Haiku

(Para ken ni Manong Pel)

 

1

Ladingit yeddek

Yugedko ti nginebras

A sugat-sugat.

 

2

Nagarigengen

Kaunggak iti pettat

Bibineg-lasag.

 

3

Sangapulo ket

Innem ti Nobiembre

Malem ‘ta malem.

 

4

Awankan ngem kuak

‘Di saludsodmo: Ania

aya ti daniw?

 

5

Di winarwarmo

Nangrumek iti rinet

Duadua-utekko.

 

6

Ti GUMIL-Aweng

Di maumag a duayya

Kinamannurat.

 

7

Naganaraar

Dagitoy iti plumam

A pagsarmingan.

 

8

Ta sika degges

Burayok ti parmata

Literatura.

 

9

Kawa ti natda

Kaplumaam a samtoy.

Iti GUMIL Pilipinas.

 

 

DIONISIO C. DACANAY

Calautit,  Bacnotan, La Union

 

Naipablaak iti Sirmata, Hulio  2004