iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

dap-ayan: sungsungbat

 

Skip Navigation LinksHome > Dap-ayan > Dap-ayan ResponsesPagsasaritaan a Topiko

Timek dagiti i-Banayoyo, kdpy a taga-Upland

Feliciano Jr. Urbanes Galimba
11/14/2009 2:00:00 PM

Kakabsat, kakailian nga i-Banayoyo ken dadduma pay a taga-Upland (I.Sur):

Gapu iti nabileg nga awag ti pagsapulan para iti nasaysayaat a pagbiagan ti pamilyatayo, adu kadatayo itan ti adda iti nadumaduma a lgulugar ken pagilian iti angalubungan. Gapu iti daytoy, dita'y metten makapagdidinnamag no ania ti mapaspasamak iti lugar a nakayanakn ken dimmakkelantayo, kasta met iti lugar nga agdama a pagnaedantayo.

Kakabsat nga i-daya, intay man ngarud usaren daytoy a dap-ayan iti website nga iluko.com tapno makapagdidinnamagtayo.

Agtimektayo, kakabsat, kakailian!Sungsungbat/Komentario

Show ALL Comments  | Last 100  |
Vanessa V. Vergara
4/16/2013 2:41:00 PM
Naimbag nga aldawtayo amin appo! Addaak manen...

Kas kankanayon a kunkuna ni Sis Allyssa, kasta met ken ni sis Laramie, sis Christia ken dadduma pay a sistersmi, "Gud AM/PM 2-ol-op-u, biutipol pipol, wer-eber-u-r-n-dis-beri-biutipol-dey!" Kumusta kayo amin amin amin... awan labasna! Miss na miss ko na kayong lahat!

Sige po, babay na po ulit. Agsubliakto manen. Pramis 4eber! he he. . .

AY-LAB-U-OL BERI BERI MATS!
  Top   |  Bottom

Berting
4/16/2013 5:08:00 PM
I love you, too, Vanessa!
  Top   |  Bottom

Laramie Dario Gracia
4/19/2013 4:20:00 AM
Naimbag nga aldawtayo amin appo! Addaak manen...

Kas kankanayon a kunkuna ni Sis Allyssa, "Gud AM/PM 2-ol-op-u, biutipol pipol, wer-eber-u-r-n-dis-beri-biutipol-dey!" Kumusta kayo amin amin amin... awan labasna! Miss na miss ko na kayong lahat. Tutoo po. Pramis! He he . . .

Sige po, babay na po ulit. Agsubliakto manen. Pramis (Ulit!) He he . . .
AY-LAB-U-OL BERI BERI MATS!
  Top   |  Bottom

cirenia
4/21/2013 9:59:00 PM
"What am I supposed to do with this?" grumbled the motorist as the police clerk handed him a receipt for his traffic violation. "Keep it," the clerk advises. "When you get four of them, you get a bicycle."

I lab u ol
  Top   |  Bottom

Glaiza G. Gerona
4/24/2013 6:16:00 AM
Naimbag nga aldawyo amin apo! I'm here again!

Dumalaw po ako ulit dito tapno kablaawankayo amin amin iti "good morning" ditoy Republic of Banayoyo. Kumusta po kayo. Sana po nasa napakasaya at napakagandang kalagayan tayong lahat!

Sige, babay na and yes... AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

Kristel Anne T. Franche
4/25/2013 4:46:00 AM
Hello po... mabalin ti sumrek ditoy apo... siak ni Kristel apo. Taga-Sison, Pangasinan dagiti parentsko isu nga ammok ti agsao iti Ilokano. Kayatko met ti umay agapply a kas "bonafide resident" ditoy nakaragragsak a Republic of Banayoyo. Salamat po.
  Top   |  Bottom

Kristel Anne T. Franche
4/25/2013 4:50:00 AM
Siya nga po pala, sorry po, masapul gayam nga agpakadaak by saying -- AY-LAB-U-OL! <3
  Top   |  Bottom

Berting
4/26/2013 5:40:00 AM
I love you, too, Kristel!
  Top   |  Bottom

Maricherie Valdez Galimba
5/2/2013 2:22:00 PM
Hello... naimbag nga aldaw kadatayo amin! Addaak manen, appo!

Dumalaw po ako ulit dito upang kumustahin kayong lahat. Sapay koma ta kas kaniak, you are all in good health and in fine spirits!

Sige po... AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

Angel Rizalina Abaya Garcia
5/27/2013 1:13:00 PM
Naimbag nga aldaw kadakayo amin amin a nadatnak ditoy nakaragragsak nga abongtayo. Sapay koma ta nakaradkad ken natalinaay amin ti adda a kasasaadtayo ita ken iti agnanayon.

Dimmaw-asak appo, ta umaykayo manen kablaawan amin amin, awan labasna, kangrunaanna ken ni ading Allyssa, ti very pretty and beautiful nga OIC ti Republikatayo ditoy a Dap-ayantayo kasta met dagiti amin a kabarbaro a "bonafide residents" ditoy Republik-op-Bana-u-u.

Sige, appo, kakbsat, agpakadaak manen. Ay-lab-u-ol!
  Top   |  Bottom

Laramie Dario Gracia
6/14/2013 1:49:00 PM
Naimbag nga aldawtayo amin appo! Addaak manen...

Kas kankanayon a kunkuna ni Sis Allyssa, "Gud AM/PM 2-ol-op-u, biutipol pipol, wer-eber-u-r-n-dis-beri-biutipol-dey!" Kumusta kayo amin amin amin... awan labasna! Miss na miss ko na kayong lahat. Tutoo po. Pramis! He he . . .

Sige po, babay na po ulit. Agsubliakto manen. Pramis (Ulit!) He he . . .
AY-LAB-U-OL BERI BERI MATS!
  Top   |  Bottom

Maricherie Valdez Galimba
6/16/2013 3:36:00 AM
Hello... naimbag nga aldaw kadatayo amin! Addaak manen, appo!

Dumalaw po ako ulit dito upang kumustahin kayong lahat. Sapay koma ta kas kaniak, you are all in good health and in fine spirits!

Sige po... AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

Katrina Joy M. Galimba
6/17/2013 11:15:00 AM
Hello po! May I join you again? Thank you po!

Alam po ninyo, tulad po ni ate Marie, medyo matagal na ring hindi ako nakakadalaw dito sa napakasayang dap-ayan natin kaya naririto ako upang muli po kayong kumustahin. Namiss ko po kayong lahat!

Sige po... babay na ulit at AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

innok
6/25/2013 4:58:00 PM
KUNAM SA!

LAKAY: Ay Baket, Idulin mo man laengen toy lighter ko..

BAKET: Kayat mo saw'en lakay haan kan nga agsigarilyon??

LAKAY: Hmm! Saan! Daytoy lattan posporo ti aramatek!
  Top   |  Bottom

Maricherie Valdez Galimba
7/13/2013 6:26:00 PM
Hello... naimbag nga aldaw kadatayo amin! Addaak manen, kadap-ayan!

Dumalaw po ako ulit dito upang kumustahin kayong lahat. At gaya nang lagi kong sinasabi tuwing dumalaw ako dito, sapay koma ta kas kaniak, you are all in good health and in fine spirits!

Sige po, bye bye na ulit... AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

John Viloria Cachola Jr.
8/5/2013 10:45:00 AM
I dedicate this song to Miss Farida Singh Galimba. She has a very nice poem in front of this website entitled, "Little Things".

