iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Balitok nga aldaw

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >Dagidi aldaw a di agkupas_five
11/12/2005 11:36:25 PM

December, rabii ti Biernes, 1970. Sellag ni apo bulan.

Agsar-sarita kami ken Atanud Larry, iti uneg ti abong-abong mi.
(Damdamagenna no ar-armek ni Joyce*, ti Grade 3B a partnerko iti sala, Grade 3A kami ken Atanud Larry. Itay kami laeng bigat nga Agatanud!)

"Apay ar-armem ni Joyce*?"
"Saan!"
"Sapay ngarud a kanayon a dakayo ti agkapareha't sala, ha?"
"Isu met ti kuna ni maestra"
"Masan-san kayo pay nga agsar-sarita!"
"Uray sika, kanayon ta met nga agsar-sarita ket dika met ar-armen!"

Agsangpetten dagiti kakaduami nga umay met maki-ayayam.
Aglilinemengan kami ita. Idi rabii ket Intra, naki-ayayam pay dagidi babbaro ken babbalasang kadakami.

Siam kami amin. Pinagkaduami ti grupo, 4 ti babbai, 5 ti lallaki.
Ummuna nga agala ti babbai, pinagbatimi ti maysa a kaduami iti abong-abong ta surok kami ti maysa, masapul a manguray ti maysa a babai.
Ti nalawa a katal-talunan ti amyanan ti pagtaengan mi ti nailatang a paglemengan, adu ti mula nga unas ken muromur a mais.

Pinagkaduami ti grupo mi a lallaki tapno narig-rigat kami a mariput, nagkuyog kami ken atanud Larry. Nalawag ni apo bulan ta kabus sa.
"madi dita siruk, taltalon laeng!" Nagriri-ak itay guyodennak ni atanud iti siruk ti put-putong a balay, taltalon ti paraangana. Bassit a balay ti apagasawa, naturogda ngatan ta awanen ti silawda. Simrek kami ti awan rikepna a ridaw ti abulog, adda dua a kalding ti uneg, nagtugaw kami ti abay ti kuribut. Nasipnget ti siruk ti balay ket narigat dakami nga makita dagit babbai nga agala.

Adda nangngegmi a kasla naputed a sangit ti babai ti ngatuen mi, awan ti makita ta naaplagan ti basar ti ikamen, naulit manen. Madanaganakon!
"Agap-apa da Auntie ken Uncle, intan...! " kunak ken ni atanud, dandanik makagat ti lapayagna ti kaasideg ti ngiwatko iti panangyarasaas ko.

Adda manen areng-eng ti ngatuen mi. "Agar-aramida ti Ubing" inyarasaas ni atanud. Maaninawak dagiti pamarang a ngipenna, agtingig-tingig, kasla awan bu-butenganna. Ngem siak ket agtig-tigergeren dagitoy bibigko.

Adda manen areng-eng ti ngatuen mi ngem kasla ni uncle dadiay.
Timarayak a rimuar, naitaklebbak iti ruar ti ridaw ti abulog, naikawaak ta nababbaba ti daga iti ruar, uray ni atanud a simurot kaniak itay ket naitakleb met ket nasukotannak. naitibab ti bibigna ti daga. Nagdara ti bibigna! makitak ta nalawag ti ruar. "'ninam met atanud, apay nga agtaray ka ngamin!" nakatugaw, pinatakder ko, "intan kunak ngamin dimo kayat!"

"Ania't ubra yo dita Jric?" Ni Auntie, timmamdag ti tawa a silu-lukat, naka-dunaig sa.(Uncle wenno Auntie ti tawag mi kadakuda uray saan mi a kab-kabagian.) "A... Agli-linemengan kami Auntie" kunak nga insungbat.

"Dikayo ngarud umas-asideg ditoy balay ket mat-maturogen ni uncle yo, no mariing yo, bautenna kayo wen..." "Wen auntie." naggedan kami ken atanud a nagkuna.

Adda dagiti babbai nga agal-ala iti pungto ti kamaisan, saan unay nga adayo ti bassit a balay. "naglabsing kayo ti tulag, agala kayo!" agarup naggegedanda a nangibaga.

* Natay idi 14 ti tawen na.

(Awan ammok ti ibag-baga ni atanud idi, diak napu-puutan dagiti nagannak kadakami a nagaramid ti ubing.)CommentsMonica Smith
11/13/2005 5:08:09 PM

Ado ti estoriam Manong Jric, how are you? dagitoy nga malagip nga napalabas ti panagbiag, I assume nga manga 60 ka siguron???????????

Ita ngarud Manong Jric, ammon ngaruden ti agaramid ti ubing?????
Johnnyric Domingo
11/13/2005 8:38:35 PM

Monica, apuunay met ta 60 yrs old-en! Di pay in-inaunaak ngem da manong Andy ken manong Richie ket awan pay ti 50 yrs old da! Bassit laeng ti baet ta aglalu no ibagam ta tawen mo... JRICMonica Smith
11/13/2005 8:42:54 PM

0oops!!!!!!!!!!!!!!!

Data ket, dimon to met ibaga no mano ti tawen mo, saanak met nga mangmagtu.
Johnnyric Domingo
11/13/2005 8:45:04 PM

Monica, inbagak met idin, dimo met ngamin tinandaanan...Monica Smith
11/13/2005 8:46:26 PM

Mananglilipatak ngarud. Ala ibagom wen.Johnnyric Domingo
11/13/2005 9:01:05 PM

Aguraka ta innak pay mangan ket mabisinak...Monica Smith
11/13/2005 9:03:39 PM

Wen la, ania ngay ti pangrabiim?Johnnyric Domingo
11/13/2005 9:15:50 PM

Salad nga rangaw ti uttong ken sald nga bunga ti katuday... malipatam ma tay tawen mon nga ited... rumuarak biit ta innak mangwat-wat... agsubliakto no dikan to pay nakaturog.Monica Smith
11/13/2005 9:23:55 PM

Iyaw-awan mo met diay saludsud ko. Naimas ti katuday nga adda ti buggoong ken suka.Johnnyric Domingo
11/13/2005 10:27:30 PM

Adtoyen ne, Adu unay ti 90 no ma-divide by 2, kurang met ngarud no 80 ti ma-divide by 2. OK? tandaanamon wen! Saan kabasit nga asin ti inpanko.
dumagsenak ngamin isu nga maspul nga bassit ti kanen.
Monica Smith
11/13/2005 10:30:31 PM

43

Johnnyric Domingo
11/13/2005 10:40:23 PM

Ha! ha! ha!.. Nangalaam ti 43? Ms.Monica Smith
11/13/2005 10:41:09 PM

Good nite Manong Jric.

Monica Smith
11/13/2005 10:42:01 PM

ha ha ha met. Good nite.Johnnyric Domingo
11/13/2005 10:44:49 PM

agurayka gayam... tay tawen mon? awan manen!

Monica Smith
11/13/2005 10:51:39 PM

Don't you know that for a woman, revealing her age is her prerogative. Enough said.. this is fun.

Really good nite, good nite and good nite.

I thank you Manong Jric for being here.
Johnnyric Domingo
11/13/2005 10:56:06 PM

Ok! I learned something again... someday I'll be the winner!!!Monica Smith
11/13/2005 11:50:36 PM

One day I will let you...Johnnyric Domingo
11/13/2005 11:58:01 PM

Maturogkan ne, ket rabiin...Monica Smith
11/14/2005 12:00:48 AM

You go to sleep. I'm working on something, mapanak to maturog no malpas ko, ngan-nganin.Monica Smith
11/14/2005 12:56:51 AM

Wen Tatang mapanak maturogen, ta nalpas met ar-armidekon.Monica Smith
11/14/2005 4:49:50 AM

Good morning Manong Jric.Johnnyric Domingo
11/14/2005 6:44:42 AM

Innak met agtrabahun ...byeMonica Smith
11/14/2005 7:59:57 PM

Hello and good nite.Johnnyric Domingo
11/14/2005 8:12:26 PM

Napanak dita Lagip Ti Napalabas... madi diak kayat ti istoryana...
Good night...
Monica Smith
11/14/2005 8:47:07 PM

Addaak pay lang ditoy, pampamagaek man toy buok ta nagshowerak. Kuna dagiti babbaket nga madi kano ti maturog no nabasa ti buok ta baka agsakit ti ulo, isu siguro ti nakaalak ti migraine ko, ta idi ket no nalpasak nga agdigos ket maturogak nga dagusen.

