoy ayan ti Bukanegan Blues ti immuna nga nagaamoan tayo idi ken tay storia nga da Alex-Henelyn. Hmmm. Ka Fred nayunam man ta adda pagliwliwan tayo?Cresencio Yagin
3/13/2006 9:40:36 PM

Pasyapasyaren kayla nga kasla maysa nga ambuboyogen. Umay datao sumisip ti diro.Ammok nga adu ti pakarayawan ti abongyo.Ituloyo latta ti agaramid
ti pakakilikilikan.

Fred Ilac, Jr.
3/15/2006 3:41:46 PM

pareng kiteb, wen, nasayaat no makaumaykadtoy NJ ta makapagkikitatayo...asideg la ti raritan ditoy ayanmi, kurang pay a maysa nga oras no karasay ti lugan.

monica, ty...ammomom, mayat a pangpalabsan oras no kua

hi, jo! nabayag la ket daydi bukabukanegan bluesen aya ken kumusta ngatan ni henelyn?

mang cres, mayat ti kasla ambubuyog no kua, amin a malabsam a sabong ket say-opem. annadam la ket tay sabong a kasla sumilot a kamiring! hehe
Sherma Benosa
3/15/2006 10:28:24 PM

Good pm, kakabsat a nasangpetak ditoy balay ni Manong Fred.
Lumabasak laeng, wen? Bareng mapindak a pagpasiaran amin a karruba... Hehehehe
jo
3/16/2006 12:08:29 AM

Ka Fred, sika ti agpadamag no kumosta ni Henelyn ta kaarubam sa met, wen maka pailiw dayta ti magustoanak nga parte iti iluko.com dayta.

Sapay koma ta agtultoloy latta ti pinagdidingnanggay tayo ditoy awanen ti kapipintasan no di nga ditoy iluko.com, sige sapay ta saan kayo nga maum umma kakabsat.

Hello Sherma kumosta met gayyem?

Naimbag nga orasyo amin kailian awan (linnabusan)ay este awan labasnan konak koma hehehe.
Sherma
3/16/2006 12:26:24 AM

hey, Ms. Jo! Kitaem ta ditoy ta la gayam ayan ni Manong Fred nga agsarak.
Lumabasak laeng koma ngem adda ka met.

Hay, nasayaat latta met, kabsat? Sika ngay?
Atanud Ed P.
3/17/2006 3:39:40 PM

Mayat atanud Fred, kunada naggasatkan kabsat no nakaabroadkan. Ti kangrunaan a nagabroadak ket tapno agkaykaysa ti familiak. Ditoy abroad gayam isu ti ayan ti karirigatanen a rigat no rigat ti panpanunuten . Ngem ditoy met abraoad ti ayan ti nam-ay a kananam-ayan no nam-ay ti panpanunuten.Cliff
3/18/2006 1:40:47 AM

Pasensiakan Atanud no itaka laeng a mapassiar. Adu ti trabaho. Daytoy man ti maipadamagko maipang-gep ti "Buhay Abroad" a topikotayo:

Idi naminsan a kalman ket nakasaritak tay secretarya ti DO of Labor and Employment. Katusak la koma ta umay ketdi agdadawaten iti pundo ngem gapu ta para met iti eskuela-an dagiti ubbing idiay Pilipinas ket binay-bayakon. Ken maysa ket kasapulanmi ditoy Europe ti tulong ti maysa a high-level public official isu a medio anghelak a nakilangen.

Ti adatna ket kasta kadi laengen ti style dagiti adda iti gobierno? Umay agda-dawat? Hmmm.... dawatek man ti kapanunotan dagiti padak a sangaili ditoy abong ni Atanud Fred?

Hello Sherma... nice to see you here!
MS...nalam-ek kadi pay dita ayanmo?
Jo...Hoe zijn u kleine zus?
Atanud Ed... dimmagasak diay ayanmo.
fred
3/18/2006 6:26:33 PM

kumustakayo Jo, Sherma, attanud Ed ken Cliff..
pimmintas bassit panawen ditoy ayanmi ngem imbabawina ta limmmamiis manen, awan met ket panghalo-halo.
wen tanud ed uray kasano ti rigat no kadua la ketdi ti pamilia.
tanud cliff.. basta para iti kaaduan dagita ur-or ay ket nasayaat..walang dugasan..saan a kas kadagitay dadduma a VIP, agpammarangda a kasladaka am-ammo no agabroadda, opisial a bisita kunada ngem pati katulongda kaduada. agibunongda iti sobre, adda pay gatadna, makatawen laengen kalpasan fundraising, awan met makita a nagapuanan malaksid diay bukodna a balay a pinabangonna..
adda nakakat-katawa a naestoria kaniak a napasamak a kasta ngem itinto man sabali a pagkakataon...
la nasayaat a panagsaad ti panawentayo a pada-pada...
Sherma
3/19/2006 11:53:25 PM

Hello Manongs Fred, Ed, Cliff and Ms. Jo. Nice to see you here, too.

Hmm, medyo serioso ti tungtungan ah. Maymayat sa no weather laeng ti ipadamagko. Nagpudot ditoy Pilipinas!

/Wen gayam. Mabalin ti ag-solicit? Hehehehehe/
jo
3/20/2006 1:21:49 PM

Ka Fred, umayak manen wen..urayekman dayta ibagbagam nga nakakatkatawa nga istorya ta isot' kayatko nga basbasaen. naimbag nga orasmo manong.

Naimbag nga aldaw/rabiiyo amin apo.. diak aginagan ta amangan no adda malabsak ket umaydak papispisan, hehehe.

Ni adda met gayam ni Pareng Cliff ditoy, kaasi ti apo Dios nasayaat met dagitoy aadingko hehehe. ket sika Pare kumosta dita ayanmo?

Ms. Sher, nasurotannak met gayam ditoyen, anat madamag dita Pilipinas gayyem?
Monica Smith
3/22/2006 6:18:47 PM

Komusta kay la aminen awan labas. Dimmagasak laeng Manong Fred. Umayak to manen.Johnnyric Domingo
3/23/2006 7:25:17 PM

Ka Freddie, Dios unay ti agngina. Komustan? Busy latta. Labasan kayo pay appo.
Sherma Benosa
3/25/2006 1:08:23 AM

hello....Cliff
3/25/2006 2:16:55 AM

Wala met yata tay akinbahay! Agurayka man ta innak kulisipen tay basi ni Atanod Fred ta pambaran a pagur-urayan kenkuana!

Kumosta Atanod? Limmabas met dagitay napipintas a babbalasang itay ngem naglemmengak ta mabainak!

Hello Sherma and Monica!
fred
3/26/2006 5:03:42 AM

alla ket kanayonak met latta a maudi! yamanek unay ti kinaridamyo, Sherma, Jo. MOnica, jric ken Tanud...ni sherma namindua pay gayam a nagbatingting iti kampana...talaga a tur-ogak!
kastan sa ketdi ti lumakay, addik..no mailibay, kasla pungdol, uray sirmamanda ta papag a nagdugmonan, agur-urok pay laeng; uray ipaturongda ta trumpa ti trumpeta dita lapayag, mayat pay la ti tagainep...la an-anusandak hehehe

di met la ngamin agbaliw ti pakinakem diay pakital-talonakaon, imbag idi ta saanda a tinambakan ti iluko.com, ita ket binakodanda, sementado pay! hal-at a biag. ta no koma beneddenganda laeng iti par-parato, ay ket layawek koma, kasta man ti kinasubegko hehe

ditoy met balay, no masangok diak met makabagi, ta addik sa ket amin a tao iti sirip-sirip...su nga imbag la ketdin ta kumidda-kidday ti langit kadagiti naglabas nga aldaw, ay ket naulila manen ti kalapaw! ngem ita ket makasang-sangiten ti panawen, nakitak met itay ti likudan ti init ngem naglemmeng man metten! bareng agbaliwto ti panunotna madam-dama.

diak ammo man kaaduan kadatayo, nagrigat a makapudno ti nakaparsuaan, no nalamiis, reklamo..no awan tudo...nasakit ti nakem, no napudot, idawattayo, sapay koma ta lumamiis..awan la ket pannakapnek. kastan sa ket ti biag!

su dakayo nga addik...puwera Josie [pa-smile lang daytoy, wen?] sher ken mon..no ania man ti nakitayo a kurang dagita ipit-pitik ti pusoyo, saanyo koma a gamden a kunaen: sapay koma ta kastoy isuna, sapay koma ta adda kastoy isuna, sapay koma ta kastoy met isuna, sapay koma ta sapay koma...sensiyakayon. napagdelihensiyahan ko kayo ngayon ang aga- aga...

tanud clif..di pay nakariing ti darak su a kinulitko dagitay sabsabong..ngem tay nangegko ta basi, sigud pay a simmarantak ti bigatko...la man ngarud tanud. manglukatka man ta sisipentayo ti anag ti nagling-etan..uray ket adda met ni jric a kaduata..dagasekto ni ka Ed. mailiwak metten a makilanglang manen kadakayo, kasla ko la kit-kitaen ti panagbuatit ni jric no kasdiay a masalamaan...irugik koma nga awisen idiay Barrio Uno ngem adda problema tay bunga ti ar-arasaasda, isu a to la no maminsanen..amangan no saan la a talunasan tay ikamatda kadatayo...amangan no SHOTGUN...pingggg...patay!! na G#1 tayon! ditayon maka G#4..numuna ta inggana ita, kan-kanayon pay laeng a dar-darepdepek..sikanto met, mahiligka a mangbitin-bitin kadakami..

la ta bareng makadagasak to diay ayanmo..ket ne nagminaren ti sin-aw ti langit idiay daya, mapan man ket datao makitupada...
fred
3/26/2006 5:09:00 AM

diay maikatlo a binatog...ditoy met balay...adik [addict] kunak koma..ta di ket addik..talaga a kabaw sa ket dataonjo
3/26/2006 6:07:23 AM

Hehehe Ka Fred apay ngay nga inpuweram diay kaniak? addik konam a no addoda adik konam met no maymaysa.. saan kadi Manong?Cliff
3/26/2006 8:21:44 AM

Nagimas ti panangiyablatmon Atanud! Kasla tay panglakayen tay mapan mangabalayan!

Ala ta alaenkanto man no siak ti mapan dumanon! hehehe! Ipasagad tanto tay sangaburnay a baak a basi nga inkalik diay sirok diay abongko.
Sherma Benosa
3/26/2006 6:16:39 PM

Heyyo! Manong Fred.
Missed yah! Kumustakan?

Hi Cliff! Pagdanunam? Goodluck......

Wait lang gayam. Question: Padanunendaka ngata? Hehehehe
Cresencio Yagin
3/26/2006 6:23:21 PM

Tagaano ka kadi Cliff,takunam nga inkalim nga basi. Idiay ilimi nga Sinait ket saanmi nga ikalkali ti Burnay. Idiay Piddig ti nakakitaak ti naikali nga burnay a nagyanan ti suka. Daydi pay ket sirok ti agdanda ti nangikalianda.
Idi ubingak ket pagkiwarendak ti pagbalinnenda nga basi. Kaayatak daytoy nga aramiden, tano makiwarko ket sarunnuek nga itaya diay ngiwatko tay murdong ti kayo nga innak pinagkiwar,nasamit ngamin no saan pay nga nagbalin nga basi. Suno ti Coca cola ta awan pay met nga igatang ti mainom nga soda idi.
fred
3/26/2006 6:24:47 PM

hi, jo... tanud cliff!
la man ngarud tanud ta man kallukat ta pangbisibis iti mara-maga a karabukob, ta kaduaenkanto kadi...ngem sakbay nga inta mangabalayan, ay ket intay koma pay tumapat, ta bareng adda panganan dagiti kasla nalinnaawan a boses a mangpakalma ken ni abalayanen...
intay bassit tibnokan tay agal-alingasaw ti pudotna a pakinakem ni abalayan..amangan ket no dapig ti badang ti ipasabatna!
bareng adda panganan ti bosesta a mangnayon ti sam-it ti isem tay sab-sabongem...

diak met nakadagas idiay kalapawmon ta na lo battak...napalaloan sa ket ti nagballog..
Josie Herrema
3/26/2006 11:13:10 PM

Mayat a talaga, Ka Fred.. no mapan kayo mang tapat isaganayo tay payong amangan no sanga arinola met nga is.....ni abalayan ti isabatna..hahaha.

Napia laeng tay is...ngem dayta badang aya? hahaha.
fred
3/27/2006 4:43:51 AM

lunes..ngem madamdama pay ti serrek, kappanaw dagiti kabbalayko, su nga nakabagiak a tumamdag..
hello, sherma ken mang cres, adda kay gayam! kumustakayon?
wen nga agpayso sherma, diak met nadamagen no dinnod toy ti danonan ni tanud, basta wenak met latta a wenen..mangan ket no diay lugar dagiti head hunters, ngem no ni tanud to pay met laeng, badangak latta...di bale nga agawid kami nga awan ti ulona!

sumurot ka man ketdi mang cres..nam-namaem a saan a sika ti isarangminto no kas pagarigan, para cover kanto laeng hehehe. wen, intayto!

agpayso ta kunam manong, awan kali-kali ti basi idiay ayan tayo ta adda pay ngarud ikalim ket masigud met, dayta a kinaburirawtayo a taga Sinait.
adda met ketdi nasangapuloan a tawen a basimi idi, malagipko ngem idi naluktan, nagdidinnamagan ti nasurok a kabarangayan, adu ti naturog idiay dalan!
ammom jo saan mi a kabuteng ti arinola, basta presko ti nagyanna...kunam pay mailasinmi no presko ken saan...pugtuam man ketdi no kasanomi nga ilasin..

ala ngarud, sherm..mang cres ken jo innak pay, amangan no ma lo batt manen datao..
Josie Herrema
3/27/2006 5:12:24 AM

Hehehe aramidennak man nga manmudton yong! kasla man daydi istoria da Henelyn ken Alex daytoyen a?..

Sirit man ngarud Ka Fred ta kayatko man nga ammuen no ania iti apaglasinanyo tapno ammokto met iti aramidek inton maammoak taymapanyo haranaen..hehehehe..kablaawan kayo amin apo nga adda ditoy.
Cliff
3/27/2006 6:36:24 AM

Atanud Fred, agurayka ta iyunak a sungbatan ni Sherma. Hello Sherma!!!

Sherma, asino ti danonenmi? No ngay sika, mabalin hehehe! Padanonendak ngata kunam? Di bartekek nga umuna ni Tatangmo santo sika hehehe!

Ania ti makunam Atanud .......?

Gayyem Cres -taga Pinili'ak... diay ili a pakasarakam ti eskuelaan dagiti malalaki a kas kuna diay kansion! Nang-ngegko laeng diay kunada a maikali a basi gayyem ngem diak pay nakakita! Adu kunada man ti parekna ket no kanem ket mabartekka.

...Jo, ti man la malawlawatmon nga isbo! Depende a kas kuna ni Atanud no asino ti immisbo!

Apay mabutengka a maputolan ti ulo Atanud? Di bale ta isalakannata met ngata ni Sherma no isu ti mapanta danonen ania? Ken dika unay tumagari kadayta #4G ta baka no dayta ti pakaisarsarakantayo nga aga-atanud. Bay-am ni G'yem J'ric ta nakataldeng sa!

Masaludsodko man atanud, no addan 'waswitmon' ania ti kasaya-atan a panangitalida kenka? Taldeng a (1) pa-sungo, (2) pa-agong, (3) Pateng-nged, wenno (4) pa-sara [no adda saram a]. Masaludsodko daytoy atanud ta tapno ammok ti saganaak hehehe!
fred
3/27/2006 10:39:54 AM

jo sabalinto kad laengen nga estoriaan no kasanomi a pugtuan...amangan ket no tinto man pakad-kadanonantayon...sanguek man ni tanud ko..

tanud...pangaasim ta saan a rabrabak no ni Sherma..ta no dakayo a dua tay kunadan, wala akong itulak/ kabigin...hehehe

ta no ni tatangna...dinak am-ammo ngem toy nasinged kaniak, agam-ammoda..

kas pagarigan agbuelta ni Sherma, tapno mapanek-nekanna, uray damagenna ken ni tatangna..daytoy ti password:

lakay igme, maysa nga ama....

su nga dika manglayat-layat tanud no dimo itagbat! ngem tay kunakon..basta sika tanud...no damagem, kabaelak ti tumapuak, saan a wen wenno saan ti sungbatko...ketdi, ania a palapag ti kayatmo a pagtapuakak, kunak hehehe

la ta mapan pay agtalon datao..

sabawil
3/27/2006 10:45:41 AM

No siak atanud ket dita baba..hehehe tapno mailasinak nga nataldengan kan..ken kokoaka inganat' inagana..tapno ipakitak iti asinoman nga mangagaw nga dayta a taldengmo ket isut' pagilasinak...hahahahaha.Sherma Benosa
3/27/2006 5:53:20 PM

Manong Fred! Asino dayta nasinged kaniam nga am-ammona ni Tatangko? Baka mabalinmo nga yarasaas kaniak, Manong?

"Lakay Igme, Maysa nga Ama..." Diak nabasa dayta nga sinurat ni Tatangko, manong ta awan met ti kopyanan... inyestoriana laeng kadakami nga agkakabsat idi ubbingkami pay... 'Bag ta natandaanam, Manong?

I've read somewhere nga head-hunting used to be practiced in Nueva Vizcaya... 'Su nga no agkamkamali dayta atanudmo, Manong Fred ket dika agdanag ta isu laeng ti mapugutan. You'll be safe. Uray da Manong J'ric, Manong Cres, etc etc... Hehehehehe
Sherma Benosa
3/27/2006 5:59:24 PM

Apay diak met naawatan daytoy:

"Masaludsodko man atanud, no addan 'waswitmon' ania ti kasaya-atan a panangitalida kenka? Taldeng a (1) pa-sungo, (2) pa-agong, (3) Pateng-nged, wenno (4) pa-sara [no adda saram a]. Masaludsodko daytoy atanud ta tapno ammok ti saganaak hehehe!"

Ania ti waswit? Ania ti taldeng, tali?
Sherma Benosa
3/27/2006 6:01:53 PM

'Su nga no agkamkamali dayta atanudmo, Manong Fred ket dika agdanag ta isu laeng ti mapugutan."

should have been:

'Su nga no agkamkamali dayta atanudmo, Manong Fred... a ket sigurado a mapugutan. Ngem di ka agdanag ta isuna laeng...
fred
3/28/2006 5:15:52 AM

hi, Sherma!
ay ket agar-arem pay lang ni dadim idi insuratna daydiay,1970s. adda maysa a gayyemko a nangiregalo kaniak iti Talugading, a paulo ti libroda, su ti nakabasaak. no dagita am-ammona nga am-ammok, bay-am ta isunto ti pang bribe ko, inton umay kami ken tanud hehe..maamuamto!

no addanto pay met la ket kabaelak nga aramiden tapno saanda a pingawan ni tanud..ikarigatak, uray pay ingganat agnguy-nguy-aak hehe...tanud Cliff. kitam met, uray nakatallikud ka tanud, isal-salakanko ta kararuam hehe.

wen gayam..waswit, salitang kanto ng asawa.
taldeng, tay man estilo ti pangtalida iti maysa a banag/ pinarsua tapno saan a makabulos.

tanud cliff, niat makunam? nakapangaltan..sika kano met la iti mapugotan! di bale kaberankanto! ngem masapul nga isurotta ni mang cres ken jric..ta no kas pagarigan, saanak nga umanay a paglingedam wenno matulidak, adda reenporsment..
Kiteb
3/28/2006 7:23:39 AM

Taldeng=liding

Lidingan{ isu daytay tay pamaya an a tudoken diay sungo (murdong ti agong ti nuang ken baka )nga isu iti pangiyusokan ti banban wenno tali , tapno naamo ken natulok ti nuang nga ukoden wenno iturong.

Isu nga no makakitaka ti nuang wenno baka a nga ukukodenda wenno guyguyoden nga adda talina manipud diay sungo wenno puon ti agongda, kayatna a sawen adda lidingna.Saanda a nalaka a makagarut wenno makapulos no maipagud wenno maiwaywayda,

Isu nga iypalikarda metten iti tao , taldeng a kunada metten, lalona dagitay a nadugos wenno datay saan a mangsursurot iti umiso a disiplina.
Monica Smith
3/28/2006 8:08:56 AM

Ala kayo!

Imbitarak ti bagi kon, siak ton ti maysa nga abay hehehehe. Lumabasak man Manong Fred!
Cliff
3/28/2006 11:06:35 AM

Ayna atanud Fred, nagdamagak laeng kenni Sherma no mabalin ti mapan dumanon ket paputolnan sa met a talaga toy ulokon!

