Parparagpag

 

Annay, annay, nasakit la unay.

“Ta ar-arusibsibem ket riknak,

No kayatmot’ amin dika met agpaturay

Tapno nalaing koma ti panagbungak.

 

Kunkunada a ti babai naiparsiak laeng

A paragpag ti lalaki nga umamin

Ti napukawna a di mayaleng-aleng.

Sungbatannak man: manot’ babain

 

A naiwalangmo? Manot’ paragpag

A napukawmo kadi iti panagkunam?

Kedmanka ngarud: dika agparammag

Kaniak, siak a naadaw kaniam.

 

Idi inukrit ti Namarsua ‘ta bakrang

Uray awan puotmo ammom latta

Ti dati nga ayanko kenka, sarang ken sarang

Dika agin didiammo a siak ti sika.

 

Naglakakan nga agbabawi, bagik!

Ngem ammuem: no dinak aklonen,

Kurangka a patinayon, dika makaliklik,

Ket no agmaymaysata, tagibiennak met a tagibien.

 

Ur-urat ti paragpag ig-iggemak

Kas iti punganay, pagsilpuan ramut

Ti dara, ket ngarud no ibbatak

Ida, duata ken ni ayat maisagut.

 

ALEJANDRINO G. HUFANA

San Fernando, La Union

 

Naipablaak iti Rimat

Oktubre 2004