Anyway I don't think it's from that dagiti pammati.
Johnnyric Domingo
11/14/2005 9:23:12 PM

Patiem met! no agdigusak diakon urayen nga mamagaan ti buoko saak maturog. Wen! nabangluka nga talaga! maangut kopay ditoy yanko...
Innak mangwat-wat... Good nite...
Josie Herrema
11/15/2005 12:00:02 AM

Ti met kanunak ti bouk nga namabasa sa ka matorog ket napadasak met idi ta sangkay baga ni apong ko nga baket nga madi ta agsakit ulo kunana ngem idi naireidep ko ket diak met may mata toy mata kon ti inaramid ko idi ket inungatko toy matak babaen ti panang tugkal mo ti dwa nga ramay (tammudo ken tangan) agingga idi mamurmurayanak ta no ibbatak awan diak nga maymatan iso nga manipod idin diak nga inaramiden. Ta napadasa kon kailian saan nga pammati ngem diak kayat ti agbulsek.Josie Herrema
11/15/2005 12:29:56 AM

Pasensyan kailian talaga nga dayawek ni manong Andy ta ado napalabas nga malagip ko ita babaen iti daytoy nga pinarnoay na Iluko.comMonica Smith
11/15/2005 6:08:49 AM

Good morning Josie ken Manong Jric, no siak ket saanak nga mamati dagiti pammati ti babbaket, aramid kon ti mano nga tawen nga no agdigosak ket maturogak met nga dagusen.

Agpayso ta kunam Josie, ado dagiti parti ti biag tayo nga saan tayo malipatan.
Monica Smith
11/15/2005 6:17:55 AM

Manong Jric apay ta dimo kayat ti estoria na 'Lagip Ti Napalabas'. She is a woman in-love, I don't want to judge her.

Naamiris ko nga amin nga umay ditoy iluko.com ket addaan ti asawa. Madi datoy, agbutengakon.
Josie Herrema
11/15/2005 11:22:03 AM

Ammom ti kayatna ah sawenen kailian aywen gayam dimo pay sinongbatan tay pinogtwan mi nga tawen mo.Monica Smith
11/15/2005 11:26:05 AM

Hi Josie, ania ngay met ti makunam diay estoria ni Lovely?

Ti anser diay saludsud mo MAYBE.
Josie Herrema
11/15/2005 11:28:19 AM

Sad ending ken dakkel nga addal nga pagtuladanMonica Smith
11/15/2005 11:31:14 AM

She’s quite happy, that is important....but there's that BUT.....

It tells me nga dagiti dumapdap-ay ditoy ket addaan dan ti asawa. Now I'm sad...
Josie Herrema
11/15/2005 11:41:31 AM

No pudno nga in love ni lalaki, ditoy mabalin ti divorce no saan nga naragsak iti pamiliana apay nga ngarud nga dina nga ipudno ken kaingngongot na ta no siak nga bilang ket awan ti serbi ni pamilya no saan ka nga naragsak ta maapektaran dagiti ubbing aglalo no adda annakda. Ken iti kabsat ni Lovely ket playboy ah kas kinona na saan ngata ah karma? ken ti sobra met nga kaistrikto ti nagannak ket saan met nga napintas gamin dita nga maka panunut ti maysa nga tao nga agrebelde
Monica Smith
11/15/2005 11:50:39 AM

Lovely is young. Makasapul to pud-pudno nga agayat kenkuana. I don't like the idea that the guy is married.

Wen agpayso Josie ta kunam, total saan met naragsak ti sidong diay lalaki ti asawa na, dina pay la ideborsio ngarud. Sana asawaen ni Lovely di met.
Monica Smith
11/15/2005 11:56:17 AM

Inayon ko man datoy, ngem uray no kasta nga addaan ti asawa diay lalaki, ket naragsak latta ni Lovely, that should be enough.

Nasakit nga nasam-it nga ayat kunadansa dagiti babbaket.

Josie Herrema
11/15/2005 12:00:28 PM

Urayem ah ammom aya no addanto met sumarongkar nga dipay naka asawa amangan no kasla ken Lovely ti storyananto nga Chat or internet mate. Siak konak la no diak maka asawa ti puraw idi, nakunak pay idi ditoy ka unggak nga diak kayat ti agasawa ti puraw ta idivorce daka laeng konak ngem apay ngarod ita ket puraw met ti nangasawa kaniak iso nga narigat met ti agsasao ti patapos ah konada. Kas tay kunada guhit ng palad.Josie Herrema
11/15/2005 12:03:51 PM

Wen ah ta iso met ti nagpitikan tay pusona kasta ni ayat saan na nga makita ti mapintas ken nalaadMonica Smith
11/15/2005 12:04:50 PM

No agsapul ka ti kaayan-ayat Josie, internet is NOT the place.Monica Smith
11/15/2005 12:06:31 PM

Kasla tay kunadan, nga baka makapidotak ti bato nga ipukpuk ko ditoy ulok (aray ko !!) dakesen.Josie Herrema
11/15/2005 12:07:57 PM

Domteng latta uray sadino nga lugar no iso ti maykari ah kunadaJosie Herrema
11/15/2005 12:09:34 PM

Wen ta nasakit ti matoktokan ti batoMonica Smith
11/15/2005 12:10:04 PM

Wen domteng to ti panawen, ti saludsudek ket kaano? No saanak nga makauray, siakon ti umuli, nia't makunam Josie?

Monica Smith
11/15/2005 12:11:36 PM

Ania met datoy patpatangan tan, umlek to no sumangpet diay kimmbalay.Josie Herrema
11/15/2005 12:13:02 PM

Ken maysa pay saan nga umanay ti sursurat laeng nga paka amwam nga napudno ti ayat ti maysa nga tao ti importante ket makita ken maobserbar mo ta no somrek ti kastoy nga banag ket narigat ton ti agsanod no nalpas mon nga naaramid (kas tay kunada karroba first before others) diak ammo no agbalin dayta.Josie Herrema
11/15/2005 12:15:08 PM

Saan mo nga ar armiden dayta dida kanto nga badangenMonica Smith
11/15/2005 12:16:18 PM

Agpakadaak kenka Josie, adda meeting ko in 13 minutes, rabiiak ton nga sumangpet....story of my life.

Enjoy your evening Josie, talk to you later ok dok.
Josie Herrema
11/15/2005 12:17:40 PM

Sege ngaruden you too.Monica Smith
11/15/2005 12:18:36 PM

That's when Karate comes very handy....Josie Herrema
11/15/2005 12:21:45 PM

O.K. chakkaaaaa!!!!!!!!!!!Johnnyric Domingo
11/15/2005 6:19:34 PM

Hm!!! siak koma laeng ngaruden ni manong HB aya ta asawaek ti mayat kaniak! Ag-istorya kayo latta ngamin agmadi-madi toy connection ko... OK?Monica Smith
11/15/2005 8:06:47 PM

Good evening addaak manen nga umay mang-istorbo ditoy pagtaengan ni Manong Jric. Josie ayan mon, ta ituloy ta man diay patangan ta itay, mayat ti estoriaan ta ket.


Johnnyric Domingo
11/15/2005 9:07:50 PM

Monica, dika unay 'manong' a 'manong' ket no ibagada ket nga lakayakon! OK. Diay maysa baka pinaet-etan ni lakay na manen!
Adda salud-sodmo dita ngato nga diak nasungbatan... Wen, no adda mangayat kaniak ket uray agkid-kidemmak siguro!
Monica Smith
11/15/2005 9:11:03 PM

Wen Mr. Domingo, saan kan nga awagan ti Manong. Ania kadi diay saludsud ko, saan nga mabirokan.Johnnyric Domingo
11/15/2005 9:18:53 PM

Jric kunam lattan a ading. Diay saludsod mo no ammokon ti agaramid ti ubing... ket wen kunak met uray siguro agkid-kidemak! Awan tay kaduatan,
naturog siguron.
Monica Smith
11/15/2005 9:25:06 PM

Wen awanen, nagpaturog siguro ti ubbing. Narigat ngata ti agaywan ti dua nga ubbing?