Di bale adingko Sherma no itanem mo la ketdi a nasayaat daydiay pusok ket nakasagana-ak a maputolan hehehe!

Husto diay kuna ni Kiteb Sherma maipapan idiay definition ti taldeng. Taldengam kadi laengen diay agongko ngem tay putolem toy ulok! Di bale a guyod-guyodennakon a kasla nuang ngem diay maputolan.

Atanud Fred, siguro may-mayat a balonen tay sioktong ngem tay basi no mapantayo dumanon. Al-alisto no kua a mabartek ni Abalayan hehehe!

Hello Monica! May-mayat sa no sika ti Ninang hehehe!
jo
3/28/2006 11:21:37 AM

Mayat toy immaymo nagpatulongan gayyem Cliff ta adoda ngem no diay balaymo ket saanmon sa met a kaya yong! annayko kumoddotda manen apo. hihihi, lalaingenyo ngarud mga atanud barengno maigasatannan.fred
3/28/2006 11:57:52 AM

hi pareng kiteb/ jo!
wen gayam, dakayo Monica ken Jo ti itugotmi pay tapno adda sabong a pangarkosmi iti lakadmi ken tanud!
tldeng taldeng, mayat daytoy! ket no kadagitoy a panawen adda pay agtaldeng iti diladan ken iti puseg ken idiay pay! hal-at dagitoy a tao..ta la maar-aramidda!

wen gayam tanud, kapintasan a pangtaldeng ni waswit ken ni toro ket idiay bitukana...ngem masapul nga iramanna a sip-raongan diay apro ken dalem hehehe
jo
3/28/2006 12:30:38 PM

Ho..lal..laaa, nagalas ta taldenganen, eehh yakkiii.Uray tay agongda konam Ka Fred ayatda laeng nga adda rimat rimatna tay toktok iti agongda ngem no awan dadiay ket nagalas puera dalos buenos apo.Sherma Benosa
3/28/2006 5:37:36 PM

Hello everyone!

Manong Cliff: Maybe I am a descendant of a head hunter. I get excited when I smell blood. You cross our territory and...

Sniff. Sniff. Hmmmm...

Hehehehehehehehehehehehe
Sherma Benosa
3/28/2006 5:44:22 PM

Hello Monica & Josie!

Manong Fred and Kiteb, thank you kadayta explanation yo.

Hmmmm... no ni Manong Cliff, panagkunak ket saan nga umdas diay tali a pangtaldeng kaniana...

Manong Cliff, inton napugotankan, isab-itkonto dayta ulom idiay salasmi. Isunto ti pannaka-trophy'k. Ket 'diay pusom, tadtadekto nga ipakurkor iti manok. Hehehehehehehehehehehehhehehehehehehehehehehehehehehehehe

Cliff
3/29/2006 1:03:21 AM

Dakes daytoyen Atanud Fred...diay ulok a kas trophy ken diay pusok a maikurkor ti manok? Nagsakit sa man ti maderder ti pusona Atanud...

Sapulem man ni Tarzan kenni Jane atanud ta isu ti kadua tayo a mapan dumanon!

Sherma, di la agbaliw ta panunotmon aya adingko? Apay no saannak laengen a pugotan, itangkalnak laengen a kas monkey ta uray ket nalaingak met nga agikkat iti kuto!

Narawetak laeng! hehehe!
Monica Smith
3/29/2006 6:42:05 AM

Hi Sherma.

Hehehehe....todas kan Clif!

Ninang! Ay ket isapulan nak ngarud ti kaparehak nga Ninong. Ania ti makunam anak ko ti kasar.
fred
3/29/2006 12:51:11 PM

la ngarud ta bareng addanto iparngedda, agsardengton ti kinalokona, kastan sa ket ti nalakayan a toro, narigat a mapadso ti kinalalakina!
ngem inton makapon..abakna pay tay naamo nga uken hehehe

hi jo/Sherma ken Monica!
dika madnagan Monica ta adu ti mayat a pumareha kenka ngem siakto ti para pili ta ammok a dagiti dadduma ket adu ti ilem-lemmengda a kinaloko. ket no lokoenda kanto pay laeng, siakto ti bahala...pingggg! la man no maitarayanda tay palsuotko!

tanud, agtalnaka ket delikado ti kalagayam! uray ket nalaingkan sa met a sumay-op, patademem ta panagangotmo....never cross kano diay territory da.. amangan ketdi no matsambaanda ta ulo...su nga dita ka laeng turf mo! agingga iti makaplanota ken makontakta dagiti koneksion!

ngem sabagay am-ammoka tanud..uray pay tad-tadenda ta pusom, sibibiagto latta ken napudnonto latta dayta idat-datagmo a nagyanna...wen, dayta naglaon ta pusom tanud ket saan a manglay-lay, naungkel man ta bagi, kaslanto pay laeng bara ti agmatuon nga init dayta iyar-arungaingmo, saan kadi?

no kas koma teritorio dagiti leon, nalaka laeng a lasinen no dinnodtoy ti boundary da..ta dagidiay leon ket isboanda diay pagarianda...isud ngata? amangan ket no adda partengna!
josie
3/29/2006 12:59:10 PM

Nagimaskan ta panagal-alamon apo kapitan! mayat a talaga.

Hello Sherma saanmo unay nabanglo a dayag ketni agtigerger ti butengnan toy barukongan. hehehe
JRIC
3/29/2006 5:29:18 PM

Saanka nga agdanag gayyem Cliff, umbaasto dayta uungetanda no makitada dayta tarakim.
Ka Freddie & Ka Kiteb, pakitaldeng dagita babbalasang tapno saanda nga agwalay!
Umayak koma met no inbitarandak. Siakto ti para taug ta sioktong wenno basi. Masapul a mabartek daras ni abalayan. Hahahahahahaha1
Sherma Benosa
3/29/2006 11:51:23 PM

HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE
HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA

Manong Fred! Ay Apo! Matayak sa met iti ellek kadayta impostemon! Apay, kasla ka met la pudpudno a panglakayenen?

Hmmm, agsubliakto!

Cliff
3/30/2006 12:42:09 AM

Kastoy nay atanud Fred... Itugotko toy pusak ta nalaing nga ag-sayop iti amasona hehehe.

Basta kayatko ti makatiliw iti amasona atanud ta nadung-ngoda kano no mapa-amom isu nga uray narisgo ket pilitenka a kaduaennak. Bayam dayta basi ken sioktongen isu pay a padagsen. Natartarayak a kumamat no ni Sherma ti matiambaanta nga agmaymaysa.

Ninang, isaganam tay bitor mo no makatiliwak iti amasona hehehe!
Sherma Benosa
3/30/2006 12:56:47 AM

Provided kusto dayta teoryam, Manong Cliff... dakdakkel pay ngem dayta risgo a kunkunam ti problemam.

Remember, there is the Iluko word NO, meaning IF...
"NO mapa-amom..."

You may not need to run after me... 'coz I wouldn't run. Sanguenkanto... ta siakto a mismo ti mangpugot kaniam.

Bloodthirsty 'toy adim, kunam 'sa.
Cliff
3/30/2006 1:14:42 AM

NANANGKO! ta talaga a nauyongda hehehe!

Atanud Fred, ammom ti agaramid ti silo hehehe. Maymayat tay silo ta amangan no makaramotandak nga agpayso!

Sherma, no diay pusa ket umamo no kanayon a maaprosan ken makansionan, apay diay amasona, saan? Iyaramidankanto pay tay indayon a pangpaturogak kenka sakanto itultulod a kasla ubing aginga a makaturogka.

Tanud Fred, agriingkan ta mapanta siloan tay amasona!!!
fred
3/30/2006 5:35:59 AM

jo, masapul nga annadan dagiti balikas amangan no lallalo a rumungsot ta sab-sabongen ni tanud..
jric..yaman pay ta simmangpetka, mangpanunotka man ketdi ti aramiden ni tanud...talagan sa ketdi a pugotandan!

tanud..no silo ti ipakatta, masapul ti pang-ngati, mayat ka met laeng a sika ti maiyatang? wen kunamon ta bareng inton makitanaka tay sabong a nakabaud ket ibabawinanto tay nailayat a talunasan...

bareng, imbes a talunasan, tay to latigo ti apanna isaplit kenka ta ammok a tunggal panagdissonto ti naapges a baut, agted-tedto met dagiti luana!

bay-amto nga aguma tanud a mangibaut iti latigo kadayta indatagmo a bagi ket lallalonto a mapaneknekanna ti kinapudno ken saan a mapir-pirsay nga idat-datonmo..pagumaemto a der-derenna dagita lasag ngem imbes nga asugto ti mangegna, tayto kinadarisay ti gandatmo ti rummuar kadagita bibigmo, agingga iti maudi nga asugmo!

ket makitak a ruk-atannakanto, apungolennanto ta nadasay a bagi, aprosannakanto kadagiti nalamuyot a dakulap ket baniosannakanto kadagit agted-ted a luana. wen, ipug-awnanto ti baro a biag manipud iti barana ket isunto ti mangpa-ungar kenka..bumanonkayonto a dua, sanguenyonto ti sinamar ti agsapa ket dakayto ti agkuyog a mangpalubos ti ilelennek ti init a nagtaud iti daya. whewwww!!! hal-at tanud..no kastoy a riringko ket diak pay nakapagkape..madi ti rummuar iti panunotko..

ton maminsan bay-annak a makamur-muray tapno saan a tila adda a maisaw-sawangko....innak pay gagayyem..ta padasenman ti mapan pumang-or iti bola...
josie
3/30/2006 6:18:25 AM

Nuy! talaga nga nauyong dakayo ni, hmmm saan nga bale nga sisipem tay darana no in-innutem. Kada tugot iti latigo nga insaplitmo..dara a napresko.. idissom dagita nalamuyot a bibigmo pandaem kada sugat na nga susupen.. saan nakanto nga anawaen ta isot' mangep-ep ken agas tay ut-otna nga intedmo.. uray maiboston tay darana no in inot iti panaguyos tay biagna no sika la ketdi iti gapwananna.Cliff
3/30/2006 12:24:23 PM

HAHAHAHAHAHAHA! Hal-ot ka atanud, uray la a timmaray 'toy pusak iti kapigsa ti katawak itay nabasak ta insuratmo. Pangngati ken Atang?!?! Hal-ot ka manen atanud... ti la adda a mapampanpanunotmo!

Ken latigo? Nagulpitkan atanud. Ngem no kas tay kunamon ket no isunto ti makapalukneng itay bimmato a puso ni Sherma, a ket anusakto a di bumurong atanud ti masaplitan iti latigo ni ayat hehehe!

Ala atanud, agtalimangenak iti kinaimnas ni ayat ket ibturak dagiti sanaang ni ulpit no saan laeng a mamki ken dumges ti kinapateg dagita a balbalikasmo kenni balasang ni karayo!

hehehe, naaringanak sa met kenkan atanud!
Sherma Benosa
3/30/2006 5:35:36 PM

Manong Fred! Manong Fred!
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
Ay Apo ka, Manong ko!
hehehehehehehehehehe
Sherma Benosa
3/31/2006 6:57:59 PM

Nakaro gayam ni Manong Fred no kaririingna, dakayo. Agam-ammangaw!
Hehehehehehehe

No silo ti usarenyo, Manong, atiddugenyo tapno makadanon idiay yanko. Ta palsiitto ti umuna nga itirak kenni Manong Cliff. Patamaakto idiay nagbaetan dagiti matana, tapno makitak pay nga apagapaman nga agduling sakbay a matumba...

Ngem dikay agdanag... saanto a bato ti balak... Medyo naluklukneng bassit. Pukawek laeng nga umuna ti puotna.

Hehehehe
Cliff
3/31/2006 9:51:39 PM

Hoy atanud agriingkan ken saanka pay laeng nga agkapkape. Masapulko ti tulongmo. Palsiit metten atanud ti aramatenda!

Ania met daytoy a biagen ta pugotanda la ngarud ti taon, kayatda pay a pagdulingen!

Ngem agurayka atanod, kasla adda namkianna tay pammagbagam! 'Nalukneng' kano met diay ibalada diay palsiitda? Hmmmm... 'Puso' siguro, ania atanud?
jerico ray
3/31/2006 11:07:53 PM

Saanka nga agdanag cliff garter ti panty dayta palsiitna ket sagu ti balana. Agapaman laeng ti sakitna, kasla kagat ti lukmo a kappi. Hehehe!Sherma Benosa
4/1/2006 2:29:20 AM

Naluklukneng ngem bato, kunak... saanko imbaga a nalukneng a talaga! Ay Apo, wishful thinking dagita ibagbagayo, Jerico Ray ken Manong Cliff...

Cliff
4/1/2006 5:23:04 AM

jr mayat gayyem hehehe!sige tulongnnak man a mangpa-amo itay kunkunak bareng no sika ti umuna a palsiitanda!

Sherma, ania pay ngay ti nalukluneng ngem bato no di puso wenno sago hehehe!
fred
4/1/2006 4:23:58 PM

hal-at tanud no palsiit...narigatko a panunoten no ania ti pangontra, numona ta kasla asintado no agipangta!
agpatulongtay sa ketdi kada jo ken Monica...ipakiusaptan sa ket ni jr wenno ni mang cres a mapan mangidatag iti kappia...wen, CEASEFIRE!
narigaten no madulingka...inton mat-matam, duanton ti makitam a sabong, namak payen no diay to dobolna ti maarakupmo, kasano a maet-etam ti angin?
Cliff
4/2/2006 12:16:44 AM

Asintado a talaga atanud ngem kas nakunakon ket kasla adda pagna-anna dagita pammag-bagam ta pusoda kano met diay ibalada! Sago ken garter-kuna met ni 'jr'! Ngem agurayka 'jr', apay adda garter nga usar dagitay amasona?

Ceasefire kunam atanud? Sige, ipatulodmo da Jo ken Monica ta bareng no mayatda ngem ne, kitaem a saanda a kumappon kadagitay head hunters baka isudanto pay ti mangpugot kadata!

Ngem no siak ti pagsaludsodam atanud ket kaykayatko a kamatkamaten ken tukma-an tay amasona a narungsot ta kas nakunakon ket nalamlambingda a talaga no matiliwmo a kumarkaramot! 'Gaasem atanud, imbes nga isuna ti mangidispley diay ulok idiay purokda ket siakto ti mangiparada kenkuana idiay uneg ti simbaan!
fred
4/2/2006 4:16:22 AM

la ngarud tanud...bira!
ngem inton palsiitannaka, agsiputka! ket inton makitam a puso ti imbalana, saankanto nga aglisi no di ket luktamto ta barukong ket isunto ti itayam..sippawento ta barukong ti imbalana a puso ket bay-amto a mapan umapon iti abay ta kakaisuna a pusom!

makitak ket aglapunasanto met ti ragsak ta pusom a mangapungol ta ania pay ket addan kaduana, saanen nga agmay-maysa piman!

ngem annadam koma... irutamto ti panangarakupmo kaniana, nairut a napnuan dungngo ken umap-apuy ti barana!

saanmonto koma a pagladingiten, no agluaman saanto koma a lua ni leddaang; awanto koma a pulos ti umapay a liday..tinto la koma rummuar kadagiti bibigna: ala man pay manong saannak nga ib-ibbatan...irutam pay!

wen, ta no aglua..babawimto iti kamaudianan, dagitinto luana ti manglunod kenka ket isunto ti pakalemmesam..ta no nagsaning-i tanud ti puso a natukmaam, nabir-birtud pay ngem asido ti luana a mangpettak iti kawar a nangbalud kadakuada..agtayabto ket dimonton makamatan!

rug-rugina laeng daytoy ti sermon ni apo padi tanud...domingo sa ketdi ket ituloynanto kano idiay pulpito! hehehe

ama ket nagmayaten ti senyales ti spring ditoy aynmi..rummuar man pay datao....
????????
4/2/2006 4:27:54 AM

Patalastas:

Hu,hu,hu anian a nagsaem, ungto di lagip, lagip nga inparamanmo dagita lua a manangilud sut' sagsagabaek ita...saem nga awan man mang ep-ep, puso a natudyo ken manangilala ti sapsapulek? huhuhuhuhuuuuuuuu.
jerico ray
4/2/2006 10:46:18 AM

Cliff, pudno ti kona ni ka freddie nga agluanto ni ading sherma. Lua ti pannakapnek ket ti irut ta arakupmo laeng iti mapakapasardeng dagiti agtulid a luana. Kunanto ni Sherma kenka bayat ti panangarakupmo iti nairut: "Oh, Cliff Ay-ayatenka unay-uay... idi pay nga ar-arapaapek toy nairut nga arakupmo"

Ehem...ehem... ading Sherma, pakawanennak no di agpayso toy ibagbagak wen.
fred
4/3/2006 3:43:47 PM

hi, jr! tulongannak man...kasanota a kasao ni ??????

tanud, niat napasamaken? bir-birokennaka ni apo padi. di pay nalpas sermon, nagtalawkan!
Sherma Benosa
4/3/2006 7:45:10 PM

Hmmm, nakaro dagitoy Mamanong ditoy...
Agsubliakto...

Sherma Benosa
4/4/2006 1:41:35 AM

"Tanud... bir-birokennaka ni apo padi. di pay nalpas sermon, nagtalawkan!" —Manong Fred

Awanen, Manong diay katkatungtongmon! Napabutnganen isu a nagtalawen... Hehehehehehehehe

fred
4/4/2006 5:57:23 AM

wen, Sherma..piman a tanudko imbaagna ti ipusnan a kunada!

jric, pangaasim adi ta kamakamem ni tanud, pakirdem pakinakemna amangan no talaga a matuloyan ket diretso a mapukawna! [diay panunotna]

wenno napan nangiruar iti dak-dakkel a kalasagna...ammok dagiti i-Pinili, adut ilem-lemmengda!
Monica Smith
4/4/2006 7:14:22 PM

Mayat ti patangan yo ditoy gagayyem. Para basaak lang ita hehehehe!Sherma Benosa
4/4/2006 7:57:57 PM

Hi Monica!

Napabutngan ta Apo Padi, kunkunamto met ngamin, Manong Fred. Adda met a dagus ti mangilualo iti kararuanan apaman a mapugutan! Hehehe
Linda Bulong
4/4/2006 8:13:35 PM

Kaka Fred, I like your sense of humor. Agsuratka man iti ad-adu pay a sampol ti kastoy nga estilom? Ania ngata a genre ti literatura ti awagto dagiti eskolar itoy?Cliff
4/4/2006 10:30:04 PM

Atanud, addaak pay ditoy ngem nakatuglep nga agsi-siim ditoy karemmengan. Tukmaak koma itayen tay amasona ngem bigla met a nagparang tay maysa ket agamakak baka saan laeng a palsiit ti maganabko no di ket pay putolanda pay tay kakaisuna nga 'ikalkaluya'!

Imbaag nga ipus atanud? hehehe, nakakitaka kadin aya ti taga-Pinili nga agibaag ti ipusna? Ken maysa atanud ket ammomon ti sekreto tayo nga i-Sinait-Badoc-Pinili... nalaing tayo nga agmama iti bawang ket no uray putolanda tay baag tayo ket AGTUBO hehehe!

Sige atanud ta maladaw man dataon! Diak koma pay laeng agtagtagari ta bareng no makasorpresaak kunak ngem baka no maibagam amin a sekreto dagitay taga-Pinili!

Hello Ms. Linda! No ngay awagantayo daytoy estilo ni atanud Fred iti "Babylon of Ilukodotcom" hehehe! Good umaga po...hehehe!
Linda Bulong
4/5/2006 1:32:30 AM

OK lang, Cliff. Anyway, naimbento met amin a teoria ti literatura. Apay ketdin a di mabalin no datayo met ti agaramid ti bukodtayo a teoria?fred
4/5/2006 5:37:16 AM

ka Linda, 'gandang bigat! tenk yo!
diay man dinesanyoyo a libro ni apo Ariel Agcaoili [DANGADANG] ti nakapidutak! ket no ta pakatawa, dagitay agsasarita ken pagsasaritaanda idiay sirok ti salamagi! hehehe

ay Monica, ita ta simmangpetka amangan a lallalo manen nga agbuteng ni tanud kunak koma ngem ne saan sa met ta adda inruarna nga anting-anting!

hi, Sherma! nagastayanna kan gayam narugmaan tay amasona! halla ket sikan sa met ti agannad ta pimmusa sa ketdi ti abilidadna!

tanud, saankonto a pulos ibutaktak amin dagiti ilem-lemmeng ti i-Pinili, pagburirawennak man iti baak a basi ken uray pay lalatendak! hehe
annadam ta anting-anting, amangan no maawan ti bisana...saanmo a lip-liptan ta orasionna..wen?

la ngarud ket ni di met maigawid diay itatayok ti init!