  Top   |  Bottom

Farida Singh Galimba
8/6/2013 4:11:00 AM
Naimbag nga aldaw kadakayo amin/Mar'ay na aldaw sa indong gabus/Magandang araw sa inyong lahat! Addaak manen, appo!

Kumusta po kayong lahat! I hope you are all in good health and in fine spirits.

Pagpasensiaandak koma ta nabayag bassiten a saanak a nakapasiar ditoy nakaragragsak a dap-ayantayo. Talaga lang po akong masyadong abala sa kasalukuyang trabaho ko dito sa place ng kapatid ko. Gayun pa man, nais kong malaman ninyo na lagi po kayo sa aking puso at isipan!

And also, once again, I would like to take this opportunity to thank all of you, kind and beautiful friends here at iluko.com for your nice and flattering comments don sa aking mga articles dito sa ating website na iluko.com!

And yes, my special thanks to brod John for his nice words re: my latest poem and for the beautiful song he so kindly dedicated to me. To you, brod John, thank you, thank you ever so much!

O, sige po, bye bye manen. AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

Berting
8/6/2013 5:53:00 AM
I love you,too, Farida!

Ne, kasla nakulditmon sa ti puso ni Mang Juan dita ngato,'yong. Ipagarupko awan ti karibalko, 'yong. Innak pay ngarud sumimsim bassit ti arak ta bareng maikkat bassit ti saem ti pusok, 'yong.
  Top   |  Bottom

taga-kabakiran
8/18/2013 8:02:00 PM
Kumustakayo amin amin, kadap-ayan iti Republik-op-Bana-u-u!

Ala, kakabsat, kadap-ayan, kalpasan ti naunday bassit a panawen, addaak manen a dimmaw-as ditoy nakaragragsak a dap-ayantayo ta kas idi naudi nga idadaw-asko, immayak gimmatang iti kasapulan idiay ayanko a kabakiran kas iti posporo, sardinas kdpy a delata, asin, buggoong, suka ken noodles, kdpy).

Anian aya apo, ti biag iti ayanko a kabakiran, ta kanayon nga agtudtudo, gistayan inaldaw. Kas koma ita, ta agbagbagyo iti napigsa. Nagrigat ti sumalog ng umay ditoy sentro ta nakagalgalis ti pagnaek a daldalan! Ngem ania ngarud, masapul latta a sumalogak ditoy sentro ta masapul nga gabiag datao.

Ngem ala, kas kanayon nga ibagbagak, kasta ti biag. Daytoy ngamin ti adda a gasat ko a naiyanak ditoy a lubong.

Ngem ala, diak met iliblibak, ta ti kangrunaan a rason no apay a diak magawidan toy bagik nga agsubli-subli ditoy dap-ayantayo ditoy Republik-op-Bana-u-u ket gapu kadagitoy kas kuna ni pareng Berting a napnuan lasbang ken makakayaw a mutmutya ditoy dap-ayantayo, kas kada ading Farida, Jonalyn, Vanessa, Laramie, Christia, Katrina ken kasta met ken ni Madam OIC Allyssa. Kasta met kadagiti kasangsangpet nga imas a napnuan lasbang a da Macherie, Glaiza, Jasmine ken Kitchie. Ken wen gayam, adda pay nasirpatak nga imnas a nakapuspusaksak, da ading Anna Malea, Laarni, Sienna ken Honey Rose (ngem agingga ita ket saanda pay met la simmarsarungkar ditoy dap-ayan ni Apo Tate). Adingko a napipintas, sapay koma ta makapasiarkayo met ditoy nakaragragsak nga abongtayo ta padpadaanandakayonto unay unay!

Wen, ta apuunayen aya, ta awan mgamin ti kas kadakuada a masarakan idiay kabakiran a pagnaedak!

Ngem kas nakunak idi naudi nga iyuumayko ditoy, ania aya ngarud ti maaramidko, awan met pagdianak ditoy sentro ti Republik-op-Bana-u-u ni Apo Tate ken OIC Allyssa Mae isu a, kasta manen, kakabsat... mapilitanak nga agpakadan kadakayo... agan-annadkayo ta nakapigpiga toy bagyo ket ady ti lugar a malaylayus... gud bye... beautiful ladies and gentlemen...

Ay-lab-u-ol!
  Top   |  Bottom

John Viloria Cachola Jr.
8/19/2013 6:03:00 AM
The video below is for Ms. Farida Singh Galimba who has posted an article in this website entitled, "beauty is a light in the heart". I consider this article one of her best here in Iluko.com.

The main singer in the video below is Pink. She is an American pop-singer- and very popular not only here in the States but also all over the world. The song is more enjoyed with a headphone (not an earphone) because the bass sound will be more prominent, more emphasized…whatever you call it.


  Top   |  Bottom

Farida Singh Galimba
8/23/2013 2:30:00 PM
Naimbag nga aldaw kadakayo amin/Mar'ay na aldaw sa indong gabus/Magandang araw sa inyong lahat! Addaak manen, appo!

Kumusta po kayong lahat! I hope you are all in good health and in fine spirits.

Once again, I would like to take this opportunity to thank all of you, kind and beautiful friends here at iluko.com for your nice and flattering comments don sa bagong article ko dito sa ating website.

And yes, once again too, I would like to express my special thanks to brod John for his nice words re: my latest article and for the beautiful song he so kindly dedicated to me. To you, brod John, Dios unay unay ti agngina! Dios mabalos!

O, sige po, bye bye manen. AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

Berting
8/24/2013 12:00:00 PM
I love you, too, Farida!
  Top   |  Bottom

Vanessa V. Vergara
9/6/2013 3:58:00 AM
Naimbag nga aldawtayo amin appo! Addaak manen...

Kas kankanayon a kunkuna ni Sis Allyssa, kasta met ken ni sis Laramie, sis Christia ken dadduma pay a sistersmi, "Gud AM/PM 2-ol-op-u, biutipol pipol, wer-eber-u-r-n-dis-beri-biutipol-dey!" Kumusta kayo amin amin amin... awan labasna! Miss na miss ko na kayong lahat!

Sige po, babay na po ulit. Agsubliakto manen. Pramis 4eber! he he. . .

AY-LAB-U-OL BERI BERI MATS!
  Top   |  Bottom

Berting
9/7/2013 9:08:00 PM
I love you, too, Vanessa!
  Top   |  Bottom

Greg Ortega Duque
9/19/2013 2:03:00 AM
Naimbag nga aldaw kaniayo amin kakabsat. Sumrekak man met ditoy nakaragragsak a pagtaenganyo. Dios ti agngina kadakay' amin.
  Top   |  Bottom

Greg Ortega Duque
9/19/2013 2:06:00 AM
Ay, dispensarendak koma kakabsat. Masapul gayam nga agpakadaak iti:
"Ay-lab-u-ol". Isu a wen, Ay-lab-u-ol!
  Top   |  Bottom

Kitchie Gamboa Tobias
9/20/2013 12:51:00 PM
Hellooo everybody!

Kumustakayo amin!

AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

Berting
9/21/2013 5:44:00 AM
I love you, too, Kitchie!
  Top   |  Bottom

Kristel Anne T. Franche
10/8/2013 4:03:00 AM
Naimbag ken naragsak nga aldawtayo amin, kadap-ayan! Addaak manen!
Kumustakayo amin amin. Hope you are all in good health and in fine spirits.

