Saanakto a Pumusay          

 

Gangannaetak itoy a biag

Apay ketdin a tarigagayak

Ti pumusay gapu laeng

Nakakaskas-ang a pannakapaay?

 

Uray agsasamusam dagiti pannubok,

Uray pay agdaliasatak kadagiti pangta

Namnamaek nga agballigiakto

Kadagiti ganuatko a dinto maisin.

 

Ta adda kadagitoy imak ti bileg

Diak paiturayan kadagiti amak

Ammok, iti sidong ti riribuk ken peggad

Adda di maartapan a kalasagko.

 

Saan a makauma ti biag

No mautob ti kaipapananna

Sumamsam-it pay ketdi

Napapait a paspasamak.

 

Agbiagak ngarud a siraragsak

Ket agpennekak

Makapikapik a kapadasan

Kas idaton kadagiti agkasapulan.

 

Wen, diakto kayat a pumusayak

Uray iti lagip dagiti ipatpateg

Ta napnuan kaipapanan ti biag

Nakapatpateg, nakabakbaknang!

 

ABE N. OCASION

Bombo Radyo, PensylvanniaAve.,

2500, San Fernando City

 

Naipablaak iti Rimat

Oktubre 2004