iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Articles

 

Skip Navigation LinksHome > Articles Main Page > Article


AUTHOR

Jovito Felicitas Amorin
iCom pageSarita


Ni turko ken ti nataraki nga ipusna

09/18/2018


SARITA A PARA TI UBBING.


BIGBIGAT. Sinapsapa manen ni Turko nga inukrad ti nataraki nga ipusna kadagiti dumalaga a

pabo.

Dina man kayaten a pasublaten dagiti padana a manador nga agarem kadagiti dumalaga a

pabo. Madama ida a pakpakanen ti amoda a mannalon.

“Buakaw daytoy a Turko!” kinuna ti kalakayan a manador. Kimmayakay ken ni Turko. .

“Wen. Kasla kalkalaingan!” Insungbat dagiti nakangngeg a padada a manador.

Mapeluanda amin iti kinadakes ti ugali ni Turko.

Ngannganida la pagaaduanen a sippiten ken siplagen. Naimbag ta adda a sisaango ti

akintaraken kadakuada. Aglablabesen. Gapu la ketdin ta naidumduma ti kinataraki ti ipusna no

agukrad a kasla abaniko. Nababa la unay ti panagkitkitana kadagiti padana a manador.

Dida pay makaasideg kadagiti dumalaga a pabo. Ti kayat ni Turko, isu lattan ti

kanayon a para manada. Bukbukodannan a manadaan ida!

“’Nia ti maaramidak?” kinuna ni Turko nga impangngeg ken impasindayag kadagiti padana

a pabo. “Diak met ida a pilpiliten!”

Wen. Agpayso ti kunana. No saan a gapu ken ni Turko, saan koma a nakapaadu ti amoda

a mannalon ti tarakenna a pabo.

Ni Turko ti paborito a manador ti mannalon. Naidumduma ngamin ti kinarangrang ken

kinataraki ti disenio ti ipusna kadagupan dagiti manadorna a pabo.

Dayta ti saksakiten ti nakem dagiti kaduana a manador. Awan a pulos ti konsiderasion

ken konsensia ni Turko nga agpabus-oy. Uray sagpaminsan laeng. Mapadasanda met koma ti

agarem.

Kasla ita, isu manen ti bida.

“Pilosopoka!” kinunana nga intaliaw ken ni Turko. “Sapay koma ta dinakanto isagmak dayta

ipusmo a pagtangtangsitmo!”

Inkatkatawa ni Turko ti kinunada. ‘Nia ti pakapeluanna? Apalda la dayta. Isu a ti

la adu a maisasaoda.

Iti suron dagiti padana a manador, pinanawandan ni Turko idi mabsogda a nagtuktok ti

mais nga inkurkor ti amoda a mannalon. Baka dida makapagteppel ket ipayspaysodan a siplagen

ken sippiten.

“Intayon!” kinuna ti kalakayan a manador. “Agpatingganto ti kinapalangguad dayta a

Turko!”

“Awan bibiangko kadakayo!” kinuna ni Turko a nagpannakkel kadagiti pabo nga immadayo.

Intuloyna ti nagpasikat ken nangarem kadagiti dumalaga a pabo. Impapatina nga

imbistrad ti ipusna. Maysamaysa manen nakayawan iti kinataraki ti ipusna. Nagiinnuna dagiti

dumalaga a pabo nga immasideg.

“Apay a siak la ti kanayon a kayatyo?” kinunana. Pangsintiranna no ‘nia ti

isungbatda. Sana sinarigsigan ti maysa kadagiti dumalaga a pabo.

Insungona dagiti immadayo a pabo.

“Isuda. Diyo ida kayat?”

Naguuni dagiti dumalaga a pabo. Maysamaysa nangikayabkab ti payyakna.

“Sika ti kayatmi Turko,” kunada. “Sika ti nataraki!”

Ad-adda manen a dimmakkel ti ulo ni Turko iti nangngegna. Uray la a nagpalakpak ti

lapayagna a nakangngeg iti imbagada. Apay koma ketdin a saan. Agpayso met. Is-isuna ti

manador a pabo a bimmulalayaw ti kinapintas ti maris ti ipusna.

“Talaga a kaykayatandak!” kinunana nga indaydayaw ti bagina. Sabali la a talaga ti

nataraki a pabo!

Nagistayan inaldaw a sangkadamag ni Turko no apay nga isu ti magustuanda sakbay a

manadaanna dagiti dumalaga a pabo . Maymaysa ti sungbatda.

“Nataraki ti ipusmo!”

DIMTENG ti kanito a nauman ni Turko nga agmanmanada kadagiti dumalaga a pabo.

Masaduten a mangipakita iti nataraki nga ipusna. Isu payen ti kamatkamatenda no dina kayat

nga ibistrad ti ipusna.

“Lan a, Turko,” kunada. “Ipakitamon ti ipusmo!”

Ngem talaga a nauman. Naikkaten ti ganasna kadagiti dumalaga a pabo. Adda kellaat a

naggilap iti panonotna. No ngata padasenna ti agarem ti gansa. Nakitana nga adu ti

napipintas a gansa iti kaarrubada.