Monica Smith
4/5/2006 6:13:56 AM

Good morning to all, lumabasak manen!Monica Smith
4/5/2006 6:23:48 AM

Guray kayo nalipatak nga nag-hi ken Sherma. Hi Sherma komustan? Pagaambonan da ka met ditoyen! heheheheSherma Benosa
4/5/2006 7:24:43 PM

Hi Monica, good morning.
Ditoy ngamin nga immay nagkamang ni Manong Cliff idi mariknana a maabak isuna idiay UI...

Ania pay, di kasta unay ti pinangtulong kaniana da Manong Fred, JRIC ken amin-aminen. Ta kasano, no dida tulungan, ket insigida met a mapugutan. Hehehe
Sherma Benosa
4/5/2006 7:25:35 PM

Hi Manang Linda, kumusta?
Nice to see you ditoy abong ni Manong Fred.
KUmustan, Manang?
Linda Bulong
4/5/2006 10:59:35 PM

Sherma, dimmagasak idiay abongmo ngem sikan sa met ti di agaw-awid.Sherma Benosa
4/6/2006 2:56:23 AM

Hello Manang... nagsubliak met laeng idiay ta addaka idiay..Sherma Benosa
4/6/2006 2:58:13 AM

Sungbatak man pay gayam ni Manongko Fred...

Manong, di ka kadi unay agdandanag... Insaddiak ti immasideg kaniana ta kitaek kunak no adda met laeng siglatna. Tsk tsk... Nakapuy, sika! Hehehe
Cliff
4/6/2006 5:24:19 AM

...pagyamanan atanud Fred. Daytan tay kunkunada a mapagtalkan a panglakayen! Uray lalatenda a kas kinunam! Isuna laeng atanud ta kimmapoykan sa met a mangbagbaga iti daytay amasona ta nakarit met latta.

Gaasem tanud ket nakapuy kunada payen hehehe!

Agurayka atanud, adda napanunotko a tulong diay anting-antingko. Tabukol atanud. TABUKOL! No ngay tabukolak sigurado daydiayen ta saanton a makapalsiit ken makakaramot! hehehe

Nakitam diay maysa a limmabas atanud? Siputam daydiay ta adda met siglatenna. Baka no sika ti magaw-isna ket putulandaka met a dimo mapupuotan! Hello Ms. MS

Ms. Linda...as if nakitkitakon ang naganyo sa Bannawag? Bon jour po!
josie h.
4/6/2006 6:05:56 AM

Pareng Cliff, an anwen dakan? lumabasak lang apo, naimbag nga orasyo.Ray Miguel
4/6/2006 8:31:03 AM

'tanud cliff, limmabas laeng dadiay mabuteng ta kamkamatek ngamin. awan danag siak ti mangarakup no masapulak ni miss...

imbag a morningyo amin.........
Sherma Benosa
4/6/2006 7:09:52 PM

Hello, Josie and Ray! Good morning...

When I joined iluko.com blogs, I decided I'd play the role of a bully. So bully I will always be. Uray ania ti pammagbaga ni Manong Fred! Hehehe

Tabukol? Naman! Apay lames. Ilaylayatmo pay laeng manong dayta tabukolmo a ket napugutankan a. Sika met!

Linda Bulong
4/7/2006 1:59:44 AM

Hi Manong Fred,
Ay ket nakaala met gayam iti Dangadang, aya? Daydiay ti pinangabak ni Ariel iti National Centennial Commission. Kasta adda met kopiamon ti Candon a pinangabak met ni Manong Rey Duque?
Agunika no awan pay bareng adda pay la nabati a kopiada idiay bodega. Ngem no kasano a maipaw-itkonto, ibagam latta.
Hi Sherma,
Ala, padasek ngarud ti dumagas manen idiay abongmo. Nagtumpong met laeng ti sked yo ken manong a naggapu idiay California? Saankon a dakamaten no asino ta confidential kano, amangan no agsakit ti nakem dagiti dina masarungkaran ditoy Pinas.
Hi Cliff,
Wen, siak sa tay agsursurat idiay Bannawag ken adda kolumna ita a Dear Manang. Naimbag nga orasmo met. Padasem man ketdi met ti mangibingay iti Bannawag kadagiti padasmo dita nakaisadsadam a lubong. It would be interesting, you know.
Sherma Benosa
4/7/2006 4:08:56 AM

Hello, Manang. Wen. Naragsak diay panagkikitami.
He's very warm. Kasta met diay balasangna.
Inyestoriana met ti panagsasarakyo...
Ala, manang, bareng datan to met ti agkita, 'ya? Uray ta agassidegta laeng... Siakto ti umay mangpasiar kaniam...
Cliff
4/7/2006 5:03:23 AM

Sige kamatem gayyem Ray ipakatko toy tabukolko ta bareng no makatiliwak iti amasona. Kitaem ket ne, kabutengna ti tabukol! Uray la a bimsag hehehe!

Hello MS!

Bon jour Ms. Linda! Hmm... Makapailiw ti Bannawag kabsat ngem awan met ditoy ayanko. Mandiak sa met kaya kabsat diay ibag-bagam hehehe! No mang-bust ti wayward nga Filipino Ambassador ket isu ti specialty'k ken medio center right ti approachko isu a baka no saan a lumusot
fred
4/7/2006 5:27:56 AM

ka Linda, wen adda Dangadang a nabirokan ni misisko, bugbugtong a maymaysana kano idin. awan pay Candonko, la man ngarud ireserbaannak man! bareng adda pay nabati! palalo ti ayatko a mapan GUMIL ngem kasla awan sa ketdi ti pag-asana ta naipatang diay recert examko para iti pagobraak...ngem no adda ket umayminto alaen ton summer no makasurotakto nga agawid. ty la unay, ala!

hi< Sherma! hallaka, tabukolandakan! numona ta saan la kano a tabukol ti iggemna, adda pay anting-antingna! malaksid laeng no ammom a sukalen ti orasion tay gin-ginammulna!

ray, ibagam ken tanud..agsiput!

jo..ita nga intay makita ti naab-abilidad..agsiputka!

tanud..ala ikkam latta! no kas pagarigan, mapugutanka..nalpaskon a nakontak dagitay nalalaing a siruhano..isaupdanto! ti la dakes no kasla grafted a mangga ti pagbalinanna..sabali diay puon, sabali a barayti diay silpona..nalpas! hehehe ngem no kabaelanda iti kasdiay tanud, siakto ti sumaruno nga agpaputol ngem sakbay a gupedenda, siguradoek a natakawkon tay ulo ni Aynstayn..asidegkami idiay Princeton, nalaka laeng a libasen!

innak pay kakabsat, pia la a pangpatulid manen ti aldawtayo..ton maminsan la a dumagasak idiay paraanganyon...madi ti adda talonenna, makaperdi tung-tongan ken barkada! hehe
jerico ray
4/8/2006 12:22:55 AM

ka fred, narigrigatto manen a maisapulan ti balayna no bilang atiddugto unay dayta maisilpo, hehehe!

naimbag nga oras yo amin.
Cliff
4/8/2006 4:00:49 AM

Diak man la kayat tay ma-isilpo nga ulo 'tanud Fred! Namak payen no adu't suli na tay mai-sukatda di ka-kaasi diay madungparna hehehe!

(Hmm... Jo, ta ulom...ti man la adda a malaglagipnan!)

Dika madanagan atanud ta naperpektokon no kasano ti agpatubo iti maputol nga ulo! Ket uray maminribunto a putolen ni Sherma toy ulok ket agsubli-sublinto latta a mangtab-tabukol inggana a mapa-amona daytay amasona! Kasla medio saan a nakariten atanud, kunak man ta di met agtagtagarin!

Ken tay maysa nga amasona ket nakamatan sa met ni jr'n. JR iruarmo dayta natiliwmo nga amasona!

jr...apay masapul a maibalayan ti ulo? kasla aya buneng? kallugongam, kunam a hehehe! hmmmm...diak basolen gayyem no ania man ti isilpoyon dita imbagak!
josie herrema
4/8/2006 7:34:07 AM

Lumabasak man apo, hehehehe apay toy ulok?Ray Miguel
4/8/2006 8:36:59 AM

WaaHahahahahahaha! tanud cliff madi no makallugongan ta saan a makabisibis nokuan! awan la ti ammok no makamatan ni jerico diay miss ammasona. apay kunam, ket no tur-og ni kumpad! (angaw kumpad)

josie, datoyto latta tamudokon ti mulmulam, pagkutie-kutiekto dita uneg ta ngiwatmo, hehehe!

ka fred, grafted? yad-adayom apo ta saan koma a kasla kakersang ti garugad ta nasapulam nga isilpo. kaasi met ta pakaidungparanna. hehehe!
Jack
4/8/2006 11:05:49 AM

Apay agkapuy kayoa mangpaamo iti amasona?

Saanyo a subsubaen ta nakarkaro nga umatap. Saan a matabukolan iti Amasona, ilayatmo pay la nga isabwag ta tabukol, nakaadayon ket katkatawaannaka laeng.Saan mo met a mabalin siloan ta amonnan dagiti pakat. Saan met a mabalin a palsiitan ta isu dagita iti ayayamda.

No siak ket napaamok datay kaatapan nga amasona diay lugarmi!

Hi, ading Sherma, agkapuy dagiti mangananup kenka. Dida ngamin nga ammo iti formula ania? He he he!
Sherma Benosa
4/9/2006 6:30:46 PM

You're right there, Manong Jack. Hehehehe

Good morning, everyone!
fred
4/10/2006 6:03:15 AM

hi, sherma! damagko, palalo kano a pudot dita MM! uray ket asideg met dita Cavite a mapan paglangoyan, wenno awan siguro iti mapuestoan ta rep-rep met ti tao a mapudotan!

uray ket mabalin a makabulan pay, mangruginto manen tay libre a shower sadi ngato, dakesna lang no palaloanna ta agbalin a swimming pool dita Espana!

jack...sikan sa met ti nakin-iggem iti alas! no ammom a talaga ti pormula, masapul a sika ti alaenda nga adbayser!hehe

Ray, wen sa nga agpayso..madi ta grafted, nasay-sayaat no kas ta galing-galing ni tanud a dimmariway, agasem kabaelanna ti agpatubo!

halow josie! dika unay agdar-daras kadi..

tanud cliff, ket no buttaw sa met ta tabulolmo! ayabam ni mang cresing ta ayuma-anna..palagipam a tay nalagda ti usarenna a pagayuma ta amangan ketdi no maysa la a sirwag ket mapigis manen.

wenno napukaw dagitay bulina tanud! agtapaw met gayam a maisarwag!

ala ngarud kakabsat di met la maiwakas diay obran..tunanonto ngata? mailiwak nga umay makidapag dita asideg ta binurnayyon!
Monica Smith
4/10/2006 6:43:02 AM

Lumabasak man Manong Fred!josie
4/10/2006 7:44:38 AM

Dumagaak laeng ngem ni awan tao su nga mapanak ket ado ti aramidek ay apo nagrigat gayam ti kastoy itak la nga maranasan.Jack
4/10/2006 8:27:20 PM


jack pengdan dagiti padak a mangiyararungaing iti riknana iti maysa a baggak. jack met kayat a siitan ti dalan dayta padak nga mapan umanag. jack met sabidongan ti panunot ti maysa dayag tapno ti padak nga umananag ket madalupisak.jack met ited iti ublag tapno mapaay laeng ket agragsakak.No di ket urayek iti pagtungpalan dayta pada mangirakrakurak iti panagayat ket no mapaay siakto metten iti sumublat.

jack to pagsakiten ti nakemna no di ket kanayonto a raemek iti kinaemmana.jack to ipalubos a madangran wenno magarumyadan dagiti nalamuyot a kudilna.jackto kayat a palsiitan, palsuotan, tabukolan, wenno ania man a makadangran kenkuana.Ngem aladakto ketdi babaen iti alad ni panangipateg kas maysa sabong a pulos nga awanto iti egges nga agdisso kenkuana.

No mapanko pasyaren isuna, saanak magna diay ruanganda amangan no pugipogendak ken amana.Ngem mangaramidakto iti agdan a kawayan ta ikabilkonto diay batog ti kuwartona.Umuliak a siaanad. Saanko a tuktoken diay tawa, ngem kutentengekto daytoy kutibeng ken danggayak iti day-eng ken samiweng ta ammok nga isu iti pagraywanna.Saanko a piliten a luktan diay tawa, ngem urayek nga isuna iti agdisnudo a mangilukat ta ammok a maayayo babaen kadagiti makainganyo a day-eng ken samiwengko. Inton ilukatna ti tawa, nalabit a kunaenna, maykan manong jack; umunegka ta danggayangka nga agkanta.

Ngem.. ,urayek a sellag wenno kabus ti bulan; ammoyo met siguron ti inna kaipapanan.
Linda Bulong
4/10/2006 11:45:58 PM

Hi manen kadakayo amin.
Kaka Fred, bay-am ta agpasapulak idiay bodega ti marketing armmi iti Candon inton malpas ti Holy Week. Wen, nagpudot ti Manila ita, say, nadagaang, very humid kunatay man laengen. Dehydrating.
Sherma, ala man ngarud, adingko, no sika ti adda orasmo. Basta weekday, a. Ngem saan nga ita a summer, ta four-day-a-week laeng ti panagtrabahomi agingga no Mayo. Lunes ti kaawan ti serrekmi. Adda koma klasem iti weekday tapno makaumayka. Tell your pa, idiay Cagayan ti venue ti conference ti GUMIL Filipinas ita no kayatna ti agatendar. Pannakalipatko ngaminen, aya, tay first name ni Benosa a nagtrabaho iti Foster Parents. Baka isu ni tatangmo daytoy?
Cliff, no kas koma ti kaanusmo nga aganup ti amasona ti anepmo nga agsurat, nakasuratka koma itan iti libro he he he!
Linda Bulong
4/10/2006 11:53:04 PM

Hi kadakayo amin ditoy abong ni Kaka Fred!
Kaka Fred, bay-am ta ikarigatak a kasarita tay adda iti marketingmi nga agbungkal iti bodega bareng adda pay nabati a Candon ta ireserbak para kenka. Wen, nadagaang ditoy Manila ita. Soooo humid!
Sherma, ala man ngarud, daw-asennakto man ngarud. Adda damagmo no nagsublin ni Manong idiay umokna? Adda kan met barona, sika! Just in case your pa is interested, idiay Lallo, Cagayan ti venue ti conference ti GUMIL Filipinas ita. As-asideg idiay yanyo. Adda kadi unclemo a nagtrabaho iti Foster Parents Plan idi wenno isu ti tatangmo?
Cliff, no kabaelam ti agestoria ditoy, apay ketdin a dimo kabaelan ti agestoria ti para Bannawag? No ti koma kinalaingmo nga aganup iti amasona, isuna koma met ti anepmo nga agsurat iti padasmo dita, adda koman librom ita he he he joke! Ngem, ala, yalistom bareng you will come out of the game intact. Saan nga ang-angaw ti manganup ti amasona, kunam sa!
Sherma Benosa
4/11/2006 12:01:45 AM

I-checkkonto, Manang... agbakasyonak kadaytoy April, makatungtongko ni Tatangko. Saludsodekto no nagtrabaho isuna idiay...wenno maysa kadagiti angkelko...

Kaano, ti GUMIL, manang?
Kiteb
4/11/2006 6:40:49 AM

Saan pay a nakaanop iti amasona ni gayyem cliff, MS. Linda. Madama pay laeng. Wen, kasta unay iti anepna ngem mapan sa met a kawaw, ta saannan sa kano nga ammo pay laeng datay formulana! he he he! Dyok laeng gayyem Cliff.

Ditoyen iti pannakabannawag mi MS. Linda ta awan met ti abilibol a bannawag mi, isu a kasta unay iti pamsuokan ni gayyem cliff nga umayna busbusen dagiti napapateg a kanitona ditoy tapno umay makiarrukattit ken mangrayray aw.Isu a makidanggay kami metten a!Saan laeng a mangrayray aw ngem mangibati iti tugot a pagtuladan.Ken, tapno mausar dagitay nakaitalimeng a galad, galad a naited a parabur wenno sagut iti Namarsua manipud pannakayanak.

Ti paliiwko, dakkel iti naitulongna daytoy pinartuat ni kabsat Andy A Dap-ayan.Adal ken nadumduma nga aspeto ti biag.Pagkammelan kunak man laengen.
Ta uray toy numo, saanko a mailibak dayta.

Sige pay ngarud ket nakaaduakon. Minsan to manen.
fred
4/11/2006 11:42:40 AM

wen, Monica...ala mabalin a kas ditoy ayanmi ti panawen dita ayanyo!

ipapasmo a saraboen ti iasasangpet ti spring! ay ket idi kalman adi, toy kaduak, dimi napupuotan a nasurok nga tallo nga oraskam a nagna, nagpintas met ngamin ti panawen ken nakapagruaren dagiti pakauna a sab-sabong!
jo, la wenla, karuam ngarud tapno malpas daras...


jack gayyem, urayentay ngarud ti kakabusna ta bareng umampir dagitay naraniag a bituen idiay sirok ti bulan ket lallalo a rumaniag ti aglaw-law..simpli ngem kabibirtudan siduro a pormula!

niat makunam tanud? agalistoka ta agsublitay manipud sq one na kasta!

Linda kabsat..la man ngarud adi! iyanusmo man ton adda panawenmo, ta saan la a labas-labasan ta lugar da apo Rey no kasta nga agawid datao, pasiaren man ken maki-igup iti digo tay inabrawna! diay linuto ni apo Ariel, no marugiam a ramanan, dimo maisardeng ingganat maibus!

di na la inarbisan bassit ngarud ta maep-ep bassit ta pudot...su met ti maysa a pagsayaatan diay Ilocos, asidegkam iti baybay, mabalin latta ti mapan tumaneb, ania man nga oras!

idi diak pay napadasan ti naisarang iti kutimermer, diak man inkan-kano ti pudot dita ayantayo...agasem, uray agmalemak nga agpat-pat ken aggapas, agreklamo ti init kaniak!

agawidka idiay NV Sherma? mangisangpetkanto man ngarud tay darangidangan a mangga! makapakatay! uray la nga agngay-aw ti rusokko!

ay wen ka Kiteb, nagsayaaten ket toy tangrib ni ka Andy, saan la a pagkammelan kada pagbat-batengan, tumaneban...pagling-linayan!

la naimbag nga orastay amin!

josie
4/11/2006 12:30:05 PM

Kumosta Ka Fred. ditoy namayat ti panawen isuna laeng ket diak met maigawid toy mata kon pasensyan mapanna iridep ti kayatnan, inton maminsan manen kailian mayat toy topikoyo ita ngem ni talaga nga diak maigawidan toy totoroganen.

Sige inton maminsan manen, napintas a kablaaw kadakay amin kailian.
Cliff
4/11/2006 4:00:36 PM

Atanud, Ms. Linda, (Ms. Sherma, Ms. Monica, :dagitay amasona!) Jo, Kiteb kdpy...pasensia kayon ta diak pay masango ti umay makitsismis ta adu ti trabahok. Dimmagasak la bassit ta medio agpangkisakon a nakamulagat itoy screenkon!

Ms. Linda, no tulongannak a mangtukma iti amasona and presto, I will send you diay 'mémoires' ko! hehehe!

Wen Atanud, urayek nga asideg tay bugbugtong a bituen kadaydiay kabus a bulan ta tapno agkurri daytay orasionko. Ti orasionko atanud ket kastoy: semper fidelis, semper paratus....sakonto tabukolan tay makatuglep nga amasona! Asino ngata kadakuada ti tuglep? hehehe!
Sherma Benosa
4/12/2006 2:41:10 AM

Next week, Manong Fred. Wen 'la...Monica Smith
4/14/2006 9:22:41 AM

Happy Easter everyone!Sherma Benosa
4/17/2006 12:29:47 AM

Hello! Back to work, friends! Nalpas man ti bakasyonen. Hope you had a good one.

Manong Cliff! Daytoy kaopisinaak ket makatuglep. Agpakpakaasi kaniak a tiplakek/sipatek kano tapnu mamurmurayan. Nu ngay 'suna laeng ti tabukulamon?

Hehehe
Mr. Sabawil
4/17/2006 8:49:23 PM

Baggak Iti Literatura Ilokana

Prinsesaka a napusaksak
Tribu ti Itnegka a limgak
Sagudaymo iti nairakurak
Nangipaay ti adu a ragsak.

Naibannawag ti galadmo
Inggana ita manipud damo
Adu ti naalian nakasursuro
Pakaibilangan daytoy numo.

