iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Kulding ti kalman ita ken inton bigat

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >Relasyon Ti Agikit Part 2
5/13/2006 7:15:09 PM

Nagsasallupang ti immapay iti panunotna…Kayatna no saan nga agkuti, ta amangan no mariingan toy Ikitna nga mangkitkita, ti makaguyogoy makapikapik a buya ti Ikitna. Dina ammo nga talaga no annia ti aramidenna. Nopay kasta no mabalin saannan a kayat nga maguped ti muyong a mabuyboyana. Kasla ngamin addan mauyuyos a rikna nga maka pakebba, makapatigerger ti kaungganna. Kasla aglunos payen ti panagangesna..Agsasaruno ti panagtilmon, ket maddlaona nga agmaga ti karabukobna. Iti apagdarikmat. Dimmuklos iti panunotna ti sumarunon nga aramidenna. .Nagsikig nga timmallikud iti pagiddaanna nga kama. Insarangna ti bukotna iti ayan ti Ikitna nga mamaturog pay laeng. Nagpamarang nga mamaturog ti Baro...Naginuuyek, ta bareng makariing toy Ikitna . Iti apagkanito, nagsigik met laeng nga simmango iti ayan ti Ikitna. Mamaturog paylaeng. Talaga nga nargaan payla ti pannaturog. Binuyana manen ,ta awan met sinnyal a nakariing ti Ikitna.Ngem gapu ti amakna, nga amangan ta matiliwann toy Ikitna a mangbuyboya a kasdiay ti langana.Insublina ti nagsikig nga timmallikud .,sana impigpigsa ti nagin-uoyek.Iti saan unay nga nabayag,Naallingagna ti anitit ti kama toy ikitna. Ingiddanna metten ti nagdata Nagin e ennat, sa simmango iti kama ti Ikitna.Nakariing gayamen ti Ikitna…Naginleledled kadagiti matana,, a kasla karririingna pay laeng. Nagpamarang nga awan ti nakitana.Nagtalinaed nga palimedna daytoy. Noman pay naimansan iti panunotna ti nakitana a paset ti ikitna.. Agpayso nga adda asawana idin.. ngem nalapsat pay laeng..Ado payla dagiti babbalasang nga atiwenna iti sukog ken pammagi.Ket ti panagkita toy ubing pay nga baro pumimpintas dagiti buya a durogan ti napigsa kaububingan payla a dara.

CommentsJohnnyric Domingo
5/13/2006 8:27:17 PM

Hehehehehe! dimo sardenganen Manong wen, ket diakto manen makabagi ditoy ayanko!fred
5/14/2006 7:51:37 AM

pasarunnuak man ni Jric hehehehe...sbali daytoyen!Cresencio Yagin
5/14/2006 12:47:48 PM

Jric, Fred,diak metla pakababalawan kadagiti daduma nga umay sumirip.Amangan no madi maawat ti rusokda.
Iraman kayo mettena no kaspangarigan ta adda mapasugkian,paituloyyo met ngamin.
Rudy Rumbaoa
5/15/2006 12:27:50 PM

saan met mg cres...banatam latta ketdi.

ka fred, jric, komustakayon?

lumabasak pay, mg cres...
Cresencio Yagin
5/18/2006 10:21:18 PM

Kayatko koma nga ituloy,ngem madi metten.
Kastoy met ti aparang. Blogs add. asp. line 40.

ken adda pas sabsabali. Ammoyo ket nakapoy met datao nga agkomputer. isurodak man ti pamyan.
domj
5/18/2006 10:33:04 PM

Manong Cris, apay atiddug kadi unay? Wenno adda character nga inusarmo a saanna nga akseptaren[*'"!]. Padasem a pagudduaen ta saritam Manong, bareng mayat, uray ta ma-delete mo met no bilang dimo kayat ta panakaipiltakna (hmm...magustuak daytoy termo, hahahahaha!).taga subaybay
5/19/2006 10:38:31 AM

Sige manong Cris, 'toloymo maka pikapik datoy istoryam..Cresencio Yagin
5/20/2006 12:04:25 AM

Madi gayam no atiddog unay,saanna nga kayat nga alunonen. Mayaten domj,
thank U.

Taga subaybay, adda tay nabingay nga tuloynan. Addanto pay tuloyna.

Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.