Sika Jric mano ti putot mon?
Johnnyric Domingo
11/15/2005 9:31:17 PM

May-maysa! Lalaki, CAP pilot ngem di pay makapag solo flight ta apag - 16 yrs old na laeng... Sika awan pay?Monica Smith
11/15/2005 9:35:57 PM

Adda uppat nga anakko..

dua nga lalaki
dua nga babai
Johnnyric Domingo
11/15/2005 9:39:40 PM

Naggasat kan gayyem! diay barok ket sumap-sapul ti adingna ngem narigat kunak ta dimet aganaken ni baket!Monica Smith
11/15/2005 9:43:22 PM

Apay ta madi ket ubing kayo pay met.

Siak ket nalaka laeng just dial World Vision Canada.
Diay dua babai ken lalaki ket manga 13 years kong nga inis-isponsoran isuda, itatta nagnayonak ti dua manen, babai ken lalaki.

Taga Pilipinas da amin. To answer your question NO.
Johnnyric Domingo
11/15/2005 9:43:57 PM

Naumakan sa metten! good night ngaruden...Monica Smith
11/15/2005 9:46:03 PM

Addaak pay lang ditoy, inkayo ketdin agwat-wat ta dinakan to ketdi malluen ni baket mo.Johnnyric Domingo
11/15/2005 9:50:47 PM

Ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!... Namaysaanak manen, kaibigan! Thanks! ta diay lugar tayo ti inyunam... Man-manun ti kas kenka ti kinasayaat na gayyem. Tarabayenaka koma ti Apo a namarsua ti agnanayon.Johnnyric Domingo
11/15/2005 9:56:21 PM

Narigat met no kanyon ka nga panawan, agsarsarita ta pay no dika pay makaturog.Monica Smith
11/15/2005 9:58:05 PM

Ni apay umlek ka, ket kasla annak ko met isudan a. Isu nga no kua saan ko kayat ti agbuyat ti TV aglalo ti weekend, ket ipakita da man dagitay ubbing nga kakaasin, uray da la nga agbutbutig.

Inbaga ngarud ti World V nga idiay kano Africa ti pangisposorak ta mas kailangan da kano. I'm thinking about it.

So adda ti asawamon, ala ka inbag ta saan nga agunget ni baket mo, no agcomcomputer ka.
Monica Smith
11/15/2005 10:01:57 PM

Saan naka ngata paguntan ni baket mo.Johnnyric Domingo
11/15/2005 10:05:49 PM

Saan, saan nga kasdiay inted ni manong Richi nga inpormasion maipanggep ti asawa a babbai. Diak nasungbatan tay salud-sudmo maipanggep ti saan nga panaganak ni baket, ubbing kami pay ngem adda ngamin sakit na ti puso ken kidney... isu nga paritan doctor nga aganak. Adda met inispunsorak idi nga ubing ngem taga Nikaragua, nabayagen 16 years ago.Monica Smith
11/15/2005 10:12:38 PM

Teresita ti nagan diay kasinsin ko nga natay Tessie ti awag mi. Rheumatic heart disease runs in my family, she's not the only who has it.

Good nite Jric, inton bigat manen. Take care of your wife, inkayo agpagna-pagna ta maturogak metten alos onse ditoy ayan kon.

Pinanawan nata nga talaga ni Josie.

Johnnyric Domingo
11/15/2005 10:17:21 PM

Naumakan san, rabii met ngaminen, good night ngaruden... tsup... bye!Monica Smith
11/15/2005 10:20:33 PM

Angaw ko lang diay malluen naka ni baket mo. Filipina known to be compassionate, understanding, kitaem ni gayyem ta nga Josie, ket mannakaawat.

Johnnyric Domingo
11/15/2005 10:22:47 PM

Uray ni baket, isu pay ti mangisap-sapul kaniak ti babbai ta kayat na kano nga adda pay anakmi.Monica Smith
11/15/2005 10:27:05 PM

Oh WOW!!!!!!!!!!

Mabalin kayo met nga agampon, ado met siguro ti relatives yo diay Ilocos.
Johnnyric Domingo
11/15/2005 10:34:16 PM

Adu a ngem apunayen ta agiinimunda met, isu nga nasisiat no dikami mangaponen. Kunam itay nga saan laeng nga diay kasinsin mo ti adda sakit na ti puso, kayat mo a sawen adda met sakit mo ti puso? Yad-adayom apo!
wenno sabali nga sakit ti puso dayta. (angaw lang wen) Ni ading mi a buridek ket naikat di sakit ti puso na idi dose na siguro. Kaasi ni apo dios saanen nga nagsubli di sakit na.
Monica Smith
11/15/2005 10:37:33 PM

Ti kayat mo nga sawen ngarud ket, payagan ka ni baket mo nga makibabai. No siak ni baket mo ket saan ka nga ishare.

Adda met ti agency idiay Manila isu ti papanan yo.
Johnnyric Domingo
11/15/2005 10:43:41 PM

Itay agsar-sarita kayo ken Josie... mayat kunam daytay dinengngegmo nga lagip ti napalabas... ita kunam madi! adda man damagek ania ti ANEMONE?Monica Smith
11/15/2005 10:44:46 PM

A flower, a beautiful flower.Johnnyric Domingo
11/15/2005 10:48:18 PM

Good night 'Beautiful Flower' (masuron kaman ngatan kaniak dita ne,) inata maturogen ket rabiin... into man no bigaten... no addanto uras mo... Tsup! Bye!...Monica Smith
11/15/2005 10:49:06 PM

Good nite Jric.Monica Smith
11/15/2005 10:52:11 PM

Adda met ti Anemone a sea creature that lives in the ocean.

Good nite manen.
Johnnyric Domingo
11/15/2005 10:56:11 PM

Saan nga Flower? Good night...Monica Smith
11/15/2005 10:59:32 PM

Inka maturugen, saanmon nga matarusan dayta ibagbagak. Adda ti Anemone nga sab-sabong adda met Anemone nga sea creature.

Kaykayat ko diay white Anemone nga sabsabong.

Good nite.
Johnnyric Domingo
11/15/2005 11:05:38 PM

Good night....Monica Smith
11/15/2005 11:06:34 PM

Last datoy nga goodnite'nJohnnyric Domingo
11/15/2005 11:14:17 PM

Wen la! last daytoy nga rabii, maturogkan ket ala una dita yanmon... byeJosie Herrema
11/16/2005 12:41:10 AM

Siak manla ti ampunenyon kailian, diak manla ninamnama nga kasta gayam met ti kasasaadyo. Dakkel to met gamin ti agwat ti oras tayo saan la koma ket mayat ti makipinnatbag ngem aya unayen,agalalo ket agawis ni puraw uppp!!!!!!!!!.Josie Herrema
11/16/2005 1:29:57 AM

Ti agpamilya no bokod mon ket narigat aglalo no adayo ka ti relatives mo pilipinas ditam to nga malagip adda koma ni nanangko nga mangtulong kaniak nakonak ta awan pulos ti kasinnoblatko aglalo ket mapan met trabaho ni puraw no pang rabii ayna apo aya agpatnag nga diak makatorog ta amangan no aniat mapasamak kaniami nga agina konak. no mapanak ag cr diak pay matutoren ngem kaasi ti apo nga Namarsua ita dadakkel dan mabalinko pay nga baunen toy inaunaanen no kasdiay nga agririda ket damagen na no mabalin nga balsek ni ading mama kunana.Josie Herrema
11/16/2005 6:15:19 AM

Ayanyon kailian pannak pay agtrabaho inton madamdama manen.Monica Smith
11/16/2005 6:34:04 AM

Ania oras ti trabahom? Addaak lang ditoy.Josie Herrema
11/16/2005 6:47:20 AM

After 25 mins. rumwarnak tonJohnnyric Domingo
11/16/2005 6:58:25 AM

Good morning! Inkayo ngaruden ket narigat ti maladaw. Alas singko mi met ditoyen... madamdama innak met agtrabahun...Monica Smith
11/16/2005 6:59:53 AM

Josie sorry, adda ti immay ditoy opisinak.Monica Smith
11/16/2005 7:00:49 AM

Good morning Jric.

