iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Kulding ti kalman ita ken inton bigat

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >Tuloy ti Agikit
5/21/2006 12:19:12 AM

Idi sumangpet toy Ikitna, dinamagna no annia ti banag ti nagaplayana nga trabaho. “Awan narigat latta Antie”… kinunana met nga insungbat. Nagtalinaed nga palimedna laeng ti napasamak.,Dina imbaga kanniana, ta medio adda bainna nga mangisalaysay iti pannakarames. Rinames
ti maysa nga bakla.
.
Nagtultuloy iti panaglabas ti aldao,sadala agassideg kadaytoy ikitna no mumalemen. No iti tengnga ti lawlawasna.,no sumangpet nga aggappu ti pagtrabahuanna,isu payla ti agluto ti kanenda. Aglaba… agplansa kadagitay arwatenda, toy Ikitna amin ti mangtarabaho.. Dipay ammo toy baro ti agluto idi. Dinapay napadpadasan…. Iti naminsan, insuro toy Ikitna iti panagluto ken panaglaba. Kunana nga no masursurona kano, makatulongto kanon nga agluto ken aglaba..”Wen man ngarud Antie, uray isula ti maitulongko met kadakayo.”
Idi nasursurona bassiten,… isun ti para luto ken para laba. …Ket nayon ti bubortia , saanna nga kayat a sawen nga dina kayat nga labaan ti panti ti Ikitna .Ngem nanayunan manen dagiti saludsod kadagiti itantanamitim iti kaungganna. Iti naminsan nga aglaba,nailaok metten ti panti ti ikitna kadagiti labaanna. Kadagiti immununa nga panaglabana awan ti panti nga mailaok kadagti labaanna. No dadduma, kapigpigsaan ti dara daytoy ubingpay nga baro,saanna a magawidan ti diagsukimat ken agarapaap.
Kanayon nga maladao toy Ikitna nga makariing no aldao a day offna. Daytoy Baro lata ti umuna nga makariing. Kanayon met nga kasdiay ti kasasaad ken pinaglangana nga nakaturog nga mariinganna. Masbali ngimmato pay ti pannakalesles tay pinagbadona nga narasay. Kanayon met nga adda maasut nga rikna iti kaungganna.Dina maibuksilan no annia. Medyo adda panagtibbayo ken tigerger ti kaungganna,Gapu ti buteng kunana koma, ngem adda met mauyos nga kinaragsak nga paset iti bagi a mariknana…

Saan unay nga nagbayag dagidi nga mapapaspasamak.No day off na, isu ti agluto ti pammigatda.Agarwat kadaytay ararwatenna a maturog. Narasay nga arwaten.Ket no adda iti pagluttwan ,adda tawa iti masangwananna. Sumirip ti lawag ti init iti pagtakderanna. Adda met iti malikudanna toy Baro nga kaanakanna a mangbuyboya. Apagiso nga maisirad ti lawag ti init dagiti makaalino a pammagina …, a ti panagkitana… nga iduron ti kasla barrina a kumotukot nga panagarapaap..,Maysa isunan nga silalamolamo daytoy Ikitna. Kunana nga nalapsat pay laeng, nomanpay ininauna ti adayo ngem iti isu.
Ti panangipagarupkna pay ket no dadduma, pasarayen matiliwan ti Ikitna dagiti matana nga mangayayam ti nakabuklanna a kasla nabanglo nga sabong.., Makaawis kadagiti alimbubuyog a mangsisip ti diro a nakaparsuaan nga ayat., Ngem masdaaw toy Baro ta awanmanla ti marikna wenno maddlaona nga alikaka toy Ikitna.. Uray imulanan ti panagkitana iti nakabuklanna a kas maysa nga babae..Urayno kasta ti maddlaona nga adda riknakna nga dina maibaga., mabain nga agtignay, ta Ikitkna met isuna…Amangan no makagura no kaspangarigan, ta dina maigawid ti iyararasaas ti kaungganna.No dadduma nauneg nga burbortia, dina ammo no pumayso ti panangipapanna kadagiti pasamak. Ti ammona ket amangan no ap-pan dagitoy nga tignay ti Ikitna.Saan pay ket unay nga agkaykayumkom no agtugao. No dadduma makita toy Baro,ket adda mangiduron kenkuana a gartem. Inkarkarigatanna nga tengtengngelen ti riknana ta amangan noadda panagkamali ti pinangipapanna kadagiti pasamak.


Comments
Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.