Ay-lab-u-ol!
  Top   |  Bottom

Berting
10/9/2013 2:58:00 PM
I love you, too, Kristel!
  Top   |  Bottom

Berting
10/9/2013 3:03:00 PM
I love you, too, Kristel!
  Top   |  Bottom

John Viloria Cachola Jr.
10/16/2013 3:11:00 PM
Idedikarko daytoy a video para kenni Ading Farida iti napintas nga artikulona maypanggep iti rosas dita sangnguanan daytoy a website.

  Top   |  Bottom

Farida Singh Galimba
10/19/2013 4:53:00 PM
Naimbag nga aldaw kadakayo amin/Mar'ay na aldaw sa indong gabus/Magandang araw sa inyong lahat! Addaak manen, appo!

Kumusta po kayong lahat! Kas agnanayon, I hope you are all in good health and in fine spirits.

Once again, I would like to take this opportunity to thank all of you, kind and beautiful friends here at iluko.com for your nice and flattering comments don sa bagong article ko dito sa ating website.

Ken inayonko pay, I would like to express my special thanks to brod John for his nice words re: my latest article and for the beautiful song by Bette Midler he so kindly dedicated to me. To you, brod John, Dios unay unay ti agngina! Dios mabalos!

O, sige po, bye bye manen. AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

Berting
10/20/2013 8:59:00 PM
I love you, too, Farida!
  Top   |  Bottom

Christia R. Tobias
10/24/2013 3:05:00 PM
Hello po... kumusta po kayong lahat, lahat!

Uray no sagpaminsankami la nga agtimtimek ditoy nakaragragsak a dap-ayantayo, addakami latta nga agpapaigid ken sumirsirip ditoy parparaangan! he he...

Ngem, wen... na-miss ko kayong lahat lahat! Sapay koma ta agnanayon a nakaradkadkayo amin amin a padami nga agnaed ditoy nakaragragsak a Republik-op-Bana-u-u!

Sige po babay muli... AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

Berting
10/26/2013 10:59:00 AM
I love you, too, Christia !
  Top   |  Bottom

Lakay Flor
10/30/2013 6:51:00 PM
he he he he....kasla agkalkal nga aso daytoy Berting, armenna aminen dagiti babbalasang nga umumay ditoy. Uray Berting ta garantisado a babbalasang dagitoy, awan ti manglimlimo a bsakla a kaslsa ken ni tatang Isabella. Naimbag laengen ta saan nga umay manggulo diddiyay a bakla ditoy.
  Top   |  Bottom

isabella
10/31/2013 6:49:00 AM
Naimbag a weekend yo amin apo! Ania met, ngannganin tumawen manipud daydi naudi a isasarungkar ni Madam OIC ditoy abong ni Manong Tate, Nagpasugnod sa metten, wenno kastan sa talaga ti naasawaan, amin a tiempo na ket para kenni Mister. Wi mis yo beri mats, madam beautiful! Siguro umay kayo aganawa no apaek sa ko pungotpungoten ken kuddokuddoten ni Lakay Flor ditoy jurisdiction yo...hihihi.

Lakay Flor, apalam la unay ni Manong Berting ta rapitrapiten ken ubon-ubonen na nga ayaten dagiti nalalasbang nga chicks ditoy Banayoyo ken Upland. Saan a kasla kenka a dagitay la kalding ken karnero ti....

Ay-lab-u-ol, karaman payen ni Lakay Flor!
  Top   |  Bottom

Allyssa Mae Aguirre Tuazon
11/1/2013 4:08:00 AM
Hi, EBRIBADI! I'm here manen! Gud AM/PM 2-ol-op-u, biutipol pipol, wer-eber-u-r-n-dis-beri-biutipol-dey! he he he..

PERS OP OL, LAYK IN DA LAS TAYM AY MED DALAW HERE, PLIS AKSEP MY MOST HEARTFELT, MOST SINCERE KEN NAPUDNO UNAY UNAY UNAY A PANAGDAWATKO ITI PAMMAKAWANYO GAPU ITI NABAYAG UNAY UNAY A SAANKO A PANNAKAUMAY BIMMISITA DITOY NAKARAGRAGSAK A DAP-AYANTAYO DITOY REPUBLIK OP BANA-U-U. PLIS BELIB ME DAT DA TRUT OP DA MATTER WAS DAT LAYK OLWEYS THE PRESSURE OF MY JOB AND OP KORS... DA PAK DAT I HEB JAS MED PALIT MY SIBIL STATUS PROM SINGEL 2 DOBLE... HEHEHE...COMBINED TO KEEP ME AWAY AND DENY ME THE PLEASURE OF VISITING OUR DAP-AYAN AND BE WITH ALL OF YOU MORE OFTEN.

BUT NOW... AY AM HERE AGAIN! AND AM AY BERI BERI BERI HAPI 2 BE WITH OL-OP-U AGIN!

AND THE CHRISTMAS SEASON IS HERE WITH US AGAIN. AND SO, LET ME BE DA PERS 2 MEK BATI N WIS-U-OL A BERI-BERI MERI KRISMAS N A BERI-BERI NAKARAGRAGSAK KEN BERI-BERI NAGASAT KEN BERI-BERI NATALINAAY KEN BERI-BERI NABUNGA A MASUNGAD A BARO A TAWEN!!!

And yes, kas kankanayon, layk old tayms, here we go agin!

@EBRIBADI -- LIKE OLWEYS, SINS-U-R-SO-MENI, AY-WIL-NO-LONGER NIM U 1 X 1, AY NU-U-NU-HU-U-R-N DAT U-NU AY KER-4-U-N-AY-LAB-U-OL-BERI BERI MATS!

Manen, tenkyu OL-OP-U 4 meking dalaw here olweys sa buong taon n-meking awer dap-ayan beri beri masaya n-pul-op smayls n lapter n lab-4-wan-anader! hehehehe.

And yes, ay jas wan 2 mek sarabo to all awer new residents op-da Republik-op-Bana-u-u. Welkam... welkam kayong lahat! Sana manipud ita kankanayunenyon ti umay sumarungkar ditoy nakaragragsak a dap-ayantayo! Ay-lab-u bot beri beri mats!

Sige, babay na n-ay pramis, ay-wil-b-bak more often dis coming new year! And once again ay-jas-wan-u-2-nu-dat --

AY-LAB-U-OL BERI BERI MATS!!!

-o-0-o-

PI-IS -- SIS ISABELLA, ay jas wan u 2 nu dat i mis u ol 2. Bat plis, kul ka lang sister, naglalambing laeng ni manong Berting kadagitoy napipintas a sisterstayo... Kasta met ken ni tatang a Lakay Flor... ammok met ket aglalailo la isuna kenka, isu a kul ka lang... baka tumaas yang hay blad mo he he he... Enewey, tenkyu ta saanmo nga intuloy ta kayatmo a sawen... he he... aderwais... alam nyo na ang patakaran ditoy Republik op Bana-u-u!

O SIGE BABAY MANEN -- AY-LAB-U-OL MANEN! he he...
  Top   |  Bottom

Berting
11/1/2013 9:06:00 AM
I love you, too, Allyssa !

...en 2 U, Lakay Flor, ay-lab-U beri beri beri mats! Tsup! Tsup! Tsup!
  Top   |  Bottom

John Viloria Cachola Jr.
11/2/2013 8:55:00 AM
Ading Allyssa, sorry iti saanko a panangsungbat iti kiddawmo iti facebookko. Nabayag ngaminen a saanak a simsimrek iti facebookko ta sisiimenda ti facebook-mo iti gobierno ditoy America.

Itedmo ti e-mail address mo ta iy-e-mail-ko kenka no kasano ti agiposte ti video ditoy dap-ayan.