Josie, ni irugi ti agsalan ta adda ni Jric nga mangbuya kanyata.
Johnnyric Domingo
11/16/2005 7:12:55 AM

Ala wen la pag-kinienyo ngarud ta ubetyon da ta agbuyaak!

Monica, Adda nalipatak nga inestorya kenka di rabii. Adda met anpon ko idi babai adu nga rigat mi nga nangipakastoy ditoy Hawaii, Putot ti kasinsinko, narigat nga isuro, addan asawana ken annak na, awanen ti pudermi.
Monica Smith
11/16/2005 7:16:45 AM

Dimo intogtog ta ulo ta pader, tapno nagnakem koma.

Madi gayam ti agkabel, ta baka ikulong daka.
Johnnyric Domingo
11/16/2005 7:36:07 AM

Ha! ha! ha! Luko ka met aya! Intayon ket maladawakon... Tsup! bye...Monica Smith
11/16/2005 7:59:37 AM

Kunak man no napan ka itayen.

Have a good day at work.
Johnnyric Domingo
11/16/2005 8:21:51 PM

Good evening...labsa-labsandak lattan aya? saandak nga kay-kayaten aya! Ok then...rumuarak ngaruden...Monica Smith
11/17/2005 6:05:36 AM

Nia daytoy nga taon, lallalo ngata no next week ket adda papanak. Busy ta adda it isagsaganak man, isu nga saan ka nga agbirok.Johnnyric Domingo
11/17/2005 6:57:08 AM

Monica, Kunak no nakabasulak manen gayyem! Sorry then, agbakasionka? agar-aramida manen ti poem? Idi rabii sap-sapulek dagidi poem ni Mang Rey Doque ngem napukaw dan sa metten sika, pagabayek koma kadagitoy daniw mo ta padasek koma sapulen ti pagpadaanda wenno paggidiatanda...
Kumostan?
Monica Smith
11/17/2005 7:03:21 AM

Nausar ko aminen ti bakasyon ko for this year. Adda papanak work related, isu ar-aramidek man datoy, kailangan malpas ko before nga mapan kami.

Who is Rey Doque? Sorry saan ko nga kabisado ti isuna.
Monica Smith
11/17/2005 7:11:00 AM

Question for you Jric, something to think about.

Ania ti armiden no, umayak bumisita no next week?
Johnnyric Domingo
11/17/2005 7:17:09 AM

Maawatanka, siak adda pay dua nga lawas sa? Rey Doque, multiligual writer. Nalaing nga agsurat ti sarita wenno nobela, Idi pay ubingak magustuakon nga bas-basaen dagiti sinuratna...Monica Smith
11/17/2005 7:20:30 AM

Apuonayen.. I'm thrilled nga ikomkomparanak ti nalaing nga mannurat.Monica Smith
11/17/2005 7:27:40 AM

Lipatem dayta inbagak dita ngato nga umayak bumisita. Mabuteng kan sa metten, I don't bite!Johnnyric Domingo
11/17/2005 7:39:09 AM

Magustuak nga talaga dagita daniwmo, uray no diak unay maitarusan, magustuak ida nga basbasaen. Dimo ibab-babawi ah, umaykanto ta agam-ammo ta met ti personal, Awan pulos butengko kenka naglemengak koman no mabutengak! Innakon... panawan ka manen... bye.Monica Smith
11/17/2005 7:49:17 AM

Saan ko man nga ammo nga ado gayam dagiti mangayat dagita daniw ko. Inpostek man just for sake of entertaining, I was having fun. Adda pay inpostek idiay nga um-umlekak no bas-basaek, uray ita agsubli-subliak idiay nga thread.

Mapan ka idiay ayan ni apo Allan Gigan's thread "Kasla Narupurop a Kawayan: Daniw daytoy?". Ado ti inpostek idiay nga daniw. I miss those days, when Nay-yaw-awan, poet suffering, Maria, Mannaniw, Manonton Dalan, Allan Gigan, ken dadduma pay ket agdaniw da.

Johnnyric Domingo
11/17/2005 11:33:50 PM

Naminduamon nga inbaga, namiduaak metten nga napan ngem diak masapulan ti 'Alan Gigan's Thread' gayyem... mapannak to manen no madamdama. Adda saludsod mo kaniak itay bigat nga diak nasungbatan, maipangngep ti yuumay mo ditoy Maui, ket nagsayaaten tapno agkita ta met. Dagitoy to bibigko ti kittibem! ok? Angaw ko laeng ta dikaman masuronen kaniak!
Sang-sangpetko manipud trabahu, innak agdigus saakto maturog... good night...tsupp... bye!

Kailian, apay parigaten nakan sa met la unay ni Puraw, Dayta ket ta tila adda nga madilaw mo kenkuana... Aluadam! sika pay ti aglapitug nga umona dita! Uray sika ang-angawenka laeng wen, dika gumogura... good night!

Josie Herrema
11/17/2005 11:59:20 PM

Ania ket ni manong kon aya siak pay ti kunam diak koma nga sungbatan dagita saludsod mon no masurunak hi, hi, hi wen dakkel ti tawen nga baet mi ngem ni nalailo kunam sa (hik, hik, hik)Josie Herrema
11/18/2005 12:01:34 AM

Dayta man tay kunada nga no ania ti togtog kumpasam saan manongJohnnyric Domingo
11/18/2005 12:04:22 AM

Ala ngarud maturogkan ket rabiin dita banda nga yanyo. Adu ti ikamakam na kano nga ubra 'tay kaduata, isu nga dita maurayen... byeJosie Herrema
11/18/2005 12:10:11 AM

sege ngarud manong ket ta innak agdalosen ket ni 9.15 a.m. mi ditoy have a nice day..Monica Smith
11/18/2005 7:21:05 AM

Good morning Jric, good morning Josie.

Komusta kayon?
Johnnyric Domingo
11/18/2005 7:39:10 AM

Good morning met Monica, kumusta ta ubram nalpasen? Kumustan? Saan nga maumay ni Josie, pinarigat siguro ni purawnan. Sige,innak agtrabahun madamdama tayo manen nga agsa-sarita. Bye!Monica Smith
11/18/2005 7:44:18 AM

Ni apay ta agap-apura ka. Agpatang ta pay bassit kadi, nia la ketdin. Umay ni Josie siguro madamdama.Andy Barroga
11/18/2005 4:36:05 PM

Pasensiyakan JRic, diak pay nasango nga inedit daytoy titlemo.Johnnyric Domingo
11/18/2005 6:40:43 PM

Manong Andy, Maawantanka. Uray ta di met maspul a matarimaan daras. Dios ti agngina ti isa-sarungkarmo manong.Monica Smith
11/18/2005 6:49:50 PM

Awan metten tay kaduak nga umay bumisbisita ditoy. Nauma ngatan?Johnnyric Domingo
11/18/2005 7:33:06 PM

Pinaet-etan siguro ni puraw na!

Monica, naimbag nga rabiim, kumostan?
Monica Smith
11/18/2005 7:53:10 PM

Saan met siguro, baka busy lang isuna.

