iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Articles

 

Skip Navigation LinksHome > Articles Main Page > Article


AUTHOR

Amado I. Yoro
iCom pageAmado I. Yoro Online


Adtoy ti pusok para kenka

02/13/2017


ADTOY TI PUSOK PARA KENKA
[ para ken ni ma. iliw ]
Amado Yoro 2/11/17

Siak daytoy iti panaguray
Saan ti nalabaga a maris rosas
Sika ti pasungadek nga agkuna:
Addaakon, ayatko, wen, adtoyak !

Arapaap kadi manen daytoy nga aldaw?
Denggem man ayatko ti pitik toy pusok
Napnuan gagar ken iliw
Dagiti panaguray baet ti taaw
Singegseggaak tunggal aldaw
Ti panagsublim iti naunday a kaadayom.
Dagiti kaadayom baetta a taaw
Iti yaadayom daydi panagpinnakada
Anian, anian ti sennaay
No umay iti panagmaymaysak
Ammuem: kasla mauyos ti biagko
A manglagip nga adayoka
Ammuem: kasla agkurang ti biagko
Iti kaawanmo
Ngem patiek wen patiek
Paset dagitoy ti pannubok
Kinatibker ken kinapudno
Ti kari, daydi kari nga imbatim
Adda kaniak


Maallingngagmo koma ti kalikagumko
Agawidkan, a !
Adu dagiti kayatko nga ibaga kenka

Ammuem, biagko, ur-urayek
Ti panangibagam: agawidakon
Wen, biagko, agawidakon
Adtoyak met a sangpetam
Siak daydi, siak pay ita
Perngennak, matmatannak
Ammuem, saan a ti nalabaga a rosas
Ti urayek, sika ti pasungadek
Iti kinaagnanayon iti sab-ok dagiti maris
Asul a sabong ta baludnak ti ayat
Ta baludnak ti kari
Nupay saanak a martir ken ayat
Ngem siak ti kinapudnok
Iti kaadayom, ur-urayenka.
Iti nasamsam-it a kaipapanan
Aldaw dagiti PUSO.

Rate this Article
Low <---------------------------------> HighPlease login to rate this Article