Maka-isemak man iti imposte ni Berting dita ngato. Kasla nasutil isuna.

Ti e-mail address-ko ket: jvcacholajr@yahoo.com.
  Top   |  Bottom

Allyssa Mae Aguirre Tuazon
11/2/2013 3:43:00 PM
Hello, manong John! Kumustakan, manong...

Ay, tenkyu... tenkyu beri beri mats, manong John! Sige, ipatulodko kenka diay email addressko... idta email address nga intedmo...

Wen ngarud, manong... medyo adda sutsutilna bassit ni manong Berting... kasta met da tatang Laky Flor ken sister Isabella... ngem ammok, agpaspasig ken agang-angawda laeng... he he..

Cge, manong John... AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

Berting
11/4/2013 5:19:00 AM
I love you, too, Allyssa !
  Top   |  Bottom

John Viloria Cachola Jr.
11/6/2013 3:35:00 PM
Idedikarko ti kanta iti video iti baba para kenni Ading Farida iti napintas ken maka-inspirar nga artikulona, "How Do I Know" dita sangnguanan daytoy a website.

The song in the video below was made popular by Addison Road, a Christian alternative pop/rock band from Texas.  Top   |  Bottom

Allyssa Mae Aguirre Tuazon
11/8/2013 5:18:00 AM
Hi, EBRIBADI! I'm here manen! Gud AM/PM 2-ol-op-u, biutipol pipol, wer-eber-u-r-n-dis-beri-biutipol-dey! he he he.

Dedicated po ito para kadakayo amin-amin a bonafide residents ditoy Dap-ayantayo -- Republik-op-Bana-u-u.
Ni misterko ti ka-duetko ditoy... Sana pagtiyagaan ninyong pakinggan, kahit masakit sa tainga ang boses namin... he he... Tenkyu beri beri mats -- AY-LA-U-OL!

  Top   |  Bottom

Allyssa Mae Aguirre Tuazon
11/8/2013 5:23:00 AM
HI! I'M HERE MANEN! HE HE...

KAYATKO TI AGYAMAN UNAY UNAY KEN NI MANONG JOHN (Viloria Cachola Jr) iti inna panangisuro kaniak nga agi-poste iti video ditoy Dap-ayantayo. Manong John, agin, tenkyu... tenkyu beri beri mats!

AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

John Viloria Cachola Jr.
12/24/2013 10:17:00 AM
MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEARto all my on-line friends here in Iluko.com! Here's a nice Christmas song by the Celtic Woman group that I dedicate to all of you- most especially to someone here in Iluko.com that I admire a lot!

  Top   |  Bottom

Ken H. Oagayen
12/24/2013 10:28:00 AM

  Top   |  Bottom

Ken H. Oagayen
12/24/2013 10:30:00 AM
  Top   |  Bottom

John Viloria Cachola Jr.
2/6/2014 9:15:00 PM
Idi mabuya iti TV ti ay-ayam ti NFL Super Bowl XLVIII daytoy kallabes a Domingo, iti coke commercial nakanta ti America, The Beautiful iti madumaduma a lenguahe ti lubong. Maysa kadagiti lenguahe iti kanta ket ti national language tayo a Pilipino.....Tagalog. Ti coke commercial ket mabuya iti baba.

Ita, makita iti video iti baba ti Filipina nga ubing a nangkanta ti America, The Beautiful iti Tagalog .


  Top   |  Bottom

Laramie Dario Gracia
3/16/2014 2:50:00 AM
Naimbag nga aldawtayo amin appo! Addaak manen...

Pers op ol, dawatek man ti pammakawanyo amin amin 4 my not being able 2 make pasiar dito sa ating nakaragragsak nga abong 4 a beri long taym... Pressure po ng aking kasalukuyang trabaho at iba pang obligasyon ang because of... he he... Tenkyo... tenkyo...

Ket kas kankanayon a kunkuna ni Sis Allyssa, (LOVELY JANE itan) "Gud AM/PM 2-ol-op-u, biutipol pipol, wer-eber-u-r-n-dis-beri-biutipol-dey!" Kumusta kayo amin amin amin... awan labasna!

@EBRIBADI -- SIEMPRE, GUD NEWS AGAD! HE HE... LIKE LAST YEAR AND THE YEARS BEFORE THAT, WE DID IT AGAIN! ANG SAYA-SAYA!

MANEN, THREE OF OUR FELLOW BONAFIDE RESIDENTS OF THIS BLESSED REPUBLIK-OP-BANA-U-U HAVE JUST BEEN DECLARED KASAMA SA "TOP 5 ILUKO WRITERS" OF ILUKO.COM FOR THE YEAR 2013! DAGITOY DA SIS ALLYSSA MAE (aka LOVELY JANE), NI ANGKEL TATE KEN NI SIS FARIDA.

AT GUSTO KO RING SABIHIN, KAHIT HINDI KASAMA NGAYON SI BROD KEN (PRO KHO PIO), SURE PO AKO, BABAWI SIYA NGAYONG TAONG ITO NG 2014!

CONGRATULATIONS SIS ALLYSSA, THE BERI PRITIPOL N BIUTIPOL OH-EYE-SEE OF THIS REPUBLIK WHO HAS DECIDED TO COME OUT WITH HER REAL NAME THIS YEAR (MA. LOVELY JANE SALES GALIMBA-LELIS) PAGKATAPOS SIYANG MAGPATALI... ESTE... MAGPALIT NG CIVIL STATUS... HE HE... SIS LOVELY, NAGMANA KA TALAGA SA DADI MO NA ANGKEL NAMIN!

CONGRATULATIONS SIS FARIDA, THE EKUALI BERI BERI BIUTIPOL N PRITIPOL... N BERI INTELLIGENT MUSE OP DIS REPUBLIK NA NAKATIRA NGAYON SA IBANG BANSA, KASAMA ANG KAPATID AT PAMILYA! SANA SIS, BUMALIK KA NA DITO SA ATING BANSA... MIS NA MIS KA NA NAMIN!

AND SIEMPRE, CONGRATULATIONS ANGKEL TATE, DA BERI MABAIT AT POGING ANGKEL NAMIN AND PATRIACH OF THIS BLESSED REPUBLIK-OP-BANAYOYO!

AND CONGRATULATIONS TO EBRIBADI -- ALL BONAFIDE RESIDENTS OF THIS BLESSED REPUBLIK!

AY-LAB-U-OL BERI BERI MATS!!!
  Top   |  Bottom

taga-kabakiran
5/5/2014 2:45:00 AM
Kumustakayo amin amin, kadap-ayan iti Republik-op-Bana-u-u!

Ala, kakabsat, kadap-ayan, kalpasan ti naunday unay a panawen, addaak manen a dimmaw-as ditoy nakaragragsak a dap-ayantayo ta kas idi naudi nga idadaw-asko, immayak gimmatang iti kasapulan idiay ayanko a kabakiran kas iti posporo, sardinas kdpy a delata, asin, buggoong, suka ken noodles, kdpy).

Anian aya apo, ti biag iti ayanko a kabakiran, ta adayo unay ti makunkuna a sentro ti sibilisasion... Wen, adda met bassiten nagbalbaliwanna ti kasasaad ditoy, ta kas pagarigan ket adda met selpon a nagrigrigatantayo nga inur-urnongan ti panggatang. Ngem no dadduma, mapukawpukaw met signal ditoy ayanko... Maysa pay, di met mabalin ti ag-order iti kasapulan babaen idtoy selpon ta awan met mayat agitulod ditoy ta narigat ti sumang-at ditoy turturod ken kabakiran...

