iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Articles

 

Skip Navigation LinksHome > Articles Main Page > Article


AUTHOR

Amado I. Yoro
iCom pageAmado I. Yoro Online


Subli

02/19/2018


Subli
Amado I. Yoro
Pebrero 2, 2018


Denggem: anak
Adtoy ti puon ti kinaasinom
Kas iti umaw-awag kenka
Iti let-ang ti nagpaiduma nga iliw.
Paysuem: agsublika a mangtaliaw
Da ama ken ina; apong lakay ken
apong baket dagiti agar-arukong a malem.

Nanamem ti ganas
Adda sultip ni ayat ken
Sam-it ti karayo
Sabali a pannakaipasngay
Iti suli ti abong-abong
Adda latta lagip ti kalman
Ti panagungar ti sidadasay a napalabas
Iti sabali a panirigan:
Ti lua
Ti tudo
Ti isem
Ti agsapa
Uray dagiti parbangon
Iti panaginaw
Maisurat manen
Kasilpo ti pakasaritaan
Ti puon ken tukot
Ti daga
Dagiti nawarisan
Ti bukel ken sabong.
Paysuem
Saan nga arapaap laeng
Subliam
Ti nagubingam a tambak
Daydi bengngag
Nalmesen iti kongkreto
Daydi daladal
Napalawan kas kawada iti puso
Ni kalugaran
Subliam, paysuem
Saanmo urayen ti imbitasion
Paysuem,
Denggem: anak
Adtoy ti puon ti kinaasinom
Adda agur-uray kas iti siuukrad a takiag
Iti arakup a namsekan segga
A namsekan iti sangapaglangitan nga iliw.

Rate this Article
Low <---------------------------------> HighPlease login to rate this Articlenamedatestampcommentrating
Amado I. Yoro2/19/2018 2:58:26 PMpanagatur ti bengngang, saan a bengngag0