Wen nga agpayso!

Maysa nga aldaw, simmari ni Turko iti inaladanda. Immallatiw kadagiti napipintas a

gansa. Nasdaaw dagiti gansa a nakakita iti pabo. Impakita a dagus ni Turko ti nataraki nga

ipusna.

“Bareng makursonadaandak,” kinunana iti bagina.

Impapatina nga imbistrad ti ipusna. Ngem nasdaaw. Awan ti uray maysa a gansa a nakayawan iti

kinataraki ti ipusna. Natamnayda. Uray maysa a gansa, awan ti immasideg. Nabainan.

Nagburek ti darana. Dina maako ti pannakainsultona. Ti rurodna, isun ti immasideg iti ayan

dagiti gansa. Nakigtot dagiti gansa. Nagtatarayda.

Kwak! Kwak! Kwakkk!

Napataliaw dagiti ganso nga agpalpalamiis iti naaramid a pagdidigosanda. Timmakdangda.

Sinabetda ni Turko.

“’Nia ti nangbastosam kadagiti gansa?” kinuna ti ganso a mangmanmanada iti kapipintasan a

gansa.

Imbes nga agpadespesar iti inaramidna, ni pay Turko ti natured.

“Isuda ti aginmamadi!” kinunana a nangpabassit iti ipusna.

Saan a nagustuan dagiti ganso ti sungbat ni Turko.

“Bastoska!”

Sinipplagda. Nadaleb ni Turko. Nagaaduanda a sinippit. Impaturayda a nadutdotan. No saan a

nakataray, baka pinatayda.

Matay ti kapsut ni Turko a nangidanon ti bagina iti inaladanda. Kastonay nga al-alna. Nakita

gayam dagiti padana a manador ti napasamak. Ngem awan ti nagtaray nga immarayat.

“Gunggonam!” Maysamaysa agkuna.

Nakasaraken!

Rimmuar ti mannalon nga agpakan kadakuada. Nakigtot a nakakita ti langa ni Turko. Nakaidda

iti igid ti inaladanda. Tinaray nga inasitgan ti akinpabo. Naglingaling.

“Naan-anoka?” kinuna ti mannalon a nagkullayaw. Impagarupna no matayen ni Turko.

Awan ti naisungbat ni Turko. Umanangsab a nangkamat iti angesna.

“Mangarunkaman,” kinuna ti mannalon nga impukkaw iti agsagsagad a baketna. “Mangipaburekka ti

danum!”

Nagsiduker ni Turko iti nangngegna! ‘Nia ti aramiden ti amona?

“Apay?” kinuna ti baketna nga imbannikes ken nangwatwat iti siketna. “’Nia ti lamawem?”

“Daytoy pabo a manador!”

Nakigtot ti baket.

“Apay, naan-ano?”

“Matay sa metten!”

“Saan amo!” kinuna ni Turko nga insangit.

Pinilitna ti aggaraw ken tumakder nga agtaray koma. Ngem gapu ti kinaadu ti sippit nga

impalakam dagiti ganso, di a pulos makakunail.

Nangngeg dagiti padana a manador ti imppukkaw ti amoda a mannalon. Maysa maysa immasideg a

nangkita ken ni Turko.

“Kaasiandak, arayatendak,” Kinunana a nagpakpakaasi kadagiti padana a pabo. Ngem awan ti

naasian kadagiti padana a pabo.

“Gunggonam!” kinunada nga inlaaw.

“Dayta ti maal-alam, pasaw!”

Inagawaanda ti immadayo.

Immasideg ti baket. Imbannikesna a minulenglengan ni Turko. Di pay a napnek. Nagrukob.

Piniselpiselna ti nakakaasi a pabo. Ad-addan a rigat ni Turko a nagiturtured.

“’Nia ti aramiden?”

Nagsakuntip ti mannalon.

“Dangnga a bakbaketan!” kinunana nga indayamudom.

Damagenna pay laeng. Iniggamanna ti agsumbangir a karaykay ni

Turko. Binitbitna ti pabo nga inyasideg iti agburburek a danum iti siliasi.

“Ay, ket di partien, ta maramanan ti karnena!” #


Rate this Article
Low <---------------------------------> HighPlease login to rate this Articlenamedatestampcommentrating
Clemar Toquero Abaya11/9/2018 10:51:25 PMNaimbag nga aldaw mo apo Jovi, nabayag a tiempon nga ita la manen nga nagpost ka ditoy. Uray para ubbing basaen latta pangururayan tay baro a nobelam, continuation da Iban ken Miniang he he he...5
Jovito Felicitas Amorin10/5/2018 9:07:21 AMHello Johnnyric. Napintas sa a para ubing a saritak ti ipostek. Pangur-urayan ti baro a nobelak iti pannakaeditna.0
Johnnyric Domingo10/2/2018 11:49:44 PMKaasi pay ni Turko.5