Para kaniak maitutop la unay kenka
A sika ti Baggak Iti Literatura Ilokana
Timpuarka nga adda talunggadingna
Naisingsingayan a sagut iti pluma.

Manipud winatwatmo dayta a saguday
Ti Literatura Ilokana gimmanaygay
Anep ken sariritmo a di agsarday
Nangyeg iti naruay a nam-ay.

O Baggak Iti Literatura Ilokana
Raraemen ken maipagpannakeldaka
Ta sika iti silnag dagiti ima
Nga aggegem met iti pluma.Josie Herrema
4/21/2006 3:32:19 AM

Nagpintas toy daniw ni Mr. Sabawil maka pasabawil magatlan tay asinoman nga mangbasa toy daniwna..Dikay la nga magatlan aya nga babbalasang?

Lumabasnak laeng KaFred.

Have a nice weekend everybody!
Jerico Ray
4/21/2006 9:22:49 PM

Kudkudem amin a saan a nabudo kunam man Mareng Jo.fred
4/22/2006 12:51:02 PM

hi jo. tanud, Sherma, MOnica, Mr sabawil, j Ray..pasensian ta diak man la masango ti makitung-tong...ty..sapay koma ta ok kayo...cheers! isakemdak!JRIC
4/23/2006 12:26:46 AM

Congratulation Manong Fred! RFAAFIL 2006 'tay man pinikpikan ngarud la ti marmanak koma!Kiteb
4/23/2006 2:15:30 PM

Apay adda kadi inyalat a kiwet ni gayyem Ullong?JRIC
4/23/2006 8:48:36 PM

Adda Apo Kiteb, bareng iti saan unay a mabayag mabasa tayonto idiay Bannawag.fred
4/24/2006 5:01:16 AM

hi, jric, pareng kiteb!
agtutuglepak panyeros..napanak nagsilaw idiay tangrib idi rabii!

thank you! wen, yaman pay apo ta naisalat! pareng Kiteb, kumustan?

jric, padasem kad koma met, panagkitak, nagmamayat dagita aydeyam! ammok kabaelam, lihaem pay bassit, panagkunak mayaten!
ty manen..iridepko man pay...
kiteb
4/24/2006 4:37:35 PM

Ala ngarud, isagana tayo iti victory ball ditoy Iluko.com ta adda met gayam inyaalat tayo a! Isu a saanyo nga isismallen dagti mannurat a tag iluko.com ta adda met gayam tinutugawanda aya!

Nabayagen a tiempo Jric a saanko a naaprosan ken nabukar-it ti bannawag. Saan nga isu iti pananglais, diak pay ammo siguron iti itsurana.Awan met iti pakakitaan ditoy ayanmi.Imbag ta adda ditoy a dap-ayan a pagbasbasaan ken pangikur-itan metten kadagitay sagbabassit nga iduldulin!

Husto taykuna ni Ullong Jric, bassit laengen a plantsa, mabalinen.Amangan no sikanto met ti sumaruno a mangiyalat.
Jake Ilac
4/24/2006 9:21:52 PM

manong kongrats iti panangiyalat mo ti RFAAFIL... nakitak ni kabsat Joe Nespero idiay kombension. agam-ammo kay gayam. isunsa ti nangitalkam ti gunggunam.

agpa-inom kan tu nu sumangpetka.
Josie Herrema
4/25/2006 3:22:15 AM

Congrats KaFred talaga nga nasiglatka no kasta..lumabasak lang, enjoy your day manong.

Ken kadakayo amin nga nadanonko ditoy naimbag nga orasyo.

Sherma Benosa
4/25/2006 4:13:08 AM

Manong Fred! Congrats!

Hello JRIC, Kiteb, Josie and Jake...
Jake Ilac
4/25/2006 4:25:09 AM

Joe Somera kunak koma a taga Cabugao, I.S.fred
4/25/2006 5:25:04 AM

pareng kiteb, pay binomba da manen tay tower ti smart wenno globe ta diak pay met maka pagteks? adda ipadamagko!

hi, jake, ty, wen laluktantayto tay binurnay! kakaisuna ta napatangan!

jo..tenk yu

halo Sherma! tinawagak ni manong T a gayyem ni dadim idi Domingo ngem awan, su a diak pay naidanon pakumustam...ngem nam-namaem, makadanonto!
wen, ty..suntok sa buwan..tinamaan! yaman pay! hehe

jake..wen agam-ammokam ken ni Joe S. a taga Cabugao, pasaray umayda balay no kua..

mapanak koma pay mangarruba met ngem, makaturogakon...pangrabii ngamin ti batangko nga agsungrod pugon!
ty manen ngarud ala..ta innak man tiliwen tay tag-tagainepko!
Cliff
4/25/2006 5:58:38 AM

umayak la biit sumirip atanud....mangitugotak to no maminsan iti mais a tunuenta dita pugonmo, bareng no adda masikkarudko dita dalan!JRIC
4/25/2006 8:58:46 PM

Naimbag nga Evening yo amin Kailian.

Ka Fred, nagmayaten ti iseserekna ditoy kaungan daytoy balakadmo. (bareng saan a patiray-ok ti panangipapan iti sabali a makabasa)

Ka kiteb, agyamanak toy balakadyo ken Ka Fred. Agensayoak pay ngarud.

Kuna ni Mother; barok amirisem a nalaing, saan sa met a liha ken platsa ti masapul dagitoy sinuratmo. Raspadursa!
Linda Bulong
4/26/2006 1:03:49 AM

Hi Kaka Fred, kunak la ngaruden, nalaingka nga agsurat no talaga nga ipapusom! O, ania ita? Congrats uray awanka idiay awarding!
JRIC, mayat ti tiradam. Nasayaat koma no agworkshopka, adingko!
fred
4/26/2006 5:06:52 PM

halo ka Linda!
tenk yu! kumusta diay GUMILan? wen ngarud kasta unay ti ayatko koma met a makaumay, aglalo ket karkardayo ti kasdiay nga awarding a pasamak kaniak ngem narigat met a sibatan latta toy pagkut-kut-kotan anges... ala uray ket nangegko met bassit ti anaba-ab idiay konperensiaan ta timmawagak ken ni Joe Somera idi adda isuna sadiay!

wen gayam adi, pakibagamto man ngarud no adda masarakam a Candon ni apo Rey D. ta agawid da misisko inton junio..ty, manen ta an-anusmo!

Jric...wen, pinnatiray-okan, mayatak no iti sabali nga usapan ngem no iti sinnuratan..ipuweranak...seriosotay koma! ituloymo! liha, plantsa, raspadur, wasay..usarem amin adi..talaga a kasta!
ni pareng Kiteb, dikam pay agam-ammo idi ngem isu ti maysa kadagiti nangpakired iti nakemko ket no lagipek, diak pay la mamati a kinabaelak ti nangbukel, ket yaman pay ken Apo, naisab-it manen!

tanud,
pare-parehotay a dina ammo ti kud-kudenna su a nabayagen a diak nakaumay idiay ayanmo, itangad tay pannakabagik...no adda mais la man ngarud ken tay man kaldo! wenno na-arub-ob ken inkisap da meyor? uray tulang diak mamati nga adda pay..nagadu nga aso a sumur-surot likudanda!
Kiteb
4/26/2006 5:30:27 PM

Uray siakon iti agdisnudo nga agluto iti pinikpikan pareng ullong. Ekspertok dayta a luto.

Obserbaram laeng kabsat JRIC, dagitay maipadpadigo ditoy, uray no pagkakatawaan laeng a kunada ngem adda maadal.
JRIC
4/27/2006 12:29:40 AM

Ka Fred, agyamanak unay kadagitoy balakadmo.

Manang Linda, thank you! Padasek iti amin a kabaelan a tumabuno ti umadanin a GUMIL Ouaho, ket sapay ta adunto ti masursurok.

Apo Kiteb, Kasta met ti mapaliiwko. Nasayud ti iseserekda iti panunutko dagiti adda ramenna nga angaw. Pagyamanak unay dagitoy inpadigom.

Naimbag nga orasyo amin Kailian...
Linda Bulong
4/27/2006 11:04:29 PM

Kaka Fred, tell me ahead of time no kaano nga umay ni misis ta maisaganak tay Candon. Ammoyon sa metten ti numero ti teleponok, aya? Saanak a nakapan idiay kombension ngem adu ti lapayagko isu a nakadamagak met bassit.
JRIC, nasayaat no makapanka idiay Oahu tapno mainspirarka. Mabalin nga awanakto idiay ngem ikarigatak nga atendaran tay NAKEM Conference a binukel da Ariel Agcaoili ken Precy Espiritu.
fred
4/30/2006 6:12:46 PM

ka Linda,
naiwagatko daydi cell p# yo no saan pay a nagbaliw...kitaem la ti kinadisorganayskon! inton maikadua a lawas ti junio ti panagawidda ipalubos ni Apo..la man ngarud iyan-anusmo kadi. agemailkamto inton asidegen.

jric... kumustakay dita Maui? nagsardeng met laengen ti tudo? ditoy NJ, kaim-imasan ti panawen sika, narigat ti agpupok iti uneg ti balay no kastoy nga awan serrek!

pareng Kiteb...la man ngarud gyem..ta adda ibulontay iti agyel-yelo a serbesa! ama, nagtilmonak pay!
musta kan?
Eduardo Padaoan
4/30/2006 7:30:25 PM

Itaak la nga umallatiw ket nagabayak met gayam ti damagen. Kumustakayo aminen a nadanonko ditoy. Congratulations Ka Fred! Immayka idiay abong ket napanunotko met ti simmurot ditoy.JRIC
4/30/2006 7:34:42 PM

Ka Fred, nasayaat met. Awanen ti tudo makaay-ayo man ti sumpok dita kaunasanen, agsapulak ti alunan ngem awan met. Ni Manong Cris ti nabayag a diak nakitan, binautdan sa ketdi ta agmula kano met ngamin iti kaltaang ti rabii!

Naimbag nga orasyo amin Kaarubba!
Sherma Benosa
5/1/2006 7:45:46 PM

Good morning! Lumabasak laeng, wen?Monica Smith
5/2/2006 6:40:30 AM

Congratulations Manong Fred!Linda Bulong
5/2/2006 5:46:50 PM

Sige, Ka Fred, itedkonto tay CP# ko no dandanidan sumangpet. Just let me know.
Hi, JRIC, wen, damagko ngarud a matutudo kano dita. Nasayaat ngarud koma no nagsardengen. Very busy sa nga agpayso ni Manong Cris. Narigat nga isturbuen. Pahingi naman ng unas, o!
fred
5/3/2006 5:22:07 AM

ka eddie..ty..adda met piman kabsat, nagam-udanna daydi sinangal...di pay la pimmudot ta ayanyo? nagbunobonakon ngem saanak pay a nakabukkual!

jric...dimo man ipal-palagip ta alunan ket agsaraaw ti tianko! ania kad met ti pamael ti pepsi no mang-oska iti alunan? uray tay pugot wenno negro..agkar-karamanda! no awan alunan..adda la ket kuluano!
hi, sherma...ay wen ni Mang Tino..uray sika gayam am-ammonaka, saan laeng a ni dakkelmo!

Monica...kumustakan? la, tenk yu! wen, napasabit met..kaasi ni Apo..naipat-patang manen! siguro bisi ka ta ruar..kapintasna iti aghiking ditoy ayanmi..dita ngay bandayo? agpukawen dagiti sab-sabong ditoy ayanmi ngem di bale ta sumaruno manen dagitay atap a rosas ken honey suckle kada wild lilies! idiay bike path a pappapanak no nakaruarda kasla kankanayon a maka-ang-angotka iti balasang a karuruarna idiay banio no leppasna a nagshower hehehe..saan la a balasang met ketdi uray pay dagiti misis gayam! happy mothers day kakabsat!!!

nia makunayo ka ed..jric...napanannan tay tanud Clifton?

sabali man turong estorian..panaghikingan itay ken bisekleta..nagturong idiay banio..hehe

ka Linda..ty manen..wen agsurakamto..nia di na pay la enep-ep ta pudot? imbag dita Manila ta no makalagip tinnaganna ngem diay Ilocos..nagbayag nga urayen!

amangan no napan nagbuya iti koronasion ni mang Cris..piestami ket!
Monica Smith
5/3/2006 6:43:13 AM

Manong Fred ado ti paghikingan ditoy ayan ko. Nagtudo idi rabii ket nasapaak nga bimmangon napanak man nagjogging ket nasabat ko tay retired Professor nga kaarrubak ket kasta unay pungtot na.

Dagitay masetas kano ni baket na ket dinadael ti rabbit. Ket dinamag na no adda problemak ken dagitay masetas ko, ket awan kunak met, kasta unay pungtot na sika.

Ket no Spring ditoy ayan ko Manong ket agruar dagitay masetas kon, awanen diay tulips naiyangenen dagitay sabong nan, ti rumrumuar ket:
Bleeding heart
White daisies
Anemones
Peonies
Pansies
Pink Dianthus
Creeping thyme
Roses
Speedwell
Globethistle
Asters
Dahlias
Irises
German Statice
Golden Rod

Dagitoy ket perennial nga sabsabong Manong ket agruar kada Spring. Datoy weekend agmulaak man ti sunflower ken Gladiolus. Adda met ti sumagmamano nga shrubs nga mulak.
josie herrema
5/3/2006 8:42:53 AM

Hello kabagis nagpipintas amin ngarud dagita nga mulmulamon aya, naumaak dagitay nagado nga rosesko idin pinalak amin idan su nga awan unay itan.

Ka fred salamat sa pagbatimo sa amin na mga mothers..happy fiesta gayam, diay met nagdamagak ket di na met nga sinongbatan gamin tay saludsodko isu nga sungbatam to inton maminsan manong wen.

Diakon nga aginagan ket naimbag nga aldawyo amin ditoyen nga awan labasnan. MGA MOTHERS ARAW NATIN NGAYONG MAYO ni dobble gayam para kaniak hehehe..
Sherma Benosa
5/3/2006 7:08:24 PM

Hey Manong Fred! Imbag ta addakan. Kumusta ti trabaho, kabsat?
Thank you iti panangidanunmo kenni Tatang Cristino iti pakumustak. (Sapay koma ta saannak a bauten ta tatang, kunak. Hehehe)

Ket no dakami idi ti agkagayyeman idiay AS 101. Nagtrabahoak ngamin idiay kas student assistant. Ngem graduate studies ti department a yanko... undergrad met kaniana. Isu a panagkunak ket bistadona dagiti gradok. Hehehe

Kunak ketdi a no nalipatannakon!
Sherma Benosa
5/3/2006 7:10:48 PM

Happy Mother's Day Ms. Linda and Ms. Josie!

Hi Monica and Manong JRIC...
Crist Aguilan
5/4/2006 3:28:26 AM

Dakkel nga Congrats kabsat Fred. Amin nga nalaing nga agsurat ket idol ko.

Happy Mother's Day kadagiti amin nga ina apo...
josie herrema
5/5/2006 7:34:44 AM

Agyamanak iti kablaawyo kakabsat..Ka Fred lumabasak pay..

happy weekend to all.
fred
5/5/2006 11:03:09 AM

MOnica..wen, samatalahin natin ang ganda ng panahon ken pintas dagiti agruar a sabong..narsaaken dagiti magnolias ken wild cherry bloosoms ngem kalang-langtoan dagiti dogwoods..idi kalman inan-anusak a sinibugan dagiti peonies ta nagpudot...ganoon pa man.. best time to bike and play tennis..rimmuar ngarud tay tunay nga ilocano a kudilkon!

hi, jo..diak pay ngarud nakagatang ti para mothers day...hehe

ay wen, Sherma malag-lagipna dagidi aldawyo idiay campus ti nakadeppa nga awan baagna! diak makawalay ita a Sabado ta agtrabahoak...

Crist...ty, lakay..pas-pasarak..naisalat a kunada kabsat...wen, makabukel met bassit..piman...bisi kadi? isapar-saparmo met ketdi no kua ta uray ket rinugiam met idin...

jo..inka tulungan ni kabagismo a Monica ta gmula kano iti sunflower..lalaingem kunam tapno kasla kadadakkelto ti plato ti sabongna!

nabannogak..diakon makapan makikarruba ta agtrabahoak pay madam-dama...napanak nagay-ayam itay bigat sa nagtarusak diak alad a tinarimaan...agkikitayto man no maminsanen..idanonmo man laengen tay pakumustak kadagitay kakarrubatayo! dimo lip-lipatan, wen?
Arlene Williams
5/6/2006 12:12:05 AM

lumabasak pay manong fred. naimbag nga oras yo amin.Arlane Manzano
5/6/2006 1:02:04 AM

Lumabasak pay kaarruba...Ryud
5/6/2006 10:43:17 AM

Wake up Iluko.Com a Mannurat ken Mannurot. Inrugin ni Ka fred iti agiyalat ti kiwet. Surotenyo met a.!Rugi laeng dayta, Isu nga mayroon met ibubuga nga taga Iluko.Com. Maybe next time, agipasiking danton, agingana nga agisarusarda.JRIC
5/6/2006 7:07:39 PM

Manong Fred & Manang Linda awan masapulak nga alunan, labus ti adda. (Labus nga unas ti kunak Mareng Jo! hehehehehe!)

Ex-Honey, awan sabong ti kayanga dita garden mo? No awan ket uray ania a sabong ti itedmo. ayatek ken ipategkonto latta! uray man ket umaymo dapadapen daytoy pusok, no dika mamati!

Arlene umayak koma agpasiar dita ayanmo ngem rumuar kami met ken Arlane a mapan agsilaw ti tukak! Maminsanto.

Arlane, intan? Dika met laeng agsakit a matudduan?
JRIC
5/6/2006 7:17:03 PM

Crist, nalipatan ka metten gayyem! kayatko koma met ti mailagidlagid kenka bareng umakar dagita dadduma nga laingmo iti Electronics, kapuy ngamin toy numo.

Sherma nakalemmeng pay laeng ni Gayyem VF? Madamdama ngarud ti dangadang!

Ryud, adda ammom iti gatas a darigold ken issem a kasla gatas a kundensada, mapaselak man! hahahahahahahaha!

Agsubliakto Manong Fred. Magandang rabiiyo amin! babayooooooo...
Ryud
5/7/2006 12:55:51 PM

Inakasna metten datay isemna a kasla gatas iti darigold, sinukatanna metten iti korona a sabsabong(dried flowers kano met)saan aya nga isu met la datay kunada a wreath?

Napintas pay iti abongna, makaayayo! Pada tan Gayyem JRIC ti kalapaw, ginisla a kawayan ti datarna ken kannapi(katre) a naaramid met laeng ti kawayan iti pagiddaak.
josie herrema
5/8/2006 1:04:12 AM

Kasatno nga saan na nga akasen Ryud ket isu met iti tiltilem nga sutilen!..sige lumabasak laeng Ka Fred inton maminsan manen.

Ka Fred nagmamayat dagitay sunflowerna sika, ayna maka bin-i koma ta isunto iti iyawiko no maka awidak diay Pinas inton madanon ipalobos ti apo.

Kabagis (Monica) tay konak nga mangi lasinka tay para bin-i?

Pareng Jric, ayanna ngarud dayta unas nga para kaniak ta adda manen kasinsinnepsepko? eh eh agisem manen! hehehe

Apay agtintinnulag kayo amiga Arlene ken ading Rlane nga lumabas kayo laeng? itugawyo ta ditoy iti adda nakalapan na ta adda kano naiyalatna.

Naimbag nga orasyo amin kailian nga awan labasnan.
Jake Ilac
5/8/2006 1:52:37 AM

Manong kaanoda nga iplaak idiay bannawag diay inkur-itmo. Nalpasen tay pasalip ti Sta. Rafaella a makapakatawa a sarita. Kalkalpas diay sarita ni Manong Efren a nangabakanna ti first prize.

