iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Aguila nga tapingaran

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >


 Crist Aguilan

 Entries:
18
 Comments: 2083

iCom Page
ArchivesDateStamp
BURIDIBOD XI6/20/2010 11:56:33 AM
BURIDIBOD X12/8/2009 11:29:41 AM
BURIDIBOD IX11/13/2008 4:38:38 PM
BURIDIBOD VIII8/12/2008 10:46:19 AM
BURIDIBOD VII4/29/2008 10:49:10 AM
BURIDIBOD VI2/12/2008 9:44:12 AM
BURIDIBOD V12/16/2007 10:28:21 AM
BURIDIBOD IV11/5/2007 11:08:23 AM
BURIDIBOD III10/4/2007 10:03:41 PM
BURIDIBOD II7/28/2007 12:20:14 AM
BURIDIBOD I7/12/2007 11:50:56 AM
SUMIBLOK NGA SUMIKBAB6/18/2007 10:56:49 PM
NAGADUN NGA IBBONG!5/1/2006 2:47:52 AM
AN-ANNONG TI MAMMARTEK23/22/2006 9:43:02 PM
AN-ANNONG TI MAMMARTEK13/22/2006 9:41:52 PM
IDI PIEK PAY...3/11/2006 3:47:14 AM
DANIW ti agdadamo.3/10/2006 5:17:40 PM
Apay met nga TAPINGARAN?3/10/2006 4:53:53 PM


 BURIDIBOD XI
6/20/2010 11:56:33 AM

Happy Father’s Day amin nga Ama! Uray payen dagitay saan nga ama ngem agak-akemda nga kasla ama.

Aldaw dagiti Ama ita. Kaririingko pay laeng ngem adda ditan ti innem nga load ti washer nga labaak, labadan sa ti regalo ni kumander, heheheh. OK lang uray ta nagatangkon tay kayatko nga gatangen. Dagidiay siyam nga bumaro nga kawitan, hehehe.

Uppat nga tawenkon nga Ama (imbilangko uray idi masikog pay la ni kumander) ket uray piek pay la ni Dyunyor ket adun dagiti padas nga nagpasarak nga dagiti laeng amma ti makapadas. Naragsak nga talaga ti adda piekna ngem adda dagiti pagteng nga makapa aliaw. Kasdiay gayam ti rikna no makitam ti piekmo nga kamkamatenna ti angesna, naka oxygen ken naka suero. Kayatko ti agidda diay kamana tapno siakon ti masakit, tapno siakon ti marigatan nga umanges, tapno siakon ti naka oxygen ken tapno siakon ti naka suero. Naitaray ti emergency ken na confine ni Dyunyor idi napan a bulan.

Nalaklaka itan nga maawatan no apay nga no agsakitak idi ubingak ket ikagumaanan dagiti nagannak kaniak ti gumatang ti Royal ken Sky Flakes nga ipakanda kaniak tapno kano pumigsaak. Kasta met nga adda instant mami noodles nga ipaigupda tapno nalaklaka kano ti umungar. Dagiti banag nga dida nga maited no awan ti nasakitmo. Siguro nakarigrigat para kaniada nga kitkitaen ti annakda nga marigatan ken uray no kayatda nga ipa doktor ket awan met ti pagbayadda.

No mapanunotko ni Dyunyor ket gumagetak nga dagus aglalo no kasta nga makariknaak ti kettang gapu iti trabaho. Nalaka ti trabaho ngem makautoy latta no kastoy nga kapigsana. No dadduma ket aldaw ken rabii ti serrekko. Di bale ta addan ni Dyunyor nga mangparegta kaniak. Masapul ngamin ti agurnong para ti masakbayanna.

Nalpasen ti drama, mapantayo met ti maikadua nga pamilyak, heheheh. Dagidiay baud diay Cagayan ti kayatko nga sawen. Malaksid kenni Dyunyor ket paregtaennak met dagidiay piek idiay. Kasano pay ti masakbayanda no agkapuy-kapuyak, heheheheh.

