Burburtia

 

Apay a dagiti babassit a babakko agbalin

     sakit ti bakrangmo? Kaska la agpasgar

     nga ampo, maysa a burburtia, di mapugtuan

     di maipudosan, matumpongan?

 

Awan man latí denggem a palawag wenno

     panangay-ayo.  Sika ta sika lattan addaan

     karbengan, addaan kalintegan nga agbassawang.

 

Nalabit, no awanakton  a madaldalapus

     ken makitkita, saanton nga agpanaas íta rikna

     kaskanton nakatukno iti atang, kukuamton

     ti lubong, awanton inka kagura.

 

Ngamin, awanto metten ti dillawem, tubngarem,

     guraem ti uray la.  Awanto metten ti maipas,

     ti masair, mangpugpugto no ania dagiti

     gapu, mangbirbirok sungbat ti burburtia. 

 

Bareng umagibasto íta panunot a  makaila met

    ti agmaymaysa , awanan kasaranay.  Awitmonton

    dagensen ti lubong (wenno nam-ay).  Sanaang,

     saligemgem, wenno tarumpingay, kukuam!

 

Awan ammok a nagkurangak, ammom dayta, di

     met.  Kaltaang ti rabii, napaidaman ridep, talinaay

     ti nakem.  Pampanunot nga  agsisimparat mangted

     kired umarakup nalamiis a tanem.

 

ROGELIO ES. TANGALIN

Brgy. San Miguel,  Agoo, La Union

 

Naipablaak iti Rimat

2004