Rlane
5/8/2006 12:59:54 PM

Efren Inocencio kadi ti dakdakamatem Jake? No isu, natungpal ngarud tay arapaapnan... Manong JRIC, hiligko ti agdigos iti tudo su nga di ka madanagan. Manang Jo... ala, lumabasak manen kaka... heheheSherma Benosa
5/8/2006 7:09:02 PM

Hello, karruba! Kumustakayon?Rlane
5/8/2006 10:59:49 PM

lumabasak pay kaarruba... sister urayennak la.Jake
5/9/2006 7:56:32 PM

yap Rlane, na-meet ko met isuna kadaytoy napalabas a komperensia ti Gumil idiay Cagayan. Maysa nga agisursuro idiay Kiling Elementary School.fred
5/10/2006 10:45:37 AM

halo Rlane ken arlene! mayat man ta nagbalin nga Rlane, agkatunog ngem agsupadi ti buyana! la dumagas-dagsakay latta man ta adda mangpar-paragsak paraangan..tay kunadan, no awan masetas ti minuyongan, hardin kasla tinallikudan a naminpinsan!

uray met dakayo a Jo ken Sherma! malagipko ket ngarud idi ubingak pay: man-mano pay laeng idi ti agnaed kadagiti sulinek a barrio kas ti lugar ti dakkelko a babai. adda dagiti arimutong a babbalay iti maysa a disso ngem adda met dagiti put-putong nga uray agpukkaw ti agindeg saanto pay laeng a mangeg ti pukkawna iti ayan ti sumaruno a balay. isu nga kadagidi a panawen uso pay laeng ti tangguyob wenno patok no kasdiay nga adda rigat wenno emergensia a pangawis ti imatang dagiti kaaruba tapno mapan umarayat wenno tumulong.

malagipko la unay, adda idi bugtong a balay iti nagbaetan ti lugar ti dakkelko a lalaki ken da nanang. maymaysa piman a bugbugtong a nakatakder iti sikigan ti turod. ngem adda tallo a napipintas nga gkakabsat a balasang nga anak ti akinbalay ket kunam pay!

awan ti makatanur a muyong iti arubayanda nupay fertile met ti daga! uray dagiti nakapagtubon a silag agkutatelda! ti gapuna: no agsipngeten kasla metten pagpiestaan ti arubayanda! dupudop dagiti babbaro, adda bisita iti uneg ti balay, adunto pay laeng ti agtutugaw iti imbangsal iti uneg ti inaladan. naka-ang-angseg ti aglawlaw ti kina-adu ti toro nga umas-asibay! su nga dagiti mula agkutatel a mapar-parsiakan ti isbo dagiti agpasiar...ammoyo metten idiay away piman, basta nasipnget no aglippias tay basisaw, limmikudka..ibuangmo lattan!

su a naragsak latta ti paraanganda! saan laeng nga iti sardam..sakbay nga agtatalawda..dinto maungpot a harana agingga nga agminar ti sinamar iti daya! malagipko..kasta a kasta agingga idi nagdappat ti pamilia idiay MUndanao ket manipud idin bigla metten a nagrangpaya dagiti mul-mula iti dayta a disso ngem sipudna nagbalinen a nakaul-ulimek dayta a lugar kasla kan-kanayonen a lumab-labas dagiti santo, saan laeng a lumablabas no di ket saan a maungpot a prusision!

su a tenkyu! hehehe...baka ibagayo a bola! la ngarud lumabas-labas kay man latta...ne ket sumiasi ti saritaan...kumustakay met?

ka Ryud..mayat ta napilim a nagan gayyem! agbibitin wenno naitapkal? ti pannakaisuratna? hehe kumustan? agawiska man ketdi no dda mapulotan dita! ty.. gyem...wen, naipatang manen..sapay koma ta addanto manen maigasatan a makammel...

JRIC...awan alunan ngem adda labus? dayta man! saanmo pay la ngarud a gup-gupongen tapno makita met la a buong-buo...no naputeden diak kayat ta puonna..kay-kayatko ta murdong, uray naam-amnaw! tapno addanto pangalaak iti ibalo! tapno addanto manen usen inton umay a tawen...imbag ta ayanyo ta saan a makawa ti panagkita...kaunasan, talon, berde a patag, waig..ditoy ayanmi, masapul a iprogrammo ti panunot tapno makitam ti dimmakelan a buya! kasta lang...

hi Jake...diak man ammo adi no intonano a rummuar idiay Bannawag, nabayag pay ketdin a diak nakaapros. dinnodtoy ti ayanmo? adda met ket magatang dita sanguanan ti simbaan ti Quiapo..dita bangir ti kalsada...no asidegka ken adda panawenmo, sika man ketdi ti tumamdag iti linawas ket idasarmo ditoy dap-ayan dagiti madamag...adu met idi ti mangiyal-alison ti mabasbasada iti Bannawag ditoy ngem diak man ammo ta insardengda metten.

anusam ti agsurat-surat latta, kitaem ket mayat ti pabuenas diay papanmo pannakiGUMIL! congrats!!

hi Sherma...nia di la nagtudo? awan sa ket walay-walay ita aya..la wen ileppasmo pay la ngarud dagita binunton a papeles dita rabaw ta lamisaanmo!


la to man no maminsan ngaruden...
Rudy Rumbaoa
5/10/2006 12:31:02 PM

hi, fred, naimbag nga orasmo!josie herrema
5/10/2006 1:18:54 PM

Ka Fred mayat iti panagsaad na datoy inpalagipmo,.ala ket itultoloymo latta manong tapno adaddo pay iti maiyalatmo, ngem ni mangibingayka wen? hehehe..Cheers!!!Sherma Benosa
5/10/2006 8:30:46 PM

Hello, Angkel Fred! (Angkel kuna ngamin ni sisterko idiay abongna, su angkelko met ah! hehe) Mangrugi man ngarud a magaburandataon, Angkel.

'La, kakabsat, rummuarak pay.
Arlane Manzano
5/10/2006 10:05:20 PM

Ania ngamin ti husto sister? saan kadi nga Manong? wenno angkel? asus, adda man ngata pampanunotekon.

Lumabasak man pay kakadua...
Jake Ilac
5/10/2006 10:48:06 PM

Nu dadduma ngami 'nong ket makapasulit ti agsurat lallalo idi awan pay kompiuter ta agburaka a kanayon. Dak makannawidan ti agikur-it ti ababa a sarita ta nu dadduma nu addaakon idiay tengngana ket agkamma-ulawak isu a kasla daniw sa ti liniak. Adda metten sinurat ko ngem diak pay inpakita idiay bannawag. Impa-edit ko kenni kabsat Joel. Ken madamak a rugrugian tay 3. Bareng mairingpasko ket dinak lukuen ni sulit.

Baam ta padamagan kantu nu rummuar tay sinuratmo. Adda gamin iti biang ti RFAAFIL nu kayatda daytoy nga ipablaak ti bannawag.

Nakakatkatawa manong ta idi napalabas a lawas nagpapausak ti napan idiay Manila Bulletin a gimmatang ti kopiak. Gangani didak i-entertain ta maymaysa ti gatangek. Ngem madamdama innak tu idiay Quiapo. Nakitak gaminen tay aglaklako idiay.

Sige inton maminsan manen...
josie herrema
5/11/2006 12:15:44 AM

Naimbag nga orasyo amin ditoy kailian, kumosta, sige ta laumabasak pay.

have a nice day everybody.
Jake
5/11/2006 2:34:14 AM

nabasakon tay kabarbaro nga edition ti Bannawag.

Inton umay a lawas a marugian dagiti nangabak ti RFAAFIL. Rugianda ti maika-5 a gungguna. Inton maudi a lawas siguro tay kaniam manong.
Crist
5/11/2006 3:19:39 AM

Makaaw-awidennakon diay pinas, kayatko ngamin nga mabasa tay sinurat ni Idol Fred. Isuruyoman ketdi kakabsat no adda pakagatangan iti bannawag ditoy America, wenno online nga paggatangan.

Kabsat Jric, kumustakan. Saannak met nga nalaing iti electronics ta nagadu nga bagsakko idi nagbasaak. Agad-adalak tatta nga agtaraken iti manok nga pang pallot. Napia la nga adda aramiden inton madanun iti panagretire.

Kumustakayo amin apo...
fred
5/11/2006 6:57:17 AM

ka Rudy..nia nasiputam kad ti likudan ni manongtayo a cris? no kayatmo ti makaraman iti kurita..surotem no agpabaybay, nalaing nga agtiliw iti gamatan!

hey Jo..niat handa? bertdeym, sika ti agpainum; agpapulotan! kabigatanna sikanto manen ti aginnaw ken aggaik..saan a bale ta adu met a kat-katawa ti sukatna!

yoh! Sherma/ Rlane! ankel, manong, tanud okey lang..basta saan la ketdi a LOLO! lolo la ngaruden..loloko-lokohin pa! kasano met ngamin ket pinagkallugongna met diay briefnan!

Jake...uray aniat ikur-kur-it a kunada basta padaspadasen latta..kasta man ti kunada adi..mapadanumto kano latta! ken basa kano latta a basa, uray pinagbungon iti tinapa basta adda kano letrana, basaen! kasta man ti kuna dagiti tang-tangaden ti gapuananna.

ton maminsan a mapanka idiay Manila Bulletin, dumaw-askanto idiay editorial opis i-Pinili, I norte ni apo Cles Rambaud, kababayanmo ni apo Prodie a literary ed ken ni Johnny A., sisasaganada latta a mangpadanon ti mapan sumarungkar...iregardsnakto man ketdi!

ka Crist..hehe, timmangar pay tay lapayagko ta kunam nga aydul! mayat ah..kasla agitang-tangadtay iti bote ti san mig idiay tercena ni baket Tomasa ket medio agdiweren ti pagna! uray ni apo Tomas nga asawa ni baket Tomasa ket agel-ellek a makang-kangeg ti patangantayo hehe!

mapankayo idiay website ti RFAAFIL [rfaafil.com] adu ti mabasa sadiay! mabalin pay ti agorder iti libro a pinablis ni apo Reynald F Antonio, ti naayat nga esponsor. adda pay blogna met, karruba ti blog da apo RVA ken dagiti nalatak a mannurat iti iluko.

serioso nga usapan, no adda koma Bannawag ditoy tate..mayat koma, addan sa dita Cali ngem mabalin a limitado..idiay Hawaii ti ammok a nalaka ti agbirok.

uray ditoy umok ni apo Andy ken balay ti RFAAFIL ken blog da RVA..adu ti makalapan!
kagan-gantiltayo ditoy dagiti nalalaing a mannurat: sori kakabsat ta agngaw-ngawak![ no diyo ammo]
ka Linda Bulong
Sherma Benosa..editor isuna!
Leilani Adriano...pagtangsit ti ilocos a journalist!
tanud Clifton Pascua
Art T Ignacio
Amado Yoro
Agustin DC Rubin
Aida Tiama
Roy Aragon
Jimmy Agpalo
Joel Manuel
Prescillano Bermudez
Noli Dumlao
John Buhay
Leo Beligan
Monica Smith
apo Pagulayan
Daniel Nesperos
adda blog ni Dr Ariel Agcaoili
Reynald Antonio ken adu pay ti diak masiguro a maitugotan ta naganda met iti pluma ti us-usarenda!
diak la malagip dagiti dadduma pay ngem adu ti sumirip-sirip no kua a madlawko.
ken datay aminen nga agkakaaruba iti blog..adu ti maadal..makaling-lingay la ngaruden..makasur-suro pay!

sapay koma ta agranatayo idiay Pinas...ta mapantay tumamdag idiay galiera..mayat ti agbreed kunam man...no agawidka idiay Cagyan ket dita Ilocos Norte a dumalan..padasemto a taldiapan tay breed farm idiay Currimao..diak ammo no siasino ti akinbagi...nagadu!

dumagaskay met idiay nanumo a lugarmi no adda panawen..adda pallotan sadiay..no saan a mairana, asideg met ti Batac!

kastan ket ne..agdagdag ni heneral, rummuarkam kano biit...balakko pay ti agmula iti paria ken string beans madam-dama...bareng saan a masimadan dagitay nadadawel a ground hog ken mutit America. palsiitak koma ngem makaasianak met laeng no dadduma. innak pay makigapas manen no rabii!

nia Jo..ikumustanakto lang kadagitay karrubatayon..wen? awan panawenko a mapan lumabas!
Rudy Rumbaoa
5/11/2006 12:35:32 PM

lumabasak pay ken naimbag nga orasyo, kailian!josie herrema
5/11/2006 3:43:21 PM

Halo halo iti request ni apo bumalay Ka Fred ken tukak tay nasukainan da ading Arlane nga pulotan, diak ammo no adda itugot ni Mr. Spyder nga s.ps.p.rk.t nga pagsasangwan tayo.

Kasta met nga sanga burnay kano met nga basi iti para kenni Marengko a Lei, agaramid kano met iti salad ni gayyem Maricar saan nga bale tay strawberry wine nga para kada kami nga babbalasang ket ni Mr. Spyder iti mangitugot..Wen kasangayko Ka Fred ipalobos ti apo.

Ken pagyamanak no pagtalkannak ka Fred bay am ta ikumosta ka no mapanak maki karruba, bareng matinnagamto met datoy inniketko nga isursurotko kenka.. hehehe.

Kablaawan kayo amin nga awan labasnan..HAPPY MOTHER'S DAY mga nanay!
Sherma Benosa
5/11/2006 7:59:49 PM

Adda yarasaasko, Angkel Fred!

Inayonmo pay ni Arlane dita listaam. Ta no saan nga idiay Rimat, idiay Bannawag ti immuna a nakakitaak iti naganna. Diak sure, ngem kasla addan sa pay pinangabakna nga short storyna.

Daytoy ti sure'ak: Ms. GUMIL 2nd Princess isuna (2003 wenno 2004).

Hehehehehehe Sister!


Hmmmm, aduda pay. Diak laeng mainaganan!
Jerico Ray
5/11/2006 8:45:23 PM

Ka Freddie, Hehehehehe! nagistayanmo nalipatan dayta ay-ayatek! madlawko met nalaing a mannurat isuna. Wen adu da pay diay bangir, bareng no saandak nga umay ungtan no inaganak ida.
Francisco Ponce
Ric Agnes
Gladys Menor
ken adu pay...

Naimbag met a rabiiyo amin apo!
Arlane Manzano
5/11/2006 9:56:18 PM

hehehe nagkibbayoak man sister... NO commentnak dita man ta ti ammok ket MANNUROTAK laeng uray damagem kadagitay mangaw-awir kaniak no kasta nga agragut toy riknak.

hahaha latta, kapilitan nga nag-Miss Gumil 2nd Princessnak idi 2003 apo ta 3 kami laeng a nagsasango ken "kattiliw" ti awagda kaniak idi ta pinidotdak lattan.Siak ti Miss Gumil Ilocos Sur "inkapilitan" (manen) ta maymaysaak a nailaw-an nga dayag, puroda amin toro dagitay delegado ti IS. Nakalalagip kaniak dayta a parte ti biagko iti sidong ti Gumil.

Hello Manong Echo... ania ti pagsasanguantayo ditoy?
Angkel Fred... di ka agung-unget wen?
Sherma Benosa
5/11/2006 10:24:55 PM

Sayang sis, no miembro-ak koma met iti GUMIL idin di nabuyaka, 'ya? Hmmm...

2004-ak la a nagmiembro ta idik laeng a naitured ti nangipabasa ken nangisabmit iti trabahok (Philippine Graphic). Aginsusuratak metten idi pay elementariaak ngem diak pulos ipabpabasa uray siasino. Uray ni Tatangko. Dagidiay laeng maiwagatko a sinursuratko ti mabasana. No adda ammona a sursuratek ket i-requestna a basaen, diak pay pagustuan. Agpauyonto met. Mapilitanakto metten a mangipabasa. Ngem isunto metten ti pagsangsangitak (Diak man ammo. Nalimedak unay idi. Amin a sinursuratko ket for my eyes only. No adda mangbasa idiay sinuratko ket kaslaak natakawan iti panagriknak.) "Kabaelam ti agsurat," sangkarakuna ni Tatangko idi ngem diak pulos namati kaniana. Kunak no ibagbagana laeng gapu ta anaknak.

Hay, biag dagiti pada a mannurot!
Narigat no addan immun-una a tugot.
Sherma Benosa
5/11/2006 10:30:16 PM

Hmmm... ditoyak gayam i.com nga immun-una a nagsabmit. October 2003. Naituredko laeng ta awan makaam-ammo kaniak idi ditoy. Hehehe Ken saan a literary dagidiay insabmitko, so ok lang. Hehehe manen.

Dakayo ngay Jake, Sister, ken amintayon a nga mannurat ken mannurot. Kasano met ti panagrugiyo nga agsurat?
Rlane
5/11/2006 10:55:57 PM

elementary-ak met idi nangrugiak nga nagsurat sis,idi high skulnak, ng-membernak iti skul papermi. Idi kolehiyoakon, dayta metten panagsuratko ti nangkuyog kaniak ken nangkibin kenni Tatangko a nangpabasa kaniak agingga a naggraduarak. Diak ipabpabasa iti siasinoman dagiti sinuratko, mabasadanton inton naipablaaken. Awan iti darami iti agsinnumbangir ti panagsuratan (kas kuna dagiti appok!) ngem dagiti adingek a tallo ket agraramanda met a mangsursurot iti tugotko! 1996 sa or 1997 idi damok ti makapaiblaak iti sarita dita Bannawag. Dayta metten ti nangaron kaniak nga SUMUROT. Agingga ita, mannurotak pay laeng ta umado metten ti obligasyon ken kasapulan.

Nobela metten.... sori poh!
Sherma Benosa
5/11/2006 11:21:14 PM

School paper! Wen pay gayam. Isu't immuna a nagay-ayamak. 3 tawenko idi highschool'ak a miembro ti school papermi.

Ngem napukawak idi kolehio-ak. Ta kunak no maasaak idiay kursok — linguistics. Naaa! Saan ta technical met gayam dayta a kurso! Morpheme, phoneme, tagmemics, grapheme metten ti bokabolariok! Puro technical paper met ti sursuratekon. Pinerdi ti linguistics ti creativityk. Napukaw ti imagery; nagbalin a direct to the point dagiti sentencesko.

Naperdi pay ti Ilukok. Tsk... Tsk... Sumaysayod man met ketdin manipud idi immaktiboak ditoy i.com.
Sherma Benosa
5/11/2006 11:22:00 PM

Sis! I-post mo diay picturemo nga adda koronam!Rlane
5/12/2006 10:48:37 AM

di ka man sister ket ne, kababain hehehe. first and last tym ko daytan a makoronaan. With contract-ton j sumaruno no adda man hehehe...

Journ or broadcasting koma ti kayatko idi ngem napeggad kuna ni Tatangko su nga impapasko idi j skul papermi.NAisardengko bassit idi nagisuroak j Cavite ngem nagsubliak after 2 yrs. then, agingga ita, naidissok manen.su nga awan pay improvement ko hahaha.
Rudy Rumbaoa
5/12/2006 1:03:02 PM

talaga a rumuaren ti kinapudno kadakayo a dua, a sherma ken arlane. hi ka fred! mayat ti mannurot arlane ta awan ti pakadaksam ta sumursurot ka laeng... ngem ne, apay a dimo inggaed ti nagsurat?

ala, para kaniak a biang, saanak a mannurat ken saanak a mannurot... adda met sumagmamanon a naipablaak a salaysay ken daniwko dita Bannawag ngem aginggaak la siguro ditan ta no maminsan adda met panagsulsulitko nga agsurat nangruna no dagitay pangatiddogen bassit. ad-adda ketdi a pagugustok ti agputar ti kanta nangruna no love song. kaasin apo dios, kaaduanna kadagiti sinuratko a kanta ket nai-rekorden ni vhen (bautista). isu a no dadduma, diak ammo ti kayat ti panunotko (he,he,he...).

sabali.....

lumabasak pay, kailian!
Rlane
5/12/2006 2:30:00 PM

Adu ti gagayyemko idi nga writers ti Collegian sister kas pagaammotayo no skul paper ti ayanmo gayyemmo amin a nakaiggem iti bolpen.Isu ti pagsapulak idi kolehiyoak manong Rudy ta pati term paper kada research dagiti gagayyemko ket siak ti author hehehe.
panulitennak met manongko ngem no dumikar tay gagatelak (a manmano a mapasamak) diretso daytan. jak maigaed ti agsurat Manong ta adu ti sabali a pakakumikomak kadawyan kadagiti inauna ken walay a walay. Ngem manipud idi 2003 agingga idi last year, ngkolumnistaak ken tay pagiwarnak ni Apo Badong Espejo.Naisardengko bassit itan ta addanak ditoyen.

Ala, suroten latta a no ania ti pagayatan ti puso, isu ti imdengan ta nalaklakaka man a maidalan.

Lumabasak pay kakadua.
Crist
5/12/2006 2:47:43 PM

Rlane ken Sherma, damagekman kakabsat no kasano ti pamay-an tapno makaatendar iti GUMIL.
No mairana nga agawidak dita Pinas ket kayatko met iti umatendar. Bareng maasa met toy aglatlatin nga utek. Adda met naisuratko idi agad-adalak pay iti kolehiyo nga naipablaak diay Bannawag ngem 1992 pay idi, katorse nga tawenen iti napalabas

Bareng lumaingak met nga agsurat nga kas ken Aydul Fred...
KUPIDO
5/12/2006 6:12:21 PM

from SHERMA

Adda yarasaasko, Angkel Fred!

