iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Maging sino ka man

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >


 Emma Ozo Batara

 Entries:
1
 Comments: 13

iCom Page
ArchivesDateStamp
no sino ka man2/9/2007 8:46:29 AM


 no sino ka man
2/9/2007 8:46:29 AM

apay nga maging sino ka man.ngamim para kanniak ket inganna ita uray adda iti anak kon.saan ko pay nga malipatan daydi.im-mona nga impateg ko.

awan met iti maibagak daytoy asawak. ta nasinpet launay kaniak.sana ay malipatak to metlaeng.


Comment(s): 13  | Lastupdate: 7/18/2007 12:26:32 AM