iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Kulding ti kalman ita ken inton bigat

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >Nakapugsatanen ti Relasyon ti Agikit
5/23/2006 2:27:46 PM

.
Iti maysa nga pannagistoryana. Nailagipna ti panagdennada kadayddi asawana. Dinamagna kadaytoy Baro. No apay kano nga saan nga nagsikog. Nabayag kami met nga nagdendenna, ngem saanak saket nga makabukel.Siak siguro ti ayan ti diperensia.
Iti daydi nga pinangdamagna ,awan manla ti nalagipna nga insungbat,nodi laeng ti mapilpilit nga panagisem. Nadanon iti rabii..,Orasen ti pannaturog. Ineddepnan ti silao. Adda dan nga nakaidda iti bukodda nga kama.
Nalagipkna met ti nagaplayanna nga trabaho. Sinagadsadna nga pinagsasaruno ti pasamak..,sana inikkan biag dagidi storya. Kasla koma kadagidi panagbilin daydi Homo nga nanginterbyo kanniana.A kas koma,kadaydi pinangpaikkatna ti badona. Insarunona nga initorya di pinangpaikkat di bakla ti pantalon ken di pinangapro-aprosna kadagiti dilikado nga parti ti bagina.
Idi nga isisturyaenna, maddlaona nga saan nga makatalna toy Ikitna. Idi dinabayag, maalinagaanna nga bimmangon ni Ikitna. Nasipnget ngamin iti uneg ti kuarto. Maanninawanna a nakatugao ti Ikitna iti iking ti kamana...Intuloyna dagidi storia ti pasamak.Pagammuan ,nadlao ti baro a dimsaagd iti Ikitna manipud iti iking ti nagtugawanna kama. Nadlaona nga kasla nagkaradap iti nalagan a karadap. Immasideg iti kamanga pagididdaan ti Baro.Toy kaanakanna.Inarikap ti Ikitna ti iking ti kamama toy Baro. Rinamedanna ti iking ti kamana. Insalpana ti patongna. Nagtugao iti iking ti kama nga nagidddaan toy Baro. Medyo induronna nga inpauneg ti panagtugaona iti iking ti kamana. Agkurang ti natda nga iking ti kama a pangidisswanna ti patungna...Naindenes ti nalamuyot a pingping ti patong ti Ikitna,iti bakrang ken ti maysa nga takkiagti Baro….Awan pay ti naurayna nga naasut nga balikas a naggappo ti ngiwat ti Ikitna .…Agangesanges ti dadakkel...Ti Baro saannan nga inuray ti balikas nga nagaon iti Ikitna. Inrakussen ti baro ti maysa a takyagkna iti siket ti Ikitna.Demmangenna koma nga irakos dagiti tagyagna, ngem natugawan ti Ikitna ti maysa a takyagna. Iti daydi kanito, Ammonan ti adda nga rikriknaen ti Ikitna, ken kastamet ti bukodna a bagi.Napukawen ti bain ken amak,aripapa , ta ngannganin bumtak ti nabayagdan nga palimed. Nasipnget ti aglaolao.Iti apagkanito,intupaken ti Ikitna ti bagina iti rabao ti barukong ti baro.Nadimmil dagiti singin a nalamuyot nga turodna, a naimuntar ti barukongna. Ket ditan a nagbuligan dagiti agitkit a ninanam ti mansanas ti biag. Naigamer ti kebbakebba, a binungon iti lailo ti kasipngatan.Adda pay nayonna. Ngem isardeng kon. Daytoyen ti nagpatinggaan ti relasyon. Immay ti Hawaii ti Baro. Nagasawa iti maysa nga american Citizen.
CommentsJerico Ray
5/26/2006 12:55:24 AM

Manong...Manong madi dayta! ituloymo toy istoriam... bitin met, hehehehehe!makaammo
5/26/2006 8:27:35 PM

Kuna tay Ikitna idi madam iti romansada: " ituloymo barok, ngem bastoska..!"Johnnyric Domingo
5/27/2006 3:06:20 AM

Hehehehe! dayta mais ngamin sa ti immasideg!
Inikan ni Apo Dios dayta kawitan ti saka nga usarenna koma nga umadayo.
fred
5/28/2006 1:48:01 PM

kumustakay ta Maui? Jric../JR..lumabasak pay la amangan no tumamdagak ket madama ti kua..dagiti agikit hehe..

nagrigat sumrek dita paraangan dagiti dadduma a karruba ..adu siguro ti bisitada!

Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.