Ket kastoy latta, nalpas manen ti trabaho.
Johnnyric Domingo
11/18/2005 9:29:19 PM

Monica, napanak manen ngem diak masapulan latta ti Allan Gigan's thread.Monica Smith
11/18/2005 9:40:39 PM

-Dap-ayan
-Amin-Amin
-Control + F
-Type Allan Gigan

No saan mo masurutan dayta, kitaem ta umayak nga di oras, ta umay tik-olan.
Johnnyric Domingo
11/18/2005 10:12:09 PM

Ha! ha! ha!... Nasapulak met laeng sakbay nga nagsubliak ditoy... hard way diay namay-ak, irapin nga basaen ti malabsan...adu ti naka-katkatawa!
Agsubliakto idiay ti sabali a tiempo. Diak nabasa amin... ngem June itoy a tawen idi pinadasmo ti agdaniw?
Monica Smith
11/18/2005 10:19:45 PM

Magustuak daydiay nga thread, ngem ammom metten adda met latta ti um-umay mangriribok, isun sa nga nauma dagitay nalaing nga mannaniw.

Adda man ti basbasaek nga documento ket saan ko nga matartarusan, itay ket nalagip ka nga kunam nga saan mo nga matarusan dayta daniw ko, isu nga umis-isimak man nga agmaymaysa.
Johnnyric Domingo
11/18/2005 10:28:30 PM

Monica, Saanak nga pabur kadagiti nasakit unay ti angawna ngem nalabit nga no awan dagitoy ket kurang met ti ray-awna didiay nga thread. Maitarusam dayta kunam nga saan ngem dimo laeng siguro kayat nga itarusan aya?Monica Smith
11/18/2005 10:35:49 PM

Uray ita ket mapmapanak pay lang idiay.

Saan ko nga matarusan dagitoy terms nga inusar da ditoy documento, diables! agsubliak sa nga agadal, bad sign, bumaketak san...
Johnnyric Domingo
11/18/2005 11:06:31 PM

Ituloymo latta ti mapan, ket agaramid ka latta ti daniw. Dagita mangriribuk dita thread ni apo Alan ket saan a grabe a kas kadagiti nas-nastrekkon nga thread. Puro XXX rated amin naglabsingdan diay Topic nga yanda! Ania ngamin nga documento dayta bas-basaem aya? Diay box ti 'I do'
ket check-am, uray diay box ti 'I do love you' paki check mo pay! Ok?
Josie Herrema
11/19/2005 3:37:29 AM

Kumusta mga kailian, pasensyan ta adda nakakumikoman adda nagkiddaw ti tolong toy nomo uray kasta adda met bassit naitolong ket ita adda man maysa ah kiddawen, ni Obispo Garcia mangmisa kano iti para Kristory inton bigat ipalobos ni apo isunga medyo busy ak ita sa adda pay maysa nga mangburburibor ulok ngem diak ibagbaga aya manong? heheheMonica Smith
11/19/2005 8:44:11 AM

Denelete ni Apo Allan dagitay dadduma nga madi nga sarita unay, ngem nauman san nga nagdelete, saan nga nagsublin.

Nia dayta lablabidim nga 'I do' far from it. Luko!! Rummuarak bassit ta panko man pik-apen dagitay babbado nga inpadri-klen ko.

Hi Josie komusta kan? Ania aya ti mangburburibor ta ulom? Ibagam a baka makatulong kami kenni Jric.

Josie Herrema
11/19/2005 9:56:23 AM

Awan la sigoro ti maaramidna mailiwda laeng sigoro ngem nairana nga naggigiddan kaasi ti apo awanen relaxna ngayon. thanks kailian uray adayo kayo gayam ket adda mangisakit aya?Josie Herrema
11/19/2005 10:09:41 AM

Ita kailian ket malagip ko tay salaysay ni Lovely nga no saan nga nakem ti Dios ti pinagsarak dagiti dwa nga tao ket saanda nga agkita. Sege ta oras met ti aramid ti uneg ti balay ita, pasensian kailian inton maminsan manen have a nice day or night to both of you. good nite. byeMonica Smith
11/19/2005 10:51:21 AM

Hi Josie, sangsangpet ko met. Ala wen la umay kanto manen. Kastan sa ti biag ditoy ballasiw ti taaw, busy nga kanayon ti tattao.Josie Herrema
11/20/2005 4:10:31 AM

Hello kailian pinadasko man met itay ti bimmisita dita dap ayan adda nalipanda nga naikabil nga nagan para babi o lalaki nalipatan da ni JOY ken SAM ta para ken Samanta ken Samuel hi,hi no basbasaek ket nagmadi nga basaen dagitay dadduma naka rugrugit iso nga kayat ti mapan didiay.Johnnyric Domingo
11/20/2005 10:11:26 AM

Monica, naimbag nga bigat mo, thank you ti anusmo nga immay. Dua koma ti Jric ta maysa ti agbati ditoy ket maysa met ti mapan agtrbahu aya? Angaw laeng! Wen, another binting! he he he...agbayadakto no umayka ditoy Maui.

Josie, naimbag met nga bigat mo, agyamanak met ti anusmo nga immay. Saan nga buribur, no diket agas ti banug! maka-1 round dayta... maturogen! Hm... maungtanak ngata manen apo!
Monica Smith
11/20/2005 10:13:21 AM

Ket no adda pay met ket napintas nga thread kas koma diay ayan ni Apo Oyasan 'Kakitongan', ngem isuna laeng ta saan ko nga maturusan ti pagsasao da.

Padasem met nga iposte dayta Joy Ken Sam bareng akseptaaren da.

Saanak nga nakaumay idi rabii ta saanak nga makastrek ditoy Iluko.com, isu nga naturogak laengen.
Monica Smith
11/20/2005 10:15:36 AM

Good morning Jric, ket no weekend, napan ka nagtrabaho?

Biag nga talaga ditoy ballasiw ti taaw. Ala ket laeng ti biag anos nga agnanayon.
Johnnyric Domingo
11/20/2005 10:44:03 AM

Monica, wen uray weekend no masapul nga rumuarak. malipatak pay ketdin nukua no ania nga aldaw (weekend wenno weekdays)iti mariingak ti agsapa.
Kumostakan?

Josie, agsap-sapulda ti nagan ti lalaki nga ag-end ti 'a'kas koma ti "Buenavetura"
Monica Smith
11/20/2005 10:49:50 AM

Uray siak met no dadduma ket awagandak ngem manmano ta agungetak no kua, ipalunes yo kunak no kua. Ngem depende no ania ti problema.

Josie Herrema
11/20/2005 10:50:50 AM

Naimbag met aldawyo kailian diak kayat ti sumali diay dap ayan,wen agpayso kailian idi rabii nagrigat nga maluktan iso nga adda orasko nga nagdalos ti koko nakuna pay ni puraw ket awan dagitay kachat mo kunanapayen. Uray dayoff ti weekend adda met trabaho ni puraw ket awan latta ta para met ti pamilya iso nga kasta laeng ti aya manong Jric kanayon ka met nga awan.Josie Herrema
11/20/2005 10:52:29 AM

Maka 1 round diay maysa sumingit tay maysa diay telepono iso nga narigat gayam hehehe. Ngem ammok mangloklok ko tay maysa mailiw la sigoro ken kaingngongot na hak, hak, hakMonica Smith
11/20/2005 10:54:35 AM

Good morning Josie komustakan? Saanak unay nga mapmapan idiay Dap-ayanen, idi kanayon ti post ko idiay ayan ni Apo Allan Gigan ti daniw, saan laeng ni Anemone ken Miss M ti alyas ko hint hint....ado pay.

Umlekak man dayta inbaga ni lakay mo kenka, inbag ta matarusan naka, that's good.
Josie Herrema
11/20/2005 11:00:34 AM

Madlaw na no kasdiay ta awan kano ti tomakatak nga suratko ti keyboard ko kumusta kayo ditan good afternoon na pala sa iyo mga 13.00 nagdaras ti oras ken aldaw apo asideg man ti lonely christmasen apo ayaMonica Smith
11/20/2005 11:03:05 AM

Mayat man, nainbag ta mannakatarus ni lakay mo. Wen man asideg manen ti X'mas, nagbiit ti bulan nga lumabas.

