iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Kapanunutan ni lakay bilyong

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >


 Virgil Biteng

 Entries:
1
 Comments: 11

iCom Page
ArchivesDateStamp
Fiesta ti natay11/7/2005 1:02:15 AM


 Fiesta ti natay
11/7/2005 1:02:15 AM

Nalpas manen ti fiesta ti natay.
Naikawas man dataon ti patupat, tupig ken kalamay.
Ania ngarud ket adayo met datao paguilian Pilipinas dung-ngo
Agparintumeng tayo ngarud ta intay aglualo
Para kadaguiti amin nga natnatay nga tattao
Ta ti kuma kararuada adddada sadiay langit
Nga saan nga diay impiyerno
Amen


Comment(s): 9  | Lastupdate: 1/7/2009 5:45:06 AM