iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

tawa ti katawa

 
2274Kardo Fabros Jose5/3/2017 9:35:00 PM iti maysa nga programa idiay america, nagtitipon dagiti diligado iti naduma-duma nga naciontapno pagtutongtongan da dagiti teknolohiya ken invention.translated iti ilocano tapno intayo matarusan:chinese delegate: dacami idiay china, adda makina me nga no inserrec mo iti karne inton rimuar agbalin nga delata a maling!....palakpakan dagiti audience.argertinian delegate: awan dayta!.. idiay lugar me nga argentina, no inserrec mo iti maysa nga baka iti makina me, agbalen nga de lata nga corned beef, ready to eat!...palakpakan dagiti audience ngem napigpigsa…american: well, idiay ili me nga parte iti united states of america, adda makina me nga no inserrec mo iti karne, rumuar iti adu nga klase nga de lata ken producto, sausages, meat loaf, corned beef, etc., …palapakan dagiti tao.japanese: dacami idiay japan no inserrec mo idiay makina me iti maysa nga tonelada nga kat-tilew nga ikan, rumuar dagiti naduma-duma nga sardinas!...palapakan manen dagiti tao! pilipino: dacami nga pilipino no inserrec mo diay karne rumuar ket ubing!... end
2273Kardo Fabros Jose5/2/2017 11:35:00 PM Titulo: Billet a kug-kugakogNarration: kamalala ni Baket Maria ni Martin, Tapno na-annay iti panagkita da a dua nga awan Inap ken pakapilawan, nakapanonot da iti maysa a (scheme) remedyo.Imbaga na kenne lakay na nga adda papa-umok na nga billet nga ti nagan na ket kugkogakog.Billet a cugkugacog: Kug-kugakog!...kug-kugakog!...kugkugakog!..Lakay Manni: Ni anya dayta nga uni?...ita laeng nga innak mangegan dayta nga uni!... Baket Maria: Ayna lakay, nagitlog manen diay papa-umok ko nga billet kug-kugakog, mapanak may dita laud ta innak alain diay itlog ta adda sida ta no bigat.Lakay Manni: ha!, kasta gayam? Ala ngarud baket ingka alaen ta innak man imatangan ti langa iti itlog dayta nga billet…Narration: ket kasta ngarud iti napasamak, ta idi nalpas dan nga naaramid iti carnal act, inyawid ngarud ni Baket Maria iti Itlog nga inted kenkuana ni Martin. Impakita na kenne lakay na. Napalalo iti sidda-aw ni lakay Manni idi Makita na iti maysa a nalabbaga nga itlog (Salted egg). Awan sangka bassit a panag bid-dut iti asawa na nga isu ket maki-kamkamalala. Mangrugi ngarud idi, tunggal mangegan da diay uni iti billet nga kugkugakog, dag-dagos nga mapan alaen ni baket Maria diay itlog iti papa-umok na.Maysa nga aldaw, napan nagudong ni baket Maria maymaysa na idi ni lakay manni idiay balay da. Pagamuan na ket nangegan na iti uni diay billet nga kugkugakog!...dagdagos nga napan idiay laud iti balay da nga kakawkawayanan…nagin-inayad ken awan pulos karasakas na nga sinirep na diay billet nga aglinglinged iti napuskol nga roro-ot idiay ting-nga iti kinaw-kawayanan… ngem napalalo iti kigtot na ta imbes nga billet iti nakita na, …maysa a lalaki nga silalabos!..nga inna ipukpuk-kaw iti “kugkugakog!..kugkugakog!.. dina napupu-utan nga inasut na diay buneng na ket kinamat-kamat na iti nasau nga billet nga kugkugakog!....end
2272Kardo Fabros Jose4/26/2017 8:34:00 PM Manny Pacquioa as a baby in his mother Dionisia’s womb…“Masicog ni Baket Dionisia iti triplets, kabayatan nga dagiti Triplets ket adda-da idiay tyan ni Baket Dionisia, kastoy man Iti tong-tongan dagiti tal-lo nga ubbing…Baby#1: …inton dumak-kellac, agadalac nga tubero, tapno dagitoy tedted ken nabasa Nga pagnana-edan tayo ket innak taremnen..Baby#2: ..Siac ket kayat ko met iti agbalen nga “electrician”, tapno pagad-daek iti silaw ta napalalo unay iti sipnget ditoy”.Baby Manny: …ayna, nagsya-at man dagita ambisyon yo cacabsat ko!...Baby #1: …sica Manny, ania iti cayat mo nga pagadalan a trabajo?Baby Manny: cayat ko iti agbalin nga Boksingero!Baby#2: anya metten, nacaad-ado nga propesyon ngem apay ta boksingero met iti napilem?Baby Manny: wen ta cayat ko nga labanan diay Kalbo nga lakay a kanayon ken nirabii a mang vis-visita kanya tayo, sana tayo tup-tupraan!...End
2271Kardo Fabros Jose4/26/2017 8:00:00 PM ANIA CADI ITI SAL-SALUDSUDIN DAGITI BURIAS ITI INA DA NGA TACONG?BURIAS #1: Inang Tacong, cinno cadi ti Tatang mi?Inang Tacong: Uray siac anak saan ko nga ammo iti am-ama yo!Burias#2: Ket ania iti gapu na nga saan yo nga am-amo dagiti ama mi Inang Tacong?Inang Tacong: Kasano ngamin annak ket nakatallikod-dac idi…