Inayonmo pay ni Arlane dita listaam. Ta no saan nga idiay Rimat, idiay Bannawag ti immuna a nakakitaak iti naganna. Diak sure, ngem kasla addan sa pay pinangabakna nga short storyna.

Daytoy ti sure'ak: Ms. GUMIL 2nd Princess isuna (2003 wenno 2004).

Hehehehehehe Sister!


Hmmmm, aduda pay. Diak laeng mainaganan!

From JERICO RAY

Ka Freddie, Hehehehehe! nagistayanmo nalipatan dayta ay-ayatek! madlawko met nalaing a mannurat isuna. Wen adu da pay diay bangir, bareng no saandak nga umay ungtan no inaganak ida.
Francisco Ponce
Ric Agnes
Gladys Menor
ken adu pay...

Naimbag met a rabiiyo amin apo!


FROM SIAK...

kayo-kayo, isbo ti alintatao. Gayyem Jerico Ray ikoreknak no di bumurong toy bassit a pannakaawatko. AY-AYATEK! isu kadi tay pampanunotek a nakaiturongan ti patanganyo kada Ading Sherma ken Ka Fred?
Agdamdamagak laeng kakadua.
Jake
5/12/2006 6:34:44 PM

Kenka Sherma,

kinahayskul met a nakitak ti bassit a panagreggetko nga agsurat...maysaak idi a miembro dagiti agsursurat iti skul paper ken nakikonkontest iti pasalip para kadagiti istudyante. Ti adda idi ti panunotko apay nga ingles wenno tagalog di ked mabalin ti iluko, isu ditan a nasurutak ti panagputar ti daniw nga inpatpatulodko iti radio idiay Tuguegarao. Ay-ayam kunak lattan ta diak sineryoso ket idi nagkolehionak ditan a nabaybayak aginga iti last year. Bayat ti panagsurf ko ti internet adda met gayam kastoy a site. Dita a kasla bimmaringkuas ti riknak ket nagsubli ti panaggustok.

Nu agsuratnak diak met kayat a makita dagiti aramidko a kasla pilpilawanda. Kasla adda kurang ti aramidko ken kurang ti ramenna tapno makuna a literary works.

Mannurot latta met da tao...more on a reading part ngem tay writing...nagrigat gamin a libasan ni sulit...

Ited mo man ti adres ti opisina yu ta umayak man met bumisita ken umayko alaen tay magasin nga ibagbagam hehehe...


Jerico Ray
5/12/2006 8:24:10 PM

Nagpukaw manen ni Ka Freddie gagayyem. Ka Freddie bisi latta? Adu kami manen, siak tay naudi nga umay pasalsalapun! Hahahahahaha! agsubliakto la...Sherma Benosa
5/13/2006 3:17:05 AM

Hello, gagayyem! 'La tuloy tayo ti sharing. Hmmm....

Jake, daytoy ne, kabsat:

Unit 502 Narra Building
2276 Pasong Tamo Extn.
Makati City

Phone: 892-0723/24

See you ngarud, kabsat. Umayka latta. :-)


Sherma Benosa
5/13/2006 3:20:38 AM

Hmmm...basta ag-attendkan sa lattan, gayyem. Adda bassit a registration fee (Php 500 sa).

Urayenta dagidiay kanayon nga agat-atendar a sumungbat...

'La, lumabasak pay, JR, Sis, Kupido ken amin kayon kakabsat!

Manong Rudy,'pay pudpudno ka met a mannurat iti panagkunak!Sherma Benosa
5/13/2006 3:21:01 AM

Hello, gagayyem! 'La tuloy tayo ti sharing. Hmmm....

Jake, daytoy ne, kabsat:

Unit 502 Narra Building
2276 Pasong Tamo Extn.
Makati City

Phone: 892-0723/24

See you ngarud, kabsat. Umayka latta. :-)


Jake
5/13/2006 10:10:09 PM

umayaktu, baam ta tawaganka nga umuna ta amangan nu mailaw-annak nga awanka.
ditoy laeng met pasay road ti opisinami.
fred
5/14/2006 7:37:20 AM


ta ka met gayam Makati Jake! agasidegkay la ken Sherma!

la man ngarud Sherma..no mabalin ket uray siak ireserbaannak man ti babasaen ta paalakto ken misis...adda met alaenna ken ka LInda..iyimailkonto no asidegdan nga agawid..bareng awanto ti asignaturam a kasapulan a rummuarka dita MM ken saankanto a bisi...adayo pay met la ketdi..inton pay la no Junio...nia okey met lang?

Hi, Jerico...addaak ditoy! uray la nga amat-atipukpok ti likudak ti kanayon a panagdar-darasko ta nagadu met ngamin ti sam-sambotek nga aramiden..hal-at ngamin dagitoy a dapat nga asikasuen...makaperdi barkada! no la ngata no adda patudonen, nagmayat ket ngatan! kumusta ni atanudmo?

wen, adu ti diak nainaganan a mannurat ditoy iluko.com..palabas la ngamn dagiti insuratko ta no maysa-maysaek ngata nga inaganan, ay ket apo..nagadu!
mannaniw pay! adda da ka Eddie ken ni JO ken dagitay pay dadduma a diak malagipen...ni pay gayam apo Ariel Tabag...namurumuranen iti premio ken isun sa kano ti kaubingan a nag-editor nga ilocano..kasla kasta ti nangegko idi.
ka Kupido..kumusta? isaganam man ket ta panam no pudno met la nga asintadoka!

Crist..uray adda lamma ti lati, madlaw met a natangken ti pannakatennebna kabsat...kaunting lagid lang, sumilap manen ken ta kunakon a nakad-didillaw a saan a napukaw ti tademna!

bareng nga agpayso a madanonan ket agsasaraktayto dita GUMILAN! ngem no saan a maipatang..di diaytanto SABUNGAN! hehe..no nakarikepto diay galiera, agdapontanto idiay tiangge ni baket Tomasa wenno diay barberia ni mang Tomas! niat makunam? ket no ngay ngata idiay nipa hut nga adu dagiti bombilia a kasla kulalanti hehe..nasam-sam-it kano ket ti San Mig idiay! adda kano pay mabuya a no marugiam a buyaen ket dimo kano kayaten iti agkirem inggana ti agbela-belladka ken dimo mapupuotan a nakangangaka gayam!

ne ti met la naisur-suratkon...sapay koma ta saan a maawatan ni misismo iti ilokano, amnagn ketdi no paritannakanton a makibarkada...arkos lang estoriaan!

ka Rudy...sika gayam akinputar kadagidiay kanta ni Vhen! bilibak..kumpleto tay ditoy! congrats lakay! agtalinaeden a monomentun dagita a nagappuanam! aglalo..ni pay ari ti ilocano songs ti kimmanta! amangan no kumakantaka met gayyem!
saan a basta basta nga arte dayta kunam man..aglalo no kinnantaan... napintas a boses ket dimket iti pannakaiyanak ti tao ti panagkunak. ta uray no kayatmo ti kumanta no piwir met ti karabukob, narigat!

hi Rlane..saanka la gayam a mannurat...nagMiss GUMIL ka pay gayam! nakapuy ngamin ti radarko! diak pay met napadasan ti napan nakiGUMIL..pagdaksanna ti adda iti adayo..adu ti malibtawan!

adukay a miembro ti GUMIL ilocos sur..saan aya? ni la Jo Somera a taga Cabugao ti personal nga am-ammok nga adda idiay Ilocos, am-ammok lang dagiti dadduma iti nagan. tonanoka nga agawid?

la ituloyyo ti agsurat...aglalo ubingkay pay...nagmayaten ti rubbuatyo!
la man ketdi ipost mo tay nakoronaan a picturemo!

la ngarud...saan unay nga agbayag-bayag datao ket ni mothers day...
fred
5/14/2006 7:39:51 AM

Jo..tay halo-halo..nalipatak metten! naragsak nga aldawyo nga inna kakabsat!

dika agang-angaw ti halo-halo kaniak ta uray awan pangaldaw no adda la ket halo-halo..aglalo no kasdiay a kapudotna,,whewwww!
josie herrema
5/14/2006 8:46:38 AM

Hello Ka Fred, saan ka nga agdanag umay ta halo-halo kaimasna ita ta kapudotna. Ket agyamanak unay iti kablaawmo apo aya naggasatakon..Ka Fred konam man! hehehe.

Ngem apay nga inkabilmo dayta naganko dita Ka Fred saanak met nga mannaniw ta sinanniw met dagita ket daniwko. 'sinan daniw' hehehe.

Agyaman manen Ka Fred iti kablaawmo saanko unay nga kaadwenen ket kumarintar ni lumakay nga rumwar kami kanon ta mapan kami mangan ita hehehe aldawko nga talaga.

Naimbag nga orasyo amin kailian ket iyawatmo met ken sweetheartmo Ka Fred iti kablaawko Happy Mother's Day kasta met kadagiti padak nga ina.
Cresencio Yagin
5/14/2006 1:14:11 PM

Fred, mapantaysa ket idiay Singson beach, Cabangtalan.Adda kappo nga makuroban idiay kadilyanna. Pinadasko ti nagkurob ket nakaalaak ti dua nga kappo maysa nga piniwis ken maysa nga immatiddog, diak pay ket malagipen tay nagannan.
Adupay kappo nga sabali, ngem saan nga mabalin nga kuroben.Kimmepkepda ngamin. alla !! tila malaglagip.
Sherma Benosa
5/14/2006 7:07:17 PM

manong fred, wen ala! nakasaganan! :-) Bagaandak to ngarud, Manong. Emailkonto kanim ti cell numberko.

'La lumabasak pay kakabsat! Waaaa! Deadline manen!!!!!Arlane Manzano
5/14/2006 8:29:15 PM

hello Manong Fred... aguray ka man ta sinelasek laeng ni Sisterko kakaiusna nga addadtoy laeng abayko.

Nailakasan aya tay pixko nga "Natiliw." Nabayag met ngamin idin.Damagenyo laengen kenni MAnang Linda no kasano a nasiluannak da Mr. & Mrs. Diony Bulong.

Adu ti pangen ti Gumil-Ilocos Sur Manong ngem manmanokam' nga agsasarak idi ta adu met ti sabali pay a pakakumikoman. Maysa ni Manong Joe Somera kadagitay critic/maestrok iti iluko idi addaak iti kolehiyo ta kaduak iti school paper tay nasinged a gayyemna, ni Manong Rafael Bautista a mannaniw met laeng.

Idi tiempok ti nangidaulo iti school papermi, siguraduenmi kenni Manong Rafael idi nga adda latta artikulo a maisurat iti Iluko a rummuar kada isyu tapno maasa met dagitay padami nga agduyos iti Literatura Ilocana. Adda latta met idi ni Manong Joe a pumaspasiar kadakami.

Nagawidak iti apagbiit idi January MAnong isu nga mabayag pay bassit saakto manen makasubli. Ni Apo Salvador Espejo (Bukaneg Awardee) j Vigan likod laeng ti terminal ti Philippine Rabbit ti balayda, naayat nga agsangaili isuna Manong. Daw-asem no bilang addanto wayam. Adu ti masursurom kenkuana.


Manong Crist, basaem j postek idiay nanumo nga abongko maipanggep kadagiti nagkadua a padasko a naki-gumil tapno adda bassit pamalpalatpatam. Agpayso ti kuna ni Sisterko nga adda registration fee nga ituyang ti komite ti Convention.Daytoy ket koberanna ti food, accomodation, materials ken dadduma pay a kasapulan iti komperensiya. No damom ti umatendar, mapanka latta ta awan met ti pilpilienda basta agduyos iti Literatura Ilocana, welcome latta. Adda met membership fee a makunkuna (no kayatmo ti ag-miembro, adda kenkan). Ti malagipko ket agduma ti membership fee nga mabayadan iti chapter ken iti Gumil Filipinas a mismo. Since adda ka iti America, adda met dagitay chapters dita no kayatmo ti agmember.Sapulem laengen no ania ti chapter nga adda laeng iti asidegmo ken mabalinmo a pagkamangan.

No adda pay questionmo Manong, nasaysayaat sa no ni MAnang LInda ti sumungbat. Imbasarko laeng iti padasko ti insungbatko kenka.

HAppy Mothers Day Manang Jo, nag-enjoy k sigurado iti daytoy nga aldaw aya? Well, you deserve every minute of it.

Hello kadakayo amin gagayyem.
Jake
5/14/2006 11:31:14 PM

Crist...

adda maangay a GUMIL International Convention dita Hawaii inton agosto...kontakemman ni Manong Rudy
Cliff
5/15/2006 2:47:02 AM

Kumosta Atanod. Lumabasak laeng ta sang-sangpetko a napan nakisarsarita idiay kapatagan. Baliwak to ti dumagas atanod!Crist
5/15/2006 3:55:10 PM

Thank you ading Arlane ken Jake...Linda
5/16/2006 3:03:24 AM

Nabayag gayamen a diak nakaadak ditoy, Ka Fred. Naimbag nga orasyo amin, kakabsat.
Retrato ni Rlane ti kayatyo?
Guraykayo ta sapulek tay nakoronaan a karuprupa ni Jolina Magdangal. Sus, tallon sa a tawenen ti napalabas. Diak ammo no adda pay laeng dagitay koleksionko. Ngem ti malagipko ngamin ket kasla naglidem dagidi alayo idiay Cagayan. Makaawan ti ganas ta nagpintas nga okasion ket di nakisama tay instamatic a camera. Karuruar sa pay la ngamin ti digicam idi ket nangina pay la unay!
Rlane
5/16/2006 10:20:48 AM

No please Manang Linda. 3 yrs-en ket nakababain no makitada ita ti diperensiya hehehe.Rudy Rumbaoa
5/16/2006 2:14:56 PM

Ala man Manang Linda ta kitaemmi mammet ti langa ni Rlane idi...
Arlane Manzano
5/16/2006 5:34:31 PM

hehehe. amangan no matalimudawka a makakita Manong Rudy ta siak latta met daydiay. Haha. Awan man met nagbaliwan ti langak.

A-ah. Saan nga beauty contest daydiay manong. Hakhakhak. MAdismaya ka laeng. MAnang Linda, much of my desire nga makitada, I prefer saan laengen.
Arlane Manzano
5/16/2006 5:35:25 PM

Na-ay, lumabasak pay Manong Fred. Dispensarem ta saanka man la a napagtimkan.Jake
5/17/2006 6:22:12 PM

Hi Mang Rudy,

Nakitak tay ladawam idiay bannawag. Tay adda kadduam nga immay bimmisitan sa dita learning centeryo.

Kaano gayam awidmo?
Linda Bulong
5/17/2006 11:00:45 PM

Hi, Kaka Fred!
Sige, pagustuanka man laengen, Rlane. Baka magalit ka sa lola mong beauty!
Rlane
5/17/2006 11:39:07 PM

thanks Manang Linda.Ti kayatko maamuan ket no adda pix me kenni Apo Greg nga agbal-balse? Hehehe.

Lumabasak pay kakadua.
Sherma Benosa
5/19/2006 5:57:39 AM

Hello, kakabsat! Lumabasak pay...fred
5/19/2006 9:23:55 AM

apo..pasensiakayon ta saanak met a makasangailin!!
Ka Linda..nasiripmo kadi diay emailmo? kumustan?

hi, Jo..la man ngarud ta halo-halo ket palalo ti bannog..kawawalay!

hi Sherma...nia ti kunada...adda kad sumaruno a bagyo nga umay?
mang Cres..mayat diay Singson beach..aglalo ket panay met a videoke diay igid ti baybayen!

Jake..mustan?
Crist..kasanot gasat? nabayag a saanak a simmirip idiay kuta dagiti mammallot! dagitay nga baudmo?

hi Rlane..namitlo a simrekak ket padasek ti mangitapal idiay inaladam ngem madi sumrek! kasta ti inaladan ti balasang..agsa-sallupang dagiti kayatna iti umuneg su a saan a maguantaan ti ruangan!

Tanud...ammok a narigat latta a kud-kuden nabudo..mangawiska ngamin ti uray para-palagip laeng no ania ti unaen a kud-kuden! diak pay ket nakapasiar diay ayanmon ta kas ken diay inaladan ni Rlane, adu siguro ti tao idiay uneg no kasdiay a mairana a lumabasak!
nia Ka Rudy..tuloy ang ligaya lakay..kumusta laengen dagitay dinak-dakan dita ayantayo!
Severino Pader
5/19/2006 10:08:26 AM

Hi Fred, umayak man met ditoy 'yanmo...
Naimas ti halo-halo ita ta apunay ti pudot na. Aglalo no naparabawan pay ti ice cream. uhmmmm. imasnan!

josie herrema
5/19/2006 11:30:28 AM

Umay kay ngaruden mga manongs ta idasaran kayo iti halo-halo tapno maagasan dagita banbannogyo, mainanaan ken mapalamiisan kayo a sigida.

Adda pay boko salad manong Sevy' konak man la kaniamon manongko. Adda met basi nga napankon sinabat nga inted ni mareng Lei apag-isu nga naiyabotna nga pagsasangwan tayo ita. Isaganam gayam tay pulotanyo nga s.ps.p.riket manong Sevy?

Hello Ms. Linda, ading Rlane, ading Jake ken Sherma, ni manongko nga Rudy adda sigoro idiay 'Pinas itan ta awan met nga makitan.

Have a nice weekend everybody.
Sherma Benosa
5/19/2006 11:47:20 AM

Good morning, Josie.

Kayatko man dayta awagmo ken ni Manong Sev! Hehehe 'La ta isu metten ti awagko kaniana, ngem sukatak spelling na wen.

Sevie! Hehehe
josie herrema
5/19/2006 12:06:44 PM

Good morning to you Sherma, alas 9.10pm mi ditoyen kasta met kenni karrubak hehehe.

Agpadata met ngem inikkatko itay hehehe, mas sweet gamin ngem tay awagko idi nga... diak itoloyen hehehe..Kasla tay nagan nga Levy gamin iti nangalaak data Sevy hehehe, hi manong saan ka nga agunget wen?

Sherma Benosa
5/19/2006 12:11:10 PM

Sin' ti karrubam? It's 3:15 am here.

Sevie kaniak; Sevy kaniam. Hmmm, kayat na siguro. Umubing, kunam man! Hehehe

josie herrema
5/19/2006 12:37:56 PM

Hehehe, amangan no tsinelasennak no makitana nga siak iti nangiyona hehehe, tumarayak san narigat no makitanak sika!

Tay karrubak tay nangipukkaw iti encore! encore!,.ala innakon dadtadan neeeee!!!!!!
Severino Pader
5/19/2006 1:20:08 PM

Agtalna kayo man a dua dita! Nakabirok kayo man ti luklukuenyon. Ala uray no ania't iyawagyo kaniak, mabalin latta...

Severino Pader
5/19/2006 1:24:26 PM

Kabagis Fred, ayanmon ket padduaandak met dagitoyen... inibus da pay tay halu-halomon...josie herrema
5/19/2006 2:05:13 PM

Hmmm, nagimas manong Sevy tay halo-halo aya? aysus nagmayaten, hehehe, it's my b.day ayan gayam tay s.ps.p.riketmon ken tay strawberry wineko ngay? hehehe. joki joki.Rlane
5/19/2006 2:41:44 PM

hi kakadua... adda pay halo2 a para kaniak manang?

Hello Manong Fred and all... Happy weekend.
Jake
5/19/2006 6:31:40 PM

Manong Fred,

sumarunon tay saritam nga ipablaakda idiay Bannawag...

Komusta kayo amin....
Sherma Benosa
5/19/2006 10:15:30 PM

Happy birthday to you (2X)
Happy birthday (2X)
Happy birthday to you!
Sherma Benosa
5/19/2006 10:17:52 PM

hello Angkel Fred! Hi Manong Sevie! Good morning!

Jake, paggatgatangam Bannawag? Nabayagen a diak nakakita, sika.

Hey sister. Adda pay, imbatianka. :-)
Cresencio Yagin
5/19/2006 11:48:44 PM

lumabasak pay. Diak agunonin ta dipay isu nga paktaktakanyo.Nga sumongbat.Josie Herrema
5/20/2006 1:46:39 AM

Thank you so much Sherma.

Hello Ka Fred, bc latta? wen la dikay nga taktakenen..

Kablaawan kayo amin iti napintas ken nakaradkad nga aldawyo amin gagayyem ken kakabsat.
Jake
5/20/2006 10:21:25 PM


Sher, idiay quiapo ti paggatangan. asideg kadaytay underpass iti bangir ti simbaan. nakalinia kadagiti aglaklako ti pirated DVD. Mayat ta magatangka pay ti pagliwliwaam.
VF
5/21/2006 8:29:39 AM

...into no sumaruno a maidaw-as ka atanud Fred ket sumrek kanto lattan. di bale ta awan met ti sabsabali.

