Pantasmagoria ti Daniw

 

adda daniwta.

a nakasukogan dagiti arapaap

nga agsarsaragasag iti

sellag-asul a tangatang

 

ngem immay ti tudo.

a darundon ti arbis-bakir

nadaripespes dagiti

payak a nakutoran ket

 

natnag iti daga.

ti  daniw nagtulidtulid

naipadeg,  nawarawara.

sinippayot ti mangtikaw a kimat

a sinaruno ti  kibur a gurruod

simpeg  ti palanguad nga alipogpog

nga intayok  ti angin a  rimmagpin, ket

 

kalpasanna, iti daga  rimmusing.

ti nagbaliw a maris ti daniw  

nagramaram, nagkayamkam,

saanen a maymaysa, immadudan

 

kamaudiananna, timmayok  

dagiti sagibsib, iti law-ang agam-ampayagdan!

iti lubong dagiti kulintaba,  ti daniwta

naglupos, ti sigud a  bessag, rimmaniag

 

 iti pantasmagoria ti biag.

dagiti  daniw

a nagpayak, agampayagto latta 

iti  talged ti arbis-bakir

a mangwaris kadagiti

tumpuar  nga agari.

 

DJUNA  R. ALCANTARA

Acacia St., Namnama Village

Siudad ti San Fernando

 

Naipablaak iti Bannawag

31 Enero, 2005