iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Agdadamo

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >


 Lucky Jay Agustin Barut

 Entries:
8
 Comments: 41

iCom Page
ArchivesDateStamp
Si Pedro at ang kanyang aso1/20/2008 5:33:24 AM
Pudno kadi a sika dayta?8/6/2007 3:06:25 AM
Ikarigatak ti Manglipat8/6/2007 2:53:57 AM
Ti Ay-ayatek8/6/2007 2:41:12 AM
Iti ilelennek diay init8/5/2007 4:22:56 AM
Ang Leon at Magtrotroso8/4/2007 3:56:30 PM
Dayawem Dagiti Mangisursuro7/31/2007 3:30:51 AM
No Apay nga AGDADAMO7/28/2007 8:12:40 PM


 Si Pedro at ang kanyang aso
1/20/2008 5:33:24 AM

Si Pedro ay lumaki sa mga kabundukan. Kasama niya ang kanyang ina at ama. Napakasipag niya. Lahat ng pinapagawa ng kanyang magulang ay sinusunod niya.

Isang araw habang siya ay nagpapahinga sa kanilang bahay may nakita siyang litrato ng isang hayop. Pumunta siya sa kanyang ina.

"Ina anu po ang klase ng hayop ito?" tanong niya sa kanyang ina.

"Iyan ay aso matalino ang mga iyan at kaibigan ng tao."

"Gusto kong magkaroon ng aso" sabi ni Pedro.

"Mahal ata ang aso. Sa bayan ka makakabili ng aso" sabi ng nanay ni Pedro.

"Magiipon po ako upang makabili ng aso" sabi ni pedro.

"Mag-iipon ako" sabi ni Pedro sa kanyang sarili. "Pero paanno?"

Nag-isip siya ng nag-isip. "Ah alam ko na tutulong na lang ako sa pagsasaka nila tatay."


Itutuloy.................


Comment(s): 2  | Lastupdate: 3/20/2008 6:27:06 AM Pudno kadi a sika dayta?
8/6/2007 3:06:25 AM

Iti oras a kasapulandaka
Iti ayan mo dida pulos makita
Uray anniniwanmo man laeng
Awan ta amin a banag inka yaleng-aleng
Agpayso tay kunada
Amin nga aramidmo ket para kenka laeng.

Sika kadi ket mananggundaway la unay?
Ta uray saan a para kenka inka pay la umagaw
Ta posisyon mo ita saan koma a para kenka
Dimo man la pinanunot adu't nagliday gapu kenka.

Sika kadi ket pudno a gayyem?
Kunada nga addaka iti tunggal panawen
Ngem no nakalikudka adu a pammarpardaya
Agpayso tay kunada, traidorka a nagpaiduma.
Comment(s): 8  | Lastupdate: 1/20/2008 5:07:53 AM Ikarigatak ti Manglipat
8/6/2007 2:53:57 AM

Ti langit ket asideg laeng
Ti baybay ket narabaw laeng
Ti landok ket nalukneng laeng
Ngem ta pusom nagrigat ketdin a danonen.

Apay biagko ania ti awan kaniak?
Ta dimo man lang timoden ayatko a natakneng?
Gapu kadi ta saanak a maikari kenka?
Wenno addan sabali nga agikut kenka?

Ibagam biagko tapnon siak ti umadayo
Iti sabali a lugar lipatek ti pannakapaayko
Ket diak to agpakita pay uray inton kaano
Nupay arigna toy pusok pumsuak dara gapu't kinaulpitmo.


Comment(s): 4  | Lastupdate: 8/14/2007 11:04:50 PM Ti Ay-ayatek
8/6/2007 2:41:12 AM

Ti ay-ayatek
Isu't mangmangted kaniak iti kired tunggal aldaw
Ta isu ti sungbat amin a problemak
Mannakigayyem
Managayat
Dagitoy ti rason no apay nga ipapategko unay isuna.

Iti kada kanito isu't malaglagipko
Naragsak ken nalag-an ti kaririknak
Tunggal amin a balikas a yebkasna
Tunggal agkatawa
Tunggal palludipna
Rag-o toy pusok awan kaaspingna.

Aglabas man ti adu nga aldaw
Di pulos agbabaliw ayatko a natarnaw
Isuna ti aminko
Isuna laeng ti biagko
Isu nga awan serserbi ti biagko
No mapukawko ni ipatpategko.


Comment(s): 5  | Lastupdate: 10/2/2007 1:27:02 AM Iti ilelennek diay init
8/5/2007 4:22:56 AM

Iti ilelennek diay init, sapulenkanto
Iti lugar a kanayon a pakakitkitaak kenka
Tapno iti maudi a gundaway
Personal ka a makasarsarita
Tapno maipudnok kenka ti pudno a kaririknak
Nga inlimlimedko iti naunday a panawen.

Ngem no siak ti tallikudam
Surotek to dagiti tugotmo
Daydi ayat nga intalimengko
Nagbiag ket nagbalin a kiredko
Tapno ituloyko nasged nga arapaapko.

Ngem no awan la't supapakna
Ayatko nga ingget tarnawna
Padasek manen a lipatenka


Ikararagko laengen ayatko
A dagidi naragsak a kanito
Ket mapukawen a maminpinsan
Tapno iti sabali a dana
Makasarakak pay kas kenka ti dayagna
Ngem sapay koma ta sikanto met laeng dayta.
Comment(s): 2  | Lastupdate: 8/5/2007 6:06:52 PM