iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Articles

 

Skip Navigation LinksHome > Articles Main Page > Article


AUTHOR

leonardo rosqueta agunoy
iCom pageSalaysay


Dumngegka iti patigmaan (maudi iti uppat a paset)

03/26/2018


PANAGTUTURPOSTO manen. No iti panagtalon, panagaapiten ti bunga ti adu a ling-et, panagpursegi ken panagsakripisio.

Panawen, a makitan/magun-od ti bunga ti adu a panagibtur iti uneg ti klase, iti bannog, puyat ken iti pannakaritur ti utek iti kapapanunot.

Saan a sinsinan ti sakripisio nga ipaay ni agad-adal iti panagadalna. Uray met iti biang dagiti nagannak a ti tarigagayda iti likudan ti rigrigatda nga agisakad, isu ti panagturpos koma ni anak iti kursona iti colegio wenno iti agpang ti elementaria ken high school.

Adu a sakripisio. Adu a panawen ti maibubos.

Laeng, dayta a panawen (panagtuturpos) a panagpuros iti bunga ti panagpursegi, adu ti di maragsakan, maladingitan ti dadduma a nagannak, ta ti anak a ninamnamada a sumagpat iti entablado nga umawat koma ti diploma, iti metten andamio ti sumagpatannan. Daytoy ti malagipko a kapadasan ti am-ammok. Agturpos ti ninamnama dagiti nagannak kenkuana, ngem, adu gayam ti bagsak a subject daytoy nga estudiante.

Naglibas iti sidong dagiti nagannak kenkuana tapno maitarayan daytoy iti desgracia: pammabalaw, pannakaibabain, pannakasermon manipud kadagiti mangipatpateg kenkuana.

Idaydayyengna no mabartek iti sardam ti binanag ti adu nga oras/aldaw a dinadaelna iti ruar ti pagadalanda. Nga imbes kano nga entablado ti sagpatanna, andamio metten (akaba a tabla nga adu ti pangalna a pagsagpatan dagiti tabasero no agikargada iti lugan ti pinukanda nga unas). Sige, idayyengna ti ladingitna. Ti imbungana ti kinatangken ti ulona. Ta bin-ig nga ubbaw ti pammagbaga dagiti nagannak kenkuana. A bin-ig met a ‘wen’ ti isungbatna idi no patigmaananda nga ipingetna ti agadal tapno makaturpos, makagun-od ti diploma.

Kasta laeng ti biag. Uray nalimbong a ‘wen’ ti isungbat iti napintas a patigmaan no bin-ig met a ‘saan’ ti naruay/maparnuay a lapped gapu iti nagkaadu a pagduyosan ti bagi – agaliwaksay, agibus ti adu nga oras. Amin nga allowance, tumayok a kasla asuk a pagpukawen dagiti nasumok a bisio bayat iti kinapinget iti pannakibarkada.

Kasta laeng ti biag. Nadumaduma ti banagen ti panagpursegi ti maysa a tao. Ti napalabas. Ti agdama. Ti masakbayan, adda amin kaibatogan dagita. Adal ti kangrunaan a mapidut dita. Nagasat dagiti nagballigi. Nagasat met latta dagiti saan. Ti napateg, adda met pay sabali a gundaway nga aturen dagiti biddut ken nakaarusan.

Rate this Article
Low <---------------------------------> HighPlease login to rate this Article