Kanto I

 

Pari Nuang, makisangsangdoka la ti awan.

Agsawak ti putotmo, a. Ket sika, Burburan,

Rikoska la a rikos kas saan a paaloan.

Agan-anikki a kalding, dika met naanakan.

 

Manok ken piek, inkay met agparbeng –

Kunayo a dakay laeng ti mabambannogan.

Ibelbelleng Aya ti irik? Sika, sarming, aginsisileng –

Pinatallikodka pay idi ni Kalla nagibleng.

 

Alimbasagen tao. Madit’ pinagsaad ti kapon

Ni Asiang a balo - - uray ta namedpedakon.

Aniat’masaoda? Ti pinagayan ni Kalla bukbukodkon?

Basi ni Kalla, bugguong ni Kalla a naikali –

siak amin ti agaklon?

 

Agbainkay met, pusa,  a mangipaduyakyak

Ti mailemlemmeng. Imbag pay ket dagiti tukak,

Intammikilda ti rugsoda a pitakpitak.

Apay ti ikamen, kas bagas a nayakyakayak?

 

Marrabiska no dika agtalna, ridaw.

Ayan ‘tay gurabis? Awan met nagyan iti silaw.

Kunak la no pinadis ti bulan nga umap-apuy.

Kalla, ammok dayta agpaypayubyob a pul-oy.

 

Marugian rabii no bigat, Kalla asawak, ti palualom.

Dinak kad’ tudtudingan.  Iyatanganka ti kaay-ayom

Nagittaan a bayabas, pinulpogan nga igat, baraniw

Ken maysa, dua –no diak kabaelan, aramid sabali - - a daniw.

 

 

 

ALEJANDRINO G. HUFANA

San Fernando, La Union

 

Naipablaak iti Bannawag