Dungngo

 

Dungngo, timudem

   ayug ti puniebre, tumulang, nakalkaldaang

    ikkis ti trumpeta, saning-i ti plauta

    banugbog pompiyang makapaseggar

 

Imatangam met dungngo

    nalabon ti galietas, kape

    botelya a nagawangan

    aduda a gagayyem, kakaaruba

    nagdung-aw, nakipagrikna.

 

Nalabit, sibibiagka pay ita

    no naramanan sagpaminsan a alanit

    natnateng, lames, sadiwa nga ikan

    bungbunga, kamote, sarsaramsam

    saan a kullapit ta barukong

    nagbutit dayta tian.

 

Ti adatna itan, Dungngo

     nupay ikulibagtongmo, yikkismo

     di umno a kinakirmet, ubbaw a panirigan

     Ay, didakan mangngeg.

 

 

 

 

ROGELIO ES. TANGALIN

Brgy. San Miguel,  Agoo, La Union

 

 

 

 

Naipablaak iti Bannawag 

Nobiembre 4, 1991