Nalpas ti labadan ket nagkakupinak payen bayat ti panagkanta ni Kumander ti Video Oke. Adda man ngamin kagatgatangna nga kabarbaro nga chip sen. Napadigosko pay ni Dyunyoren. Madamda laeng ket adda kami man diay Disneyland nen. Gimmatang ngamin ni Kumander ti annual pass mi isu nga no kastoy nga ag day-off nak ket awtomatik nga mapankami diay Disneyland. Numona ket madi nga kayat ti Dyunyor ti aglugan ti stroller na ta “big boy” kanon ngem no kasta nga agpaubba no mabannog ket “baby” kano met pay laeng, heheheh.


Comment(s): 0  | Lastupdate: BURIDIBOD X
12/8/2009 11:29:41 AM

Umayko man lukatan toy GALYERA.

Dandani manen Paskua isu nga mayat manen ti iisemak. Kanayonak manen nga naganaygay ken inspirado iti uray ania nga ar-aramidek. Ni Kumander Kusilap ket saanen nga dumlaw iti kastoy nga diarko ta ammona ngaminen no ania ti pagkaskastoyak. Ammona nga saan nga maigapu ti yaasideg ti paskua wenno ti asidegen ti maika 37 nga panag bertdeyk ta ammona lattan nga PALLOT ti gapuna. Mangrugi ngamin ti panag Long Distance Pallot ko iti Paskua ket agleppas ti Father's Day.

Awan met ngata ti reklamo ni Kumander Kusilap ti panagkunak. No ngamin kastoy nga panagpapallot ket kasla awan ti mariknak nga bannog. Kalpasan ti agmalmalem nga panagtrabahok iti field ket pagsangpetak nga kitaen no adda innawan nga nangananda kenni Dyunyor sanakto agluto. Inton malpaskami nga mangan ket siakto manen ti aginnaw tapno kumpleto ti panagserbi. Inton makaiwakasak ket isunto pay ti pannakasangok nga aramiden ti reportko. Ngem no aglugit ni Dyunyor ket agpambarak no kua ta kasulitko man ti mangugas ti ubetna, heheheh.

Uray no kasta unay ti kinarigat ti biag ita ditoy batogmi ta apektado ti global recession isu nga manmano ti manglukat ti kabarbaro nga project ket ikatkatawa latta ti rigat. Apay ketdin nga saan? No ngamin pampanunotek dagiti kakabsatko diay Cagayan nga puro panagtalon la ti paggapgapuan ti pagbiagda ket adayo latta nga nasaysayaat ti biag ditoy. Basta la ketdi ammo ti mangirut ti barikes ken lukayan met no dadduma ket panagriknak ket okey lang met.

Advance MERRY CHRISTMAS kadagiti amin nga maisar-ong kadaytoy nanumo nga GALYERA. Sapay la koma ta naragsak latta ti Paskua uray no adda sumagmamano nga pannubok nga sangsanguentayo.Comment(s): 0  | Lastupdate: BURIDIBOD IX
11/13/2008 4:38:38 PM

Ang Manok Kong Bulik
Jose Corazon de Jesus

Linggo ng umaga. Ang nayo'y tahimik,
ang maraming dampa'y naro't nakapinid
liban na sa ibong maagang umawit
ay wala ka man lang marinig sa bukid...
Di-kaginsaginsa'y aking naulinig
ang pagtitilaok ng manok kong bulik,
ako'y napabangon at aking naisip:
Pintakasi ngayon! May sabong sa Pasig!
Gadali pa halos ang taas ng Araw
sa likod ng gintong bundok ng Silangan
ay kinuha ko na sa kanyang kulungan
ang manok kong bulik na sadyang panlaban...
Kay-kisig na bulik! At aking hinusay
bawa't balahibong nasira ang hanay,
ang palong ay aking hinimas ng laway,
binughan ng aso nang upang tumapang!

Muling nagtilaok nang napakahaba
at saka gumiri nang lalong magara,
kumkukutok-kutok pa't kumahig sa lupa,
napalatak ako nang hindi kawasa...
Ang aking puhunang sampung piso yata'y
nabilang ko tuloy sa malaking tuwa!
"Sampung pisong husto" ang aking nawika!
"kapagka nanalo'y doble na mamaya!"