2270Kardo Fabros Jose4/26/2017 3:07:00 AM Sino ang tunay na “hero”?Habang naglalayag ang isang pampasaherong barko sa may Spratly group of islands, South China Sea, biglang Nagsalita ang Kapitan ng Barko.Kapitan: Sa lahat ng mga pasahero, maghanda kayo dahil sa loob lamang ng Limang Minuto lulubog ang ating sinasakyang barko!Kaya nagkagulo ang lahat…Kapitan: Muling nagsalita ang kapitan, may remedyo pa!..Kailangan ko ng apat kataong Volunteers dahil Overload tayo! Kailangan nilang tumalon at isakripisyo ang kanilang buhay para maligtas tayong lahat!Any volunteers from you?..Japanese: Ay-ay captain!..at pumagitna ang isang hapon at nagsalita ng ganito ” Bakero!, I will show you how brave are the Japanese pepor are!..at sumigaw ng Bansai! Sabay talon mula sa barko at kitang-kita ang pagbagsak niya sa tubig!...palakpakan ang mga tao…American: Sumunod ang isang Amerikanong lalaking matipuno at nagsalita: “ We, the Americans are known worldwide how we care and love to sacrifice to preserve lives! Long live Americans! Sabay talon!..palakpakan ulit ang mga tao!Indian: Sumunod and isang balbasing Indian na naka-turban: Well I want also to give my own life not only to preserve lives but to erase the stigma of having leveled as loan-shark or 5-6 who are taking advantage from individuals who are in need, we the Indian race are also capable to be a hero!..sabay talon…palapakan ang mga tao… Maya-maya ay tumahimik….Kapitan: We need one more person to jump-off from the ship!...any volunteer?...Natigilan ang lahat …. Nag-aantay ng isa pang taong handing mag-alay ng kanyang buhay…As expected, may isang patpating lalaking nagtaas ng kamay….at ito ay isang Filipino!!!Filipino: …nagsalita, “ dahil sa isa na lang ang kulang upang mabuo ang apat katao na dapat mabawas sa barko!...handa akong magsakripisyo!..at sumigaw ng napakalakas na “MABUHAY ANG FILIPINO” sabay tadyak sa katabing Intsik na nahulog sa dagat!...Filipino: O, bakit ayaw nyong pumalakpak? Kapitan: sumigaw ang Kapitan “palakpak tayo!”
2269Kardo Fabros Jose4/17/2017 1:38:00 AM Padi: Hoy, Juan! sumrec ka dita uneg iti compesario isaum amin dagiti basol mo...Sakristan Juan:...ket simrec ngarud ni juan iti Compesario.. Padi: ..sica gayam Juan iti mangkakaan ken mangib-ibos iti sidac dita Ref.?Sakristan Juan: Nakadumog ket saan nga simmungbat.Padi:...Juan!..agsau ka ket sungbatam dagiti saludsud ko!Sakristan Juan: saan latta nga sim-mungbat aginga nga naka-tallo nga saludsudin ni father. Padi: gapo iti pungtot na ket timacder ni father sana kinum-pronta ni Juan. "ala rumuar ka dita..ket rimuar ni Juan....apay ta saanac nga sungbatan?Sak. Juan: ...saan ko ngamin mangeg ta saum, Father!Padi: ala agsukat ta iti puesto, siak dita Kumpesario ket sica dita bangir!Sak. Juan: ..father, sica cadi iti nakapasicug diay madre nga agigian dita second floor?Padi:..nabigla isuna ket saan nga nakasau ken naka-sungbat...Sak. Juan: Father, maikatlo daytoyen nga saludsud ko! sumungbat ka!!!Padi: saan latta nga nagsau ken simmungbat!..madamdama ket nagin inayad nga timacder sa rimuar, ala Juan, agpayso ta kunam...saan nga mangeg iti sau dita uneg iti Kompesario...
2268Kurdapio Jr.8/19/2014 7:17:00 AM Napan diay tiendaan ni Johnny tapno gumatang ti bra ti asawana. Iti dakesna ket,idi adda iti tiendaan, nalipatanna no ania ti size ti bra a gatangenna.Tindera: Kasla kadi kadakkel ti sua?Johnny: Saan!Tindera: Kasla kadi kadakkel ti mansanas?Johnny: Saan!Nagpanunot ti tindera. Simbrek iti panunotna a siguro bassit dagiti suso ti asawa ni Johnny. Immisem sana sinaludsod kenni Johnny, "Kasla kadi kabassit ti itlog ti manoK?Johny: Wen, no napirito ti itlog!
2267leonardo rosqueta agunoy9/19/2013 10:26:00 AM Ammoda ti oras ti iyuuttotna!musi… musi… annoni. annoni, annoni, immuttot iti alas dose…!
2266leonardo rosqueta agunoy9/15/2013 5:51:00 PM No siakto ti agayat/siakto ti agpili/’tayto nasingpet, naemma a babai… kanta a mangmangngeg iti kailokuan idi panawen ti ud-udong a kunada. Adda met nalaing nga ag-etching (riknana ti maysa a composser). Binaliwanna ti linabag ti kanta iti ngato: No siakto ti matay/awanti ti um-umay/ammok ti gagarayo, kape ken tinapay…
2265leonardo rosqueta agunoy9/15/2013 5:40:00 PM Nalimbong ti nagan ni Johnny Sy Tan, Jr., nga agkandidato a Barangay Chairman iti lugarda. Adu ti singasing kenkuana tapno manamnama itipanangabakna. umuna, iramanna payen ti middle name daydi amana. Daytoyen ti pakabuklan ti naganna – Johnny Cabang Sy Tan!
Page: 1 out of 194 pages

  agpakatawa  
Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.

 
No nasayaat pannakasurat ti pakatawa, mabalin a mairaman iti parupa ti Iluko.com. Saan a mairaman dagiti puro capital letters pannakasuratna.