Ikissiim mo laeng ketdi kaniak no adda ti madlaw mo a mayat a garaw dagitay masusungit a babbalasang ta padasek man ketdi nga ay-aywen ti maysa bareng no tumama. Ngem ketdi atanud ket kay-kayat ko pay laeng tay matabukolan ngem tay mabanni-itan.

Ngamin no iyarig ko tay ayat iti panagkalap Atanud ket natabtaba nga amang tay nasarwagan ngem tay nabani-itan.

Sige Atanud, ituloykonto no maminsan baka masangpetadak dagitay amasona hehehe! Alluadam ta basi atanud baka no ibusenda!

Hello Jo & Jake, pare Sev & Cres! Ni atanud Ed ti diak makita nga agwarang! Ken daytay pay maysa a sutil a balasang....

Hello Ms. Smith!

Ken wen... nakitak sa itay daytay doktor iti Puso, Ms. Linda!

Hehehe... kasla nasirip ko itay dagitay singin a tsismosa ....lo.... Ms. Benosa and Seniorita Arlina!!!!
Severino Pader
5/21/2006 9:18:27 AM

VF, musta ka met 'padre... paglemlemmenganda kan sa met dagiti babbalasang tayon padre?'tanud R
5/21/2006 1:23:15 PM

Sapsapulem ta sapsapulek a balasang 'tanud VF.fred
5/21/2006 6:47:19 PM

tanud R, agdamagkay ket kadatao no dinnodtoy ti pakasarakan kaniada! tapno saan kay a wanawan a wanawan...

gayyem Sev... dayta ti madi kadagiti attanudtayo gayyem ta dida kumunsulta kadagitay agrinukeren ti sarana tapno saan koma a paglemmengan ida dagiti atap a sampaguita! bag-bagaam man ket ida gyem...dakesna ket kasla nagsiit dagiti sampaguitatayo...amangan no adda ammom a pangpadeppes iti siit tapno saan a tumudok...awan la ti anting-antingyo idiay Santa a kasta gayyem ta ipabulodmo pay la ken ni Tanud...uray isublinanto met laeng..

Tanud...hustoka ta kunam a natab-taba tay masarwagan ngem tay mabanniitan..he he he baam ta ikissiimkonto ti rasonko! wen, dumagas-dagasak latta a tumaog ta narigat a saan sublian dagiti baak a binurnaymo! sapay koma tanud ta saan ka nga umala kadagiti urnongmo a basi...amangan ket no mabaakan! ala nasay-sayaat met ketdi ti tubo ti natangkenan a bin-i!

Jake...annadam laeng no idiay Quiapo ka nga aggatang ti mabuya...ton ipasakmo diay DVD, sabali met gayam ti nakarekord..ngem talaga a bilibak dita ayantayo, saan pay a rimmuar diay sine, adda kukuadan!

hi, Jo/ .kumusta ti napalabas a weekendmo? padtok..adda misterio!

mang cres...di la nagruar dagitay kurita? mangipindangkay man ketdi no adda kalabonannna ta bareng saan a kallongen ni teksas a karruba..hehe.. kanta sa met didiayen?

hi Sherma...sutilennakansa ket ni tanud...ikkam man ket ti pagnakmanna! tay gayang Nueva Viz ti ipalapalmo!

hi Rlane...uray siak kayatko met ti halo-halo...diak man ammo ta kallik-likud ti panawen a kan-kanayon a agpahalo-halo ti langit..kasano met ngamin ket kurang ti halona..puro yelo, awan pay asukarna!
la ngarud..ituloytay a kantaan ni birthday girl!!!
josie herrema
5/21/2006 11:57:05 PM

Hello Ka Fred, birokenda tay balasang nga nabun-as ket no agparang sutilenda met aglalo tay mangrugi ti letter R, hmmm.

Ta ania nga misterio Ka Fred no ditoy ayanko ket awan malaksid no dita ayanmo? ket no aniaman a ket padamagannak no ania nga klaset' misterio?..

Kablaawan kayo amin nga adda ditoyen apo nga awan labasnan.
Severino Pader
5/22/2006 5:23:59 AM

Awan ti maipabulodko nga anting-anting gayyem Fred ngem ammok no sadino ti pangalaan ti anting-anting a pangpadeppes kadagiti sisiit ti sampagita... masapul nga uliem ti Bantay Gusing ti Santa ket sanguem tay ermitanyo nga abanbantay... umamo amin a babbalasang no maibulsam daytoy nga anting-anting...Ka Eddie
5/22/2006 2:49:45 PM

Hello everyone! Itaak la a naammuan dayta Pare Sevrin, sabali ti simmang-atak idiay Bantay Kimmalugong. He he he nasarakak 'tay nasarakan ni Ugsa.Jake
5/22/2006 7:10:57 PM

Manong pwede nga itesting no nalawag wenno nalidem kasta met no isu ti linaonna wenno saan.

dagiti kopia ket aggapoda't malaysia. kasla ka gumatgatang ti tarong idiay palengke ti kaado ti aglako. adu ti pagpiliam hehehe...

KUPIDO
5/22/2006 8:14:31 PM

KAsano nga kumriit dagiti dagiti puris KUmpad ke' kanayonda met nga sagiden di pay ket saganaan latta me' dagiti rosas ti iyaaplag manen dagita napanaas nga sabuag dagitoy babbaro? Kitam ke' kumarkarit manen dayta maysa a kawitan?

base iti libro-de ayatko, Aries ken Crab dagitoy nga amasona.Agsinsinda ngarud iti depensa de panaas!

Sabali met ti anting-antingko kumpad, de'tay man lambana a natiliwko idiay tengnga ti kasabaanmi iti maysa a kabus. Nasamay dayta kunam man.
VF
5/22/2006 9:13:55 PM

Di ka makatagari kadayta pangngarig mo iti basi atanud Fred ta dikanto ket painumen ti suka hehehe!

Kas nakunamon Atanud, maymayat tay natabukulan! Kulipagpag a kulipagpag ngem intono napaamon... hmmm, nadungngon ton!

Atanud Eddie, ania met ti makunam?

Jo and Jake....kumusta?

Mr. KUPIDO, saanko a sag-sagiden dagitay puris. Taptapalak ida iti tinaltal a bulong ti bayabas ket sili ti sairo! Isu metten tay anting-anting ko a mangdugsak kadagitay pimmalimunawen a puso tapno rummuar da diay paglemlemmengan da sakonto ida kamatkamaten! hehehehe!

KUPIDO
5/22/2006 9:33:04 PM

aluadam laeng barok ta dagitoy kunkunam ke' saan nga asi-asi a babbalasang. Dagitoy dagitay kunkunada nga makabagong pilipina ngem sipapandilingda pay laeng ket saan ngarud rumbeng a pagiinnangawan. Atap nga ayup, agkulipagpag no matabukolan KOREK!ngem adda dagitay atap nga imbes nga mapaamom,ad-adda ketdi nga umuyongda. Agridamka ke' ne, adu dagitay umar-arubayan nga makaammo kadagiti pagkapsutan dagitoy nga amasona.hehehe. 'gurayka man.Cresencio Yagin
5/22/2006 11:50:37 PM

Dua a lawas nga naliwayak ti mapan ta baybayen.Di naudi nga papangko ket maymaysa nga nanawan.Adda munanmunen ngem babassit da pay, adadu payla diay lumusotngem diay matda.
Pagsasaritaanyo tay basi,ket maipalagip man ngarud di ulitegko nga mabain nga mausawanen. Uray tay kunada panuksukaen ket aliladi.Deppelenna tay mamatiananen nga naalsemen a basi.Medio kulisipenna kadiay bibigna ta lapdanna tay gamo nga matilmon.Sananto pasarunnwan ti musiig sa agsuyaab nga kasla suyaab ti manok.
Jerico Ray
5/23/2006 12:06:54 AM

Hahahahahaha! diak pay inubserbar ti manok nga agsuyaab! wahahaha! umayakto latta manong Cris.

Daytoy laeng ti masaok gayyem VF; uray maatiwka ti dangadang, kasla nangatiwka latta kaniakon a biang, adu ti kalaban ngamin! Ngem awan iti pagilasinan agingga kadagitoy a maatiwka!

Naimbag a rabiiyo amin apo!
Atanud Ed P.
5/23/2006 5:57:39 AM

Diyo unay ngamin ta basi ta no maaduan ket ag-hallucination datao. Kitaenyo man agsuyaaben diay manok ...husto ngata met ngarud diay napaliiwko nga aggarakgak a kabayo...

Atanud VF, awan met ti maibqgak dita panagtabukol ta diak la napadasan ti agisarsarwag numan pay immuestra-muestrada met idi no kasano... No 'panak agkammel ket kaykayatko tay aglabbeg. Ta no natanangka la ketdi makidkidam/maaprosam pay diay lames sakbay a matiliwmo... No agkulkulipagpag diay sida delikado ta amangan no masingilka wenno masugatka diyay pigarna...

jake
5/23/2006 9:01:48 PM

hello apo VF ken kadakayo aminArlane Manzano
5/23/2006 10:23:43 PM

hello kakabsat... Jake, MAnong Echo, MAnong(?) Cres, MAnong VF, Angkelko ken Sir KUPIDO naimbag nga rabiiyo.

Manong Fred, kumustan? lumabasak apo...
fred
5/24/2006 5:42:32 AM

hi, Rlane! dumagaska koma..la ket no agdar-daraska ket isurotmi laengen ti panagkitami. pakuyoganmi iti umis-isem a payapay..

jake..ti la dakes no kasla tarong dagitay magatang idiay Quiapo, nalinis kudilna ngem adda met gayam igges a naigamer iti lasagna! sabagay..nia met ngay..uray ket nalak-laka met nga amang ngem tay adda idiay Mega Mall! niat damag?

ka Eddie, ni mang Cres ti nalaing nga agtabukol..adda tabukolko ngem uray siak ket diak pay naperpekto ti panagisarwag.. sabagay may-mayat no maaprosam diay tilapia, este lames nga umuna ti la dakes no sikbabenna ta pattungagan!

no manok nga agsuyaab, agpayso, adda! tay to pay manokmi a kawitan idiay Sinait ket agitlog! ket no agitlog, pasaray awan pilienna nga oras!
ngamin nabirtud ti feeds nga ipak-pakanmi...MANI..pagkakita na pay lang diay mani..rimmuar diay itlognan! hehe

ket no met kabalio nga aggarakgak, adda latta met..damagenyo ken ni Josie..idiay Ilocos kankanayon nga aggar-garraigi dagiti kabayomi..siguro ammona ti gapuna.

JR..tay ngay upa a kan-kanayonna nga ipuk-pukkaw: pet-petpetak..pet-petpetak! dinto pulos makaruk-at!

Mang Cres...agpayso, no innareb-eban iti basi, lussok ti basisawtayo a taga Sinait! no agruar dagitay munamon, agayabka man ngarud ta mapantay agsadeng, uray para guyod lang iti uda-od ti bagik..mabalin met a kabo de kampo, para luto!

gyem KUPIDO..sirigem man ketdi a nalaing abalayan, kissiimannak no palso ta sayt na ta ikkanta ti eskop na!

Tanud...ammomi met a saan pulos agsuka dagiti binurnay ti Pinili! Ken ti ingelna, agtalinaed latta uray pay isboan ti amasona! ti la kadanagko ket no agpara dagiti basi tanud.. ken matigakan, imbes nga inumentayo, agduomtayton!

pareng Sebring! ay ket no adda maala nga anting-anting idiay Bantay Gusing, ikarigatak a sang-aten! impagarupko no atap a paria ti adu sadiay , atap a paria a kalang-langtoanna!
ket no adda ermitanio a guardia, nalaka laeng, itugotantayo iti basi a pangkullaap iti panunotna...itugottay ni Tanud ta isunto ti kumaot idiay pangidul-dulinanna, ni Ka Eddie ti para diplomasia!

ni Josie..ammom met laeng no apay a panay ti garraigi dagitay kabayo idiay Ilocos? la man ibagam man!

la ngarud kakabsat...diakon makadagas dita paraanganyo ta ne ket umaldaw, amangan no pang-orennak ni Ama Tasio..innak kan tulongan nga agkammel este agtabukol!

Josie..idanonmo ti pakumustak..wen?


Josie Herrema
5/24/2006 7:07:55 AM

Ka Fred, hehehe dayta ti diak nga ammo apo, ta siak ti nakorsonadaam Ka Fred nga pangdamagam,...Hala man Ka Fred siritna,..hehehe apay ngay?

Severino Pader
5/24/2006 10:14:37 AM

Gyem Fred, ibagam latta no kaano tayo a rugian ti umuli diy Bantay Gusing... nakasaganaak latta ket...Jake
5/24/2006 6:20:26 PM

manong nabasakon tay saritam.VF
5/25/2006 3:55:36 AM

Padpadasek koma met kas kina-alumamay ta panagsarsaritam Atanud Fred ngem imbabawik ta toy pusok ket lumagto-lagto. Baka no maatakeak Atanud no isardeng ko ti mangsutil kadagitay napipintas a babbalasang ditoy Iluko dot com. Uray ta ditoy met laeng atanud. Nasingpetak kano met kuna man dagitoy gagayyem tayo ditoy a pada a saluyot!

No diay parek a matikagan atanud ket may-mayat pay ta maibulsa samo duomen! Gaasem dayta, wine a kasla chik-let! hehehe!

Hello pare 'Save' and Jake!

Jo, padasem a kitaen ni lakay mo no datay saanka a nagbuggo! Kasdiay dagitay kabalio ti Ilokos. Nadalus! Dida kayat ti saan a nabugguan a kilawen!

Hmmmm, ti man la adda a pampanunotemon!
KUPIDO
5/25/2006 9:01:50 AM

SAnabagan ke'di. IDiay lugarmi, agsipilyo 'gitay texas ni Angketko sakbay nga ipallotna. Il-iliwek me' ti mapan ag-camping dita singin a bantayyo kakabsat. 'gitay allagat koma ti naimas a sultopen, tiempoda itan di kadi? sarguilas ken lomboy.. tsap tsap. ana ke' ngamin ni gasaten. Ala, agawidakto ta umayak man umuli diay Bantay Gusing PAre Sibring, Atanud Fred. sarado 60kon ngem makauliak pay laeng. Sika VF, saradoka me'ten?

Josie balasangko... mailiwak me' kenka. Ngem adda dita ni Nanam a Kupida, narigat no pinsanenna a puligosen daytoy natangar pay laeng a lapayagko hehehe.
josie herrema
5/25/2006 10:23:30 AM

Apo KUPIDO apay napalalwam iti imminom iti basi ta apay nga mailiwka kaniak ditoy? hmmmm. saandak man nga ulawen apo diak ammon no kasatnon hay biagko aya!

Pareng VF, ti manla ngata ibagbagamon ni! sabali iti pakailiwak itan nga agdama no kasta!

Ka Fred wen kadi awan danag konak manen.

Sige innak pay ket naimbag nga orasyo amin nga awan labasnan.
fred
5/25/2006 11:32:30 AM

ania Jo, diak man magustuan ta sungbatmo a sirit/ sirit..ammok nga adda latta makarawam a padto no kua...apay nga aggar-garikgik dagitay kabalio idiay Ilocos?
gyem Kupido, ay ket no allagat ti il-iliwem a sultopen, mayat pay la ngarud ti panagnut=notmo iti naalsem! ket no karitam ti sumang-at idiay Bantay Gusing, amangan no mapadasmo kayatmonto pay a doblien wenno pamitluen..mayat ngarud dagita KAWITAN yo gyem, agtotbras pay, abakna ngarud dagitay kawitanmi idiay Sinait nga agitlog! niat ipak-pakanyo? pagar-arbenyo kadi?

damagentay man ketdi ken Pareng Sebring..apay a GUSING? ka Sebring apay natuppolan? wenno talaga a naparsua a tuppol...maymaysa ti ngipenna? ala uray no kasta intay latta sang-aten ta bareng kaleddag dagitay allagat ken kasabong dagitay atap a paria!

Tanud..kasla tsiklet! nia tay kuna ti komersial? tsikletenmo beybi!!!

hi, Jake..inruarda gayamen..sayang diak man la makatamdag Bannawag..
la ngarud kakabsat. innak pay makigapas...awan pay ket panawen a makikaarruban..
josie herrema
5/25/2006 12:53:51 PM

Diak ngarud ammo Ka Fred madi toy marikriknak ita, diak maawatan kasla adda mangar arakop kaniak nga agkarayam iti lamais ditoy bagik, ket sumken ni iliw ken diak nga mapupuotan nga agarabus met gayam dagitoy luakon, itak laeng nga marikna iti iliw nga kastoy kakabasat.

...innak pay ta madi latta,..sapay koma ta iti saan nga mabayag ket masirrekon iti birbirokek a puso ti pagilian tayo a Pilipinas.,Umayakto dita Sinait ading Jake ipalobos ti apo inton madanon..
Severino Pader
5/26/2006 9:42:08 AM

Mang Kupido, awan pay allagat ita... dayta man ti sinapsapulko taymaudi a panagawid ko ngem awan nakitak... naimas nga sultopen nga agpayso...maysa pay nga il-iliwek ket tay malapunti... tay saba ti sunggo...

Gyem Fred, dayta man ti nariingak nga awag toy bantay a kabatog mi... Gusing! Kasla ngamin natippingan no kitkitaem. Kunkuna man dagiti babbaket ken lallakay diay ayan mi nga natippingan kano idi limmabas ti arko ni Noah idi naglayus...

Napintas toy Bantay Gusing ta adda pinsal na no matutudo. Ngem apagbiit laeng nga maabbatan... Manmano pay laeng ti tudo ditoy gayyem...

Hi Jake... Agsapulak ti man ti Bannawag ta mabasak met dagita sinuratyo...

Hi Josie... Hello kadakay amin a kailian nga agsidsida't saluyot!
Jake
5/26/2006 6:02:10 PM

Idiay Quiapoka a gumatang manong boy. Adda iti asideg tay underpass. iti bangir ti simbaan.

Hello kadakayo amin!
JRIC
5/26/2006 11:44:01 PM

Manong Fred, "Sibibiag a Kanayon Dagiti Kanito" Napintas a pagwadan daytoy saritam. Kannayonem koma Manong ti agsurat iti Bannawag.Crist
5/27/2006 11:03:28 AM

Ka Fred, kaanonto ngata aya nga mabasak dagiti saritam? Ur-urnongen met ketdi ni nanangko amin nga issue iti Bannawag manipud pay nagabrudak. Isunto iti umuna nga sapulek inton agawidak. Ipagpannakkelkonto nga sika ni Ka Fred, tay aydulko ditoy ilukodatkum. Ipagpannakkelkonto kadagiti amin nga bisitak.
Awan gasatna tay darisayen nga nangisit ti sakana nga texasko ta pinaubetan diay kalabanna. Kasano ngamin ket tallikudanna met. Hmmmp, madi ti sursurona nga manok, awan resrespetona. Ilabanda tay maysa no madamdama. Dalusapi nga banderaan. Bareng koma no adda gasatna. Bareng ammonan iti rumespeto iti padana nga manok ta no saan ket paubetanda manen!

Ala ket kumustakayo la aminen apo, awan labas...
fred
5/28/2006 1:29:50 PM

Crist, he he, dika man, agtalnaka kabsat ta aydul,aydul a kunkunam amangan no ibagada a dika pay nausawan!

natiempohanda gayam ni darisayen! ala ket kasta lang adda nababbaba ti gasatna, sapay koma ta itudonto dagiti bituen ti sumaruno a paisalugmo...intonanoka nga agawid?

hi, Jric...wen, rimmuar kano ngarud kuna ni Jake, diak pay nakita ta awan met makadanon a Bannawag ditoy leng-leng a lugarmi..la ket t.y. ta inanusam a binasa kabsat!

hi Jake..la ngarud dika koma maum-uma nga agipadamag kadakami ta sika ti asideg dita kusina, uray la no angot ti mabagimi ayusen!

gayyem Sebring..idta kad bantay dagiti Bannuar ti makuna a Bantay Gusing? wenno nayaw-awanakon...nia ta sabat' sunggo? dagitay atap a kasla ambrosa? ngem babassit? allagat ket sakbay ti panagani, saan aya? ken kasta met tay ariwat, agpadada a naalsem...
atap a paria, isagpaw iti neytib a mank ti maysa nga ar-arapa-apek gyem...