Ngem ala, kas kanayon nga ibagbagak, kasta ti biag. Daytoy ngamin ti adda a gasat ko a naiyanak ditoy a lubong.

Ngem ala, diak met iliblibak, ta ti kangrunaan a rason no apay nga inkarkarigatak ti nagsubli ditoy dap-ayantayo ditoy Republik-op-Bana-u-u kalpasan ti naunday unay a panawen ket gapu kadagitoy napnuan lasbang ken makakayaw a mutmutya ditoy dap-ayantayo, kas kada ading Farida, Jonalyn, Vanessa, Laramie, Christia, Katrina ken kasta met ken ni Madam OIC Allyssa, este, Madam LOVELY JANE gayamen ti kayatna nga iyawag kenkuana.

Kasta met nga inayon ko pay a kablaawan dagiti dadduma pay nga imnas a napnuan lasbang a kas kada Macherie, Glaiza, Jasmine ken Kitchie. Ken wen gayam, adda pay nasirpatak nga imnas a nakapuspusaksak, da ading Anna Malea, Laarni, Sienna ken Honey Rose (ngem agingga ita ket saanda pay met la simmarsarungkar ditoy dap-ayan ni Apo Tate).

Adingko a napipintas, sapay koma ta makapasiarkayo met ditoy nakaragragsak nga abongtayo ta padpadaanandakayonto unay unay!

Wen, ta apuunayen aya, ta awan mgamin ti kas kadakuada a masarakan idiay kabakiran a pagnaedak!

Ngem kas nakunak idi naudi nga iyuumayko ditoy, ania aya ngarud ti maaramidko, awan met pagdianak ditoy sentro ti Republik-op-Bana-u-u ni Apo Tate ken OIC Allyssa Mae (a.k.a. Lovely Jane) isu a, kasta manen, kakabsat... mapilitanak nga agpakadan kadakayo... gud bye... beautiful ladies and gentlemen...

Ay-lab-u-ol!
  Top   |  Bottom

Laramie Dario Gracia
6/15/2014 1:41:00 AM
Naimbag nga aldawtayo amin appo! Addaak manen...

Pers op ol, dawatek man ti pammakawanyo amin amin 4 my not being able 2 make pasiar dito sa ating nakaragragsak nga abong 4 a beri long taym... As always, pressure po ng aking kasalukuyang trabaho at iba pang obligasyon ang because of... he he... Tenkyo... tenkyo...

Ket kas kankanayon a kunkuna ni Sis Allyssa, (LOVELY JANE itan) "Gud AM/PM 2-ol-op-u, biutipol pipol, wer-eber-u-r-n-dis-beri-biutipol-dey!" Kumusta kayo amin amin amin... awan labasna!

Eniwey, kahit ganun na matagal tayong hindi nagkukumustahan, lagi naman kayong nasa isipan at puso ko. Tutoo po yon... peks man, cross my heart and hope to die!

Sige po... babay na... agsubliakto... basta isipin nyo... AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

Otso-otso
6/21/2014 2:55:00 AM

Naimbag nga aldawtayo amin kakabsat...

Sapay koma ta saandak pay a nalipatan ta nabayag unayen a saanak a nakasarungkar ditoy nakaragragsak a dap-ayantayo. Ngem apay aya apo, ta kasla nakaul-ulimek met ditoy dap-ayantayon... adda dua a nasaripatpatak ti likudanda a naggapu ditoy. Ninsa ading Laramie diay naudi ket ni pareng taga-kabakiran diay immun-una. Mailiwak pay ketdin a makita diay beri pritipol oh-eye-see 'tay a ni Madam Allyssa... wwen gayam... Lovely Jane itan ti awag keniana... hello Madam Lovely Jane...

Ngem ala, nupay kasta, palubusandak man ta umaykayo kablaawan amin amin a kadap-ayan ditoy Republik op Bana-u-u, kangrunaanna unay ken ni Madam very pretty and very beautiful OIC ditoy dap-ayantayo nga i-Banayoyo ken dadduma pay a taga-dumaya.

Sige, kakabsat, ikarkarigatakto manen ti agsubli.

Ay wen gayam, diak malipatan uray kasano't kabayagnan a saanak a dimmaw-as ditoy -- Ay-lab-u-ol!!!
  Top   |  Bottom

John Viloria Cachola Jr.
8/19/2014 12:50:00 PM
Below is a video that I want to share with you. To me,this is the best tribute I have ever watched on TV from a TV talk show host to a comedian who died by committing suicide.  Top   |  Bottom

Pete Bukaneg XIII
9/6/2014 7:04:00 AM
Naimbag nga aldaw wenno rabii kadatayo amin kakabsat, uray sadino man ti ayan ti tumunggal maysa kadatayo ita a kanito.

Kas nakuna ni pareng Otso-otso dita ngato, sapay koma ta saandak pay a nalipatan ta naunday unayen a panawen a saanak a nakapaspasiar ditoy dap-ayantayo iti Republika ti Bana-u-u. Ken wen, ayunak manen ni pareng Otso-otso ta agpayso a nakadidillaw ti kinaulimek ti aglawlaw ditoy dap-ayantayo. Ipagarupko pay met ngarud nga iti innak panagsubli ditoy, ket innak la koma masaripatpatan dagiti agkakaimnas a mutya ti Republikatayo, kas koma ken ni beri pritipol oh-eye-see 'tay a ni Madam Allyssa a nadamagko a ti awag kenkuana itan ket Lovely Jane.

Anyway, numan pay kasta, adtoyak manen kadap-ayan ken padak a bonafide citizens ti Republik op Bana-u-u. Sapay koma ta iti innak panagsubli ditoy ket sansanen met dagiti agkakaimnas a mutyatayo ti umay pumasiar ta mailiwak la unayen a makita ida.

Sige, kakabsat, babay ngaruden!
  Top   |  Bottom

Pete Bukaneg XIII
9/6/2014 7:07:00 AM
Ay, apo aya... dispensarenyo ta agsubliak man pay ta adda nalipatak... ken amangan no makaunget kaniak ni Madam Oh-eye-see nga Allyssa... este Lovely Jane gatam itan!

Ne, daytoy man, kakabsat ti innak nalipatan -- AY-LAB-U-OL!!!
  Top   |  Bottom

Laramie Dario Gracia
9/7/2014 5:40:00 AM
Naimbag nga aldawtayo amin appo! Addaak manen...

Pers op ol, dawatek man ti pammakawanyo amin amin 4 my not being able 2 make pasiar dito sa ating nakaragragsak nga abong 4 a beri long taym... Pressure po ng aking kasalukuyang trabaho at iba pang obligasyon ang because of... he he... Tenkyo... tenkyo po...

Ket no malagipyo pay diay kankanayon idi a kunkuna ni Sis Allyssa, (LOVELY JANE itan) "Gud AM/PM 2-ol-op-u, biutipol pipol, wer-eber-u-r-n-dis-beri-biutipol-dey!" Kumusta kayo amin amin amin... awan labasna!

@Brad Pitt... este Brod Pete gayam... he he... agsipud ta kas naiyebkasmo dita ngato, mailiwka unayen a makakita kadagiti mutya ti nakaragragsak a dap-ayantayo ditoy Republik-op-Bana-u-u, pagtiyagaan mo na muna ako... he he... pero asahan mo, pagbibigyan ka ng ating beri pritipol and beri biutipol na oh-eye-see at magbabalik siyang muli dito sa atin sa lalong madaling panahon. Kukulitin namin siya ng mga sisters namin upang bumalik siya dito agad agad.. pramis!