Nang aalis ako't handa nang talaga,
siyang pagkagising ng aking asawa;
sinabi sa aking iwanan ko siya
ng maipamaryang dalawang piseta,
ang sagot ko nama'y mangutang ka muna't
sa pagbabalik ko ay babayaran ta...
Nguni, di pumayag, ako'y lumayas na't
baka ang baom ko ay makulangan pa!

Sumakay sa tram'ya na patungong Pasig,
na taglay ang tuwang walang kahulilip!
Hinhimas-himas ang manok kong bulik
at inaantig ko ang lakas ng bagwis!
Nang ako'y dumating sa Pasig kong nais
di naman nalaon ay aking sinapit
ang lumang sabungan; tao'y nagsisikip!

Nakiupo ako't nakikiumpuk-umpok
sa hany ng mga taong tanga'y manok,
ang aking katabi'y agad kong hinimok
na kami'y nagkahig upang magkasubok;
nagkayari kaming sa labang susunod,
mga manok nami'y siyang magsasalpok,
kaya ako noon sa tuwa ng loob
ang panalo'y tila salat ko na halos!

Nang kami'y naron na sa sadyang bitawan,
ang sigawa'y halos hindi magkamayaw!
Ang dala kong kuwalta, todo sa pustaha't
pati kusing yata'y ipinag-ubusan...
"Sa pula! Sa pula!" ang doo'y hiyawan;
"Sa bulik! Sa bulik!" ang dito'y tawagin,
may logro ang diyes sa aking kalaban
at may doblado pa akong napakinggan.

Ang tari ay aming hinubdan ng katad
at ang talim nito'y kumisap na kagyat;
iniaro ko na ang manok kong hawak
saka ibinaba nang lubhang banayad...
nagpandali na po sa gitna ng galak
ang bulik at pulang kapwa malakas,
nang magkasalpok na sa dakong itaas
ang pula'y natari't bituka'y lumabas!

"Panalo na ako!" ang aking nasambit,
ang kagalakan ko'y walang kahulilip
nguni't sa hindi ko malaman kung bakit
ay biglang tumakbo ang manok kong bulik
at hagad bg pula'y sa sulok sumiksik
na nangungupeteng sa karuwaga'y labis...
Kaya, sa nangyari ako ay nanlamig
at pinagpusan pa ng gamunggong pawis...

Nang aking kunin na ang manok kong duwag,
ngalingali ko nang sa lupa'y ihampas,
biro baga itong wala namang sugat
ay siyang tumakbo nang wala sa oras!
Ang sambalilo ko'y nalabnot ko't sukat
at ako'y nanggigil sa sariling palad,
hiyawan ng tao'y hindi magkamulat
at parang tiyupe ang manok kong hawak!

At ako'y umuwing malatang-malata,
malamig ang tulo ng pawis sa mukha,
nang aking sapitin ang sira kong dampa
sa aming palayok tutong man ay wala...
Mainit ang ulo't walang patumangga
sa aking asawa'y nasabi kong bigla;
"O! anak ang tupa! ako ay sinama,
dahil sa kanina'y namuwisit kang lubha!"

Sa nangyayaring ito'y isang bagay lamang
ang sa pagkatalo'y aking natutuhan,
bawa't pagkabigo ay aral sa buhay
at tinandaan kong sabong ay ilagan,
iyang mga taong lagi sa sabungan
todo kung pumusta't todo kung humapay,
alin sa dalawa ang kahihinatnan:
Mamatay sa gutom o kaya'y magnakaw!


Comment(s): 36  | Lastupdate: 1/5/2009 4:32:41 PM BURIDIBOD VIII
8/12/2008 10:46:19 AM

Tattanak man la nga makalung-aw ti kinaadu ti trabahon. Padpadasek man ti mangilukat ti baro nga tawa ta napia la nga pangrugian manen ti patangan.

