iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Ania, rangtay wenno calangtayan?

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >Dumagas cay' pay, Apo
2/15/2007 11:49:07 AM

Nagimtuod cami iti maysa a nalatac a mannurat nga Ilocano no caano a nangrugi a naaramat ti "Apo" wenno "'po" iti inaldaw a pagsasao tayo nga Ilocano. Cas iti "Naimbag nga aldawyo, Apo." Wenno "Lumabas cami pay, Apo."

Iti pammatina, nangrugi daytoy idi sinacup tayo dagiti Castila, cas maysa a pannursuro a naigamer iti Cristianismo. Cas pagarigan, "Apo Dios, Apo Lacay, Apo Baket..." Wenno, "Apo, nagpintascan/nagimascan, Mayyang". Wenno, "Apunay ket a tuoc ken rigat!"

[Kinunana pay a ti expression nga "Alla ka" ket mabalin a naggapu daytoy iti expression, "Allah kenca" (loosely translated as "Allah/God be with you") dagiti cameng dagiti nagcauna a tribo sacbay a simmangbay dagiti Castila iti Filipinas.]

Mamati cami a dackel ti probabilidad a nalaclaca nga icalintegan ti pammati daytoy a mannurat maipanggep iti no caano a nangrugi nga inaramat tayo ti expression nga "Apo". No amirisen a naimbag daytoy, dackel a paricut ti panangucar 'tay iti macuna a "colonial mentality". Dumngegca laeng iti ordinario a panagsasarita wenno panagtutungtong. Saan la nga iti Ilocano. Iti Tagalog/Filipino cas pagarigan, mangeg ti "Magandang umaga, po", "Mano, po" ken dadduma pay.

Nadacamat mi laeng daytoy agsipud iti pammati mi a nalabit calpasan ti tallo gasut a tawen a sinacupda tayo dagiti Castila, dackel ti probabilidad a narigat a tallicudan (cas calicagum dagiti "nationalists") ti colonial mentality wenno dagiti impatawid--nasayaat man wenno saan--dagiti Castila cadatayo. Casta met cadagiti impatawid dagiti Americano cadatayo.

Aniat' macunayo, Apo?CommentsAnonymous
2/19/2007 8:55:09 PM

I believe Nathan Gilbert Quimpo nailed it in the head with his first sentence in his article, "Colonial Name, Colonial Mentality and Ethnocentrism" (cpcabrisbane.org/Kasama/2003/V17n3/ColonialName.htm): "Filipino nationalism is a contradiction in terms."
Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.