Sigen appo... agbabaynak manen... and I will be back beri beri soon. Pramis manen!

AY-LAB-U-OL BERI BERI MATS!
  Top   |  Bottom

Berting
9/8/2014 6:52:00 AM
I love you, too, Laramie.
  Top   |  Bottom

Otso-otso
9/13/2014 4:17:00 PM
Naimbag nga aldawtayo amin amin kadap-ayan. Addaak manen!

Dimmaw-asak manen ditoy nakaragragsak a lugartayo ta kas nakuna ni pareng Pete dita ngato, mailiwak la unayen a makita dagiti agkaka-imnas a mutmutyatayo, kangrunaanna unay ken ni beri pritipol oh-eye-see 'tay a ni Madam Lovely Jane -- ta kastoy itan ti awag keniana... hello Madam Lovely Jane...

Ngem ala, nupay kasta, palubusandak man ta umaykayo kablaawan amin amin a kadap-ayan ditoy Republik op Bana-u-u, kangrunaanna unay ken ni Madam very pretty and very beautiful OIC ditoy dap-ayantayo nga i-Banayoyo ken dadduma pay a taga-dumaya.

Sige, kakabsat, basta saanakto a mauma nga agsubli-subli! Ay-lab-u-ol!!!
  Top   |  Bottom

Vanessa V. Vergara
9/14/2014 5:35:00 AM
Naimbag nga aldawtayo amin appo! Addaak manen...

Dimmaw-asak ditoy, appo, ta pinukkawannak ni sis Laramie idiay kakaisuna a kalapawmi ta masapul kano nga agpakitaak ditoy, ta atiddog kano unayen ti listaan ti aldaw, lawas ken bulan nga absentkami ditoy dap-ayantayo.

Ket kas kankanayon a kunkuna ni Sis Allyssa (wen, Lovely Jane itan), kasta met ken ni sis Laramie, sis Christia ken dadduma pay a sistersmi, "Gud AM/PM 2-ol-op-u, biutipol pipol, wer-eber-u-r-n-dis-beri-biutipol-dey!" Kumusta kayo amin amin amin... awan labasna! Miss na miss ko na kayong lahat!

Sige po, babay na po ulit. Agsubliakto manen. Pramis 4eber! he he. . .
AY-LAB-U-OL BERI BERI MATS!
  Top   |  Bottom

Berting
9/14/2014 7:01:00 PM
I love you, too, Vanessa!
  Top   |  Bottom

taga-kabakiran
9/15/2014 4:38:00 AM
Kumustakayo amin amin, kadap-ayan iti Republik-op-Bana-u-u!

Ala, kakabsat, kadap-ayan, addaak manen a dimmaw-as ditoy nakaragragsak a dap-ayantayo ta kas idi naudi nga idadaw-asko, immayak gimmatang iti kasapulan idiay ayanko a kabakiran kas iti posporo, sardinas kdpy a delata, asin, buggoong, suka ken noodles, kdpy), kangrunaanna pay ita ta madama ti napigsa a tudtudo nga aramid daytoy bisitatayo a ni pareng "Luis" bareng no ipaypaysona diay gandatna nga aglayagen tapno mapan iti sabali a lugar iti ballasiw-taaw.

Ngem makunak man, kakabsat, anian aya apo, ti biag iti ayanko a kabakiran, ta adayo unay ti makunkuna a sentro ti sibilisasion... Wen, adda met bassiten nagbalbaliwanna ti kasasaad ditoy, ta kas pagarigan ket adda met selpon a nagrigrigatantayo nga inur-urnongan ti panggatang. Ngem no dadduma, mapukawpukaw met signal ditoy ayanko... Maysa pay, di met mabalin ti agorder iti kasapulan babaen idtoy selpon ta awan met mayat agitulod ditoy ta narigat ti sumang-at ditoy turturod ken kabakbakiran a pagtaengak...

Wen ala, kas kanayon nga ibagbagak, kasta ti biag. Daytoy ngamin ti adda a gasat ko a naiyanak ditoy a lubong.

Ken wen ala, diak met iliblibak, ta ti kangrunaan a rason no apay nga inkarkarigatak ti agsubli-subli ditoy dap-ayantayo ditoy Republik-op-Bana-u-u ket gapu kadagitoy napnuan lasbang ken makakayaw a mutmutya ditoy dap-ayantayo, kas kada ading Vanessa, Laramie, Christia, Katrina, Farida, Jonalyn, ken kasta met ken ni Madam OIC Allyssa, wen ala, Madam LOVELY JANE gayamen ti kayatna nga iyawag kenkuana itan.

Kasta met nga inayon ko pay a kablaawan dagiti dadduma pay nga imnas a napnuan lasbang uray no manmano a pumasiarda ditoy dap-ayantayo a kas kada Macherie, Glaiza, Jasmine ken Kitchie, Anna Malea, Laarni, Sienna ken Honey Rose.

Adingko a napipintas, sapay koma ta sansanenyo ti pumarsiar ditoy nakaragragsak nga abongtayo ta padpadaanandakayonto unay unay!

Wen, ta apuunayen aya, ta awan mgamin ti kas kadakuada a masarakan idiay kabakiran a pagnaedak!

Ngem kas nakunak idi naudi nga iyuumayko ditoy, ania aya ngarud ti maaramidko, awan met pagdianak ditoy sentro ti Republik-op-Bana-u-u ni Apo Tate ken OIC Allyssa Mae (a.k.a. Lovely Jane) isu a, kasta manen, kakabsat... mapilitanak nga agpakadan kadakayo... gud bye... beautiful ladies and gentlemen...

Ay-lab-u-ol!
  Top   |  Bottom

Augie A. Madarang
9/16/2014 3:08:00 PM
Naimbag ken naragsak nga aldaw kadatayo amin, kakabsat. sapay koma ta awan ti didigra a napasamak kadakayo gapu iti dawel ti kalablabas a bagyo a ni Luis.

Sige, kastan, kakabsat. Babay!
  Top   |  Bottom

Augie A. Madarang
9/16/2014 3:09:00 PM
Ay, wen gayam -- Ay-lab-u-ol! hehe...
  Top   |  Bottom

Berting
9/20/2014 6:31:00 AM
I love you, too, Augie!
  Top   |  Bottom

taga-kabakiran
12/6/2014 4:46:00 PM
Kumustakayo amin amin, kadap-ayan iti Republik-op-Bana-u-u!

Ala, kakabsat, kadap-ayan, addaak manen a dimmaw-as ditoy nakaragragsak a dap-ayantayo ta kas idi naudi nga idadaw-asko, immayak gimmatang iti kasapulan idiay ayanko a kabakiran kas iti posporo, sardinas kdpy a delata, asin, buggoong, suka ken noodles, kdpy), kangrunaanna pay ita ta kastoy nga adda paspasungadentayo a bisitatayo a ni Mareng "Ruby", alias "HAGUPIT"! Anian aya apo, ta nagdakkel ket ngata ti naaramidtayo a basbasol ta kastoy a makaungunget kadatayo ti Namarsua ket babautennayo a masansan. Ngem ala, ikarkararagtayo latta ta bareng agbaliw ti panunut ni Mareng "Ruby" ket mapanunutna ti aglisi ditoy Pinas ta agtuloy laengen iti sabali a pagilian wenno lugar.