Up-uppat ti nabati nga pagpamaruten nga baud ita ta ania ngarud ket madi met gasat dagidi nailaban. Adda sumagmamano nga nangabak ngem maymaysa ti nakalasat. Di bale ta adu manen dagiti tumanor nga bumbumaro nga napianto manen nga pamedped ti gatel inton umay nga tawen.

Mayat man daytoy friendster ta adu ti masapulan nga kakabagian, kaadalan, gagayyem ken kasta met dagitay napatpateg pay ngem gayyem. No ngata koma ta adda friendster idi kaub-ubingak pay ket sigurado la ketdi nga ad-adu koma iti nagayyemko.

Uray no sumagmamanon nga tawen ti napalabas no masirpat manen dagidi namagparagutok ti rikna ket adda met latta pay la daydi kulding ken dalagudog. Umanay laengen nga pangan-andingay ti bagi ti panangitanamitim nga sapay la koma ta naragsak iti nakaibaudanna nga sidong.

Awan met ketdi ti mariknak nga babawi ta kasta la ngarud iti biag nga adda pumanaw ket adda met sumangpet. Naragsak ken kuntento met ti mariknak iti nakaibaudak.

Daytoy man ketdi umay nga panagmamanada ti pagpapatangatayo. Saan la nga baud no di pay ket diay akin baud, hehehhehe. Kas naibagak diay bangir nga tawa nga no madi la nga mangrikna ni Kumander ti panagsarigsigko ket urayekon nga tumpuak diay nagapunanna ta kamatek uray sadino't pagkamkamanganna. Isuna laeng no pasabtannak ti makaipas nga kusilap ket sigurado nga ibaagko toy ipusko sanak agar-arudok nga umadayo. Ngem no tinagapulutan nga isem ti isabatna ket diakon agpaanawa.Ituloykonto no madamdama ta mapanak diay bangir nga assignmentko, heheheh.


Comment(s): 132  | Lastupdate: 11/13/2008 4:35:18 PM BURIDIBOD VII
4/29/2008 10:49:10 AM

Narigaten nga kalay-aten diay bangir nga tawa. Mangilukat nak man ti kabarbaro ta ditoy tayo nga ituloy ti agpipinnallot, agririnnuot, sinnultopan ti tirem, linnapigus, linnatigo ken dadduma pay.

Bareng no ditoy baro nga tawa ket pumintasen ti iskormi kenni Angkel iti pallot. Bareng no dagidiay baudmi ket saanda unayen nga agag-agawa nga mapan agdigos iti agburburek nga danum diay paryok.

Ditoy tayo nga subaybayan ti panagsibog ni Jaymar kadaydiay bukel nga agrusrusing diay saklot ni sweatheart na. Bareng no saan nga agpasapul ni sweatheartna ti santol nga masukdal diay sanga ti mangga.

Pagkalmaentayo nga kankanayon ni Ka Aymi no kasta nga agpungtot no surduen ni Ka Alex. Kitaenyo ket regaluannatayo no kua ti tumigerger nga patong.

Ammoyo laeng aya no ituloy ni Ka Alex ti kontinweysion hanimon da Ising ken Inciong ditoy.

Bareng no saan pay la nga iba-ban ni Insan Sherms ni Ka VF tapno adu pay ti maadaltayo nga teknik. Ti pagsayaatanna kenni Ka VF ket nakaad-adu ti ekpertis na nga iparparanudna. Padasek to man met, kunkunak latta no kuan ti bagbagik.

Ni Ka Jayson ket sapay la koma ta agrusing metten ti bukel nga ituktukitna ta mapadasanna met ti agaw-awir, aglaba, agluto, ag plantsa ken aginnaw nga kas kaniak.

Sapay la koma ta adda manen mainayon kadatayo nga gayyem ken kapamilya.

Bareng no umaydatayo sarungkaran dagiti 'nagabrod' nga kapamilyatayo.

Uray nga ania nga patangan ket mabalin amin. Basta no adda makapungtot ket alay-ayan tayo no kua.


Comment(s): 187  | Lastupdate: 8/17/2008 9:46:21 PM