Alas dose ti aldaw ditoy ayan ko, pangngaldaw manen.
Josie Herrema
11/20/2005 11:07:34 AM

Adda maysa nga ammok manong JosuaMonica Smith
11/20/2005 11:08:48 AM

Padpadasem nga iposte.Josie Herrema
11/20/2005 11:11:13 AM

Adda pay maysa nga nagan ti lalaki nga ag end ti (a)Jaiara putot tay karrobak nga nakaasawa ti puraw nga babai pulis pay asawanaMonica Smith
11/20/2005 11:13:44 AM

Ado met aya ti Pilipino dita ayan mo? Ditoy ket ado met ngem saanak unay nga rumrummuar puro trabaho ken balay latta.

Johnnyric Domingo
11/20/2005 11:14:44 AM

Adda tay amin ita aya. Mabali nga agsa-sarita tayo ingana no alas tres, ta rumuarakto biit. alas onse mi ditoyen.

Monica, kankaney wenno ibanagsa ti pagsasaritada dita bangir, awn dakes nga sar-saritaenda, diak la maawatan, nalalaing da ngem ilocano ta adu ti mabalin da pagsao.

Josie, busogem ni lakay mo... kitam saanaka a panawan.
Josie Herrema
11/20/2005 11:16:28 AM

Ania ti pangngaldaw mo ngarod ita siak nagsidaak ti pinaksiw nga ikan nga adda tarong ken sili nga atiddog madi nila manong ti mangipanen ta amangan no di kayat ni puraw. JAIRA gayam ni JOSHOAMonica Smith
11/20/2005 11:16:46 AM

Mapmapanak met sagpaminsan diay ayan ni Apo Oyasan 'Kakitongan' ngem manmano ta saan ko matarusan ti pagsasao da.

Wen adda tay amin ita, uray siak ket rummuarak met madamdama.
Monica Smith
11/20/2005 11:18:00 AM

Ti pangngaldaw ko ket dilata nga campbell sou 'chicken a la king.'Josie Herrema
11/20/2005 11:18:12 AM

Narigat met ah amangan no agmamayo no palalwan na hi hiJosie Herrema
11/20/2005 11:20:59 AM

Alas 20.20 mi ditoyenMonica Smith
11/20/2005 11:23:18 AM

Kakabsat siak ti umuna nga rummuaren. Have a good nite Josie, have a good morning met kenka Jric.

Agyamanak unay kanniayo nga dua, ta addakayo nga kapatpatang ko.
Josie Herrema
11/20/2005 11:25:27 AM

Adda tallo nga pilipino nga am ammok ngem visaya da met makaawatak ngem saggabassit laeng ken adda met taga Sto Domingo ngem diak unay rumrumwar ta ado ti asikaswek ngem toy naka asawa ti pulis balay laeng ti pagbaetan mi ngem saanak unay nga matmapan.Josie Herrema
11/20/2005 11:27:19 AM

Any time basta saan nga busy sumirip nak latta ditoy sege have a nice dayJohnnyric Domingo
11/20/2005 11:35:02 AM

Ok! have a good day Monica...

Josie, saan unay ta angawmo dita, baka ket no maungtanta ditoy.
Pag-vitamin-em ngamin tapno saan nga agmamayo.
Josie Herrema
11/20/2005 11:38:07 AM

Wen ngarud ta urayla nga kumusilap dan apo ayaJohnnyric Domingo
11/20/2005 11:48:13 AM

Ok ngaruden ne, baka sabali ti pangipagarupanna ti pagsarsaritaanta, makitana siguro daytoy naganko dita. bye!Josie Herrema
11/20/2005 11:51:34 AM

Awan problema dayta awan mankaawat insinanak koman ah, no saan nga mannakaawat idi kuma pay kunak manong ta uray ita no adda surat nga maawatko nga naggapo tay napalabas ket awan met ti makona na no di laeng awan kano met ditoy no adda ditoy ayan mi daydiay paglannak kano, nag sweet aya annayko apoJosie Herrema
11/20/2005 11:54:16 AM

Inton maminsanen ket innak itoloy tay plantyaek bye!!!!Johnnyric Domingo
11/20/2005 11:58:45 AM

Josie, ilaw-lawag monto ken ni lakaymo nga ni JRIC ket nasingpet, nga uray ikalubbundak ti maysa nga balasang iti uneg ti kuribut ket diak sagiden! nalawa la ket ta kuribut ah!... ha! ha! ha! Bye...Josie Herrema
11/20/2005 12:03:42 PM

Nalaw lawag pay ngem tay aldaw ditoy ti kalawagnan manong awan ti pagdanagak adda met puntos na datoy puraw no laketdi makita nga mismo dagitoy matak wen papanawenka kunana met ngem no dagita kasta nga banag awan kaniak konana iso nga nalawa ta kuributna kasla arung kunadansa tay pag es esan ti karot ah kunada. hak,hak,hak sege bagpay ta maala payla ti agtawa ita manong ko aya.Monica Smith
11/20/2005 1:59:53 PM

Addaak manen nga umay pasali-sali.

Apounayen ti addaan ti asawana. Uray sika Jric, ket adda met baket mo. Mayat man dagita angaw yo.
Josie Herrema
11/21/2005 4:43:00 AM

Adda man nalagipkon ah nagan ti babai nga end of (o) LORETO. ken nagan nga para babai nga mabalin met nga nagan lalaki lalaki RAFAEL ti palayao ngem ti nagan na ket Rafaelita kumarek datoy taga Bantangas. LESLIE tay komidian nga lakay ken karobak met diay ilocos nga agnagan ti LESLIE how about tay JERRYMIA diak masigorado spellingna dayta ending w/ a nga para lalaki nagan tay ubbing nga taga idiay ayanmi nga naka asawa ti Americano. Sege ikabil mon ton manong wen.Monica Smith
11/21/2005 6:23:32 PM

Hi Josie, good evening kenka met Jric.

Ania ti madamag kakailian? Saanak unay nga agbayag ta mapanak man met makibaili dita bangir.

Napanamon Jric kanayon ngata ti overtime mo? Saan mo unay palaluan kabsat ta madi.
Monica Smith
11/21/2005 7:43:07 PM

Good nite Josie, good nite Jric. Rummuarak man biit.Johnnyric Domingo
11/21/2005 8:52:46 PM

Monica, marigatak nga mangsapul tay inbagam itay malem. Balbaliam koma nga ited.Josie Herrema
11/22/2005 12:27:40 AM

Mga kailian kumusta kayon kanayon kayo nga agbinbinnirok kaano kayonto ngata met aya nga agkita? sabagay uray siak idi laeng Dominggo ngatan.
Sege naimbag nga aldaw kailian.
Monica Smith
11/22/2005 10:46:29 AM

Good morning Josie, good morning Jric, uray cloudy ket napudot latta!!

Isu man agbin-binnirok kami met lattan. Ay sus! biag agap-apura nga kanayon ken busy nga kanayon.

Isu nga no saanak nga makaumay no madam-dama ket ammoyon nga busyak, taray ditoy taray idiay, ay biag!.

Have a wonderful morning. I sure will enjoy mine.
Josie Herrema
11/22/2005 12:34:21 PM

hello kailian apay kasatno aya ti mapan dita dap ayan ta padpadasek man no kasatno ketdi. Kumusta kayon? naglamiis met ditoyen diak nga maitored ti agbayag unay ita ta nalamiis metten. Have a nice day.Johnnyric Domingo
11/22/2005 11:03:48 PM

Josie, anusam bassit ti mangsangaili kadagiti umay nukua ngamin agmadi-madi toy luganko. napian to no matarimaan aya? baam ni Monica itartarayanak sa sika, napudot kano ta yanna, dimay-mayat ngem ta nalamiis? ta uray no ag-naked nga maturog! aya? Kumosta ni puraw?