Ngem makunak man, kakabsat, anian aya apo, ti biag iti ayanko a kabakiran, ta adayo unay ti makunkuna a sentro ti sibilisasion... Wen, adda met bassiten nagbalbaliwanna ti kasasaad ditoy, ta kas pagarigan ket adda met selpon a nagrigrigatantayo nga inur-urnongan ti panggatang. Ngem no dadduma, mapukawpukaw met signal ditoy ayanko... Maysa pay, di met mabalin ti agorder iti kasapulan babaen idtoy selpon ta awan met mayat agitulod ditoy ta narigat ti sumang-at ditoy turturod ken kabakbakiran a pagtaengak...

Wen ala, kas kanayon nga ibagbagak, kasta ti biag. Daytoy ngamin ti adda a gasatko a naiyanak ditoy a lubong.

Ay, sige gayam, kakabsat, agpakadaakon ta amangan no maabutannak ni Mareng "Ruby" ditoy ket marigatanakto unay a sumang-at idiay kabakiran nga abongkon. Ngem nadagsen ti barukongko a pumanaw ta diak man la nakita da pritipol oh-eye-see ken dadduma pay nga agkakalasbang a sabsabong ditoy Republik-op-Bana-u-u (a kayatko koma met a masirsirpatan ida ngem awanda met a makita ditoyen ta mail-iliwak la unay kaniadan...). Ala, seguro, neks taym la ngatan.

Baybay! ay-lab-u-ol!
  Top   |  Bottom

Berting
12/9/2014 7:08:00 AM
I love you, too, Taga-kabakiran!
  Top   |  Bottom

Laramie Dario Gracia
12/27/2014 12:57:00 AM
Hello po... kumustakayo amin amin a nadatnak ditoy, awan labasna!

Long time no see... namiss ko kayo amin amin! Sapay koma ta happy ken healthy kayo amin amin nga agnaed ditoy nakaragragsak a Republik-op-Bana-u-u!

DIMMAW-ASAK MANEN AGSIPUD TA WISH KONG I-GREET EBRIBADI A BERI BERI MERI KRISMAS AND A BERI BERI HAPI NEW YEAR! NARAGSAK A PASKUA KEN NAGASAT A BARO A TAWEN KADATAYO AMIN AMIN AMIN!

Sige po babay muli... ket sapay koma ta salluadannatayo amin amin ni Apo Dios! AY-LAB-U-OL!!!
  Top   |  Bottom

Katrina Joy M. Galimba
12/28/2014 3:46:00 PM
Hello po! May I join you again? Dios ti agngina apo!

Alam po ninyo, medyo matagal na ring hindi ako nakakadalaw dito sa napakasayang dap-ayan natin kaya naririto ako upang muli po kayong kumustahin at batiin ng MALIGAYANG-MALIGAYANG PASKO AT NAPAKASAYA AT NAPAKASAGANANG BAGONG TAON. Namiss ko po kayong lahat!

Sige po... agpakadaak manen apo. AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

Berting
12/29/2014 3:47:00 AM
I love you, too, Katrina, and you, too, Laramie!
  Top   |  Bottom

Farida Singh Galimba
12/31/2014 4:45:00 PM
Naimbag nga aldaw kadakayo amin/Mar'ay na aldaw sa indong gabus/Magandang araw sa inyong lahat!

... And most of all, Happy Happy New Year kadakayo amin amin, awan labasna! Addaak manen, appo!


Kumusta po kayong lahat! I hope you are all in good health and in fine spirits.

Once again, I would like to take this opportunity to thank all of you, kind and beautiful friends here at iluko.com for the chance to be with during the previous years. Kadakayo amin, Dios unay unay ti agngina! Dios mabalos!

O, sige po, bye bye manen. AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

Berting
1/1/2015 8:21:00 PM
I love you, too, Farida!
  Top   |  Bottom

Farida Singh Galimba
1/22/2015 4:03:00 AM
Naimbag nga aldaw kadakayo amin/Mar'ay na aldaw sa indong gabus/Magandang araw sa inyong lahat!

Dimmaw-asak laeng appo ta umaykayo kumustaen no kasano ti panangrambakyo iti napalabas a Paskua ken Baro a Tawen. I hope nag-enjoy kayo amin amin.

Once again, I would like to take this opportunity to thank all of you, kind and beautiful friends here at iluko.com for the chance to be with during the previous years. Kadakayo amin, Dios unay unay ti agngina! Dios mabalos!

O, sige po, bye bye manen. AY-LAB-U-OL!!!
  Top   |  Bottom

Farida Singh Galimba
1/22/2015 4:21:00 AM
Nagsubliak appo ta adda nalipatak a messageko ken ni uncle Fil Tate (personal):

Uncle, kumustakayo amin amin dita a sangkapamilya! Miss ko na kayo amin amin, talaga. Adda message ko kenka, uncle idiay e-mailmo... please po. I need your advice on a very important (personal) matter bago ako gumawa ng ano mang aksiyon o decision on it. Thank you in advance, uncle. Again, I miss you all and I love you.

And yes, Ay-lab-u-ol!
  Top   |  Bottom

Berting
1/22/2015 10:46:00 AM
I love you, too, Farida!
  Top   |  Bottom

Kurdapio
3/6/2015 7:33:00 AM
Nagpintas ti timek daytoy nga ubing. Filipina isuna. Cydel Gabutero ti naganna Atiwenna pay dagiti propesional nga kumkanta ditoy lubong.

No kayatyo a denggen isuna, iklikyo ti naganna dita ngato.  Top   |  Bottom

Angel Rizalina Abaya Garcia
3/22/2015 3:09:00 PM
Naimbag nga aldaw kadakayo amin amin a nadatnak ditoy nakaragragsak nga abongtayo. Sapay koma ta nakaradkad ken natalinaay amin ti adda a kasasaadtayo ita ken iti agnanayon.

Dimmaw-asak appo, ta umaykayo manen kablaawan amin amin, awan labasna, kangrunaanna ken ni ading Allyssa (ay wen, Lovely Jane gayamen), ti very pretty and beautiful nga OIC ti Republikatayo ditoy a Dap-ayantayo kasta met dagiti amin a kabarbaro a "bonafide residents" ditoy Republik-op-Bana-u-u.

Sige, appo, kakabsat, agpakadaak manen. AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

Maricherie Valdez Galimba
3/24/2015 2:10:00 AM
Hello... naimbag nga aldaw kadatayo amin! Addaak manen, appo!

Dumalaw po ako ulit dito upang kumustahin kayong lahat. Sapay koma ta kas kaniak, you are all in good health and in fine spirits!

Sige po... AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

Berting
3/24/2015 5:56:00 PM
I love you, too, Maricherie.
  Top   |  Bottom

Christia R. Tobias
3/29/2015 1:39:00 AM
Hello po... kumusta po kayong lahat, lahat!

Uray no sagpaminsankami la nga agpaspasiar ken agtimtimek ditoy nakaragragsak a dap-ayantayo, kas kunkuna ni angkel Fil Tate, addakami latta nga agpapaigid ken sumirsirip ditoy parparaangan! he he...

Ken, wen... na-miss ko kayong lahat lahat! Sapay koma ta agnanayon a nakaradkadkayo amin amin a padami nga agnaed ditoy nakaragragsak a Republik-op-Bana-u-u!

Sige po babay muli... AY-LAB-U-OL!
  Top   |  Bottom

Berting
3/29/2015 11:56:00 AM
I love you, too, Christia.
  Top   |  Bottom

Kurdapio
5/4/2015 8:00:00 AM
Daytoy ti kalakaan a panagukis ti nalingta (hard-boiled) nga itlog.

