TI PAULO TI LIBRO

 

   Iti kaaduan nga Ilokano, nalabit a saan a gagangay kadakuada ti balikas a LABAW.  Ngamin, dagiti laeng agnaed iti abagatan a paset ti La Union,  agraman sagiboda a nagdappat iti nadumaduma a paset ti pagilian ti masansan a mangus-usar itoy a balikas. Pasaray met aramaten dagiti Pangasinense ti balikas a “labaw” iti agarup isu met laeng a kaipapanan.

      Ania ti kayat a sawen ti labaw?  Maysa daytoy a pangnagan (noun), ngem  mabalin met nga aramaten a kas pangnagan-a-paiduma (adjectival noun).  Napatak ti balikas a labaw kadagiti agituktukit iti bukel  ken agtartaraken iti dinguen ditoy a lugar. No dumakkel ti pagay ket agdawa, adda dagiti tumanor a naidumduma – dagiti nabalbaludbod, nawaswasnay ken nataytayag. Kadagiti dinguen, nabunbun-as. Dagitoy ti makunkuna a labaw.

     Di ngarud nakakaskasdaaw no apay a daytoy ti napili ti GUMIL La Union a paulo ti umuna nga antolohiana.  Iti nagan dagiti opisial ken kameng ti GUMIL La Union,  kayatmi a dakamaten a dagiti nairaman a sarita, daniw, drama ken saribitniw iti daytoy a libro ket  naisangsangayan iti panirigan ken pagarisitanmi a napusgan nga editor.

 

 

RUFINO RE. BOADILLA (Ret. Col.)

Bise Presidente, GUMIL La Union

2004-2006