Jo..no dimo ammo latta ti gapuna, siguro agpatulongke ken tanud wenno ni Ka eddie, mabalin met a kuldingem ni mang Cres amangan no maibagada kenka ti gapuna...
nungka nga agdamagka ken kabagismo a MOnica, lallalo a dina ammo ti kunak..wen gayam napanannan?

hey Monica... kasabong dagiti peonies ken rosas nga amo ken atap...su nga umanay lattan a siput-siputak..narsaaken dagiti azalea..bareng saan nga ipaidam dagiti hydrenea ti sabongda ita a tawen, idi napan a tawen ket saan a nagtubo ti sabongda...[ diak ammo no kasdiay ti espelingda] inton umay a lawas, agukrad sigurado dagiti honey suckles, nagbangloda kunam pay! su a diak kauma ti bakir ditoy likudmi ta adu ti atap a sabong!
fred
5/28/2006 1:29:52 PM

Crist, he he, dika man, agtalnaka kabsat ta aydul,aydul a kunkunam amangan no ibagada a dika pay nausawan!

natiempohanda gayam ni darisayen! ala ket kasta lang adda nababbaba ti gasatna, sapay koma ta itudonto dagiti bituen ti sumaruno a paisalugmo...intonanoka nga agawid?

hi, Jric...wen, rimmuar kano ngarud kuna ni Jake, diak pay nakita ta awan met makadanon a Bannawag ditoy leng-leng a lugarmi..la ket t.y. ta inanusam a binasa kabsat!

hi Jake..la ngarud dika koma maum-uma nga agipadamag kadakami ta sika ti asideg dita kusina, uray la no angot ti mabagimi ayusen!

gayyem Sebring..idta kad bantay dagiti Bannuar ti makuna a Bantay Gusing? wenno nayaw-awanakon...nia ta sabat' sunggo? dagitay atap a kasla ambrosa? ngem babassit? allagat ket sakbay ti panagani, saan aya? ken kasta met tay ariwat, agpadada a naalsem...
atap a paria, isagpaw iti neytib a mank ti maysa nga ar-arapa-apek gyem...

Jo..no dimo ammo latta ti gapuna, siguro agpatulongke ken tanud wenno ni Ka eddie, mabalin met a kuldingem ni mang Cres amangan no maibagada kenka ti gapuna...
nungka nga agdamagka ken kabagismo a MOnica, lallalo a dina ammo ti kunak..wen gayam napanannan?

hey Monica... kasabong dagiti peonies ken rosas nga amo ken atap...su nga umanay lattan a siput-siputak..narsaaken dagiti azalea..bareng saan nga ipaidam dagiti hydrenea ti sabongda ita a tawen, idi napan a tawen ket saan a nagtubo ti sabongda...[ diak ammo no kasdiay ti espelingda] inton umay a lawas, agukrad sigurado dagiti honey suckles, nagbangloda kunam pay! su a diak kauma ti bakir ditoy likudmi ta adu ti atap a sabong!
Josie Herrema
5/28/2006 2:07:48 PM

Awan ngarud iti atap nga balasang dita ayanmo Ka Fred?..awan latta diak nga ammo gurayta innak bisitaen no manongko nga Eddie no ammona tay sungbatna...

Ni kabagis ket idiay ayan ni insan Jric ken Arlane ti ayanna no isu iti birbirokem Ka Fred,..umayto no mabasana dagita inbagam.
Crist
5/28/2006 3:44:14 PM

Ka Fred, padpadasek iti agplano nga agawid inton summer next year. Amangan ngamin no kumulbet unay dagitay agur-uray nga kawitan nga ilabanko amangan no marigatan nga paluknengen nga pangtinola no madi ti gasatda. Diayto Cagayan iti pagawidak ken diay Tagudin, I.S nga lugar ni tatangko.

Naimbag nga panagsaad ti aldaw kadakayo amin kakabsat...
Arlane Manzano
5/28/2006 6:40:48 PM

hello Manong Fred, mayat ti patangan a. Dumngegnak laeng wen?
Kakabsat, sige laeng....

Ay, Manong Crist dinno ka idiay TAgudin? adu ti kamar-markak idiay ket.
Crist
5/28/2006 10:17:35 PM

Ading Arlane, idiay kami Sawat. Idiay laeng iti ammok nga pakasaran iti padak nga Aguilan.Sherma Benosa
5/28/2006 10:50:02 PM

Good morning! Mong Fred, amin kayon kakabsat.... Kumusta?Rlane
5/28/2006 11:27:01 PM

Adda boardmateko idi a taga Sawat Manong Crist. Elizabeth Labador ti naganna idi balasang. Napnapannak metten idiay idi. No diak mariro ket nabato a dalan ti linasatmi ken simmang-atkami bassit iti katurodan? 2001 sa idi naudi a napannak sadiay.

Hello sistah.
Crist
5/28/2006 11:51:34 PM

Wen Ading Rlane, nabato iti dalan nga sumrek diay Sawat. Adda ngamin karayan nga ballasiwen nga awan iti danumna no tiempo iti tikag. Nagbakasyonak idiay idi Mayo last year, idi fiesta ti Tagudin. Taga ano kadi ading Rlane?Severino Pader
5/29/2006 12:14:07 AM

Gyem Fred, malapunti ti awag mi kadagiti saba't sunggo. Wen kasla babassit nga ambrosa. Kagiddan met ti allagat ti panagbungada. Libas met ti awagmi 'tay atap a paria. Naimas nga agpayso nga ilaok ti tinola wenno ginisar a balatong. Urayka la mapainom ti adu gapu't kapaitna. Adu ti malapunti, allagat ken libas ditoy sakaan ti Bantay Gusing. June, July, August ti kaaduda no saandaka maunaan dagiti billitsina, bullilising ken pagao. Manmano ti ariwat ditoy.

No addaka diay Vigan wenno Bantay ket daytoy Bantay Gusing ti highest peak a makitam, a kas natippingan wenno nagusingan, isu a Bantay Gusing ti awagmi. Abra ti adda toy bangir na. Kalbo daytoy a bantayen ta kanayon a maur-uram. Aggapgapu't bangir ti apoy.

Diay ibagbagam a Bantay dagiti Bannuar isu ti masangbayam no dumanonka ti Santa. Nagbaetan daytoy ti Santa ken Narvacan...

Awan pay unay tudo diay ilocos. Dandani naatianan amin a karayanen...

Kastan Gyem...

Helow Crist... adda met kabagian mi dita Bio...
Rlane
5/29/2006 9:01:19 AM

i-Santiago-ak Manong Crist. Wen, karayan nga agpayso diay linasatmi idi ta killa-killaong ken medyo natapok. Nanganakak idi iti buniag idiay.

Hello MAnong Fred, SIr Sev.
Monica Smith
5/29/2006 12:11:30 PM

Manong Fred sabaliwak to ti umay. Sungbatak to dagita saludsud mo no agsubliak.Monica Smith
5/30/2006 11:58:43 AM

Good morning everyone awan labas. Ado latta ti bisitam Manong Fred.

Ah flowers! My favourite.

Peonies Manong Fred paboritok nga edry, ado ti mulak (white, light pink, ken dark pink). Ditoy Alberta Manong ado ti Roses both amo ken atap, isu na laeng dua met laeng diay agtubtubo ditoy balay. Alberta ket ado ti atap nga wildroses mi ditoy aglalo outside Calgary. Kananaskis Country ti kanayon ko nga paghikingan no kasta nga Summer ket agalaak ti petals ti wild nga sabsabong sako edry sako aramiden nga potpourri few drops of chanel no. 5 di nabanglon.

Ado ti Blue Hydrengea nga mula diay gayyem ko ti dita Sydney, British Columbia. Ti mulak nga manarimaan nga agsabsabong ket Bleeding heart ken ado nga Chives.

Ado met ti mulak nga perennials pinilik nga immula dagita sabsabong nga hardy. My yard was designed to be drought tolerant and self-sustaining, once established it should require no additional water other than what mother nature provides.
Jerico Ray
5/31/2006 8:26:57 PM

Manong Fred kumostan? Adu met ti mulak a pipino idi a, gud says pay! ken mailiwanka mangpekkel ta nabun-asda ken umanay a pamedped ti bisin ti maysa, magustuan la ketdi dagiti babbalasang a sukaan ti kunak!

Lumabasak pay gagayyem...
Jerico Ray
5/31/2006 8:29:12 PM

"bunga ti pipino" diay ibagbagak saan a mula, hehehehe.Arlane Manzano
5/31/2006 11:08:18 PM

lumabasak pay kakadua.........VF
6/1/2006 7:56:40 AM

Ala ta sarunuek ni Alling atanud ta bar-bareng no ma-ulaw dita dalan ta siak ti mangarayat kenkuana!

Nalaingak ti MMR baka kunam atanud... aglalo no balasang (a baket) hehehe!

Hello everybody...busy ti tao ket dimmawasak laeng ta pagling-lingayan!

Pssst MS, padawat ka man ti rose ta padasek a sumaren no kayatnak met laeng tay balasang a sir-sirpatek! Purosek to a sag-gaysaen diay petals na sakonto kuna: She loves me, she loves me, she loves.....
fred
6/1/2006 1:51:56 PM

Tanud, masapul a she loves me not ti pangrugiam ta even number kano ket amin a bilang ti petalo ti rosas! kasla pangbirada ti propesional a mannugal...no pumusta ket kanayon a nakaisaangen idiay tayab!

no agresusiteytka tanud ket siguraduem a diay ang-anguyob ti pangipug-awam ta angesmo, saan a sul-oy wen? amangan no lallalo nga agkulidabdab ta biktima hehe
adu kano ti bisukol idiay talon tanud su a sap-sapaek ti mapan, paggayatko ti mapan agpidut no kasdiay a kabbilutda..su a diak unay agbay-bayag..

hi Arlane! la ket saanmo kad latta a liwayan ti umali-aligid ta no kanayon a adda mang-mangeg a kurengreng ti kutibeng...cg ta ton maminsan nga agtutungtong tayo..

JR..pipino? no agmulaka iti pipino ket usarem tay manure ti kabayo..kitaem no di aggar-raigi dagiti makaraman!

hi, Monica..sabong ti gumamela ti itedmo ken Tanud tapno ammona a dagus ti sungbat ta lab mi..lab minat a kunana!

marsaaken dagiti peonies ngem kasabong dagiti atap a honey suckles...kankanayon a kasla adda lumab-labas a babai a kagap-gapuna idiay pagsiaweran! babassit ti sabongda ngem agadiwara ti bangloda.. sabagay saan a ta size kano ti pagrukodan..depende ti ayamuomna..no angot pagsasaritaan, saan aya?
la ket aywanan a nalaing dagita mulam..manipost ka man ketdi ti ladawanda no adda naalam...mangitapkalakto no adda orasko...
agpapatay dagiti mulak a nateng..diak pay ngamin unay maasikaso, sika!
la igaedmo ti mangpennek kadagita matam sakbayda a magango...

gayyem Sebring...kanayon a maudi latta ti grasia idiay Ilocos..pati tudo! wenno adu met ti grasia ngem masnok laeng ti pagdi-dissoanna a dakulap?
ania kano ti makalapan ita? napadasak met ti napan simmursurot a nagsilaw idiay tangrib iti rabii idi, gyem..agala kadagitay kurita a daddadakkel bassit ngem itlog ti ulona sa kilawen...niat makunam? isaganam ta beer gyem!

Crist, taga Tagudin met gayam ti bangir a partesmo! adda met gayam naikamang idiay ayanmi..wen baka kabagian ni Rlane ta Manzano! dimmagasak naminsan idi idiay ayanda...nalipatak metten! ay wen gayam Becques sa ketdi! nabayag met ngaminen..
saanmo unay sar-saritaen ta tinola..kayo-kayo kunam ah..la ket ituloy ti sanay kadagita baud! la bareng-agraranatayto idiay Pinas! mayat ta planom a farm, panagkunak napigsa a panguartaan! kuna man tay am-ammok a napintas ta ar-aramidem a X breed ta no saan laeng a maymaysa ti styleda a lumaban..shapel ken pasidoble adda pay ala mala Pacquiao na!

hello Sherma...napintas ti panawenmi ditoy ngem kanayon a saan a maitudo ti likudak, bareng inton bigat, makaruarak! la ket lalaingem ti maki-arnis kadagitay, mangwit-wi-wit-wit kenka..hehe!

Jo..kas dati..idanonmo man laengen ti pakumustak kadagiti kakarrubatayo ta ...ammom ti papanak ita? mapanak agpidut ti bisukol!
KUPIDO
6/1/2006 2:13:39 PM

apwow... naimas a kunnoten dayta bisukol lalo no maala dita pay-as.... imasnan ama!!! malagipko laeng idi iti babaet dagiti pagay mapankam' agkammel iti kappi, dalag wenno agipakat iti bassit a rama. No awan magudilan, pagtatakkunan dagiti nailabeg nga bissukol.... Atanud Fred, pinapaitan a manok, naimas pay!

VF, apay nga urayem a maulaw ta balasang? ikidem samo sallabayen.No iwagtengna, kalbitem agingga nga bumigay. No saanna nga ikkaten met, in-innayadem nga bisongen dim' kigkigtoten. Kasla agkammel met dayta iti kappi ket. sinno a baket a balasang kadi ti sabongmo? ni Josie? ni Arlane? ni Sherma? ni Monica? ni Femie? puro da met babbalasang but-not still babbaket? Go for a greener pasture barok lalo ket lumakayka metten.

Pari Sibring, adda kadi pay laeng dagiti sunggo dita Bantay Gusing? kinunada idi ket adda pay duogan a kobra nga aggigian dita kweba a dakkel. no diak mariro ket 15 meters sa ket ti damagko a kaatiddogna. Tay singin kano diay bileg ni Chavit idiay baluarte.
Severino Pader
6/1/2006 7:41:37 PM

Gyem Fred, no kurita ti kayat mo, adu ditoy Santa... Umaykayo kada Kupido, JR ken VF ta agkikilawtayo...Kamatisan tay lattan ta adu met ti nalamiis a beer ditoy... Adu pay ti bisukol, duriken ken kappi a babassit ditoy Karayan Banget! Dayta man ti awagmi toy karayanmi a batog ti Bantay Gusing.

Adulaamin nga style ni VF! Ulawenna pay ti balasang santo agin-aarayat! Ania kadi ti ipaangotmo mo VF tapno maulawmo ta balasang (a baket)? ahihihi

Padasentanto Kupido ti aganup diay Bantay Gusing ta adda kano pay met sugsunggo a makitkita dagiti mapan agkaykayo idiay. Beklat a dakkel ti ammok, saan a kobra. Adu nga agpayso ti nadumaduma nga atap nga adda baluarte...
Severino Pader
6/1/2006 7:42:50 PM

adda idiay baluarte ni Chavit, kunak koma...Sherma Benosa
6/1/2006 7:53:49 PM

He he he!

Kasta kano dagiti (baak) a baro
Istayl da ket bulok
Kasla itlog a bugok.

Wa ha ha ha!

Hey, good morning, everyone! Diakon aginagan ta nagadu tayo met...

BIP BIP, Angkel Fred!
Arlane Manzano
6/1/2006 10:18:19 PM

kumustakayo aminen kakadua, awan labasnan!

Manong Fred adu ti bisitam.
Sister, nailiwannak man a nakakita kaniam. Manong VF, no baketnak a balasang iti panagkunam, APong Lakay-mamitloka iti tumeng ngarud... Bwahahaha!!!!
Crist
6/2/2006 10:49:37 AM

Ka Fred, sige, kayo kayo kunak man laengen. hehehehe.

Kumustakayo amin gagayyem, awan labas...

VF
6/2/2006 11:45:40 AM

TGIF kunadan sa dagitay 'Arem'ikano Atanud!

Sige TGIF ngarud atanud, bareng mapinda kayo amin ita ta addan sa mailiw kaniak hehehe!

Aguray ta umuna ka atanud. Apay met ngay nga ang-nguyob ti imbagam atanud? Di saan kon a direkta a maipug-aw tay makabiag nga angeskon? Isu ngarud a natawagan ti lips to lips opss.. MMR gayam atanud! Sikanto met, ti la ibagbagam! Hehehe! [kitaem dagidiay babbalasang ket palalo ti isem da hehehe!]

Sabali met no bisukol atanud ta no nasultop mon tay dila da...opsss tay bagas na ket makabsog! Diay MMR, uray ka la a ma-angsan! Kah kah kah!

Apong KUPIDO, agkabaw kan sa metten hehehe! Pati siak ket iramraman mo a lakay! Ah- Ow... 'pay a siak ti pagdamagam no asino ket sika ti para pana apong? Sika man ketdi ti mangibaga?

Pare Sev, pabulod ka man ngarud ti sabali nga estayl kabsat la! Awan ti ipa-angot ko kabsat ngem kamatkamatek laeng tay balasang ket maulawen! Kitaem ni Alling ket kasla birabid a naulawen hehehe! [ta kurita kabsat ket naraman no adda pabulon na a SanMigLight!]

JR, alluadam ta pipinom baka utoten (sidaen ti bao) hehehe!

AHA! DAGITAY DUA NGA AMASONA, adda da ditoy and worse, siak sa ti tsimis da hehehe!

Hellowww Shermaaaa! Saan mo kadi nga ammo a tay baak ket kasla tay bayog a natangkenan? Saan to pulos a bukboken. Iyadigim iti balay ket dinto pulos matukkol uray kasano ti kapigsa ti bagyo!

Uyyyyyy ni ARling, baket KO kano! hehehehe! Sige ngarud baket, intan agluto ta mabisinakon. Ken kua Alling, saan mo unay ta bua ta uray ta nalabbasit metten dagita sippit mo Allingko!

[ne, awan ti gumurgura ha ta baka no adda ti awan sintas na dita hehehe!]

Severino Pader
6/2/2006 8:09:24 PM

Mayat latta dagita pangip-ipan mo Pareng VF. Sika koma ti agipabulod ti istayl ta adu ti iduldulinmo... SanMigLyt kunam? da best ngarud dayta p're. Ngem padasem to met tay SuperDry.

Apay p're kayatan ti bao ti pipino? Bao ngata ti Pangasinan? hehehe...
JRIC
6/3/2006 12:06:10 AM

TGIF met gayyem VF, adda dagitay Amasona dita arubayan, hahahahaha!

Dimo liplipatan tay lakad tayo no bigat gayyem Crist. Propane Torch ti balonko, al-alisto a pagidut-dut!

Super dry? Baka ket no agkapuyo ti karabukob dayta ibagbagam Sir Sev.

Ka Fred, dika koma masdaaw no awan tay sangaburnay a basim, immayko
dinaw-as di napalabas a Sabado.

Sherma & Arlane pasiaren kayo no madamdama bareng dikayo pay nakaturog.

Gayyem Kupido, ipanaannak man met ti ul-ulsak la!
KUPIDO
6/3/2006 2:28:12 AM

Ke' pinanaka me' idin gayyem? madik no ul-ulsam laeng.masapul nga aytem ken respetuem. dika agnaynayon atanud tapno didaka met nayonan.fred
6/3/2006 11:02:00 AM

mga panyeros..salamat sa Sn Mig lights..ituloytay idiay bangir ala..KUPIDO
6/3/2006 3:22:47 PM

Amigo Fred nadagaang ditoy ayanko, agpalamiista ngarud. Awan metten dagitay kaarruba a babbalasang. Detoy ti rigatna no weekend ta bcda amin nga mapan maki-date.

Ay-ay pay ni gasat.
Rudy Rumbaoa
6/30/2006 12:26:36 PM

Umayak mam met agpalamiis Ka Fred, Kupido. Ala, yawatannak man ngarud ta Sn Mig lights ta pagin-inanaan. Nabannogak a napan nakikarruba...ne, awan dagitay babbalasang?Cresencio Yagin
8/13/2006 5:55:14 PM

Fred, nayunamman dagitay rettraton nga impagketmo dita albummon ta adda mulagatan.Dagitay innalam idi immayka ditoy Hawaii.
Kumosta met. Kasano ti panagkunam iti Hawai? Damom kadi ti immay ditoy.
Adadu siguro ti Ilukano ditoy hawaii ngem dita ayanyo aya.
fred
8/27/2006 6:55:45 PM

di pay ket masangsango ti makipat-patangen Mang Cres, nakaumayak dita Hawaii idin ngem damok ti mapan idiay Kauai ken Big Island...nasayaat met ta nakitak piman ti limmum-lumloman dagidi apomi a lakay idiay Big Island..agpayso di kunkunada a narigat ti adda iti adayo..

kunam kasla addaka Pinas dita Hawaii, diang ngarud Waipahu, dandani amin ket Ilocano kano idiay kalye a napananmi, napintas dita ayanyo narig-rigat la ti pannakailiw idiay Ilocos, siguro, no addaka dita.
Rudy Rumbaoa
10/2/2006 11:24:52 AM

Hi Mg Cres! Komusta?

Ka Fred lumabasak lang ta agsubliakto. Naimbag a bigatyo, Gagayyem!

Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.