Monica, ayanmo manen gayyem, napia pay kaniak uray perdi ti luganko ket padasek latta ti umay. JRIC

Josie Herrema
11/23/2005 1:35:06 AM

Manong no tumaray kamatem ngem alwadam ta dika nga maitikleb ah. Wen ngarod ngem uray kalamiis na sika no dominna mayat met latta hik, hik, hik. Ni puraw kastoy latta sumipsipot sa metten ta kanayonak kano nga nakababad ditoy nga makipatpatangen adda gamin nakitak nga sabali ah site iso met ti pappapanak no daddoma.Josie Herrema
11/23/2005 2:02:45 AM

Naglaing tay nangibail tay nagan nga Josie = Max for Maximo ni addan sa kayat na dayta ah especially that name Maximo inpalagip naman kailian.Johnnyric Domingo
11/23/2005 9:13:39 PM

Kailian, naimbag nga rabiim. Nasayaat met ti manglaglagip iti napalabas aglalo no saan nga naliday nga kasasaad. Bay-amon dayta Max ta adda met ni lakaymon. Saan mo koma nga labsan ti limitasion ti naestaduanen.- JRIC

Monica, naimbag met nga rabiim... Apay nakabasulak sa manen kenka aya?
Sorry no inbagak dita nga ag-naked ka a maturog. Kasta ngamin ti pam-pamayak nokua no napudot ditoy yanmi, ket naimas met ti turogko nokua!
sorry manen gayyem - JRIC
Josie Herrema
11/24/2005 1:21:48 AM

Wen manong bay am uray ta agkasar kami inton umay nga tawen ipalobos ti apo nga namarsua tapno awan ton ti gulo kada kami no makakasar kami ti padi or simbaan. Maybe next year.Josie Herrema
11/24/2005 1:22:44 AM

Kas tay konada nga mawarisan ti holy water tapno imadayo dagiti tokso.Johnnyric Domingo
11/24/2005 1:40:03 AM

Josie, awan nga talaga tay kaduatan. inta met ngarud maturogen... Good night..

Monica, ulitek manen ditoy. saan ka koma nga gumora kaniak, mailiwak ngamin nga maki-angangaw kenka. Good night...
Josie Herrema
11/24/2005 1:45:47 AM

Good nite.. sleep well..Monica Smith
11/24/2005 12:46:14 PM

Good morning Jric, good morning Josie. Komusta kayo nga dua? Despensarendak kailian ta adda ti as-asikassuek, isu saanak unay nga makaumay.

Ania la ketdin, ket MAILIWAK met kaniayo nga dua.

Happy Thanksgiving!
Josie Herrema
11/24/2005 1:33:47 PM--;'=<@ _/|_
>..<
~

Happy Thanks Giving to you manong JD & Ms. M
Josie Herrema
11/24/2005 1:41:49 PM

---;'=<@

_/\_
>..<
~

Kasta gayam mali met diay immunan
Monica Smith
11/24/2005 2:27:59 PM

Ania linutom Josie? La agayab kan ta umayakon makipangan. Awan tay kaduata, busy siguro nga agsangaili. Ado siguro ti bisita da?

Umayak to manen no adda waya. Napintas man dayta inpostem dita ngato.
Johnnyric Domingo
11/24/2005 2:37:59 PM

Happy Thanksgiving met kadakayo nga dua, adda sankabasit nga paskenmi no rabii, anusan yonto ti umay no adda tiempoyo ok?

Josie, Fine atrs kansa ketdi aya a gayyem! Ni Monica ket ATTY?, Accountant? diak sigurado ngem mabalin pay a Doctor ti Edukasion. Laslasinek dagita suratna dita ngato ket kastansa! Alah, saanko kadi nga pakabasulan aya no saan nga isu ti pugtok kadakayo,Ok! kasta manen ta patarimaanko man daytoy PC kon, ngamin nagbayag nga agresponse, diak kayaten nga itug-tug dita diding!!!
Monica Smith
11/24/2005 4:30:14 PM

Imbag nga malem yo Jric ken Josie, J & J kunak man laengen, tapno shortcut.

Atty. ak No, Accountant another No, saan ko ammo ti agbilang, no kuarta ti bilingen ay ket kabsat ket sabali daytan ania.

Apay inan-anom dayta PC'm, apay ta intug-tug mo dita diding? Luko!

Happy Thanksgiving manen, enjoy your families and friends, treasure them.
Josie Herrema
11/24/2005 4:55:32 PM


---;'=<@ Rose is for you
_/\_
>..< Shooting star wishes for you
*

!>"<. It will be true.
*
Monica Smith
11/24/2005 5:04:36 PM

A Rose for me. Ayna nagsayaaten kabsat.

At this very minute, kayat ko man ti agwish, ania ti makunan J, pumayso ngata?

Adda kad met ti Thanksgiving dita Holland?
Johnnyric Domingo
11/25/2005 9:32:33 AM

Monica, good morning!!! kumostaka dita yanmo ita? Ania ti wish mo? uray adda, itarayam to met laeng ading di awan latta! Ti wish ko ket agkita ta koma met!...
Daytay kaduata ditoy saan dan sa ket nga ruk-atan aya!

Josie,good afternoon! 'Halaka' ipaturay ni puraw nga dika makatakder dita ita! Rumuarak biit innak man agkita ti christmas decoration nga para ruar ti balay. Saakto maturog, kurang ngamin ti turogko!

Monica Smith
11/25/2005 9:35:57 AM

Apay ta agkita ta pay laeng. Ditoy la ti pagpatangan tan more exciting.

Komusta ti Thanksgiving mo? Apay agobra ka kadi ita?
Josie Herrema
11/25/2005 10:30:16 AM

---;'=<@ Rose is Ms. M.

_/\_ Star is J.D.
>..<
*
!>".<. Sign is J.H. = I wish for both of you. Ms. M dika la nga maputar ti daniw nga napintas aya no ania ti kayat na nga papanan datoy ta apay manipod idi ket datay met la nga tallo ditoyen?. Nalagip ko man met datoy nga kinopya nga naawat ko idi ket sapay koma ta napintas ti pagpatinggaan na.
Josie Herrema
11/25/2005 12:03:04 PM

Kailian awan ti thanks giving ditoy ngem adda gamin karrubak nga nasarakak didiay bangir ket iso ti nangibaga nga thanks giving iso nga dayta met ti nalagip ko nga pang kablaaw kadakayo.

Dayta ngarud ita manong ta dinak kayat nga palubosan ngem mayat latta uray ta kalam-ekna, hik hik hik.
Monica Smith
11/25/2005 2:24:57 PM

Hi Josie, komusta kan? Apuonayen dagitoy addaan ti asawanan, sabalin sa met ti pagpapatangan yon, hmm.... hehehe

Napintas man dayta 'Rose' nga para kaniak.
Josie Herrema
11/25/2005 2:53:12 PM

Wen ngarod no gamin basbasaek dagitay dannaniw mo ket makaay ayo uray ken mmnonton dalan ken daduma pay nagmayat laket tay pinagpipinansung bat da ti dandaniwen talaga nga nalaing ni ilokanon aya sayang ta diak ammo ti sumrek diay dap ayan makastrek kak laeng ket pitikek ni tiltillayon ta apay nga dina kayat nga ikabil tay LORETO nga naga ah mabalin nga babai wenno lalaki ta adda karubak diay ayanmi nga Oring ti palayaw na ti naganna ket LORETO ibagam to man ken tiltillayon ta tiltillek met tay titillayonan na Ha, ha,ha, joke lang wen Ms. M. mangsutsutil laeng ni kailian bay am ta adda paglinglingayan.Josie Herrema
11/25/2005 3:00:21 PM

Kumusta met tay thanks giving mo ditoy awan ti kasta da iso ngarud nga boring ditoy. Aglalo ni agawis manen ta rabii mi ditoyen ket inton bigat manen kailian ipalobos ti apo ta nakaradkad tayo latta amin ditoy nga pagsisinnarakan tayo uray di nga aginaldaw.

Manong kumusta awan ka manen ala good nite kadakayo nga dwan.!¤!
Monica Smith
11/25/2005 4:13:36 PM

Hi Josie kumaro manen to migraine ko isunga mapanak man maturog bassit. No saanak nga makariing ket good nite laengen wen.

Hi Jric ibelleng mo daytan nga PC ta gumatang ka ti baro, aglalo ta asideg ti X'masen ket ado ti sale no kua, kakaasi met ni Josie nga kanayon nag agmaymaysa ditoy.

