RUFINO REFUERZO BOADILLA, Ret. Col.

 

 

AGSURSURAT ni Rufino Re. Boadilla iti Bannawag, Rimat ken Salinong ken Amianan magasin. Adda metten nangabakanna iti salip ti ababa a sarita nga inrusat ti COVLLA. Napateg ti akem ni RRB iti pannakaipasngay ti Labaw, ti umuna nga antolohia ti GUMIL La Union. Nakaipablaaken ni RRB iti daniw, sarita ken nobela iti Bannawag, Rimat ken Salinong. Adda pay daniwna a rimmuar iti Philippine Free Press ken iti The Propeller. Nagturpos ni RRB iti MA Ed, BSE ken Associate on Electrical Engineering iti Congress College. Retirado nga empleado ni RRB, ket agdama ita a Punong Barangay iti Sta. Maria, Agoo, La Union.  Nayanak ni RRB idi April 7, 1940  iti San Jose, Agoo, La Union kada Leon ken Anastacia Boadilla (agpada a pimmusayen) Addanda iti uppat nga annak ken ni  Enriqueta a kasimpungalanna.glu