iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Sursuruandak man

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >


 Eduardo Padaoan

 Entries:
10
 Comments: 1298

iCom Page
ArchivesDateStamp
Uray agsukat ti oras isu met la ti bilangna ti inaldaw.11/1/2009 3:17:59 AM
Ania Pay Ngata Ti Aramiden?8/21/2008 7:05:09 AM
Agplanotayo Man Pay Ngarud4/12/2008 1:10:29 PM
Ditoy Tay' Man10/23/2006 7:32:20 AM
Taotao12/18/2005 8:57:32 PM
Amangan no madesgrasiaka11/30/2005 8:24:34 AM
Idi Maipasirko ti Lawag11/25/2005 8:41:50 PM
NAUDIN NGEM AMMOKON11/25/2005 7:44:08 PM
ALLA NGARUD UMAYKAYON11/24/2005 4:00:57 AM
Kasano?11/24/2005 3:59:47 AM


 Uray agsukat ti oras isu met la ti bilangna ti inaldaw.
11/1/2009 3:17:59 AM

Ti oras ti inaldaw ket isu met laeng. Ngem kasano dagitoy nga aramaten. Adu kadagitoy ti intay lattan palpalabasen. Kaduanna no dadduma intay lattan agmulmulengleng.

Sumangbay ti bigat a kas idi napan a tawen. Ket lumnek ti init kalpasan ti agmalem. Nadarang man ti init wenno nakuyem. Aglabas latta ti oras ket ti saludsod: Kasano nga usaren.


Comment(s): 28  | Lastupdate: 2/23/2012 9:25:54 AM Ania Pay Ngata Ti Aramiden?
8/21/2008 7:05:09 AM

Ket naipasngay ti birhen a bigat
Rimmusing ti adu a sirmata
Nabukual dagiti panangipapan.

Nangrugi ti panagdaliasat
Ngem anian nagadu a dandana
Nasabatka ti naminsan.

Adu dagiti naibaga nga aramiden
Sinurotko dagiti pammagbagam
Ket nailibayak metten.

Nariingak lattan ti kinaagpayso
A mangan, maturog ken agtrabaho
Ti ob-obraekon kadagitoy a kanito.


Comment(s): 4  | Lastupdate: 11/5/2009 2:35:16 PM Agplanotayo Man Pay Ngarud
4/12/2008 1:10:29 PM

No ti plano ket paset met ti ambisyon, ket no ti maragpat ti ambisyon makuna nga ballaigi, padasek man pay ti agplano.

Ngem dua a klase ti plano ti panagbiag iti bukodko a panangamiris. Plano para ti pagsayaatan wenno plano para ti kinadakes. Ti immun-una dinto pulos rumbeng pagbabawyan. Ngem ti naud-udi ipaayna ti ladingit nga agsasamusam. Agplanoak man pay ngarud para ti pagsayaatan.

Ania ngay ngata ngarud ti planuek pay? Dakayo ngay ania met ti planoyo pay bayat iti panagbiagtayo?


Comment(s): 10  | Lastupdate: 5/27/2008 2:35:41 PM Ditoy Tay' Man
10/23/2006 7:32:20 AM

Nagpugsat met dagiti pangisilsilpuan ti panagsasarita ken panagkikinnablaaw.
Diak la ammo no daytoy computerkon ket agrirririn ket lagipnan ti mapukpukaw.
Ala ditoy tay' man ngarud nga aginana, agsisinnarak ken agtitinnalawataw.
Agiinnuray tayo ditoy a nagsapalan ti dandana tapno awan matawtaw.Comment(s): 379  | Lastupdate: 12/31/2007 4:29:05 PM Taotao
12/18/2005 8:57:32 PM

"Agawidkan."

"Dakay' ti umay ditoy."

"Ammom met, ditoy ti yan ti trabahok.
Agsublika ket ditoyen ta sika ti mangimaneho 'toy businesstayo."

"Dakayo ti umay ditoy. Ilakom ketdi daytan. Napinpintas nga adayo ti biag ditoy. It's the land of milk and honey. Dita adu ti problemam. Makibagayka ti tattao. Agritiroka metten ta trabahom. Adu ti kabaelam a trabaho ditoy."

"Umaykamin. Nakagatangakon ti air ticketmi kadagitoy dua nga annakmo. Oh, ania mangitugot kami kadi ti balonmi a kuarta?"

"Adda kenka daytan. Kinagpaysona nagresign-ak idiay trabahok, awan trabahok ita."

"Ha! Kasano nga agbiagtayo dita. Ita pay nga umaykamin sa awan trabahom?"

Agtaytayaben ti eroplano. Nagbaetandak dagiti dua a lallaki nga annakmi nga agtawen 16 ken 13? Makitak ti rupada ti ragsak ta mailiwanda met iti inada. Agalla-alla ti panunotko. Kasano ti biagkon? Nasapaak unay a nagretiro. Ti businessmi, umanayen a pagbiagmi ngem inlakokon. Ania ti masakbayan ditoy papananmi a lugar?

Simmallin ti patigmaan ti dakkelko a lalaki. Ti maipanggep ti maysa a mangnganup ken dagiti balitok. (Istoriaekto no ania daytoy no kayatyo a maammuan.) Ahhh! insennaayko ket naisudak ti panagkitak iti pasamano ti tugaw ti eroplano. Pineselko ti maysa a buton, ay silaw, ti maysa, ay music, piselko ti maysa. Ania daytoy taotao? Naisardeng ti agsisimparat a panpanunotek idi immasideg ti stewardess.

"Anything I can do for you, Sir?"

"Ah! Nothing. But would you mind to give me some water?"

Nangted ti danum. Nagyamanak. Ngem apagtalikudna. Ania ngata daytoy taotao kunak manen. Pineselko manen. Immay manen. Kunak met dika met inay-ayaban. Nakitana ti inaudi nga anakko ket adda ti imana ti ayan ti pasamano ti tugaw. Inisemanna ti ubing. "Oh, naughty boy!"

Apagtalikod ti stewardess, pinagsawannakon ti buridek. "Apay ngamin Papa a piselka a pisel dita taotao. Kitaem ita siak ti pabasolen diay stewardess."

"Sorry," nakunak laengen. Nausigkon diay taotao. Naisennaayko, "Ahhhh taotao."


Comment(s): 763  | Lastupdate: 10/25/2006 7:54:42 AM