Good nite laengen, nasakit nga talaga toy ulok.
Johnnyric Domingo
11/25/2005 5:25:31 PM

Monica, mabalinen toy PC'k tinarimaan tay kabsat ko, adu kano ti virus na
isu nga agmadimadi. Apayaunay ket ngamin ti Computer illiterate-n! masapul ko pay lang ti sabali nga umay mangtarimaan toy PC'k. Maturog ka ngarud nga nalaing wen. Ta uray agbibinombaan tayto no makariingka, awan trabahuk ti dua nga aldaw, isu nga mabalin tayo ti agsasarita inga't bigat. Nasakit ta ulom? baka ket no kisspirin laeng ti agasna dayta! ummay kaditoy ta agasanta la!

Josie, awan ka met manen. an-anananwendaka dita manen aya?
Monica Smith
11/25/2005 7:49:28 PM

Nakariingakon, ayan yon ngarud? Nakaridipak la bassit.

Kisspirin hahaha!! wen la no umay tay kadate ko ket padpadasek bareng no agbalin. Kasano ti aramidek bisongek nga nalaing wenno apagdennes laeng?
Johnnyric Domingo
11/25/2005 8:59:24 PM

Monica, depende. No talaga nga nasakit, bisongem nga nalaing. Ngem no saan unay nga nasakit, mabalin ti apag dennes. Ibagamto no agapekto ah!

Nakabasulak ken apo ED, ken uray kenka... Sorry, diak pinanpanunut nga mapukaw gayam diay nagan mo no usaren ti COPY & PASTE. Pakawanendak koma, talaga diak ingagara diay inted ko a biddut nga inpormasion. - JRIC

Monica Smith
11/25/2005 9:05:56 PM

Wen la ibagak to kenka no ania ti epektebo diay bisongek unay wenno apagdennes.

Awan ti pagdanagam, pagsursurwan ngarud. Inpostek ulit diay daniw.
Monica Smith
11/25/2005 9:15:19 PM

Ala good nite ngaruden ta rummuarak, mabisinan ko sika.Johnnyric Domingo
11/25/2005 9:26:57 PM

Monica, Thanks... good night...Nic
11/26/2005 7:49:09 PM

Imbag nga rabii yo kakabsat, Monica, Josie ken Johnnyric. No awan ti maysa awan amin.Johnnyric Domingo
11/26/2005 9:00:37 PM

Ha! ha! ha! wen, daytay maysa, pinaet-etanda? 'tay maikadua inbagak di rabii nga agtumar ti kisspirin! baka nai-weld ketdin! Madlaw mo met aya gayyem? Umay dak duk-duklawiten ngem saanak nga paatiw ta 'home court advantage-ak met'
Manu't tawen mon aya, damagek laeng tapno ammok met pangipuntaak ti panagdayaw ko kenka? Taga Ouahu kan san tay? diay Filipinas yanyo idiay?
Kanayon ko nga sarungkaran ni manong Richie, ngem taray sa met a tarayen,
pagdasan ti guapo ket! Saan nga kas kaniak nga ibadagada nga umay dak ulien ngem ibabawida met! Thanks ti umay mo panangpasiar kaniak gayyem.
Johnnyric Domingo
11/26/2005 9:09:37 PM

Monica, kumostan? nai-corner dakan sa ket ditan aya? Aguni ka no masapul
mo ti tulong, bareng makatulongak ading. Nairut ti situasion mo dita?
Agtalekak kenka, kayam dayta.

Josie, itarayam no masapul! Ok?
Nic
11/26/2005 9:13:25 PM

Baka inunaanak nga adayo ngem kenka kabsat.

Pinaet-etanda diay maysa, nagtumar ti kisspirin diay maysa. Sinno ti umuli nga nagbabawi kabsat, suertemon kabsat.
Johnnyric Domingo
11/26/2005 9:20:19 PM

Apaglabes nga kuarentak. Sika manu metten?
Hmm! saanta nga inag-nagananen, ket 'strike 2 akon' no maikatlo baka out-ten! JRIC
Nic
11/26/2005 9:37:09 PM

Despensar kabsat agmadimadi datoy konektion ko ti iluko.com, saanak metten nga makasubmit no kua.

Imbag pay kenka kabsat ta adda dua nga dayag nga umay manglinglingay kenka.
Johnnyric Domingo
11/26/2005 9:38:31 PM

Dispensar gayyem, rumuarakon ta innak agwat-wat bassit. Bye! - JRICJosie Herrema
11/26/2005 11:39:39 PM

Naimbag nga aldaw wenno rabiiyo kailian ne adda kadwa tayo ah manong Jric, awan saan nalukay tatta ha,ha,ha Ms. M kumusta agpadamagka man ni adda metla apektona tay kissp... na. diay bangir nga ayan ni karrubak ket uray isona napaet-etan sa iso nga awan ita. Kailianyo. J.H.Johnnyric Domingo
11/27/2005 8:01:07 AM

Josie, good morning! saan ka nga agsa-sao ti pudno dita ala! apay ngarud nga di ka nakalusot?

Monica, good morning! Ok ka met laeng dita? Adda kanta a para kenka, umayen pagaw-atanmi uray adda ka dita adayo. Canada? Umayen 'gintong araw manipud ti kpmw 105.5 fm Maui! Ph 296 1055.
Josie Herrema
11/27/2005 12:32:37 PM

Wen la idi rabii kailian saanak nga nakaumay ta trabaho para balay narigaten no bay bay-an. ken siempre adda tay karruba nga bisbisitaek no kasdiay nga awanak ditoy.Naimbag nga aldaw yo kailian.Monica Smith
11/27/2005 12:40:44 PM

Imbag nga bigat mo Josie ania madamag kenka kailian, saanak unay nga nakaumay ta adda napanak bassit. Ngem ita nga aldaw ay addaak ditoy awan ti papanak ita, isu nga kailian, rummuar kayon ta agpapatang tayo.

Imbag met nga biga mo Jric ken Nic.

Jric, despensarennak ta kariing ko, saankkon nga nangngeg dayta kanta nga para kaniak. Ania nga kanta aya? Agyamanak Jric.
Josie Herrema
11/27/2005 12:44:59 PM

Uray siak kailian kayatko met nga denggen no mayat met laeng kailian inta diay ngato ta as-asideg nga pagitinnagan. Awan da pay met dagitoy kadwata nga ayan dan agbutengdan sa met aya.Monica Smith
11/27/2005 12:48:59 PM

Komusta ka dita Holland? dagitay ubbing mo? Apay winter yo kadin dita? Kasano met kalam-miis? Ni lakay mo komusta met? Kasta unay ngata ti arakup ni lakay mo kasta nga nalamiis aya? heheheJohnnyric Domingo
11/29/2005 7:01:17 PM

Thank you manen ne! Makaamo kayo laengen ditoy nokua, kapades ti panagraep ngamin!!! malpas to latta.

Monica, agyamanak manen gayyem, umay kanto ditoy wen?
Josie, kumustan?
Monica Smith
11/29/2005 7:20:55 PM

La inkan agraep ngarud. Uray siak ket busyak, addaak pay lang ditoy trabaho.Jing Doman
12/3/2005 3:41:54 PM

Engr, Dika agararamid ti maikaniwas, ta dikanto ket mapaunget ni bumaket!
Napintas dagitoy estoryam manong. Ni Joycelyn Damaso dayta pagsarsaritaanyo dita ngato. sayang nga ayat. Diakon ipalagip pay baka ket no makaguraka kaniak.
Jing Doman
12/4/2005 3:41:31 PM

Manong, naglemengkansan? ania ti gapuna, agunget ni baketmo? Sapay ket dika met natiweng! dayta ti pagraemak unay kenka. Saan nga kas ken lakay,
duldog! tinokuan pinanawak ta makitana!
Mercedes Deleon
12/28/2005 10:51:53 AM

Nu duldog ti lumakay, dagita dagitay nagganas nga panawan!
Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.