  Top   |  Bottom

Berting
5/4/2015 4:23:00 PM
Narigatmo nga ukkisan daytoy itlogko, Kurdapiong!
  Top   |  Bottom

Kurdapio
5/4/2015 6:43:00 PM
Mangala-ak ti natadem a labahas ta laplapek dayta ukisna!
  Top   |  Bottom

Vanessa V. Vergara
2/13/2016 1:17:00 AM
Hello po... apay apo. awan met nasangpetak ditoyen. Nabaybay-antayo met daytoy abongtayon. Ala, nupay kasta, no adda dumdumngeg ita a kaarruba... kumustakayo amin amin appo, awan labasna!

Namiss ko kayo amin amin! ... at saka... AY-LAB-U OL!
  Top   |  Bottom

Berting
2/24/2016 7:56:00 PM
I love you, too, Vanessa!
  Top   |  Bottom

pat azurin gapusan
2/27/2016 9:15:00 PM
Naimbag a malem yo aappo nga mailaw-an a sumarungkar ditoy abong ni Ading a Tate. Pudno man ta kuna ni Vanessa nga manmano met ti umay agpaspasiaren. Nalpasen tay tallo tawen a bakasyon ko ket umayak koma makitongtong ket awan met no di ket la da Vanessa ken Berting ti nadanon ko. Pati ni Madam Alyssa saan sa met palubosan ni Mister na a umay pumasyaren. Happy Easter kadatayo main amin aappo!!
  Top   |  Bottom

Otso-otso
6/12/2018 2:39:00 AM
Naimbag ken naragsak nga aldaw kadatayo amin, kakabsat... kunak koma. Ngem apay ta panay samut-samut met ti lawwa-lawan ti adda a nasangpetak ditoy dati a nakaragragsak a Dap-ayantayo ditoy Republik op Bana-u-u. Madama pay met ngarud a lumablabas ni "Ka Domeng" isu a kastoy a nakapigpigsa ti tudona... awan pay met ngarud naitugot a kapote wenno payong.

Ala ngarud... numan pay awan nasangpetak ditoy... ibatik lattan ti naimpusuan a kablaawko kadayo amon amin, kangrunaanna kadagiti agkakapintas nga imnas ditoy Republik of Bana-u-u nga idauluan ni Madam pritipol OIC Alyssa ken ni Apo Tate... Ala, kasta ngaruden... Gud bye... ay-lab-u-ol!!!
  Top   |  Bottom

Berting
6/12/2018 10:17:00 PM
I love you, too, Otso-otso!
  Top   |  Bottom

Leo Beligan
6/14/2018 5:28:00 AM
Otso-otso ken Berting, san-sanenyo ngamin ti dumagas ditoy
  Top   |  Bottom

Berting
6/16/2018 9:07:00 PM
Awan met nga dumap-aw ngaminen ditoy, Attorney, dagitay agkakapintas nga Ilocana a babbalasitangtayo!
  Top   |  Bottom

Christia R. Tobias
6/19/2018 5:31:00 PM
Hello po... HELLO PO!!!

HALA! Apay ta kasla met kamposanto daytoy lugartayo nga i-Bana-u-u! Ayanyon padak nga agkakapintas a sisters ken agkaka-pogi a braders! Apay ta nagbakwitkayo met aminen! Agpariknakayo man met ah, ta mailiwak unay unay unay kadakayon.

Agsubliakto inton madamdama, bareng addanto agtimek a kadap-ayan ditoy. Ket, sige, uray no awan sa met dumdumngeg, basta AY-LAB-U-OL!

  Top   |  Bottom

Berting
6/22/2018 11:01:00 PM
I love you, too, Christia!
  Top   |  Bottom

Berting
6/28/2018 2:21:00 PM
Padas no mabalin pay laeng...


  Top   |  Bottom

Pete Bukaneg XIII
7/31/2018 3:23:00 AM
Naimbag nga aldaw wenno rabii kadatayo amin kakabsat, uray sadino man ti ayan ti tumunggal maysa kadatayo ita a kanito.

Kas nakuna ni brod Berting dita ngato, apay ta awan met kanon dumapdap-aw kadagitoy agkakapintas a babbalasang dito dap-ayantayo. Ala nupay no kasta, sapay koma ta saandak pay a nalipatan ta naunday unayen a panawen a saanak a nakapaspasiar ditoy dap-ayantayo iti Republika ti Bana-u-u. Ken wen, ayunak man ni pareng Otso-otso ta agpayso a nakadidillaw ti kinaulimek ti aglawlaw ditoy dap-ayantayo. Ipagarupko pay met ngarud nga iti innak panagsubli ditoy kalpasan ti agarup uppat a tawen, ket innak la koma masaripatpatan dagiti agkakaimnas a mutya ti Republikatayo, kas koma ken ni beri pritipol oh-eye-see 'tay a ni Madam Allyssa a nadamagko a ti awag kenkuana itan ket Lovely Jane.

Anyway, numan pay kasta, adtoyak manen kadap-ayan ken padak a bonafide citizens ti Republik op Bana-u-u. Sapay koma ta iti innak panagsubli ditoy ket sansanen met dagiti agkakaimnas a mutyatayo ti umay pumasiar ta mailiwak la unayen a makita ida. Naimbag la aketdin ta nailaw-an a simmirip ni ading a pritipol/biutipol Christia ta adda a pakaliwliwaan toy pusok a lumlumday.

Sige, kakabsat, babay ngaruden! Aylab u ol!
  Top   |  Bottom

Miron
8/17/2018 4:53:00 AM
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaah!
Wer art daw mis biutipul?

Say somting... I'm giving up!
  Top   |  Bottom

Berting
8/23/2018 7:31:00 PM
Somting...
  Top   |  Bottom

Miron
9/6/2018 9:27:00 PM
Will da real mis biutipul plis stand up, plis stand up
  Top   |  Bottom

morot
9/22/2018 1:01:00 AM
Umayak man met maki-kaarruba kadakayo a taga Banayoyo, awan sa met dagitay nagpipintas nga babbalasng ditoyen...
  Top   |  Bottom

Show ALL Comments  | Last 100  |


Sumungbat

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.

Disclaimer

All communications made available as part of this forum and any opinions, advice, statements, views or other information expressed in this forum are solely provided by, and the responsibility of, the person posting such communication and not of ILUKO.COM (unless ILUKO.COM is specifically identified as the author of the communication).

ILUKO.COM does not certify, endorse, verify, edit or review the contents of any communication posted to these forums. ILUKO.COM makes no warranty of any kind, express or implied, with regard to the posted communications or information contained therein. ILUKO.COM is not responsible for defamatory, offensive or illegal conduct of any author posting to this forum.

ILUKO.COM reserves the right to remove any postings from this forum at its discretion; this reservation creates no affirmative duty in ILUKO.COM, and failure to exercise this power shall not subject ILUKO.COM to any liability of any sort. Persons posting to this forum hereby agree to abide by all applicable laws both National and International and to accept legal responsibility for the contents of their communications.

Any user who feels that a posted message is objectionable is encouraged to contact us immediately by email. We have the ability to remove objectionable messages and we will make every effort to do so, within a reasonable time frame, if we determine that removal is necessary. This is a manual process, however, so please realize that we may not be able to remove or edit particular messages immediately.

If you participate in a discussion, you are responsible for ensuring that any material you post to ILUKO.COM (text, images, or other multimedia content) does not violate or infringe upon the copyright, patent, trademark or any other personal or proprietary rights of any third party, and is posted with the permission of the owner of such rights.